خرید انواع کتاب قرآن و مفاتیح الجنان با بالاترین تخفیف + طراحی یادبود رایگان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 1000000 ریال
قیمت برای شما: 890,000 ریال 11 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: چهار شنبه 25 خرداد 1401

توضیحات

توجه به يادگيري صحيح و كامل ادبيات عرب براي دستيابي درست و سريع به معاني قرآن و سنت از سويي و توجه جدي به اصطلاح كتاب هاي علميه آموزشي و برطرف كردن كمبودها و اشكالات آنها از سوي ديگر، از جمله اموري مي باشد كه دغدغه ي جدي بزرگان حوزه، و صاحب نظران مي باشد. كتاب حاضر در نه درس مقدمي و سي و هفت درسي تكميلي تنظيم شده كه درس هاي تكميلي شامل يك متن عربي (از قرآن، روايات معتبر، و متون تاريخي) سپس دستور زبان و سپس مباحث مورد نياز در قسمت تحليل و بررسي جاسازي شده وبعد از آن پرسش وتمرين آورده شده كه به متن عربي آغاز درس توجه ويژه شده است. طراحي كل كتاب به اين صورت است كه: ابتدا يك دوره مباحث صرفي به صورت ساده و روان در نه درس كه بيشتر به صرف واژه ها و تعريف و تقسيم بندي آنها توجه شده است. بعد از آن تمامي مباحث صرفي در سه بخش آورده شده كه بيشتر به فهم درست معاني هيأت كلمه، آشنايي باريشه كلمات، آشنايي با تغييرات لفظي و اغراض لفظي و معنوي آنان و پيدا كردن نمونه ها در متون عربي، توجه ويژه شده است. دسته بندي مطالب صرفي مربوط به اسم در اين كتاب ابتكاري و بي سابقه است و مباحث مربوط به تصغير و نسبت نيز به صورت ابتكاري آورده شده است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

مقدمهصرف (1)علم صرف، كلمه و اقسام آنتعريف كلمهعلم صرفپرسش و تمرينحروف اصلي و زائد، وزن كلمهابنيه كلمه1. ثلاثي مجرد2. ثلاثي مزيد3. رباعي مجرد4. رباعي مزيد5. خماسي مجرد6. خماسي مزيدوزن كلمهپرسش و تمرينپنج اصطلاح صرفيمعتلصحيحمهموزمضاعفسالمپرسش و تمرينتقسيمات فعل1. ماضي، مضارع، امرفعل ماضيفعل مضارعفعل امرنكته2. لازم و متعدّي3. معلوم و مجهولپرسش و تمرينوزنهاي افعال ثلاثي مجرد (1)1. ماضي معلوم2. ماضي مجهولپرسش و تمرينوزن هاي افعالي ثلاثي مجرد (2)3. مضارع معلوم1. مفتوح العين2. مكسور العين3. مضموم العين4. مضارع مجهول5. امر معلومپرسش و تمرينابواب ثلاثي مزيدابواب ثلاثي مزيدمجهول ثلاثي مزيدپرسش و تمرينتقسيمات اسم1. مذكّر و مؤنّث2. مفرد، مثنّي، جمعمفردمثنّيجمع3. جامد و مشتقجامدمشتقيك. اسم فاعلدو. صفت مشبّههسه. اسم مفعولچهار. صيغه مبالغهپنج. اسم تفضيلشش. اسم زمانهفت. اسم مكانهشت. اسم آلت4. منسوب و غير منسوب5. مصغّر و مكبّرپرسش و تمرينصرف (2)تعريف، موضوع و فايده علم صرفصرف در لغتصرف در اصطلاحتعريف علم صرفموضوع علم صرفبياموزيمفايده علم صرفپرسش و تمرينكلمه و اقسام آنكله در لغت و اصطلاحاقسام كلمهپرسش و تمرينحروف تشكيل دهنده كلمهحروف اصلي و زائدنكته هابياموزيمپرسش و تمرينساختار فعل1. ثلاثي مجرد2. ثلاثي مزيد3. رباعي مجرد4. رباعي مزيدبياموزيمپرسش و تمرينساختار اسم1. ثلاثي مجرد2. ثلاثي مزيد3. رباعي مجرد4. رباعي مزيد5. خماسي مجرد6. خماسي مزيدبياموزيمپرسش و تمرينوزنقوانين وزنبياموزيمپرسش و تمرينپنج اصطلاح صرفيمعتلصحيحمهموزمضاعفنكته هاسالمپرسش و تمرينتقسيمات فعل (1)مقدمهبياموزيمنكته ها1. ماضي، مضارع، امرماضيمضارعامرپرسش و تمرينتقسيمات فعل (2)2. لازم و متعدّيدسته اوّلدسته دومدسته سومدسته چهارمپرسش و تمرينتقسيمات فعل (3)3. معلوم و مجهولمعلومنكته هامجهولنمونه هاي مجهول در عباراتپرسش و تمرينفصل دوماوزان فعل ثلاثي مجرد (1)1. اوزان ماضي معلوم از ثلاثي مجردنمونه هانكته هاتحليل و بررسيپرسش و تمريناوزان فعل ثلاثي مجرد (2)ماضي معلوم (2)مفعول بي واسطهنكته هامفعول با واسطهتحليل و بررسيپرسش و تمريناوزان فعل ثلاثي مجرد (3)2. ماضي مجهول ثلاثي مجردتحليل و بررسيپرسش و تمريناوزان فعل ثلاثي مجرد (4)3. مضارع معلومنكته هاتحليل و بررسيپرسش و تمريناوزان فعل ثلاثي مجرد (5)4. مضارع مجهولتحليل و بررسيپرسش و تمرينفصل سوممضارع منصوب و مجزوممضارع منصوببياموزيممضارع مجزومنكته هاپرسش و تمرينامر معلوم و مجهولامر معلومنكته هاامر مجهولتحليل و بررسيبحث اجمالي ثلاثي مزيدنمونه هاپرسش و تمرينفصل چهارمادغامانواع ادغام1. ادغام دو حرف متماثل (همانند)نكته هانمونه هاچند نكته درباره ادغام متماثلين2. ادغام متقاربينتحليل و بررسيبياموزيم (1)بياموزيم (2)پرسش و تمرينتخفيف همزهتخفيف قلبيحالت اوّلحالت دومحالت سوم2. تخفيف حذفينمونه هاجدول صرف فعل مهموز الفاءبياموزيم (1)بياموزيم (2)پرسش و تمريناعلالتعريف اعلال و انواع آنقواعد عمومي اعلالقاعده اوّل: حذف حرف علّهقاعده دوم: حرف علّه ساكن ما قبل غير مفتوحنمونه هاقاعده سوم: حرف علّه متحرك ما قبل ساكننمونه هاقاعده چهارم: حرف علّه متحرك ما قبل مفتوحنمونه هانكته هااستثناءقاعده پنجمنمونه هاقاعده ششمنمونه هانمونه هاموارد استثناي قوانين اعلالتحليل و بررسيپرسش و تمرينفعل مؤكّد به نون6. خماسي مزيدنمونه هاپرسش و تمريناقسام اسم (1)1. منقوص، مقصور، ممدود، شبه صحيح و صحيحمنقوصنمونه ها2. مقصورنمونه هابياموزيمانواع «الف» مقصور3. ممدودنمونه هابياموزيمانواع الف ممدود4. شبه صحيحنمونه ها5. صحيحنمونه ها2. مذكّر و مونّثمذكّر و مؤنث حقيقي و مجازيمذكر حقيقيمذكر مجازيمؤنث حقيقيمؤنث مجازينكته هاعلامت تأنيثنكته هانمونه هابياموزيمپرسش و تمريناقسام اسم (2)3. مفرد، مثنّي، جمعروش تثنيه بستن اسمهاي منقوص، مقصور، ممدود، صحيح و شبه صحيحانواع جمع1. جمع مذكّر سالمنكته هاروش ساختن جمع مذكّر سالم در اسمهاي منقوص، مقصور و ممدود2. جمع با الف و تاء3. جمع مكسّرنكته هاالف) اسم جمعب) اسم جنس جمعيتحليل و بررسيپرسش و تمريناقسام اسم (3)4. جامد و مشتقاقسام جامدجامد مصدري1. مصدر اصليالف) مصدر غير ميميوزن مصدر، نمونه هاب) مصدر ميمي2. مصدر مرةنمونه ها3. مصدر نوعينكته هابياموزيم4. اسم مصدر5. مصدر صناعينمونه هاتأنيث، تثنية و جمع مصادرتحليل و بررسيپرسش و تمريناقسام اسم (4)جامد (2)جامد غير مصدري1. علمتأنيث، تثنيه و جمع علمبياموزيم2. اسم ذكره جامد3. اسم اشاره4. موصولموصول مختصموصول مشترك5. اسم فعل6. ضميرنكته هاتحليل و بررسيپرسش و تمريناقسام اسم (5)مشتق (1)1. اسم فاعلتأنيث، تثنيه و جمع اسم فاعلنكته ها2. صفت مشبّههاوزان صفت مشبههتأنيث،‌ تثنيه، جمع صفت مشبهه3. اسم مفعول4. اسم مبالغهتأنيث، تثنيه و جمع اسم مبالغهنكته هاتحليل و بررسيپرسش و تمريناقسام اسم (6)مشتق (2)5. اسم تفضيلتأنيث، تثنيه و جمع اسم تفضيلاستعمالهاي اسم تفضيلنكته ها6 و 7. اسم زمان و اسم مكاننكته هابياموزيم8. اسم آلتتأنيث، تثنيه و جمع اسم آلتبياموزيمتحليل و بررسيپرسش و تمرينقواعد اختصاصي اعلال اسم ـ منسوب ـ مصغرّقواعد اختصاصي اعلال اسمالف) قلب «واو» به «ياء»ب) قلب «ياء» به «واو»ج) قلب «واو» و «ياء» به «همزه»منسوبقواعد نسبتمصغّربياموزيماوزان اسم مصغّرروش تصغير ثلاثي، رباعي و خماسي1. ثلاثي مجرد2. ثلاثي مزيدرباعي مجردرباعي مزيدخماسي مجردخماسي مزيدتأنيث، تثنيه و جمع مصغّرتحليل و بررسيپرسش و تمرينجدول هاي تصريف معتلواژه نامهاهمّ منابع

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس