خرید انواع کتاب قرآن و مفاتیح الجنان با بالاترین تخفیف + طراحی یادبود رایگان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


مبانی جامعه شناسی

مولف (پدیدآور) :

کافی مجید


قیمت پشت جلد: 1600000 ریال
قیمت برای شما: 1,424,000 ریال 11 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: سه شنبه 21 آذر 1402

توضیحات

كتاب حاضر از يك فصل مقدماتي و چهار بخش تشكيل شده است. بخش نخست كه حاوي 5 فصل است (جامعه و انواع آن ، فرهنگ ،منزلت و نقش اجتماعي، اجتماعي شدن و شخصيت، وهمنوايي و انحراف اجتماعي)‌به بررسي مباحث مربوط به فرهنگ و جامعه به طور كلي اختصاص يافته است. بخش دوم عهده دار بيان و بررسي ساخت هاي قدرت (گروه هاي اجتماعي، قشربندي جامعه، قشربندي قومي و نژادي و قدرت اجتماعي) است. بخش سوم كوششي است در بررسي نهادهاي اجتماعي (فصل دهم)، نهاد خانواده (فصل يازدهم)، نهاد دين(فصل دوازدهم)، و نهاد آموزش و پرورش(فصل سيزدهم)، مباحث تحولات اجتماعي بخش چهارم را به خود اختصاص داده است كه شامل رفتار جمعي (فصل چهاردهم)، جنبش هاي اجتماعي(فصل پانزدهم)، اجتماعي روستايي و جامعه شهري و... (فصل شانزدهم) و سرانجام دگرگوني اجتماعي (فصل هفدهم) است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

سخن آغازينمقدمه: كليات علم جامعه شناسيتعريف «جامعه شناسي»گستره مسائل جامعه شناسيبنيانگذاران جامعه شناسي1. ابن خلدون2. آگوست كنت3. كارل ماركس4. اميل دوركيم5. ماكس وبرروش جامعه شناسيمراحل تحقيق علميفايده جامعه شناسينتيجه گيريبخش اول: فرهنگ و جامعهجامعه و انواع آنانسان و زندگي اجتماعيجامعه شكار و گردآوري خوراكجامعه شبانيجامعه باغچه كاريجامعه كشاورزي (دولت هاي سنتي)جامعه صنعتيسه جهانجامعه فرا صنعتيفرهنگتعريف فرهنگارتباط متقابل نماديهنجارهاي فرهنگيانواع هنجارهاويژگي هاي عام فرهنگنظام فرهنگيفرهنگ مادي و فرهنگ معنويانتقال فرهنگتأخير فرهنگيمنزلت و نقش اجتماعيمنزلت اجتماعيمنزلت انتسابي و منزلت اكتسابينقش اجتماعيتعارض نقش هاالگوهاي نقشنقش واگذار شده و نقش اجرا شده (محول و محقق)تحرك اجتماعيانواع تحرك اجتماعيجامعه باز و جامعه بستهاجتماعي شدن و شخصيتاجتماعي شدنهدف هاي اجتماعي شدناجتماعي شدن آگاهانه و ناآگاهانهعوامل اجتماعي شدنشخصيتمفهوم خودمفهوم خود و نظريه چارلز هورتون كوليديگري تعميم يافتهتفاوت شخصيتهمنوايي و انحراف اجتماعيتعريف انحرافانحراف موقتي و دائميانحراف فردي و انحراف گروهيتبيين انحرافتبيين هاي زيست شناختيتبيين هاي روانشناختي انحرافتبيين هاي جامعه شناختي انحرافنظريه مرتونخرده فرهنگ منحرفرفتار انحرافي و نهي از منكرانحراف و نظم اجتماعيكاركردهاي اجتماعي انحرافكاركردهاي مثبت انحرافكاركردهاي منفي انحرافبخش دوم: ساخت هاي قدرتگروه هاي اجتماعيگروه نخستين و گروه دومينگماينشافت و گزلشافتگروه خودي و غير خوديساختار گروه هارهبري گروهشيوه هاي رهبريگروه مرجعقشر بندي اجتماعيتعريف قشر بندي اجتماعينظام قشر بندي باز (طبقات اجتماعي)شاخص هاي طبقه اجتماعيروش هاي بررسي قشربنديطبقات اجتماعي در جوامع صنعتينظام قشر بندي بسته (كاست)جامعه بي طبقهشرايط افراد در طبقات اجتماعيتحليل طبقه اجتماعيخود محوري طبقاتيفقرفقرا چه كساني هستند؟قشر بندي قومي و نژاديتعريف نژادگروه هاي قوميگروه هاي اقليتتعارض قومي و نژادينژاد پرستي و ايدئولوژي آنتبين هاي نژاد پرستيگروه اقليت و جامعهواكنش گروه اقليتقوم پرستيقدرت اجتماعيتعريف قدرتقدرت شخصي و قدرت اجتماعيسرچشمه هاي قدرتاقتدار و انواع آننفوذراه هاي تشخيص قدرتمنداننهاد سياستكاركردهاي حكومتانواع حكومتدولتتفاوت دولت هاي ملي با دولت هاي سنتيبخش سوم: نهادهاي اجتماعينهادهاي اجتماعيتعريف نهاد اجتماعيويژگي هاي نهادهانهادينه شدنكاركردهاي مشترك نهادهاتغيير كاركردهاديدگاه هانهاد خانوادهنهاد خانوادهساختار خانوادهخانواده در جوامع مدرن صنعتيكاركردهاي خانوادهكم رنگ شدن كاركردهاي خانواده در جوامع صنعتيازدواجدرون و برون همسر گزينيطلاقعلل طلاقنهاد دينتعريف دينويژگي هاي مشترك اديانانواع ديناديان ابراهيمي يا الاهياديان غير الاهي يا آيده آليسم متعاليكاركردهاي ديننظام هاي درون دينيسكولاريسمنهاد آموزشنهاد آموزش در جوامع صنعتيويژگي هاي آموزش در جوامع معاصرنظام مدرسهمدرسهرقابتخود صادق گردانيكاركردهاي نهاد آموزشنابرابري اجتماعي و آموزشبرابري فرصت هاي آموزشيآموزش و پرورش در جهان سومبخش چهارم: تحولات اجتماعيرفتار جمعيرفتار جمعيانواع شناخته شده رفتار جمعيعوامل تعيين كننده رفتار جمعينظريه هانظريه سرايتويژگي هاي سلب هويت فرديپيامدهاي رفتار جمعيجنبش هاي اجتماعيتعريف جنبش اجتماعيتفاوت جنبش اجتماعي با رفتار جمعي و نهاد اجتماعيويژگي هاي جنبش اجتماعيطبقه بندي جنبش هاي اجتماعيعامل موفقيت يك جنبشرهبري فرهمند و رهبري اجراييويژگي هاي شخصيتي اعضاي جنبششرايط اجتماعي زمينه ساز جنبش هامراحل جنبش هاي اجتماعياجتماع روستايي، جامعه شهري و شهرنشينياجتماع روستايينهادهاي روستاجامعه شهريشهر نشينيتراكم جمعيت و كنش متقابل در شهرتفاوت زندگي روستايي و شهر نشينيشرايط شهر نشينيتفسير زندگي شهريمزاياي شهر نشينينظريه هاي شهر نشينيبوم شناسي شهرينظريه نواحي هم مركزنظريه هسته هاي چندگانهشهرنشيني به عنوان يك شيوه زندگيشهرك هاهم گرايي جامعه شهري و اجتماع روستاييحومه نشينيدگرگوني اجتماعيدگرگوني اجتماعي و فرهنگينظريه هاي دگرگوني اجتماعينظريه هاي تكامليتكامل يك خطي و چند خطينظريه هاي دوريتطورگرايي دوراني ابن خلدوننظريه ماترياليسم تاريخيعوامل مؤثر در دگرگوني هاي اجتماعيموانع دگرگوني اجتماعيپيامدهاي ناخوشايند دگرگوني اجتماعيبرنامه ريزي اجتماعي

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس