مجموعه جذاب دانستنی های شگفت انگیز همراه با 40 % تخفیف حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


جرم و جرم شناسی، متن درسی نظریه های جرم و کجروی

چاپخانه :

سبحان

مولف (پدیدآور) :

وایت رابرت داگلاس


قیمت پشت جلد: 1350000 ریال
قیمت برای شما: 1,282,500 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: يکشنبه 8 آبان 1401

توضیحات

كتاب حاضر متن درسي روزآمد و معتبري درحوزه نظريه هاي جرم و كجروي است كه تحت عنوان جرم و جرم شناسي توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ شده و نيازهاي آموزشي و پژوهشي رشته هاي متفاوت جامعه شناسي، حقوق و مانند آن را در مقطع هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد برمي آورد.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

فهرست جدول‌هاسخن پژوهشگاهسخن مترجمپديده‌هاي حقوقي و مطالعات اجتماعيمطالعات جرم شناسي: واگرايي‌ها و پيامد‌هاي آنايران و مطالعات تجربي جرم و كجروي: بود، بايد‌هاتلاش‌ها همكاران مترجمدرباره اين كتابدرباره اين نويسندگاندرباره اين ترجمهتشكر و تقديرفصل نخست: مطالعه جرمجرم شناسي به عنوان يك قلمرو تحقيقيتعريف جرمتعريف‌هاي قانوني و جامعه شناختي جرمساخت‌ها و معاني تاريخي جرمتصوير‌هاي رايج رسانه‌‌اي درباره جرمسنجش جرمديد‌گاه‌هاي جرم شناختيسطح‌ها تحليلجهت‌گيري‌هاي سياسينتيجه‌گيريفصل دوم: نظريه كلاسيكمقدمهزمينه اجتماعيمفاهيم اساسيتحولات تاريخينمونه‌هاي معاصرنقد و بررسينتيجه‌گيريفصل سوم: اثبات‌گرايي و زيستي و روانيمقدمهزمينه اجتماعيمفاهيم اساسيتحولات تاريخياثبات‌گرايي زيستياثبات‌گرايي روانينمونه‌هاي معاصرنقد و بررسينتيجه‌گيريفصل چهارم: نظريه فشارمقدمهزمينه اجتماعيمفاهيم اساسيتحولات تاريخيجرم و فرصتجرم و فرهنگنمونه‌هاي معاصرنقد و بررسينتيجه‌گيريفصل پنجم: ديد‌كاه برچسب زنيمقدمهزمينه اجتماعيمفاهيم اساسيتحولات تاريخينمونه‌هاي معاصرنقد و بررسينتيجه‌گيريفصل ششم: جرم شناسي ماركسيستيمقدمهزمينه اجتماعيمفاهيم اساسيتحولات تاريخينمونه‌هاي معاصرنقد و بررسينتيجه‌گيريفصل هفتم: ديد‌گاه فمنيستيمقدمهزمينه اجتماعيفمنيسم ليبرالماركسيسم فمنيسمفمنيسم سوسياليستفمنيسم فرهنگيجرم زنانمفاهيم اساسيتحولات تاريخيتبيين‌هاي زيستينظريه‌هاي جامعه پذيريپاسخ جرم شناسان فمينيستنمونه‌هاي معاصرنقد و بررسينتيجه‌گيريفصل هشتم: جرم شناسي راست جديدمقدمهزمينه اجتماعيمفاهيم اساسيديد‌گاه اختيار‌گري جناح راستديد‌گاه سنت‌گراي محافظه‌كراتحولات تاريخينمونه‌هاي معاصرنقد و بررسينتيجه‌گيريفصل نهم: واقع‌گرايي چپمقدمهزمينه‌ اجتماعيمفاهيم اساسيتحولات تاريخيروايت‌هاي نخستينموج دومنمونه‌هاي معاصرنقد و بررسينتيجه‌گيريفصل دهم: نظريه جمهوري خواهمقدمهزمينه اجتماعيمفاهيم اساسيتحولات تاريخينمونه‌هاي معاصرنقد و بررسينتيجه‌گيريفصل يازدهم: ديد‌گاه جرم شناسي انتقاديمقدمهزمينه اجتماعيمفاهيم اساسيجرم شناسي ساختار‌گراپسانو‌گراييتحولات تاريخينمونه‌هاي معاصرنقد و بررسينتيجه‌گيريفصل دوازدهم: نتيجه‌گيريفهرست منابعمنابع مورد استفاده در ترجمهمنابع فارسيمنابع انگليسيواژه‌نامهنمايه موضوعينمايه واژگان شرح شده در پاورقيمعادل‌هاي فارسيواژگان انگليسيفهرست جدول‌هاجدول101: تعريفي راديكال از جرمجدول201: نظريه كلاسيكجدول301: رويكرد‌هاي اثبات گراجدول401: نظريه فشارجدول 501: ديد‌گاه برچسب زنيجدول601: ديد‌گاه جرم شناسي ماركسيستيجدول701: ديد‌گاه‌اي فمينيستيجدول801: اختيار‌گرايي جناح راستجدول901: ديد‌گاه واقع‌گرايي چپجدول10.1: نظريه جمهوري خواهجدول11،1: جرم شناسي ساختار‌گراجدول11،2: يسانوگراييجدول12،1: فرض‌هاي زير بنايي نظريه‌هاي جرم شناختي

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس