خرید انواع کتاب قرآن و مفاتیح الجنان با بالاترین تخفیف + طراحی یادبود رایگان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 700000 ریال
قیمت برای شما: 623,000 ریال 11 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: سه شنبه 21 آذر 1402

توضیحات

در كتاب حاضر علاوه بر بررسي حدود 800 آيه و نكات مستفاد از آنها، حدود 400 واژه از مفردات قرآن، مناسب با آيات مورد توجه قرار گرفته است. لذا مي تواند يك دانش پژوه را با بخش عمدهاي از قرآن آشنا كند. سبك كتاب با بيان هدفهاي يادگيري و آزمون پاياني هر فصل، سبكي درسي است و دسته بندي موضوعات هر فصل با وحدت رويه اي كه بر كل كتاب حاكم است، ارائه شده است. در بررسي زندگي هر پيامبر بعد از ورود به اصل بحث، به سبك ذيل، ادامه راه مي دهد: 1. اوصاف و مقامات هر پيامبر 2. نبوت و ماجراهاي مربوط به نبوت هر پيامبر 3. شيوه هاي دعوت هر پيامبر كه مهمترين بخش هر فصل كتاب است. 4. حوادث سرنوشت ساز و شخصيتهاي حادثه ساز كه بخش چهارم هر فصل را تشكيل داده 5. در خاتمه به موضوعاتي كه با زندگي يك پيامبر ارتباط داشته ولي در سيستم كتاب گنجانده نشده بيان شده است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

پيشگفتاراهميت تجربهعبرت آموزي از تاريخدورنمايي از كتابسخني با استادان محترم و دانش پژوهان گراميبخش اول: كلياتدرس اول: قصهمقدمهتفسير موضوعيالف) مزاياي روش تفسير موضوعيب) كاستي هاي روش موضوعيج) مزاياي روش تفسير ترتيبيد) برخي از كاستي هاي روش ترتيبيگفتار نخست: قصه در ادبيات و فرهنگ بشريمعناي لغوي و اصطلاحي قصهتاريخچه قصهنقش داستان در زندگي انسانگفتار دوم: قصه هاي قرآنويژگيهاي قصه هاي قرآن1. واقعي بودن داستانها2. حذف جزئيات در قصه3. بهره گيري از هنر در بيان داستانها4. پي نوشت در قصه هاي قرآن5. شبهه زدايي در قصه هاي قرآن6. تكرار در قصه هاي قرآنعناصر قصه هاي قرآنانواع قصه هاي قرآن1. از جهت مطابقت با واقع2. از جهت موضوع و شخصيت پردازياهداف قصه گويي قرآنپيامهاي قصه هاي قرآن1. پيامهاي فكري2. پيامهاي اخلاقي3. پيامهاي عاطفي4. پيامهايي كه بيانگر سنتهاي الهي است5. پيامهايي كه بيانگر رويارويي جبهه حق و باطل مي باشندگفتار سوم: تفاوت نقلهاي تاريخي تورات و انجيل با قرآنتفاوتهاي محتواييتفاوتهاي ظاهريتفاوت در ميزان اعتبارپرسشپژوهشدرس دوم:‌ رهيافتي به سيره مشترك انبيا عليهم السلام در قصه هاي قرآنيمقدمهگفتار نخست: سنتهاي الهي و تكاليف انبيا عليهم السلاماصل نخست: اصطفاي الهي انبيا عليهم السلاماصل دوم: بعثت انبيا عليهم السلام در ميان تمامي امتهاالف) فلسفه بعثت: اتمام حجت بر مردمب) محل بعثت: ام القريزمينه سازي براي تحقق اهداف بعثتاصل سوم: اشتراك همه انبيا عليهم السلام در شخصيت حقوقياصل چهارم: اعجازاصل پنجم: عصمت در دريافت، نگهداري و ابلاغ وحياصل ششم: ميثاق خاص الهياصل هفتم: مظهريت رحمتنخست: دفع عذابدوم: رفع عذابسوم: جلب نعمت و رحمت حقاصل هشتم: وجود دشمنان دينگفتار دوم: سيره عملي انبيا عليهم السلاماصل نخست: دعوت به توحيداصل دوم: مبارزه با جهل و تقليداصل سوم: نفس شخصيت پرستياصل چهارم: تبليغ رايگاناصل پنجم: ترغيب و تشويقگفتار سوم: اقوام پيامبرانانگيزه هاي رواني مخالفت با پيامبران1. استكبار2. برتري جويي3. ظلم4. هواي نفس5. آلودگي به گناه6. احساس بي نيازيجلوه هايي از مخالفت با پيامبران1. استهزا2. تهمت3. بهانه جويي4. تهديدپرسشپژوهشبخش دوم: رويكردي تحليلي به قصه هاي قرآندرس سوم: آدم عليه السلام ابوالبشر (1)مقدمهگفتار نخست:‌ آفرينش انسانالف) آفرينش نخستين انسانمرحله نخست: آفريدن از خاك متحولمرحله دوم: تصويرگريمرحله سوم: دميدن روحب) آفرينش نسل انسان نخستمبدأ خلقت انسانهاي كنونيگفتار دوم: نبوت آدم عليه السلامشواهد قرآن نبوت آدم عليه السلامالف) اشاره مستقيمب) اشاره غير مستقيمپرسشپژوهشدرس چهارم: آدم عليه السلام ابوالبشر (2)مقدمهگفتار نخست: شخصيتهاي حادثه ساز1. فرشتگان2. ابليسابليس جن بودرابطه شيطان با بني آدم3. فرزندان آدم عليه السلامگفتار دوم: حادثه هاي سرنوشت ساز1. هبوط از بهشت2. پذيرفته شدن توبهگفتار سوم: حضرت آدم عليه السلام نمونه انسانيتپرسشپژوهشدرس پنجم: نوح عليه السلام مبلغ خستگي ناپذير (1)مقدمهگفتار نخست: اوصاف و مقامات حضرت نوع عليه السلامگفتار دوم: نبوت حضرت نوح عليه السلامنوح عليه السلام احياگر معارف الهيدعوت حضرت نوح عليه السلامويژگيهاي دعوت حضرت نوح عليه السلام1. بردباري در تبليغ2. صراحت لهجه3. بهره برداري از تمام فرصتها و شيوه ها4. مرحله بندي تبليغ5. دعوت عقلي ـ فطري6. زبان تبليغ7. اميدواري تا آخرين لحظات تبليغ8. تأكيد بر آزادي و اختيار انسان در پذيرش دعوت9. پاسخ آرام و منطقي به تهمتها و اعتراضهاپرسشپژوهشدرس ششم: نوح عليه السلام مبلغ خستگي ناپذير (2)مقدمهگفتار نخست: حادثه هاي سرنوشت ساز1. نفرين نوح عليه السلام2. ساختن كشتي3. طوفان فراگيرو نابودي كافرانالف) جهاني بودنب) شدت عذابج) تأثير بسم الله در سير و سكون كشتي نوح عليه السلامد) تأديب الهي: حمد خدا، در شدت و رخاء4. فرمان پايان طوفان5. استقرار كشتي نوح عليه السلام6. سرنوشت نجات يافتگانگفتار دوم: شخصيتهاي حادثه ساز1. ملأ و مترفين2. فرزند و همسر نوح عليه السلامتأديب الهيعبرتهاپرسشپژوهشدرس هفتم: ابراهيم عليه السلام قهرمان توحيد (1)مقدمهگفتار نخست: اوصاف و مقامات ابراهيم عليه السلامگفتار دوم: نبوت ابراهيم عليه السلاممقدمهابراهيم عليه السلام، اسوه توحيدشيوه هاي دعوت1. صراحت لهجه2. شروع دعوت با سؤال3. برائت از شرك و كفر1. كناره گيري2. مبارزه3. هجرت4. جدال احسن5. ترويج توحيدنمونه هاي رحمت و دلسوزي ابراهيم عليه السلامپرسشپژوهشدرس هشتم: ابراهيم عليه السلام، قهرمان توحيد (2)مقدمهگفتار نخست: شخصيتهاي حادثه ساز1. آزر2. ستاره پرستان، ماه پرستان و خورشيد پرستان3. بت پرستان4. فرمانرواي بابل (نمرود)گفتار دوم: حادثه هاي سرنوشت ساز1. مهاجرت ابراهيم عليه السلام به سرزمين فلسطين2. تولد اسماعيل و اسحاق3. تجديد بناي كعبهويژگيهاي خانه كعبه4. آزمايشهاي ابراهيم عليه السلامگفتار سوم: درخواستهاي ويژهالف) احياي مردگانب) نيايشهاي ابراهيم عليه السلامپرسشپژوهشدرس نهم: موسي عليه السلام كليم الله (1)مقدمهگفتار نخست: اوصاف و مقامامت حضرت موسي عليه السلامگفتار دوم: نبوت حضرت موسي عليه السلاممقدمهبعثت موسي عليه السلاممرحله اول: تجلي خدامرحله دوم: دريافت نخستين پيامهاي الهيمرحله سوم: درخواستهاي موسي عليه السلام از خداوندمرحله چهارم: پذيرش درخواستهاي موسي عليه السلامالف) روشهاي دعوت در مواجهه با طاغوتب) روشهاي دعوت موسي عليه السلام در جذب و هدايت مستضعفانپرسشپژوهشدرس دهم: موسي عليه السلام كليم الله (2)مقدمهگفتار نخست: حادثه هاي سرنوشت ساز قبل از بعثتالف) ولادت و رشدمراحل عنايت الهي در اين داستانب) كشتن قبطيج) مهاجرت به مدينگفتار دوم: حادثه هاي سرنوشت ساز بعد از بعثتحادثه اول: شركت در مسابقه با ساحرانمطالعه آزادحادثه دوم: هلاكت فرعونيان و نجات بني اسرائيلالف) نفرين موسي عليه السلامب) نجات بني اسرائيلج) اقدامات فرعونحادثه سوم: برخورد با قوم بت پرستحادثه چهارم: نزول تورات بر موسي عليه السلام در ميقاتالف) نزول توراتب) درخواست رؤيت خداج) بازگشت به بت پرستيمطالعه آزادحادثه پنجم: امتحانات الهيالف) امتحانات الهي فرعونيانب) امتحانات الهي بني اسرائيلآزمايش نخست: نزول انواع نعمتها در بيابانآزمايش دوم: دستور ورود به سرزمين موعودآزمايش سوم: اخذ ميثاقآزمايش چهارم: دستور به ذبح گاو براي كشف مجرمپرسشپژوهشدرس يازدهم: موسي عليه السلام كليم الله (3)مقدمهگفتار نخستشخصيتهاي حادثه ساز مثبت1. همسر فرعون2. مؤمن آل فرعون3. مرد صالح در مدين (شعيب عليه السلام)4. هارون عليه السلام، برادر و ياور موسي عليه السلاممطالعه آزاد5. خضر عليه السلام1. آداب شاگرد نسبت به خود2. ادب شاگرد در برابر استاد3. ادب استاد در برابر خود4. آداب استاد در برابر شاگردگفتار دوم: شخصيتهاي حادثه ساز منفي1 و 2. فرعون و هامان3. قارون، دنيا خواه و متكبر4. سامريگفتار سوم: بني اسرائيل، پس از رحلت موسي عليه السلامالف) حكم روز شنبهب) عالم بدفرجامپرسشپژوهشدرس دوازدهم: حضرت عيسي عليه السلام (1)مقدمهگفتار نخست:اوصاف و مقامات عيسي عليه السلامگفتار دوم: نبوت حضرت عيسي عليه السلامآغاز نبوتنخستين پيامهاي اين پيامبر خدامعجزه هاويژگيهاي دعوت عيسوي عليه السلامپرسشپژوهشدرس سيزدهم: حضرت عيسي عليه السلام (2)مقدمهگفتار نخست: شخصيتهاي حادثه سازالف) شخصيتهاي حادثه ساز قبل از ولادت عيسي عليه السلام1. مريم عليها السلام مادر عيسي عليه السلام2. يحييب) شخصيتهاي حادثه ساز بعد از ولادت عيسي عليه السلام1. حواريونگفتار دوم: حادثه هاي سرنوشت سازنزول مائده آسمانيگفتار سوم: معراج عيسي عليه السلام1. «توفي»0يعني چه؟2. توفي عيسي عليه السلام3. رفع عيسي عليه السلام4. آيا عيسي عليه السلام زنده است؟5. تطهير عيسي عليه السلامپرسشپژوهشدرس چهاردهم: حضرت داوود عليه السلام بنده اوابمقدمهگفتار نخست: اوصاف و مقامات داوود عليه السلام1. اواب2. ذوآلايد3. مشمول فضل خاصل الهي4. قرب الهي5. قرار گرفتن در سر سلسله گروهي از انبيا عليهم السلامگفتار دوم: نبوت داوود عليه السلامالف) خلافت داوود عليه السلامب) شيوه هاي دعوت داوود عليه السلامگفتار سوم: حادثه هاي سرنوشت سازحادثه نخست: نبرد بني اسرائيل با سپاه جالوتپيشنهاد نبردانگيزه نبردتعيين فرمانده از جانب خداملاكهاي رهبرينشانه الهي بودن طالوتآزمايش سپاهيانحادثه دوم: آزمون قضاوت داوود عليه السلامموضوع دعواحكم داوود عليه السلاماستغفار داوود عليه السلامگفتار چهارم: شخصيتهاي حادثه ساز1. سليمان، ياوري همراه2. جالوتپرسشپژوهشدرس پانزدهم: سليمان عليه السلام بنده اي سپاسگزارمقدمهگفتار نخست: اوصاف و مقامامت حضرت سليمان عليه السلام1. اواب2. برتري بر جهانيان3. قرب الهي4. دانش و فهم ويژهگفتار دوم: نبوت سليمان عليه السلامالف) معجزه سليمان عليه السلام حكومت و سلطنت بي نظيرمطالعه آزادويژگيهاي انحصاري پادشاهي سليمان عليه السلامب) شيوه هاي دعوت سليمان عليه السلام1. خدا محوري و شكر گزاري دائم2. استفاده از فرصتها جهت تبليغ3. ابلاغ دعوت به صورت ساده، صريح و موجزگفتار سوم: حادثه هاي سرنوشت سازحادثه نخست: قضاوت سليمان عليه السلامماجرا چه بود؟حادثه دوم: غلبه بر قوم خورشيد پرستتهديد سليمان عليه السلامگزارش هدهدمأموريت جديد هدهدعكس العمل ملكه سبأاقدام درباريانرأي ملكهفرستادگان ملكه در بارگاه سليمان عليه السلامانتقال بارگاه ملكه به سرزمين سليمان عليه السلامآزمايش ذكاوت ملكهايمان آوردن ملكهحادثه سوم: بازديد از اسبان جنگيحادثه چهارم: آزمايش سليمان عليه السلامحادثه پنجم: رحلت سليمانگفتار چهارم: شخصيتهاي حادثه ساز1. مورچه2. هدهد3. ملكه سبأ4. دانشمند الهيمدت زمان انجام كارپرسشپژوهشدرس شانزدهم: يوسف عليه السلام قهرمان پارسايي (1)مقدمهگفتار نخست: اوصاف و مقامات حضرت يوسف عليه السلام1. اعطاي حكم و دانشي ويژه2. ارائه برهان الهي به آن حضرتگفتار دوم: نبوت حضرت يوسف عليه السلامشيوه هاي دعوت يوسف عليه السلامالف) خدا محوريب) تبليغ عمليج) اتخاذ شيوه هاي متنوع براي پيشبرد دعوتگفتار سوم: شخصيتهاي حادثه ساز1. حضرت يعقوب عليه السلاممنشأ محبت ويژه يعقوب به يوسف عليه السلامبرخي ويژگيهاي شخصيت حضرت يعقوب عليه السلام2. برادران يوسف عليه السلاممنشأ حسادت چه بود؟رفع حسادت از دلهاي برادران يوسف عليه السلام3. همسر عزيز مصرپرسشپژوهشدرس هفدهم: يوسف عليه السلام قهرمان پارسايي (2)مقدمهگفتار نخست: حادثه هاي سرنوشت سازقبل از زنداني شدن يوسف عليه السلامحادثه نخست: رؤياي صادقهحادثه دوم: انتقال يوسف عليه السلام به مصرمرحله نخست: افكندن يوسف عليه السلام به قعر چاهمرحله دوم: يوسف عليه السلام در مصرحادثه سوم: ظهور پارسايي يوسف عليه السلاممرحله اول: انحراف همسر عزيزمطالعه آزادمرحله دوم: رسوايي همسر عزيز و زنان دربارمطالعه آزادگفتار دوم: حادثه هاي سرنوشت سازبعد از زنداني شدن يوسف عليه السلامحادثه نخست: صدارت يوسف عليه السلاميوسف عليه السلام در زندان، مبلغ توحيدتعبير خواب دو زندانيرؤياي پادشاه مصرتأويل خواب فرعونعزت نفس، نعمتي برتر از آزاديمحاكمه زنان در حضور فرعونعزت يوسف عليه السلامحادثه دوم: تأويل رؤياي يوسف عليه السلامتدبير يوسف عليه السلام براي نگه داشتن برادرحزن شديد يعقوب عليه السلاممعرفي يوسف عليه السلام به برادرانبينا شدن يعقوب عليه السلاممهاجرت آل يعقوب عليه السلام به مصرپرسشپژوهشفهرست منابعفهرست آيات

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس