خرید انواع کتاب قرآن و مفاتیح الجنان با بالاترین تخفیف + طراحی یادبود رایگان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 159500 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

كلام جديد، دانشي است كه با پروژه جديد، در صحنه ي تفكر ديني پديد آمده و بنابر تغييرات بنيادين در هندسه معرفتي سازمان اعتقادات وتماس با برخي علوم مرتبط و تاثير گذار، وظيفه تبيين، اثبات و دفاع از دين را به صورت جديد بر عهده دارد. مسائل اين دانش به فراخور موضوعهاي پرشمار حوزه ي اعتقادات، گوناگوني يافته و گاه فاصله مسائل از يدكديگر به اندازه اي است كه به تفاوت دو رشته علمي مي ماند. امروزه دفاع از دين به روش هاي مختلف، از جمله روش عقلاني و برون ديني و با استفاده از مباني هستي شناختي، انسان شناختي و معرفت شناختي، ضرورتي برتر و ماموريتي پر اهميت در مسير عمل به وظايف ديني متكلمان است. مجموعه حاضر با توجه به وظيفه و اهداف ياد شده، شامل برخي از مهم ترين و برجسته ترين مسائل كلام جديد مي باشد كه اين مجلد شامل مطالب ذيل مي باشد: 1. چيستي دين تعريف هاي آن 2. هرمنوتيك و روش هاي فهم متن 3. منشا دين 4. قراعت هاي مختلف از دين 5. دين و اخلاق 6. پلوراليزم ديني

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایتسخن ناشر
پيش گفتار
بخش اول: انتظارات بشر از دين
1. تبيين واژگان
1. انتظار
2. بشر
3. دين
تعاريف دورن متون ديني (دين در قرآن و روايات)
تعاريف برون متون ديني
تبيين و تحليل مسئله
جايگاه علمي مسئله
فوايد و ثمرات بحث
ديدگاه متفكران اسلامي پيرامون مسئله انتظارات بشر از دين
چكيده
پرسش
2. روش شناسي مسئله (1)
نقد رويكرد ظاهرگرايي
چكيده
پرسش
3. روش شناسي مسئله (2)
چكيده
پرسش
4. ديدگاه حكيمان و فيلسوفان اسلامي
1. ابونصر فارابي (256 ـ 339 هـ ق)
2. ابوعلي سينا (370 ـ 428 هـ ق)
3. ابن رشد اندلسي (520 ـ 595 هـ ق)
4. ابن طفيل (متولد 581 هـ ق)
5. شيخ شهاب الدين سهروردي (549 ـ 587 هـ ق)
6. صدرالمتألهين (979 ـ 1050 هـ ق)
چكيده
پرسش
5. ديدگاه متكلمان شيعه
چكيده
پرسش
6. ديدگاه مكاتب و متكلمان اهل سنت
نقد ديدگاه ابن خلدون
7. ديدگاه معتزله
چكيده
پرسش
7. ديدگاه برگزيده (1)
انتظار بشر از دين در عرصه امور دنيايي
انتظار بشر از دين، در عرصه علوم تجربي طبيعي
انتظار بشر از دين، در عرصه علوم انساني
1. اقتصاد
چكيده
پرسش
8. ديدگاه برگزيده (2)
انتظار بشر از دين در حوزه تعليم و تربيت
انتظار بشر از دين در حوزه جامعه شناسي
انتظار بشر از دين در حوزه علوم سياسي
انتظار بشر از دين در عرصه مديريت
عرصه اخلاق
عرصه فقه و حقوق
هنر
حوزه فلسفه
حوزه عرفان
چكيده
پرسش
بخش دوم: عقوليت گزاره هاي ديني
1. تبيين معقوليت گزاره هاي ديني
معقوليت گزاره هاي ديني
دين
گزاره هاي ديني
معناي معقوليت و اثبات پذيري
چكيده
پرسش
2. معقوليت گزاره هاي توصيفي اسلام
معقوليت گزاره هاي ديني ـ عرفاني
معقلويت گزاره هاي ديني ـ تاريخي
معقوليت گزاره هاي ديني ـ تجربي
معقوليت گزاره هاي ديني عقلي
نظريه مبنا گروي
نظريه انسجام گروي
چكيده
پرسش
3. چالش هاي معقوليت پذيري گزاره هاي ديني
ايمان گرايي يا فيدئيزم
بررسي
بررسي
بررسي
پوزيتيويسم منطقي
بررسي
نسبي گرايي
بررسي
معرفت شناسي اصلاح
بررسي
چكيده
پرسش
بخش سوم: عقل و دين
1. تبيين مسئله ترابط دين و عقل
مقدمه
ضرورت بحث
چيستي دين
تعريف برگزيده
چيستي عقل
عقل در اصطلاح
عقل در قرآن و روايات
چكيده
پرسش
2. پيشينه مسئله «عقل و دين»
مسئله عقل و وحي در غرب مسيحي
ترابط عقل و دين در آيين زرتشت
عقل و وحي در فرهنگ اسلامي
چكيده
پرسش
3. ديدگاه هاي ترابط عقل و دين (1)
1. عقل گرايي حداكثري
2. ايمان گرايي
بررسي
3. عقل گرايي انتقادي
4. عقل گرايي اعتدالي
چكيده
پرسش
4. ديدگاه ترابط عقل و دين (2)
ديدگاه برگزيده
نتيجه گيري
چكيده
پرسش
بخش چهارم: زبان دين
1. زبان دين (1)
درآمد
گستره زبان دين
1. چيستي زبان
2. معناشناسي مفردات
3. معناشناسي گزاره هاي ديني
3. تحقيق پذيري يا معقوليت گزاره هاي ديني
رويكردهاي زبان دين
نظريه هاي متفكران اسلامي
نظريه تمثيل آكويناس
چكيده
پرسش
2. زبان دين (2)
3. نظريه پوزيتيويسم منطقي
4. نظريه تحليلي زباني
چكيده
پرسش
بخش پنجم: علم و دين
1. مسئله تبيين ترابط علم و دين
درآمد
چيستي دين
چيستي علم
انواع ارتباط علم و دين
الف) تداخل علم و دين
ب) تعارض علم و دين
ج) تمايز و جدايي علم و دين
د) سازگاري و توافق علم و دين
چكيده
چكيده
پرسش
2. پيشينه علم و دين (1)
چكيده
پرسش
3. پيشينه علم و دين (2)
ترابط علم و دين در جهان اسلام
چكيده
پرسش
4. راه حل هاي تعارض «علم» و «دين»
راه حل هاي گاليله
بررسي
راه حل كانت
راه حل پوزيتيويست ها و فيلسوفان تحليل زباني
بررسي
راه حل اگزيستانسياليست ها
بررسي
راه حل استيس
بررسي
راه حل ابزار انگاري علم
بررسي
راه حل تفسير علمي
بررسي
نظريه برگزيده
چكيده
پرسش
5. علم ديني
علم چيست؟
چيستي دين
چيستي علم ديني
اهميت طرح مسئله علم ديني
انگيزه هاي طرح علم ديني
تأثيرگذاري باورهاي ديني بر علم
انواع تأثيرگذاري دين بر علم
1. تأثير متافيزيك ديني بر فرضيه هاي علمي
2. تأثير گذاري آموزه هاي ديني برانگيزه عالمان تجربي
3. تأثير دين بر مبادي و مسلمات علوم تجربي
4. تأثير آموزه هاي ديني بر اهداف و روش هاي علوم
چكيده
پرسش
4. قرآن و تئوري تحول (1)
پيشينه تئوري هاي ثبات و تحول انواع
مكتب هاي فرضيه تكامل
اصول تئوري تحول انواع
بررسي نظريه داروين
پيامدهاي تئوري داروين
چكيده
پرسش
7. قرآن و تئوري تحول (2)
رويكرد انديشمندان غربي درباره آفرينش انسان
ديدگاه چارلزهاج
ديدگاه جيمز مكاش
ديدگاه بنياد پردازان (فاندامنتاليسم)
ديدگاه مذهب كاتوليك
ديدگاه نهضت نوخواهي
ديدگاه الهيات اعتدالي
فلسفه هاي طبيعي تكامل
رويكرد انديشمندان اسلامي
ديدگاه دكتر سحابي و مهندس بازرگان
ديدگاه علامه طباطبائي
ديدگاه آية الله مصباح يزدي
ديدگاه آية الله مشكيني
ديدگاه آية الله طالقاني
ديدگاه آية الله سبحاني
ديدگاه برگزيده
چكيده
پرسش
بخش ششم: كثرت گرايي ديني
1. تبيين پلوراليسم ديني (1)
درآمد
چيستي پلوراليسم ديني
تاريخچه و عوامل پيدايش پلوراليسم ديني
عالم روان شناختي
عالم معرفتي
عامل جامعه شناختي
عامل ديني
عامل سياسي
فرآيند تطور فكري جان هيك
چكيده
پرسش
2. تبين پلوراليسم ديني (2)
مقدمه
پلوراليسم ديني و تلرانس
چيستي تلرانس و واژه هاي مشابه
تمايز پلوراليسم ديني با تلرانس
ديدگاه اسلام در باب تلرانس
روش شناسي پلوراليسم ديني
چكيده
پرسش
3. مباني پلوراليسم ديني (1)
الف) تفكيك واقعيت از پديدار
ارزيابي و نقد
ب) هرمنوتيك فلسفي
ارزيابي و نقد
چكيده
پرسش
4. مباني پلوراليسم ديني (2)
ج) خويشاوندي حقايق
نقد و بررسي
د) موروثي بودن دينداري اكثريت
نقد و ارزيابي
هـ‌) ضرورت گفت و گو ميان اديان مختلف
نقد و ارزيابي
چكيده
پرسش
5. پلوراليسم ديني در قرآن و سنت
چكيده
پرسش
پرسش
فهرست منابع
منابع لاتين

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس