خرید انواع کتاب قرآن و مفاتیح الجنان با بالاترین تخفیف + طراحی یادبود رایگان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


درآمدی بر سیره اهل بیت علیهم السلام

مولف (پدیدآور) :

عبدالمحمدی حسین


قیمت پشت جلد: 1860000 ریال
قیمت برای شما: 1,655,400 ریال 11 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: شنبه 27 آبان 1402

توضیحات

 

نقش الگوها در تحولات فردي، اجتماعي، مادي و معنوي، بسيار مهم است. ارائه نظرات علمي يا صدور احكام، نمي تواند به اندازه عملي كردن آنها به صورت يك واقعيت زنده و متحرك، به عقل و انديشه، ثبات و به نفوس و دل ها اطمينان بخشد. به همين جهت خداوند متعال بر بندگان خود منت نهاد و شخصيت هايي را از بين آنان برگزيده تا علاوه بر انتقال پيام الهي، الگوهاي كاملي براي ديگران باشند. اين كتاب علاوه بر تبيين برخي از مباني سيره اهل بيت عليهم السلام، سيره آن انوار الهي را در زمينه هاي عبادت، سياست، مسائل اجتماعي و فرهنگي بررسي كرده است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

مقدمهسؤال اصليسؤال فرعيفرضيه هاي تحقيقاهداف تحقيقپيشينه تحقيقروش تحقيقبخش اول: مباني و مبادي سيره اهل بيت عليهم السلام1. تعريف مفاهيم1. سيرهسيره در لغتسيره در اصطلاحمعناي سيره در اين كتاب2. سنتسنت در لغتسنت در اصطلاح3. اهل بيت عليهم السلامواژه اهل بيت عليهم السلام در لغتاهل بيت عليهم السلام در اصطلاحاهل بيت در قرآناهل بيت در بيان پيامبر صلي الله عليه و آلهمراد از اهل بيت عليهم السلام در اين كتاب4. واژه اصول2. ضوابط بهره گيري از منابع تاريخي و روايي مربوط به سيره معصومان عليهم السلام1. عرضه بر «قرآن كريم»2. عرضه بر روايات معتبر3. هماهنگي با شخصيت اهل بيت عليهم السلام4. عرضه بر خرد5. ارزيابي سندي6. بررسي شرايط زمان و مكان7. نگرش جامع به منابع8. همراهي نقل با تحليلويژگي حوادث تاريخي3. دلايل حجيت سيره اهل بيت عليهم السلام در مسائل سياسي و اجتماعي1. اطلاق ادله حجيت سيره2. اقتضاي عصمت3. سيره متشرعان1. امور عبادي2. مسائل سياسي ـ اجتماعيآن چه از سيره اهل بيت عليهم السلام قابل پيروي نيست1. ساحت روش هاي متغير2. ساحت ابزارها و وسايل3. اختصاصات اهل بيت عليهم السلام4. رفتار متشابهدلايل حجيت سيره فاطمه زهرا عليها السلام4. مهم ترين مآخذ و منابع سيره اهل بيت عليهم السلام1. «قرآن كريم»2. منابع روايي3. مباني تاريخيالف) منابع تاريخي و حديثي مربوط به سيره نبويب) منابع تاريخي زندگي اهل بيت پيامبر صلي الله عليه و آله5. بررسي پرسش ها و شبهه ها1. آيا الگو بودن اهل بيت عليهم السلام منحصر به زمان خاصي است؟الف) اطلاق ادلهب) هماهنگي سيره اهل بيت عليهم السلام با فطرت انسان2. با توجه به اين كه اهل بيت عليهم السلام انسان هاي برترند، چگونه مي توانند الگوي بشريت باشند؟3. آيا پيروي از اهل بيت عليهم السلام تقليد مذموم است؟4. با توجه به تفاوت سيره اهل بيت عليهم السلام با يك ديگر، آيا عمل به سيره آنان ممكن است؟5. استغفار و اعتراف به گناه در لسان اهل بيت عليهم السلام چگونه با عصمت و حجيت سيره ايشان سازگار است؟6. اعتراف امير مؤمنان عليهم السلام به جايز الخطا بودن، چگونه با عصمت او سازگار است؟1. برهان عقلي عصمت ائمه عليهم السلام2. دلايل نقلي عصمت ائمه اطهار عليهم السلامالف) عصمت ائمه عليهم السلام از منظر قرآنب) عصمت ائمه عليهم السلام از منظر پيامبر صلي الله عليه و آله7. آياتي از «قرآن كريم»، ولايت را تنها از آن خداي متعال مي دانند، اين آيات چگونه با حجيت سنت و سيره نبوي سازگارند؟8. حجيت سنت ائمه عليهم السلام و مرجعيت ديني ايشان، چگونه با مسئله خاتميت قابل جمع است؟9. آيا عصمت و علم لدني اهل بيت عليهم السلام با اسوه بودن ايشان سازگار است؟بخش دوم: اصول برجسته در سيره اهل بيت عليهم السلامدرآمد1. اصول برجسته در سيره عبادي اهل بيت عليهم السلامالف) اخلاصب) اهتمام به عبادت1. نمازنماز شبكيفيت نماز شب پيامبر صلي الله عليه و آلهنماز جماعتنماز در شرايط سخت2. روزه3. حج4. دعا5. تلاوت «قرآن كريم»ج) خضوع در عبادتد) گزينش مناسب ترين زمان براي عبادتاول وقتعبادت در آخر شببين الطلوعينهـ) اعتدال در عبادت2. اصول برجسته در سيره سياسي اهل بيت عليهم السلامالف) قدرت، ابزار خدمتب) ساده زيستي در عصر حاكميتج) شايستگي معنوي و جسمي، معيار گزينش كارگزاراند) احترام به افكار عموميهـ) استفاده نكردن از هر وسيله اي براي رسيدن به هدفو) قانون محوريز) انتقاد پذيريح) انسان محوريط) تعهد به اصول اخلاقيي) امنيت همگاني3. اصول برجسته در سيره فرهنگي اهل بيت عليهم السلاممقدمه1. دعوت آگاهانه و با بصيرتالف) آگاهي نسبت به دينب) آگاهي نسبت به شرايط زمان و مكانج) آگاهي نسبت به مخاطب2. صراحت در بيان اهداف3. ارائه منطقي و مستدل دين4. بيان فلسفه و كاركرد دستورات ديني5. گفت و گو با پيروان مكاتب ديگر6. سخن گفتن، متناسب با فهم مردم7. انعطاف ناپذيري در برنامه هاي ديني8. دعوت به دين، بدون چشم داشت مادي9. ترويج فضايل با رفتار10. كوشش براي نجات گمراهان11. توجه ويژه به نسل نو12. حراست از تعاليم اسلام13. پاسخ به همه نيازهاي انسان4. اصول برجسته در سيره اجتماعي اهل بيت عليهم السلامدرآمد1. يك رنگي و صداقت2. هم زيستي مسالمت آميز3. عدالت خواهيالف) مبارزه با قشربندي هاي موهوم اجتماعيب) تلاش براي اجراي عدالت4. رعايت عهد و پيمان5. عفو و گذشت در حقوق شخصي6. خيرخواهي7. توجه ويژه به مؤمنانالف) محبت به مؤمنانب) تكريم مسلمانانج) تواضع نسبت به مؤمناند) هم نشيني با مؤمنانهـ) مواسات با مؤمنان8. مبارزه و قاطعيت در برابر كفار محارب و مسلمانان فاسقالف) مقابله با كفار محاربب) برخورد با اخلال گران امنيت اجتماعيج) برخورد با اخلال گران امنيت فرهنگيفهرست منابع

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس