فروش ویژه کتاب «ترجمه الغارات» با مقدمه استاد پناهیان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


منطق تفسیر قرآن 2 ـ روش ها و گرایش های تفسیری قرآن

مولف (پدیدآور) :

رضایی اصفهانی محمد علی


قیمت پشت جلد: 730000 ریال
قیمت برای شما: 693,500 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: سه شنبه 22 تير 1400

توضیحات

اين نوشتار روش هاي كاربردي در تفسير قرآن و گرايش هاي مفسران را دسته بندي و تحليل مي كند تا منطق تفسير قرآن را روشن سازد. كتاب به گونه اي تدوين شده كه براي تدريس مناسب و زودياب باشد و قرآن پژوهان را به طور روشمند به تفكر، تأمل و تحقيق وادارد. كتاب داراي اهداف ذيل است: الف)تبيين منطق تفسير از طريق تحليل روش ها و گرايش هاي تفسيري؛ مانند: تفسير قرآن به قرآن، روايي و عملي؛ ب)بررسي صحت و كارآمدي اين روش ها و گرايش ها در قالب درسي و آموزشي؛ ج)سامان دهي روش ها و گرايش ها در قالب درسي و آموزشي.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

پيش گفتار1. كليات1. درآمد2. واژگان3. تاريخچه روشها و گرايشهاي تفسيريالف) پيدايش و رشدب) نگارش در زمينه روشها و گرايشها4. عوامل و انگيزه هاي پيدايش روشها و گرايشهاي تفسيريالف) طبيعيت قرآن (اقتضاي كتاب بودن قرآن)ب) دستور قرآنج) باورهاي اعتقادي مفسران (پيدايش مذاهب و مكاتب)د) تكيه بر رأي و عقايد شخصيهـ) نفوذ افكار و علوم غير مسلمانان به حوزه اسلاميو) اختلاف منابع و ابزارهاي تفسيرز) جهت گيريهاي عصري مفسرانح) تخصص مفسران در علوم خاص و تمايل به آنهاط) اسلوب نگارش مفسران5. تقسيمات روشها و گرايشهاي تفسيرييكم. تقسيم روشهاي تفسيري (مناهج تفسيري)الف) روشهاي تفسيري ناقصب) روش تفسير كامل قرآندوم: تقسيم گرايشهاي تفسير قرآنالف) مذاهب تفسيريب) مكاتب تفسيري (گرايش كلامي)ج) سبكهاي تفسيري (الوان تفسير)د) جهت گيريهاي عصري در تفسير (اتجاهات تفسيري)يادآوري اسلوبهاي تفسيري (شيوه هاي نگارش تفسير)سوم:‌ ديدگاههاي صاحب نظران در مورد تقسيم روشها و گرايشهاي تفسيريالف) تقسيم گلدزيهرب) تقسيم دكتر ذهنيج)‌ تقسيم آية الله معرفتد) تقسيم استاد عميد زنجانيهـ) تقسيم محمد حسين علي الصغيرو) تقسيم خالد بن عثمان السبتز) تقسيم شيخ خالد عبدالرحمن العك2. روش تفسير قرآن به قرآن1. درآمد2. واژگان3. تاريخچه تفسير قرآن به قرآن4. دلايلاول: دلايل موافقان تفسير قرآن به قرآنالف) آيات قرآنب) سنتج) روش عقلاء (بناء‌ عقلاء)دوم:‌ دلايل مخالفان تفسير قرآن به قرآنالف) احاديث ضرب القرآنب) عدم حجيت ظواهر قرآن در نظر اخباريهاجمع بندي و نتيجه گيري5. ديدگاهها درباره تفسير قرآن به قرآنالف) ديدگاه علامه طباطباييب) ديدگاه آية الله معرفتج) استاد عميد زنجانيد) ابن تيميه (661 ـ 728 ق)هـ) شيخ خالد عبدالرحمن العك6. جايگاه سنت در تفسير قرآن به قرآنجمع بندي و نتيجه گيري7. گونه هاي تفسير قرآن به قرآنشيوه هاي فرعي روش تفسير قرآن به قرآنالف) ارجاع متشابهات به محكماتب) جمع آيات مطلق و مقيدج) جمع آيات عام و خاصد) توضيح آيات مجمل به وسيله آيات مبينهـ) تعيين مصداق آيه بوسيله آيات ديگرو) استفاده از سياق آياتز) توجه به آيات مشابه (در لفظ يا محتوا)ح) توجه به آيات مخالف و رفع اختلافات ظاهري آنهاط) تعيين معاني اصطلاحات قرآني با كمك آيات ديگري) ترجيح يك احتمال در معناي آيه اي با كمك آيات ديگرك) جمع آيات ناسخ و منسوخ8. معرفي تفاسير قرآن به قرآن3. روش تفسير روايي قرآن1. درآمد2. واژگانجمع بندي و نتيجه گيري3. تاريخچهالف) دوران پيامبر صلي الله عليه و آلهب) دوران اهل بيت عليهم السلامج) دوران صحابه و تابعاند) دوران جمع آوري و تأليف روايات تفسيري4. ديدگاهها در مورد جايگاه روايات در تفسيراول: استقلال قرآن و بي نيازي از احاديث در تفسيردوم: عدم جواز تفسير قرآن جز با رواياتسوم:‌ روايات، وسيله و قرينه اي براي تفسير آيات قرآنجمع بندي و نتيجه گيري5. حجيت «سنت» در تفسيرالف) حجيت سنت پيامبر صلي الله عليه و آله در تفسير قرآنب) حجيت سنت اهل بيت عليهم السلام در تفسيرج) سخنان صحابيان و تابعان6. كاربردهاي روايات تفسيريتفسير و توضيح آيهتطبيق آيه بر مصداق خاصبيان جزئيات آيات الاحكامالف) تخصيص آيه عام به وسيله روايتب) تقييد آيه مطلق به وسيله روايتبيان آيات ناسخ و منسوخ در احاديثبيان شأن نزول آيات در احاديثبيان بطن و تأويل آيات در احاديثآموزش روش صحيح تفسير قرآنبيان چگونگي روش تفسير قرآن به قرآننقل تفاسير روائي پيامبر صلي الله عليه و آلهبيان معارف قرآن7. اقسام روايات و نقش آنها در تفسيرالف) اخبار متواترب) اخبار آحاد8. جايگاه خبر واحد در تفسير قرآناول: ديدگاه موافقان حجيت خبر واحد در تفسير قرآندوم: ديدگاه مخالفان حجيت خبر واحد در تفسيرسوم: ديدگاه تفصيل در حجيت خبر واحد در تفسيربررسي و نتيجه گيري9. خطر احاديث جعلي و اسرائيلياتالف) مهم ترين اسباب جعل احاديثب) مهم ترين شخصيتهايي كه به جعل حديث پرداخته اندج) مهم ترين شخصيتهايي كه اسرائيليات را نقل مي كرده اندد) راه يابي احاديث جعلي و اسرائيلي در كتابهاي اهل سنت و شيعههـ)‌ معيارهاي ارزيابي تشخيص احاديث جعلي و اسرائيليات10. معرفي تفاسير رواييالف) مهم ترين و مشهور ترين تفاسير روايي شيعه عبارتند ازب) مهم ترين و مشهورترين تفاسير روايي اهل سنت4. روش تفسير عقلي و اجتهادي1. درآمد2. واژگان3. تاريخچه4. ديدگاهها درباره معناي تفسير عقليالف) استفاده ابزاري از قرائن عقلي در تفسيرب) تفسير عقلي، همان تفسير اجتهادي استج) تفسير عقلي نوعي از تفسير به رأي استد) تفسير عقلي، حد وسط تفسير به رأي و تفسير نقلي استهـ) تفسير عقلي همان تفسير قرآن با عقل برهاني است كهجمع بندي و نتيجه گيري5. دلايلالف) دلايل موافقان تفسير عقلي و اجتهاديب) دلايل مخالفان تفسير عقلي و اجتهاديجمع بندي و نتيجه گيري6. گونه هاي تفسير عقلي1. تفسير اجتهادي2. تفسير با استفاده از عقل برهاني7. بررسي تعارض عقل و نقل8. معيارهاي تفسير عقلي و اجتهادي9. معرفي تفاسير عقلي و اجتهادي5. روش تفسير علمي قرآن1. درآمد2. واژگاننگاهي گذرا به علم3. تعريف روش تفسير علمي4. پيشينه تاريخي تفسير علمي و علل رشد آنجمع بندي و نتيجه گيري5. ديدگاهها درباره تفسير علمي قرآناول: ديدگاه موافق تفسير علميدوم: ديدگاه مخالف تفسير علميسوم: ديدگاه تفصيل در تفسير علمي6. دلايل موافقان و مخالفان تفسير علميالف) دلايل موافقان تفسير علميب) دلايل مخالفان تفسير علمي قرآنج) دلايل ديدگاههاي تفصيل در تفسير علمي1. تفصيل بين تطبيق (تحميل) و غير آن در تفسير علمي2. تفصيل بين علوم قطعي و غير قطعي در تفسير علمي3. تفصيل بين نسبت دادن قطعي و احتمالي در تفسير علمي4. تفصيل بين استفاده از علومدر فهم قرآن و تحميل كردن نظريات علمي بر آن5. تفصيل بين تفسير علمي افراطي و غير افراطي7. اقسام و گونه هاي تفسير علمي از جهت شكل و شيوه تفسيرالف) استخراج همه علوم از قرآن كريمب) تطبيق و تحميل نظريات علمي بر قرآن كريمج) استخدام علوم، براي فهم و تبيين بهتر قرآن8. معيارهاي تفسير علمي معتبرالف) معيارهاي عام در روش تفسير قرآنب) معيارهاي خاص روش تفسير علمي قرآن6. روش تفسير اشاري1. درآمد2. واژگان3. تاريخچه4. ديدگاههااول: ديدگاه موافقانالف) ديدگاه امام خميني رحمه اللهب) ديدگاه استاد حسن عباس زكيدوم: ديدگاه مخالفان تفسير اشاريديدگاه استاد عميد زنجانيالف) تفسير رمزيب) تفسير اشاريج) تفسير شهوديسوم: ديدگاه قائلان به تفصيل در تفسير اشاريالف) ديدگاه علامه طباطباييب) ديدگاه آية‌ الله معرفتج) ديدگاه دكتر ذهبيد) ديدگاه شيخ خالد عبدالرحمن العك5. اقسام تفسير اشاري و نمونه هاي آنهاالف) روش تفسير اشاري باطني غير صحيحب) روش تفسير باطني صحيحمراحل به دست آوردن بطن و تأويل آيات6. معيارهاي تفسير اشاري صحيح7. مروري بر دلايل موافقان و مخالفان تفسير اشاريالف) دلايل مخالفانب) دلايل موافقان8. معرفي برخي تفاسير اشاري7. روش تفسير به رأي1. درآمد2. واژگان3. پيشينه تاريخي تفسير به رأي4. دلايلاول: دلايل مخالفان تفسير به رأيالف) آيات قرآنب) احاديثاول: از جهت سنددوم:‌ از جهت متندوم: دلايل موافقان تفسير به رأي5. ديدگاهها درباره تفسير به رأي6. نمونه هاي تفسير به رأي7. معيارها و ضوابط تفسير به رأيمحورهاي اين معيارها و ضوابط عبارتند از8. مرز تفسير به رأي با اجتهاد در تفسير و تفسير عقليتفاوت تفسير به رأي با تفسير عقلي9. آثار منفي تفسير به رأي8. روش تفسير كامل و جامعدرآمدروش تفسير كامل و جامع چيست9. گرايشهاي تفسيري1. درآمد2. واژگان3. تاريخچه و عوامل پيدايش و اقسام گرايشهابخش اول: گرايش فقهيالف) تاريخچهب) ويژگيهاج) گونه هاي منابع فهم1. گرايش فقهي شيعه2. گرايش فقهي شافعي3. گرايش فقهي مالكي4. گرايش فقهي حنفي5. گرايش فقهي حنبليد) نمونه ها و موضوعاتبخش دوم:‌ گرايش كلاميالف) تاريخچهب) ويژگيهاج) گونه ها1. گرايش كلامي معتزله در تفسير2. گرايش كلامي اشعري در تفسير3. گرايش كلامي شيعه در تفسيرد) نمونه هابخش سوم: گرايش فلسفيالف) تاريخچهب) ويژگيهاج) گونه ها و مهم ترين منابعد) نمونه هابخش چهارم:‌ گرايش اجتماعيالف)‌ تاريخچهب) ويژگيهاج)‌ مهم ترين منابعد) نمونه هابخش پنجم: گرايش ادبي و لغويالف) تاريخچهب) ويژگيهاج) گونه ها و منابع مهمد) نمونه ها و موضوعاتملحقات1. تفسير قرآن و هرمنوتيكدرآمداول: اشاره به پيشينه هرمنوتيكمفهوم شناسي هرمنوتيكهرمنوتيك در بستر تاريخدوم: ديدگاهها درباره هرمنوتيكسوم: رابطه هر منوتيك با تفسير قرآنالف) ويژگيها و آموزه هاي تفسير قرآن مشهورب) ويژگيها و آموزه ها و پيامدهاي تفسير هرمنوتيكي از قرآنچهارم: بررسي پيامدهاي هرمنوتيك در تفسير قرآننتيجه گيري و جمع بندي2. تفسير موضوعيدرآمدالف) تعريف تفسير موضوعي و تربيتيب) پيشينه تاريخيج) اقسام تفسير موضوعيد) ويژگيهاي تفسير موضوعيهـ) فوايد تفسير موضوعيو) تفاوتهاي تفسير ترتيبي با موضوعيز) تفسير موضوعي مقدم است يا تفسير ترتيبيح) آسيب شناسي تفسير موضوعيط) تفاسير موضوعي مشهور3. كتاب شناسي روشها و گرايشهاي تفسيريكتاب نامه

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس