مجموعه جذاب دانستنی های شگفت انگیز همراه با 40 % تخفیف حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


دولت موحدون در غرب جهان اسلام (تشکیلات و سازمان ها)

چاپخانه :

زیتون

مولف (پدیدآور) :

عمر موسی عزالدین

مترجم :

خورشا صادق


قیمت پشت جلد: 1200000 ریال
قیمت برای شما: 1,140,000 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه 19 دي 1401

توضیحات

در دوره خلافت عباسيان اگرچه بيشترين بخش قلمرو اسلامي در اختيار حكومت عباسي بود. اما در برخي مناطق، حكومت هاي مستقلي تشكيل شدند كه در كنار حكومت عباسي بر بخشي از سرزمين هاي اسلامي حكمراني مي كردند يكي از اين حكومت ها دولت موحدون بود كه بيش از يك قرن از ابتداي قرن ششم تا اوايل قرن هفتم بر غرب سرزمين هاي اسلامي حكومت كرد اين كتاب تحقيقي است درباره تشكيلات سياسي و نظامي حكومتي موحدون كه به بررسي تحولات سياسي دولت موحدون و دوره هاي سه گانه اصلي آن معني دوران تاسيس، شكوفايي و فروپاشي آن با بيان ويژگي هاي هر دوره پرداخته شده است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

سخن پژوهشكدهپيشگفتارديباچهمقدمهموضوع كتاب و اهميت آنمنابع و تحقيقات درباره موضوعمنابعتذكره‌هامآخذ جغرافياي و سفرنامه‌هادائرة المعارفها وكتاب‌هاي آيين كشور‌داريتحقيقات و مطالعاتالف) عربب) خارجيفصل اوّل: پيش درآمد تاريخياوضاع سياسي پيش از موحدينتأسيس دولت موحديندوران شكوفاييدوره توسعه قلمروبرتري و چيرگي بر دولتهاي معاصررويارويي با شورشهاي داخليپيشرفتهاي اقتصاديشكوفايي و توسعه آبادانينهضت علميدوره فروپاشي و سقوطفصل دوم: تشكيلات حزبيمفهوم حزبآغاش تشكيلات و سازماندهيپراكندگي و آشفتگي معلومات و اطلاعاتتاريخچه تكوين تشكيلات و سازمانهانقش تشكيلات و سازمانهاشوراي مشورتيطلبهعامه مردمآموزش و تربيت افرادانديشه‌هاي اين تومرتمنابع عقيدتيالگوهاي موحدين در تأسيس تشكيلات خودتأثيرات فكريتأثيرات فرهنگيتأثير تجارب ديگرانتشكيلات فاطميانتغييراتي كه پس از تشكيل دولت موحدين صورت پذيرفتتشكل شيوخ و موحدينطلبهحافظانطلبه شهري( دارالخلافه)موضعگيري دولت از غير محدوينروش‌هاي آموزشي و تربيتي در اين دورهفصل سوم: نظام سياسيخلافتپيدايش خلافت موحدينالف) دوره مهدويتنقش شورا در خلافتب) دوره وراثتي خلافتنگرش موحدين به خلافتالقاب خلفاعلائم و شعار خلافتشرايط خلافتانتخاب خلفانحوه بيعتاختيارات خلفااهل الدار( اطرافيان مخصوص)شوراهاي مشورتيفصل چهارم: تشكيلات اداريسازمان مركزيوزارتديوان انشابريدديوان تشريفاتاداره تداركات نظامي( ديوان نظامي)اداره امور ماليخلاصه و نتيجه بحثاداره امور ايالتهاايالتهاوالياناختيارات واليانحكومت ايالتهاخلاصه و نتايج تحقيقفصل پنجم: تشكيلات مذهبيمناع احكامقضاوتشورا يا افتاءعدالت، شهادت، و يا تأييدپيگيري داد‌خواهيديوان حسبهشرطه(نيروي انتظامي)نماز جماعتپيش نماخطيب نمازمؤذنّانتشكيلات ديني ديگراهل حزبمسئول كتابخانهنتايج تحقيقفصل ششم: تشكيلات نظاميارتشدستگاههاي اجرايي ارتشقبايل موحدينديگر قبايل بربراندلسيانعرب‌هاغزهاروميانسياهپوشانشمار نظاميانتقسيمات ارتشي موحدينيگانها نظاميفرماندهيتجهيزاتارتش و جنگدين و جنگآمادگي جنگآمادگي حركترژه نظاميبرنامه ريزي‌هاي جنگيروش نبردارتش موحدين در دوره فروپاشيناوگان درياييدوره تشكيلصنعت ناوگانتجهيزاتفرماندهينقش ناوگان در دوره شكوفايينقش ناوگان در دوره فروپاشيبودجهدوره شكوفاييزكاتعشر اموالخمس فلزاتغنايمخراجمنابع مالي ديگردوره فروپاشيماليات در دوره فروپاشيهزينه‌هاارتشكارمندانصله‌هاتأسيسات عمرانيفعاليتهاي اجتماعيمسكوكاتخاتمهخاتمهضميمه‌هافهرست منابع و مآخذ و تحقيقاتمنابعمآخذتحقيقاتفهرست راهنما

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس