فروش ویژه کتاب «ترجمه الغارات» با مقدمه استاد پناهیان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


تفسیر تطبیقی ـ بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن و معارفی از آیات در دیدگاه فریقین

چاپخانه :

زلال کوثر

مولف (پدیدآور) :

نجار زادگان (محمدی) فتح الله


قیمت پشت جلد: 750000 ریال
قیمت برای شما: 712,500 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: يکشنبه 20 تير 1400

توضیحات

تفسير قرآن به دو نوع كلي تفسير ترتيبي و تفسير موضوعي تقسيم مي شود كه مورد اهتمام فريقين بوده و هر كدام از اينها تقسيم بنديهاي خاص خود را دارند. نوع ديگر از تفسير كه تا كنون درحوزه تفسير قرآن مغفول مانده و مستقل مي باشد، تفسير تطبيقي يا مقارن است كه به بررسي مقايسه اي ديدگاه هاي شيعه واهل سنت درباره مفاهيم قرآن مي پردازد. كه از جمله فوائد اين نوع تفسير به موارد زير مي توان اشاره كرد: 1. كشف نقاط ضعف و قوت فريقين در مباني تفسيرو ديدگاههاي تفسيري 2. شناخت نقاط اشتراك و افتراق فريقين در مباني تفسير و مفاهيم تفسيري 3. مرز بندي دقيق از اختلافهاي مبنايي با تفاوت هاي بنايي و بررسي و نقد هر كدام 4. كشف اختلاف لفظي فريقين 5. برملا ساختن بسياري از داوريهاي ناآگاهانه و يا اتهامهاي متعصبانه نويسنه كتاب حاضر بر اساس اين رويكرد موضوعاتي از قرآن را گزينش كرده و تفسير آنها را از ديدگاه فريقين مورد بررسي تطبيقي قرار داده كه گزينش آيات بر اساس اوليويتها و نيازهاست بخشي از اين اوليويت ها در تفاوت ديدگاهي بين شيعه و اهل سنت ( به طور عام) و بخشي در تفاوت ديدگاهي شيعه با وهابيت (به طور خاص) مي باشد كه در هر دو مورد به صورت دقيق و مفصل ديدگاهها به صورت علمي بيان و مورد نقد و بررسي قرار گرفته.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

پيش گفتاربخش اول: مباني مشترك در تفسير فريقينامكان فهم و جواز تفسير قرآنواژه شناسي تفسير«تفسير» در لغت«تفسير» در قرآن«تفسير» در اصطلاح فريقينديدگاههاي فريقين در جواز و عدم جواز تفسير1. ديدگاه افراطي2. ديدگاه تفريطي3. ديدگاه معتدلارزيابي ديدگاه اولارزيابي ديدگاه دومادله امكان فهم و جواز تفسير قرآنالف) احاديث عرضب) روايات سمتهاي قرآنج) احاديث شيوه بهره برداري از قرآند) روايات جاودانگي قرآنهـ) احاديث تدبر در قرآنحرمت تفسير به رأيواژه شناسي رأيبررسي أسناد فريقين در روايات نهي از تفسير به رأيتلقي فريقين از احاديث نهي از تفسير به رأيوجود سطحها و ساحتها براي قرآنادله وجود بطون در نگاه فريقينالف) مقايسه حجم نيازهاي هدايتي بشر با الفاظ محدود قرآنب) استناد به آيات قرآنج) استناد به رواياتمعناي بطون قرآن در ديدگاه فريقينحجيت سنت پيامبر خدا در تفسيرواژه شناسيكميت تفسير پيامبر صلي الله عليه و آله از قرآنارزيابي ديدگاه اولارزيابي ديدگاه دومارزيابي ديدگاه ذهبيمراتب تلقي اصحاب از تبيين پيامبر خداشيوه تحصيل تفسير پيامبر خدا از قرآنمصونيت قرآن از تحريفواژه شناسيادله تحريف ناپذيري قرآن از ديدگاه فريقينالف) استدلال به قرآنب) شواهد تاريخيج) احاديثد) دليل عقليارزيابي احاديث تحريف نما در ديدگاه فريقينپندار تحريف و حجيت ظواهر قرآنبخش دوم: مباني مختص در تفسير فريقينحجيت سنت اهل بيت عليهم السلام در تفسير آياتواژه شناسي1. ادله قرآني2. ادله رواييشناخت اهل بيت در حديث ثقلينپيامدهاي حجيت سنت اهل بيت عليهم السلام در تفسيرحجيت عقل در تفسير قرآنواژه شناسيموارد اتفاق در كاربرد عقل در تفسيرعقل به معناي درك بديهيات يا معرفتهاي بديهيعقل به معناي قوه تبيين و توضيحعقل به معناي قوه استنباط گزاره هاي نظري از قرآنكاربرد عقل در تفسير شيعيعقل به معناي قوه مستقل در ادراك حسن و قبح و تشريع حكمعقل به معناي ادراك نظري و قوه تأويل بخشي به ظواهرحجيت قول صحابه در تفسير قرآنواژه شناسيدليل حجيت قول صحابه در تفسيرحجيت قول صحابه در تفسير ارزيابيبخش سوم: بررسي تطبيقي آيه عصمتكلياتواژه شناسيعدم تصريح نام ائمه در قرآن و حكمت آننقاط مشترك فريقين در تفسير آيه1. زمان نزول2. عدم ارتباط آيه تبليغ با آيات قبل و بعد3. اتفاق در تعيين مورد نزول آيه از ناحيه اهل بيت و صحابه4. تحليل يكسان از شرط و جزا در آيه5. دل نگراني و بيم رسول خدا از ابلاغ پيام هاي مورد نظر آيهبررسي ديدگاه شيعه در تفسير آيهتحليل بنيانهاي تفسير شيعه در آيه مذكور1. عدم ارتباط آيه مذكور با اهل كتاب2. عدم تهديد از ناحيه كفار و مشركان3. تهديد و خطر از ناحيه منافقان4. تحليل خوف رسول خدا درباره ابلاغ مأموريتاستناد به روايات فريقينالف) روايات در مصادر شيعيب) روايات در مصادر اهل سنتبررسي ديدگاههاي اهل سنت در تفسير آيهارزيابي و نقد شبهات درباره ديدگاه شيعهارزيابي و نقد دسته اول شبهاتالف)‌ عدم اعتبار احاديث درباره مورد نزول آيهب) نزول آيه مذكور پيش از حجة‌ الوداعج) ترديد در اصل إعلان ولايت امام علي عليه السلام در روز غديرد) إنكار دعاي «اللهم وال من والاه ...» در ادامه إعلان ولايتارزيابي و نقد دسته دوم شبهاتالف) ارتباط نزول آيه و ابلاغ ولايت امام علي عليه السلامب) دل نگراني پيامبر صلي الله عليه و آله و ترس از تكذيبج) پيوند جريان غدير با داستان بريده أسلميد) واژه «ولي» به جاي «مولي» در حديث غديرهـ) تعبير «ألست أولي بكم من أنفسكم» در صدر اعلان ولايت امام علي عليه السلامو) پيوند جريان غدير با حديث ثقلينز) ارتباط آيه تبليغ با آيات ولايت وو اولي الامرح) پيوند آيه تبليغ با آيه اكمالط) تبريك برخي از صحابه به امام علي پس از ماجراي غديري) احتجاج امام علي به حديث غديرحاصل سخنبخش چهارم:‌ بررسي تطبيقي تفسير آيه غاركلياتواژه شناسينقاط مشترك فريقين در تفسير آيهبررسي ديدگاه اهل سنت در تفسير آيهتحليل بنيانهاي تفسير اهل سنت از آيه1. تحليل دروني از دلالت آيه2. استناد به روايات و شواهد تاريخيبررسي ديدگاه شيعه در تفسير آيهحاصل سخنبخش پنجم: راهنماي بررسي تفسير تطبيقي آياتي از قرآنآيات 55 و 56 سوره مائده (آيات ولايت)درك نكات كليدي1. تفاوت اساسي ديدگاههاي فريقين درباره آيات ولايت2. بررسي قول به نزول آيات درباره عبادة بن صامت3. بررسي و تحليل ديدگاه ابن تيميهنقد ادعاهاي ابن تيميه3. بررسي و نقد مناقشه ها و ترديدهاشناخت نقاط اشتراك و افتراق در تفسير آيات مذكورآيه 59 سوره نساء (آيه اولي الأمر)درك نكات كليديشناخت نقاط اشتراك و افتراق فريقين در تفسير آيهاولي الامر در روايات اهل سنتآيه 3 سوره مائده (آيه اكمال)درك نكات كليديشناخت نقاط اشتراك و افتراق فريقين در تفسير آيهآيه 5 سوره قصص (مسئله مهدويت)درك نكات كليديشناخت نقاط اشتراك و افتراق در ديدگاههاي فريقينآيه هاي 3 سوره زمر، 97 سوره يوسف و 64 سوره نساءدرك نكات كليديشناخت نقاط اشتراك و افتراق شيعه و وهابيان در تفسير آياتآيه 84 سوره توبه (حكم زيارت قبور)درك نكات كليديشناخت نقاط اشتراك و افتراق فريقين در تفسير آيهآيه 21 سوره كهف (حكم بناي مسجد بر قبر)درك نكات كليديشناخت نقاط اشتراك و افتراق فريقين در تفسير آيهآيه 114 سوره مائده (حكم گراميداشت اعياد و مواليد)درك نكات كليديآيه 4 سوره ممتحنه (حكم اعلان برائت از مشركان)درك نكات كليديآيه هاي 100 سوره توبه و 18 سوره فتح (بررسي عدالت صحابه)درك نكات كليديشناخت نقاط اشتراك و افتراق فريقين در تفسير آياتآيات 3 و 4 سوره تحريم (بررسي تهديد همسران پيامبر)درك نكات كليديشناخت نقاط اشتراك و افتراق فريقين در تفسير آياتآيه 6 سوره احزاب (توصيف همسران پيامبر به امهات المؤمنين)درك نكات كليديشناخت نقاط اشتراك و افتراق فريقين در تفسير آيهآيه 74 سوره انعام (براي طهارت پدران انبيا)درك نكات كليديشناخت نقاط اشتراك و افتراق فريقين در تفسير آيهآيه 188 سوره اعراف (بررسي امكان علم غيب براي معصومان)درك نكات كليديشناخت نقاط اشتراك و افتراق فريقين در تفسير آيهآيه 40 سوره نمل (بررسي ولايت تكويني در غير انبيا)درك نكات كليديشناخت نقاط اشتراك و افتراق فريقين در تفسير آيهنمايه آياتنمايه رواياتنمايه اشخاصنمايه شهرها و مكانهانمايه زمانهانمايه نحله ها، قبيله ها، گروههاكتابنامه

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس