خرید انواع کتاب قرآن و مفاتیح الجنان با بالاترین تخفیف + طراحی یادبود رایگان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


اندیشه های قرآنی شهید مطهری (جلد دوم)

چاپخانه :

امیران

محقق (تدوینگر - به همت) :

علوی مهر حسین


قیمت پشت جلد: 210000 ریال
قیمت برای شما: 186,900 ریال 11 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: سه شنبه 21 آذر 1402

توضیحات

مجموعه موجود دومين جلد از مجموعه مقالات همايش انديشه هاي قرآني شهيد مطهري است. اين جلد شامل سه بخش است: بخش اول: در بردارنده كلياتي مربوط به مباني و قواعد تفسيري است. بخش دوم: دربردارنده مقالاتي در حوزه علوم انساني از جمله تاريخ، علم اخلاق، علوم عقلي و حقوق است. بخش سوم: به معارق قرآن از نگاه استاد شهيد مي پردازد كه دربردارنده ي آيه ولايت، امامت در قرآن، سنت هاي اجتماعي در قرآن مي باشد. در هر كدام از بخشهاي سه گانه، مقالات برگزيده متعددي ارائه شده است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

سخن ناشرسخن دبير علمي همايشفهرستمقدمهبخش اول: كلياتفهم قرآن و مراحل آن از ديدگاه شهيد مطهري رحمه اللهچكيدهمقدمهضرورت و امكان فهم قرآنادله امكان فهم قرآنالف) قرآندسته اولدسته دومدسته سومدسته چهارمب) رواياتج) عقلد) سيرهادله عدم امكان فهم قرآن و بررسي آنهاالف) تفسير عقلي مستلزم اعتماد بر ظن استب) عقل در برابر يافته هاي ديني و تفسير قرآن خطاپذير استج) قرآن زبان ويژه و مخاطبان مخصوصي دارد1. دليل عقلي2. دليل نقلييكم. قرآندوم. احاديثد) اختصاص فهم قرآن به ائمه عليهم السلام1. قرآن2. رواياتهـ) عدم حجيت ظواهر1. جمع آوري قرآن بر خلاف ترتيب نزول است2. علم اجمالي به اين كه خلاف ظاهر اراده شده است3. ظواهر قرآن از مشابهات اند4. وقوع تحريف در قرآنشيوه درست فهممراحل فهم قرآنالف) مرحله فهم عبارتب) فهم اشارات قرآنج) فهم لطائف قرآند)‌ فهم حقائق قرآنفهرست منابعاعجاز قرآن از منظر استاد مطهري رحمه اللهچكيدهمقدمهاهميت بررسي اعجاز قرآن1. اثبات رسالت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله2. نقش هدايت گري قرآن براي جهانيانديدگاه هاي شهيد مطهري در زمينه اعجاز1. مفهوم اعجاز و تحدي2. رابطه معجزه با قانون عليتديدگاه هاي مختلف در تحليل معجزه1. ديدگاه تأويل2. معجزه، نشانة قدرت مطلق خداوند3. معجزه كاركردي راز آلود و هماهنگ با قانون عليت4. وجوه اعجاز قرآنيكم. اعجاز بيانيدوم. اعجاز معارفيسوم. اعجاز علميچهارم. اعجاز تشريعيپنجم. اعجاز اخلاقيفهرست منابعجايگاه حديث در تفسير قرآنچكيدهمقدمهاهميت دادن شهيد مطهري به قرآن و رواياتمنهج تفسيري شهيد مطهري1. تفسير قرآن به قرآنتفسير عقلي3. تفسير قرآن با رواياتحجيت و اعتبار احاديث پيامبر صلي الله عليه و آله در تفسير قرآنحجيت و اعتبار احاديث ائمه عليهم السلام در تفسير قرآنروايات معتبر و غير معتبر تفسيرينفي جمود فكري و اخباري گريشهيد مطهري و بهره گيري از روايات در تفسير قرآنتفسير آيهتأييد مطلبفهرست منابعقرآن و نياز بشر به دين از ديدگاه شهيد مطهري رحمه اللهچكيده1. روش شناسي مسئله انتظار بشر از دين2. نياز اخروي انسان به دين3. نياز اجتماعي انسان به دين4. جانشين پذيري دين در رفع نيازها5. اهداف بعثت انبيا6. آثار و خدمات اعتقادات و باورهاي دينيفهرست منابعراه كارهاي پاسخ گويي قرآن به نيازهاي جامعه معاصر با تأكيد بر نظرات شهيد مطهري رحمه اللهچكيدهدرآمدمفهوم شناسيروش شناسي مبحثراه كارهااول: راه كارها در حوزه منابع دينالف) عقل قانون گذارب) تكميل قرآن با نبوت و امامت (مرجعيت علمي اهل بيت عليهم السلام)ج) قوانين قرآن، قضاياي حقيقيدوم: راه كارها در حوزه روش ها و قواعدالف) اجتهاد پويا1. استنباط در تعيين مصاديق جديد2. تشخيص موارد قاعده اهم و مهم (رعايت مصلحت مهم تر)ب)‌ سيستم قانونگذاري1. قوانين ثابت و متغير (لزوم درك روح قوانين ثابت قرآن و اشراب آن در قوانين متغير)2. احكام اوليه و ثانويه3. تفويض قانون گذاري در جزئيات به مردم4. قوانين كنترل كنندهج) رويكرد اجتماعي و سياسي در تفسير قرآند) رويكرد علمي قرآنهـ) استفاده از روش تفسير باطني قرآنفهرست منابعبخش دوم: قرآن و علوم انسانيفلسفه تاريخ در قرآن از منظر شهيد مطهري رحمه اللهچكيدهمقدمهجامعه1. جامعه، مركب حقيقي و اصيل در كنار اصالت فرد (تركيب فرهنگي)2. جامعه و سنت (سنت هاي حاكم بر جوامع در قرآن كريم)3. جبر و يا اختيار فرد در مقابل جامعه4. يگانگي يا چند گانگي جامعه ها از نظر ماهيت5. آينده جامعه هاتاريخ1. تاريخ علميالف) اعتبار تاريخ نقليب) عليت در تاريخج) طبيعت تاريخ، مادي است يا معنوي يا طبيعتي چند بعدي؟د) معيارهاي به دست آوردن ديدگاه يك مكتب درباره هويت تاريخ2. فلسفه تاريخ (تحول و تطور تاريخ)تجزيه و تحليلفهرست منابعقرآن و الزام در اخلاق ديني از منظر استاد مطهري رحمه اللهچكيدهتاريخچه بحثاخلاق دينياخلاق ديني از ديدگاه قرآناخلاق غير دينيالزام اخلاقي و مسئوليتالزام، مقوم حكم اخلاقيملازمه الزام و مسئوليتالزام و اختيار در فعال اخلاقيريشه الزام اخلاقيمسئوليت اخلاقيفهرست منابعقرآن و علوم عقلي (كلام و فلسفه)چكيدهحيات عقلي در اسلاماول: قرآن و كلامنقش قرآن كريم و تأثير آن در علم كلامالف) منبع و عامل پيدايشب) رويكردج) روشد) محتوا و مطالبامتيازات كلام شيعي ـ اماميدوم: قرآن و فلسفهاستشهاد يا استنباط و استدلال؟!تأثير قرآن بر فلسفهالف) در جهت دهيب) در طرح مسائل نوج) ابداع استدلالد) تأثير در رفع اشتباهامتيازات براهين قرآنيفهرست منابعمباني طبيعي حقوق اسلامي در قرآن، از منظر استاد مطهري رحمه اللهچكيدهمقدمهاول: كليات1. حق و انواع آن2. حقوق طبيعي3. تفاوت حقوق طبيعي با حقوق موضوعه، مالكيت طبيعي، مالكيت اعتباري و حق اعتباريدوم: مباني طبيعي حقوق اسلامي1. اصل وحدت عالم2. اصل غائيت3. اصل هماهنگي نظام تكوين (طبيعت) و نظام تشريع (قرآن كريم)4. اصل همدوشي حق و تكليفسوم: لوازم و نتايج اين نظريه1. پايبندي به فلسفه اسلامي2. پايبندي به حق عقل3. مباني طبيعي حقوق خانوادگيو) حق طلاق4. مبناي طبيعي مالكيت در اسلام5. مبناي طبيعي حرمت اسراف، تبذير، استفاده نامشروع و اعدام ثروت هاي طبيعي6. مبناي طبيعي اصل لاضرر7. مبناي طبيعي حقوق نسل هاي گذشته و آينده8. مبناي طبيعي حقوق جامعه9. مبناي طبيعي اصل عدالت10. مبناي طبيعي حقوق بشر11. مبناي طبيعي حقوق طبيعت و حيوانات12. حقوق در تربيت اسلاميفهرست منابعبخش سوم: معارف و قرآنآيه ولايت از ديدگاه شهيد مطهري رحمه اللهچكيدهآيه ولايتسبب نزول آيه ولايتبررسي شأن نزول هاي ديگر1. در شأن عبادة بن صامت2. در شأن عبدالله بن سلام3. در شأن ابوبكرالف) اهل بيت عليه السلاماز اصحاباز تابعينآيه ولايت در روايات شيعهاقسام ولاء از نظر شهيد مطهريولاء خاصولاء قرابت يا ولاء محبتولاء امامتولاء زعامتولاء تصرفپاسخ به شبهاتفهرست منابعسنن اجتماعي ـ الهي در قرآن از منظر شهيد مطهري رحمه اللهچكيدهمقدمهمفهوم شناسي1. تعريف سنت2. جامعه و اجتماعاصالت فرد يا جامعه3. نظر قرآن در مورد جامعهفهرست منابعامامت از منظر استاد مطهريچكيده1. تعريف و چيستي امامتتفاوت امامان و پيامبرانشؤون امام و انواع ولاءتبيين موضع اختلاف نظريه تشيع و تسننالف) حكومت و خلافت بحث تاريخيب) مرجعيت ديني محور اختلاف شيعه و سنيج) ولايت تكويني2. امامت و صفات فرابشريالف) عصمتب) الهامج) علم لدنيد) حجت الهي3. امامت و دموكراسيالف) حاكميت شأن و عهد الهيب) تشخيص امام معصوم در صلاحيت خداوندج) انتخاب غير معصوم، ترجيح مرجوح بر راجحد) انتخاب در غير منصوصهـ) عدم بلوغ سياسي مردم صدر اسلامو) تفكيك مشروعيت الهي و سياسيز) تفكيك عصر حضور و غيبت4. اثبات امامت علي عليه السلامرويكرد اول: رويكرد قرآنيفلسفه عدم ذكر نام علي عليه السلام در قرآنرويكرد دوم: رويكرد روايي1. حديث ثقلين2. حديث غدير3. حديث منزلت4. حديث يوم الانذار5. حديث أمرة المؤمنين6. حديث خلافت7. حديث درخواست واگذاري جانشينيرويكرد سوم: رويكرد عقليفهرست منابعكثرت گرايي ديني حقيقت شناختي و نجات شناختيچكيدهمقدمهكثرت ديني و كثرت گرايي دينيتيين هاي ممكن براي تكثر اديانالف) انحصار گرايي دينيب) شمول گرايي دينيج) كثرت گرايي دينيظهور كثرت گرايي دينيجان هيك و كثرت گرايي ديني تحويلي اسلاميجان هيك و كثرت گرايي ديني حقيقت شناسيحقيقت مندي اديان ديگر از ديدگاه استاد مطهريجان هيك و كثرت گرايي ديني نجات شناختينجات بخشي اديان ديگر از ديدگاه استاد مطهريفهرست منابع

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس