چگونه بدون کنکور سراسری معلم شویم؟ خرید کتاب "مهارت معلمی" با تخفیف ویژه حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


تلخیص جواهر البلاغه (معانی، بیان، بدیع)

چاپخانه :

یاسین

مولف (پدیدآور) :

قلی پور گیلانی مسلم


قیمت پشت جلد: 22000 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

اسلوب كتاب جواهر البلاغه در ارائه مطالب معاني و بيان و بديع زيبا و بسيار گويا است، به طوري كه در ميان اين سلسله از كتب، مناسب ترين كتاب براي تدريس است. اما از ما خواسته شد تا آن را در قالب تلخيص فارسي به چينش در آوريم تا وصول به آن در اندك زمان آسان تر گردد. كتاب حاضر اين حسن را دارد كه هر گاه بخواهيد از اصطلاحات و مطالب اين سه علم به اختصار آگاهي يابيد، بي هيچ دريغي بضاعت خويش را تقديمتان مي دارد، چه مشغول خواندن كتاب جواهر البلاغه هستيد و چه از آن فراغت يافته باشيد.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایتمقدمه
تعريف فصاحت و بلاغت
فصاحت
فصاحت كلمه
فصاحت كلام
فصاحت متكلم
بلاغت كلام
بلاغت متكلم
علم معاني
علم معاني
اقسام مسند و مسند اليه
باب اوّل
تقسم كلام به خبر و انشاء
بحث اوّل: حقيقت خبر
بحث دوم: نحوه خبر دادن به متكلم
بحث سوم: اقسام خبر
باب دوم
انشاء و اقسام آن
معاني انشاء
اقسام انشاء
اقسام پنجگانه انشاي طلبي
بحث اوّل: امر
بحث دوم: نهي
بحث سوم: استفهام
مبحث چهارم: تمنّي
مبحث پنجم: نداء
باب سوّم
احوال مسنداليه
مبحث اوّل: ذكر مسند اليه
مبحث دوّم: حذف مسنداليه
مبحث سوم: معرفه آوردن مسند اليه
مبحث چهارم: معرفه آوردن مسند اليه به شكل ضمير
مبحث پنجم: معرفه آوردن مسند اليه به علميّت
مبحث ششم: اسم اشاره آوردن مسند اليه
مبحث هفتم: موصول آوردن مسند اليه
مبحث هشتم: در معرفه ساختن مسند اليه با «أل»
مبحث نهم: معرفه ساختن مسند اليه بوسيله اضافه
مبحث دهم: معرفه ساختن مسند اليه بوسيله نداء
مبحث يازدهم: نكره آوردن مسند اليه
مبحث دوازدهم: تقديم مسند اليه بر مسند
مبحث سيزدهم: تأخير مسنداليه
باب چهار
مسند و احوال آن
مبحث اول: ذكر و حذف مسند
مبحث دوّم: تعريف يا تنكير مسند
مبحث سوّم: تقديم يا تأخير مسند
باب پنجم
اطلاق و تقييد
مبحث اوّل: مقيّد كردن كلمه با صفت
مبحث دوّم: مقيد نمودن كلمه با تأكيد
مبحث سوّم: مقيّد نمودن كلمه با عطف بيان
مبحث چهارم: مقيّد كردن كلمه با عطف نسق
مبحث پنجم: مقيّد ساختن كلمه با بدل
مبحث ششم: مقيد ساختن كلمه با ضمير فصل
مبحث هفتم: مقيد ساختن با نواسخ
مبحث هشتم: مقيّد ساختن با شرط
مبحث نهم: مقيّد كردن با نفي
مبحث دهم: مقيد كردن با مفعولهاي پنجگانه و غيره
باب ششم
احوال متعلقات فعل
باب هفتم
قصر
مبحث اوّل: راههاي قصر
مبحث دوّم: تقسيم قصر از نظر حقيقت و واقع
مبحث سوّم: تقسيم قصر از لحاظ طرفين
مبحث چهارم: تقسيم قصر إضافي
باب هشتم
وصل و فصل
مبحث اوّل: خلاصه مواضع وصل
مبحث دوّم: خلاصه مواضع فصل
مبحث سوّم: شرح و تفصيل مواضع پنجگانه فصل
باب نهم
ايجاز، إطناب، مساوات
مبحث اوّل: ايجاز و اقسام آن
مبحث دوّم: اطناب و اقسام آن
مبحث سوّم: مساوات
علم بيان
علم بيان
باب اوّل
تشبيه
مبحث اوّل: تقسيم طرفين تشبيه
مبحث دوّم تقسيم طرفين تشبيه به اعتبار مفرد و مركب بودن
مبحث سوّم: تقسيم طرفين تشبيه از لحاظ تعدّد
مبحث چهارم: تقسيم تشبيه به اعتبار وجه شبه
مبحث پنجم: تشبيه تمثيل
مبحث ششم: أدوات تشبيه
مبحث هفتم: تقسيم تشبيه به لحاظ ادات تشبيه
مبحث هشتم: فوائد تشبيه
مبحث نهم: تقسيم تشبيه به لحاظ فايده و غرض
باب دوّم
مجاز
مبحث اوّل: تعريف مجاز و انواع آن
مبحث دوّم: مجاز لغوي مفرد مرسل و علاقه هاي آن
مبحث سوم: تعريف مجاز عقلي و علاقه هاي آن
مبحث چهارم: مجاز مفرد بالاستعاره
مبحث پنجم:
تقسيم استعاره از لحاظ ذكر طرفين (مستعارّ منه، مستعارّله)
مبحث ششم: تقسيم استعاره از لحظ طرفين
مبحث هفتم: تقسيم استعاره از لحاظ لفظ مستعار
مبحث هشتم: تقسيم استعاره مصرحّه از لحاظ طرفين
مبحث نهم: تقسيم استعاره از لحاظ جامع
مبحث دهم: تقسيم استعاره از لحاظ ملائمات
مبحث يازدهم: مجاز مرسل مركب
مبحث دوازدهم: مجاز مركب استعاره تمثيليه
باب سوم
تعريف كنايه و انواع آن
علم بديع
علم بديع
باب اوّل
محسنّات معنوي
1. تورية
2. استخدام
3. استطراد
4. افتنان
5. طباق
6. مقابله
7. مراعات نظير
8. إرصاد
9. إدماج
10. مذهب كلامي
11. حسن تعليل
12. تجريد
13. مشاكله
14. مزاوجه
15. طيّ و نشر
16. جمع
17. تفريق
18. تقسيم
19. الجمع مع التّفريق
20. الجمع مع التقسيم
21. مبالغه
22. مغايرت
23. تأكيد المدح بما يشبه الذّم
24. تاكيد الذّم بما يشبه المدح
25. توجيه
26. نفي الشيء با يجابه
27. القول بالموجب
28. ائتلاف لفظ با معني
29. تفريع
30. استتباع
31. سلب و ايجاب
32. إبداع
33. أسلوب حكيم
34. تشابه أطراف
35. عكس
36. تجاهل عارف
باب دوم
محسنّات لفظي
1. جناس
2. تصحيف
3. ازدواج
4. سجع
5. موازنه
6. ترصيع
7. تشريع
8. لزوم مالايلزم
9. ردّ العجز علي الصدر
10. مالايستحيل بالانعكاس
11. مواربه
12. ائتلاف لفظ با لفظ
13. تسميط
14. انسجام يا سهولت
15. اكتفاء
16. تطريز
خاتمه
سرقتهاي شعري و توابع آن

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس