مجموعه جذاب دانستنی های شگفت انگیز همراه با 40 % تخفیف حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 500000 ریال
قیمت برای شما: 475,000 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: يکشنبه 28 شهريور 1400

توضیحات

دولت ايوبي يكي از دولت هاي مشهور اسلامي است كه به دست صلاح الدين ايوبي فرزند نجم الدين و در منطقه اي بين مصر تا جزيره فرانسه تاسيس و جانشين دولت اتابكان شد. اين دولت در يكي از بحراني ترين روزگاران شامات بر سر كار آمد، روزگاري كه دشمنان صليبي جهان اسلام را در معرض شديدترين هجوم هاي خود قرار داده بودند و با تحميل يك جنگ مذهبي طولاني قصد نابودي اسلام و چپاول سرزمين هاي اسلامي را داشتند. بيشتر مطالب اين كتاب شرح جنگ ها و نبردهاي ايوبيان با صليبي هاست. تعصب صلاح الدين ايوبي بر ضد تشيع يكي از مهم ترين نقاط ضعت اوست مع الاسف كمتر در اين كتاب مورد توجه قرار گرفته است. دولت ايوبي پس از قريب يكصد سال حكومت قدرت خوي شرا از دست داد و حكومت شامات را به مماليك سپرد.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

سخن پژوهشكدهپيشگفتارسخن مترجمبخش اول: ايوبيان در عصر صلاح الدينفصل اول: تأسيس دولت ايوبياوضاع سياس خاور نزديك پيش از دولت ايوبيريشه تاريخي ايوبيانصلاح الدين وزير در مصرنخستين مشكلات سياسي صلاح الدينتهاجم صليبي- بيزانسي به دمياط(565ق/ 1169م)اواضع داخلي مصرمحاصره دمياط و ناكامي حملهنجم الدين ايوب، فرستاده نور‌الدين محمود به مصرسياست صلاح الدين در مصرزمينه ساز براي تغيير مذهبپايان دولت فاطمي و روابط صلاح الدين و نور‌الدينروابط صلاح الدين و نور الدين محمود بعد از دولت فاطميكوشش‌هاي نهايي براي باز‌گرداندان حكومت فاطمي به مصرتوطئه‌ عماره يعنيقيام كنز‌الدولهسياست خارجي صلاح الدينالحاق با‌ختر نزديكالحاق يمنفتح سرزمين توبهفصل دوم: گسترش حكومت ايوبيان به سرزمين‌هاي شام و جزيرهوضعيت سياسي در سرزمين شام پس از مرگ نور‌الدين محموددورانديشي سياسي صلاح الدين پس از مرگ نور‌الدين محمودصلاح الدين در سرزمين شامالحاق دمشقحمله صلاح الدين به حلبنبرد«قرون حماة»آخرين تلاش براي دور كردن صلاح الدين از سرزمين شامنبرد«قرون حماة»آخرين تلاش براي دور كردن صلاح الدين از سرزمين شامنبرد «قرون حماة»آخرين تلاش براي دور كردن صلاح الدين از سرزمين شامنبرد تل السلطانمرگ سيف الدين غازي دوم و فرمانروايي عزالدين مسعود اولتلاش‌هاي صلاح الدين براي نضمان موصول و حلبوضعيت سياسي حلب پس از مرگ صالح اسماعيلاولين محاصره موصلانضمام سنجاانضمام«آمد»انضمان حلبپيامد‌هاي انضمام حلبمحاصره دوم موصلپايان درگيري ميان صلاح الدين و عز‌الدين مسعود اولاقدام براي الحاق خلاطالحاق صوم موصلپيامد روابط صلاح الدين با خاندان زنگيفصل سوم: روابط ايوبيان با دولت‌ها و امارات‌هاي اسلاميرابطه با خلافت عباسرابطه با سلجوقيان رومنخستين رويارويي صلاح الدين و قليچ ارسلام دومرويارويي دوم صلاح الدين با قليچ ارسلام دومقليچ ارسلان دوم ميان صلاح الدين و فريدريك بارباروسروابط با نزاريانريشه‌هاي تاريخياقدامات حشيشيان با «نزاريان»‌بر ضد صلاح الدينفصل چهارم: روابط ايوبيان و بيزانسچرخش سياسي بيزانس در برابر ايوبياننزديكي ايوبيان و بيزانس در زمان اندرونيكوس كومننجلوس خاندان انجليوس بر تخت پادشاهي قسطنطنيهنزديكي ميان صلاح الدين و اسحاق دوم آنجليوسگفت و گو‌هاي ايوبيان و بيزانس درباره حمله سوم صليبي‌هاپيامد روابط ايوبيان و بيزانسفصل پنجم: روابط صليبي- ايوبي(دوره اول)سياست صلاح الدين در دفاع از مصرشكاف در جبهه صليبيتجاوز صليبي‌ها به قلمرو صلاح الدينسلطنت صليبي ها به قلمرو صلاح الدينسلطنت صليبي و مشكل جانشينيحمله صليبي‌ها به حمص و حماةحمله صليبي‌ها به حارمنبرد رمله و پيامد‌هاي آنپيامد‌هاي نبرد در رمله براي صلاح الدينپيامد نبرد براي صليبي‌هانبرد تل القاضياتش‌بس ميان صلاح الدين و بالدوين چهارمفصل ششم: روابط ايوبيان و صليبي‌ها(مرحله دوم)پيروزي در حطينتداوم اختلافات داخلي ميان صليبي‌هانقض پيمان آتش بس با صلاح الدين به دست رينالد شانيوننبرد قلعه كوكبحمله صلاح الدين ايوبي به بيروترينالد شاتيون در درياي سرخحمله صلاح الدين به قلعه كركوضعيت صليبي‌ها بعد از مرگ بالدوين چهارممرگ بالدوين پنجم و تأثير آن بر وضعيت صليبي‌‌هاجنگ حطيننقض مجدد صلح رينالد شاتيون با مسلمانانبرخودر در عين الجوزهآمادگي پيش از جنگحوادث جنگبعد از جنگعقل پيروزي در جنگ حطينپيامد‌هاي جنگ حطينفصل هفتم: روابط ايوبيان و صليبي‌هاگشودن قلعه طبريهفتح عكافتح شهر‌هاي منطقه الجلبلگشوده شدن شهرهاي ساحليفتح عسقلانگشودن بيت المقدسمحاصره صورگشودن كرك و شوبكحركت به سمت شمالفصل هشتم: روابط ايوبيان و صليبي‌ها(مرحله دوم)ياري خواستن صليبي‌ها از اروپاي غربيحركت امپراتو آلمان، فريدريك بارباروس، به سمت شرقمحاصره عكا به دست صليبي‌هاپادشاهان فارنسه و انگليس در عكاسقوط عكابه دنبال سقوط عكانتايج نبرد أرسوفحوادث سياسي پس از نبرد أرسوفنبرد باقاصلح رملهپيامد صلح رملهنتايج جنگ سوم صليبيدرگذشت صلاح الدينفصل نهم: شخصيت صلاح الدينويژگي‌هاي نظامي صلاح الدينسيماي سياسي و حكومتي صلاح الدينتأسيسات ساختماني صلاح الدينتقواي صلاح الديناما درباره زكات اواما حج اوعلم صلاح الدينبخش دوم: ايوبيان در عصر جانشينان صلاح الدينفصل دهم: عادل و يكپارچگي دوباره دولت ايوبياوضاع دولت ايوبي پس از فوت صلاح الدين ايوبيمنازعه ايوبيان با يكديگرفصل يازدهم: روابط ايوبيان با زنگبان و سلجوقيان در عهد عادلاز سرگيري دشمني ميان زنگيان و ايوبيان در پي مرگ صلاح الدينروابط در دوران ارسلام شاه اولرويارويي ايوبيان و زنگيان در ماردينپيمان چهار جانبه بر ضد عادلهمكاري ايوبي- زنگي در محاصره مارديندرگيري دوباره با عادلمناسبات در دوره عز‌الدين مسعود دوممناسبات ايوبي- سلجوقي در عهد عادلدرگيري در شمال شامتلاش كيكاوس براي پيشروي به حلبفصل دوازدهم: مناسبات ايوبيان و صليبي‌ها در روزگار عادلبرپايي دولت جديد بيت المقدساستمرار مناسبات دوستي ميان ايوبيان و صليبي‌ها در دولت بيت المقدسصليبي‌ها آلمانيتجديد پيمان صلح با دولت بيت المقدسمشكل به ارث بردن انطاكيرهبرخورد ميان مسلمانان و صليبي‌هاگروه‌هاي فلمينگيامضاي مجدد پيمان صلح با دولت بيت المقدسز و خورد با صليبي‌ها در طرابلسصلح دوباره دولت بيت المقدسفصل سيزدهم: روابط ايوبي- صليبي در اواخر عصر عادل و اوايل عصر فرزندش، كامل محمدحمله پنجم صليبي به مصر و نتايج آنعلل جنگكنگره لاتيرانموضع اشراف و پادشاهان اروپا درباره حملهپيشقراولان هجوم- پادشاه مجارستان در بلاد شامفراهم كردن تجهيزات لازم براي جنگورود صليبي‌‌ها به دمياطوضعيت در شامآغاز عمليات نظامي- سقوط برج سلسلهدرگذشت عادلوضعيت نظامي در دمياط پس از سقوط برج سلسلهوضعيت نظامي در بلاد شام پس از سقوط برج سلسلهرسيدن كمك‌هاي صليبي از اروپاسقوط عادليهزد و خورد نظامي در مقابل دمياطپيشنهاد صلح كامل محمد به صليبي‌هاسقوط دمياطتأثيرات سقوط دمياطوضعيت نظامي در شام بس از سقوط دمياطاز سر گرفتن پيشنهاد صلح كامل محمد به صليبي‌هاپيشروي صليبي‌ها به سوي قاهرهپيشنهاد صليبي‌ها به سوي قاهرهپيشنهاد صلح بيلاژيوس به مسلمانانعلل شكست حملهفصل چهاردهم: ايوبيات در دوره كامل محمدتجزيه دولت ايوبي بين فرزندان ملك عادلاختلاف ميان پسران عادلپريشان حالي در جزيره و شمال شامهمكاري ايوبيان و سلجوقياتبرورد ايوبيان و سلجوقيان رومروابط ميان ايوبي‌ها و صليبي‌ها: جنگ ششم صليبيفريدريك دوم در عكاتوافق يافاپيامد‌هيا توافق يافافريدريك دوم در بيت المقدسبازگشت فريدريك دوم به اروپافصل پانزدهم: ايوبيان در زمان نجم الدين ايوبروابط داخلي شاهان و امراي ايوبيروابط ايوبي‌ها و سلجوي‌هاروابط ايوبي‌ها و صليبي‌‌هاورود‌ گروهاي فرانسوي به مشرقحمله صليبي‌ها به جنوب شامجنگ غزهسرانجام گروه‌هاي فرانسويورود گروه‌هاي انگليسي به شرقدرگيري داخلي ميان صليبي‌ها در شرقتوافق دمشقي‌ها و صليبي‌هاپس گرفتن بيت المقدس به وسيله خوارزمشاهيانجنگ اريبابازگردانده شدن عسقلان به دست صالح ايوبجنگ هفتم صليبي، حمله به مصرعوامل حملهمقدمات حملهسفر دريايي لويي نهم به مصرورود صليبي به دمياطحمله صليبي‌ها به قاهرهشكست صليبي‌ها در منصورهسرانجام ايوبيانفرماندهي توران شاه در جنگ نهايي با صليبي‌هالويي نهم در اسارتكشته شدن توران شاه پايان حكومت ايوبيان مصرظهور دولت مماليك در مصرريشه مماليكمماليك در مصراوضاع سياسي مصر پس از كشته شدن توران شاهاوضاع سياسي در بلاد شام پس از كشته شدن توران شاهمناسبات ايوبي- مملوكي در دوران شجرة الدر و المعز ايبكعهد منصور نورالدين عليدوران قدوزدوران ركن الدين بيبرس بند‌قداريمناسبات ايوبي- مغوليپيشروي مغول به طرف بغدادمغول در شاه- پايان حكومت ايوبيانمنابع و مآخذالف) منابع عربيب) منابع فارسيفهرست اعلام و اماكن

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس