مجموعه جذاب دانستنی های شگفت انگیز همراه با 40 % تخفیف حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 13200 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

نگرش نظام مند به معارف اسلامي نيازمند نظريه اي راهنما با همين نگاه و مراجعه به منابع اصيل اسلامي در پرتو آن است. كتاب حاضر مي كوشد تا به كارگيري نظريه انديشه مدرن در اسلام مكتب و نظام اقتصادي اسلام را عرضه كند، و تفاوت ها باتشابه هاي آن را با ساير كتب و نظام هاي اقتصادي بنماياند. بخش اول كتاب به معرفي نظريه مزبور و ارائه مفاهيم مقدماتي مانند فلسفه اقتصادي، مكتب اقتصادي، و نظام اقتصادي، اختصاص دارند. در بخش دوم اهداف مكتب اقتصادي اسلام توضيح داده شده و مباحثي مانند عدالت اقتصادي، قدرت اقتصادي، و رشد اقتصادي به تفصيل تبيين شده است. در بخش سوم مباني مكتب اقتصادي اسلام، مانند ماهيت و ازرش، مالكيت و آزادي اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است. بخش چهارم به ميان نظام اقتصادي اسلام بر اساس مكتب آن پرداخته است. در اني قسمت نهادهاي اقتصادي نظام ماند نهادهاي دولتي و غير دولتي نهادهاي اجرايي و غير اجرايي و رابطه اين نهادها مودر كاوش قرار گرفته است.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

فهرست اجمالي
فهرست تفضيلي
پيشگفتار
بخش اوّل: مقدّمات
نظريه‌ي انديشه‌ي مدوّن در اسلام
دين چيست
عناصر جهان شمول و موقعيتي در اسلام
فلسفه، مكتب، نظام، نهاد، حقوق
روش دستيابي به فلسفه، مكتب، نظام و سازوكار
مفاهيم مقدماتي
فلسفه‌ي اقتصادي
مكتب اقتصادي
نظام اقتصادي
سازوكار اقتصادي
حقوق اقتصادي
علم اقتصاد
بخش دوّم: اهداف اقتصادي اسلام
تعريف و تحديد
توصع يافتگي اقتصادي و اهداف مكتب
اهداف اقتصادي اسلام
عدالت اقتصادي
قدت اقتصادي حكومت اسلامي
رشد اقتصادي
استقلال
اهداف اقتصاد سرمايه‌داري و سوسياليستي
بخش سوم: مباني اقتصادي اسلام
ماليت و ارزش
مالكيت
آزادي اقتصادي
جايگاه دولت در اقتصاد
توزيع
بخش چهارم: نظام اقتصادي اسلام
طبقه بندي نهاد‌هاي اقتصادي
نهاد‌هاي دولتي
نهاد‌هاي غير اجرايي
نهاد‌هاي اجرايي
نهاد‌هاي غير دولتي
نهاد‌هاي توليدي
نهاد بنگاه‌هاي منفرد اقتصادي
نهاد بنگاههاي مشترك اقتصادي
نهاد غير توليدي
نهاي بناگاه‌هاي كمك معرّض
نهاد بنگاه‌هاي كمك بلا عوض
نهاد بازار
كتابنامه
فهرست تفضيلي
پيشگفتار
بخش اول: مقدمات
نظريه‌ي انديشه مدون در اسلام
مقدمه
دين چيست؟
دين نفس الأمري
دين مرسل
عناصر جهان شمول و موقعيتي در اسلام
نظريه‌ي انديشه مدوّن (نظام مند) در اسلام
فلسفه
مكتب
نظام
نهاد
حقوق
عناصر ديني و ساحت‌هاي حيات بشري
عناصر موقعيتي و جهان شمول
روش دستيابي به فلسفه، مكتب، نظام و سازوكار
تفكيك عناصر جهان شمول از موقعيتي
أ. شئون دين مرسل
ب. شئون معصومان عليهم‌السلام
ج. پيشينه‌ي عمر يك عنصر ديني
د. قابليت تحقق در حكومت جهاني اسلام
ه. خصوصيات مرتبط به هر عنصر
طبقه بندي عناصر جهان شمول
هماهنگ سازي عناصر جهان شمول
طراح و سازو كار
علوم بشري و جايگاه آن در نظريه‌ي انديشه مدوّن
مفاهيم مقدماتي
أ. فلسفه‌ي اقتصادي اسلام
ب. مكتب اقتصادي اسلام
ج. نظام اقتصادي اسلام
د. ساز و كا اقتصادي اسلام
ه. حقوق اقتصادي
و. علم اقتصاد
بخش دوّم: اهداف اقتصادي اسلام
پيش سخن
تعريف و تحديد
توسع يافتگي اقتصادي و اهداف مكتب
اهداف اقتصادي اسلام
1. عدات اقتصادي
عدالت اقتصادي اسلام و غير مسلمانان
عناصر عدالت اقتصادي
رفاه عمومي
فقر و غنا از ديد‌گاه اسلام
معاني فقر و غنا در اخبار و آيات
فقر و غناي مالي از نگاه اسلام
فقير كيست؟
فقر نسب و فقر مطلق
فقر و رفاه
رفاه عمومي در قرآن
رفاه عمومي از نگاه سنّت
تعديل ثروت
أ. تفاوت تكويني آدميان
ب. تأثير سوء‌ اختلاف زياد در برخورداري از مواهب مادي
تعديل ثروت در قرآن
چند اشكال
تعديل ثروت از ديد‌گاه سنّت
2. قدرت اقتصادي و حكومت اسلامي
3. رشد اقتصادي
4. استقلال
تكميل
اهداف اقتصاد سرمايه‌داري و سوسياليستي
1. اهداف اقتصاد سرمايه‌دراي
پيدايش سرمايه داري
مراحل سرمايه‌دراي
ويژگي‌هاي سرمايه داري ليبرال
ظهور سرمايه‌داري مقرراتي
اهداف اقتصاد سرمايه‌دراي
عدالت اقتصادي از ديد‌گاه سرمايه‌دراي
2. اهداف اقتصاد سوسياليستي
پيدايش سوسياليسم
تعريف سوسياليسم و كمونيسم
صور سوسياليسم
نظريات فلسفي اجتماعي ماركس
نظريات اقتصادي ماركس
نظريات تكامل و توسعه ماركس
اهداف اقتصادي سوسياليستي
هدالت اقتصادي از ديد‌گاه سوسياليسم
بخش سوم: مباني اقتصادي اسلام
پيش سخن
1. ماليت و ارزش
مال در لغت
مال چيست؟
ارزش مال
تعريف ديگري براي مال
جايگاه مال در اقتصاد
مال از ديد‌گاه قرآن كريم
2. مالكيت
مالكيت چيست؟
خاستگاه مالكيت
اقسام مالكيت
مالكيت خداوندي
مالكيت اعتباري خداوند
نقد و بررسي
مالكيت خصوصي
اسباب مالكيت خصوصي
حيازت
اقسام حيازت
كار
أشكال متفاوت كار
عقد و إيقاع
إرث
ارتداد
رسيدن اموال به حد نصاب خمس و زكات
ماكيّت دولتي
ويژگي «مالكيت دولتي» در اسلام
آثار مثبت مالكيت دولتي
مالكيت عمومي
أ. مالكيت تمام مردم
ب. مالكيت جميع مسلمانانج. مالكيت گروهي از مسلمانان
مباحاث عامّة، اموال دولتي و اموال عمومي مردم
مالكيّت چند گونه وفلسفه‌ي اقتصادي آن
3. آزادي اقتصادي
آزادي اقتصادي، پژوهشي تطبيقي
4. جايگاه دولت در اقتصاد
مفهوم جايگاه دولت در انديشه‌ي اسلامي
مسئوليت دولت اسلامي
امكانات و اختيارات دولت اسلامي
بخش دولتي و غير دولتي در نظام اقتصادي اسلام
5. توزيع
توزيع قبل از توليد
توزيع بعد از توليد
توزيع بعد از توليد در سرمايه‌داري
توزيع بعد از توليد در سوسياليسم
توزيع بعد از توليد در اسلام
حاصل سخن
توضيح چند حالت
دستگاه توزيع در اسلام
ربا و دستگاه توزيع اسلامي
بخش چهارم: نظام اقتصادي اسلام
مقدمه
طبقه بندي نهاد‌هاي اقتصادي
1. نهاد‌هاي دولتي
مروري بر مسئوليتهاي و وظايف دولت
مروري بر امكانات و اختيارات دولت
شناسايي نهاد‌هاي دولتي
نهاد‌هاي غير اجرايي
1. نهاد سياست گذاري اقتصادي
2. نهاد برنامه ريزي اقتصادي
3. نهاد قانون‌گذاري اقتصادي
4. نهاد نظارت اقتصادي
نهاد اجرايي
1. نهاد سرمايه‌گذاري
2. نهاد كمك‌ها بلا عوض
3. نهاد اموال و درآمد‌هاي دولتي
ارتباط بين نهاد‌هاي دولتي
2. نهاد‌هاي غير دولتي
مروري بر وظايف و حقوق اشخاص
گروه‌هاي اقتصادي مردم
طبقه بندي عناوين معاملي در فقه اسلام
شناسائي و طبقه بندي نهاد‌هاي غير دولتي
نهاد‌هاي توليدي
نهاد بنگاه‌هاي منفرد اقتصادي
نهاد بنگاه‌هاي مشترك اقتصادي
نهاد‌هاي غير توليدي
نهاد بنگاه‌هاي كمك معوّض
نهاد بنگاه‌هاي كمك بلا عوض
نهاد بازار
كارايي بازار
چگونگي تعين قيمت و و قيمت مطلوب
نقش دولت در بازار
محدوديت بازار
انحصار در بازار
ارتباط نهاد‌هاي غير دولتي با يكديگر
فرصت‌ها در نظام اقتصادي اسلام
3. ارتباط نهاد‌هاي دولتي و غير دولتي
كتابنامه

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس