خرید انواع کتاب قرآن و مفاتیح الجنان با بالاترین تخفیف + طراحی یادبود رایگان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 350000 ریال
قیمت برای شما: 311,500 ریال 11 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: چهار شنبه 25 خرداد 1401

توضیحات

علوم قرآن ، مادر علوم اسلامي است. كه در پرتو قرآن كريم، قرائت ،فهم و تفسير آن به بازنشست و اهتمام مسلمانان را معطوف دانش هاي گوناگوني در قلمرو اداي الفاظ، شرح معاني و جوانب مختلف شناخت قرآن نموده و در پي آن، كتابها و رساله ها با عنوان هاي مرتبط در حوزه ي علوم قرآني بدست مسلمانان پديد آمده. اثري كه در پيش رو داريد با عنوان «آشنايي با علوم قرآن» كتاب درسي تدوين شده و نگارنده محترم آقاي محمد باقر سعيدي روشن تلاش كرده اند كه كتاب از نثري روان و گويا و متن آموزشي مناسب با فضاي تدريس ارائه دهند. همچنين احتمام نگارنده بر آن بوده كه موضوعات وعناوين علوم قرآني، برابر يك نظم و بينش منطقي و علمي باشد و با توجه به آموزشي بودن متن، در آغاز هر فصل هدف هاي آن، كه زمينه ي نهي خواننده را نسبت به محتواي فصل فراهم نمايد، مورد توجه قرار گرفته است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

سخن ناشرمقدمه1. علوم قرآن و جايگاه آنطبقه بندي علوم قرآنگستره علوم قرآنپيشينه علوم قرآن و روند شكل گيري آنكاربرد اصطلاحي علوم قرآن براي نخستين بارآثار جوامع در علوم قرآنضرورت و كاربرد علوم قرآنروش تحقيق در علوم قرآنچكيدهپرسشپژوهش2. وحي و نزول قرآنمقدمهوحي و نزولآغاز نزولاستمرار وحي و پيام مسؤوليتگيرنده قرآن، مقصد قرآنچكيدهپرسشپژوهش3. قرآن، يك نزول يا چند نزولنزول اجمالي و نزول تفصيلي1. رمضان، آغاز نزول قرآن2. نزول آيات مورد نياز هر سال، در ماه رمضان3. نزول غالب آيات قرآن در ماه رمضان4. نزول قرآن در شأن رمضان5. نزول يك باره به بيت المعمور و نزول تدريجي به پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم6. نزول اجمالي و نزول تفصيلي بر قلب پيامبر صلي الله عليه و آله و سلمحكمت هاي نزول تدريجيچكيدهپرسشپژوهش4. ترتيب نزول آيه ها و سوره هاي قرآننزول معنا يا لفظ و معنا؟آيات قرآننخستين آيات و آخرين آياتتعداد آيه هاي قرآنسوره هاي قرآنترتيب سوره هاعدم تأثير ترتيب سوره هاي در متن قرآنچكيدهپرسشپژوهش5. آيه ها و سوره هاي مكي و مدنيفايده شناخت مكي و مدنيمفهوم مكي و مدنيراه شناخت آيه هاي مكي از مدنيبرخي از ويژگيهاي آيات مكيبرخي از ويژگيهاي آيات مدنينكتهنمودار آيه ها و سورهاي مكي و مدنيحفظ قرآن و حافظانعوامل و انگيزه هاي حفظ قرآنچكيدهپرسشپژوهش6. نگارش قرآن در عصر نبويتدوين قرآن در عصر پيامبر صلي الله عليه و آله و سلمخواندن و نوشتن در جزيرة العربپيامبر اميابزارهاي نگارش قرآنخطي كه نخستين بار قرآن را به آن نوشتندچكيدهپرسشپژوهش7. مسلمانان و قرآنتلاش صحابيان ديگرپيدايش اختلاف قرائي، و تلاش در جهت يكسان سازي يا توحيد قرائاتباز هم دشواري قرائت، پيدايش اعراب و حركت گذارينقطه هاي اعراب گذاراعجام و نقطه گذاريخط قرآن و سير تكاملي آنچكيدهپرسشپژوهش8. قرآن و قرائتهااهميت قرائت قرآنتدوين كتاب در علم قرائاتقرائت در عصر تابعين تابعينانگيزه گزينش و رواج قراء سبعهچرا هفت قرائت؟چكيدهپرسشپژوهش9. روايت «سبعة احرف» و قرائتهاي هفتگانهبررسي روايت نزول قرآن به سبعة احرفمصدر قرائت قرآنتواتر قرآن و عدم تواتردلايل عدم تواتر قرائتهاعوامل پيدايش اختلاف قرائتهاانواع اختلاف در قرائتمعيار قرائت صحيحويژگيهاي قرائت عاصمچكيدهپرسشپژوهش10. اعجاز و مانند ناپذيري، هويت ذاتي قرآنهويت ذاتي قرآنمفهوم معجزه در لغت و اصطلاحماهيت اعجاز و اركان آنمبدأ اعجازراههاي اثبات نبوتفلسفه و هدف معجزاتمعجزه، تصادف يا قانون؟قرآن آيت جاويدان پيامبر خاتمقرآن و تحديدعوتي خردمندانهحد نصاب تحديراز مانند ناپذيري قرآنچكيدهپرسشپژوهش11. ابعاد اعجاز قرآن1. زيبايي هاي ادبيجلوه هاي اعجاز بياني قرآن از زبان انديشمندانبلاغت و رسايينظم و اسلوبتصويرپردازي2. معارف بي مانند از پيامبر اميخداي جهان از منظر قرآنانسان از ديد قرآناشاره هاي علمي قرآن به اسرار آفرينشقرآن و فلسفه تاريخاخبار غيبي قرآن از گذشتهاخبار غيبي قرآن از آيندهارزشهاي برين و متعالينمونه هايي از ارزشهاي برين قرآنيويژگيهاي معارف قرآن3. پيراستگي از اختلافچكيدهپرسشپژوهش12. قرآن، مصون از تحريفمقدمهمفهوم تحريفانواع تحريف1. تحريف معنوي2. تحريف لفظياعتقاد رسمي همه مسلماناندلايل تحريف ناپذيري قرآن1. دليل عقلي2. دليل نقليچكيدهپرسشپژوهش13. ارزيابي دستاويزهاي مدعيان تحريفدلايل دوازدهگانه ميرزاي نوري1. مشابهت امت اسلامي با ساير امتها2. روايات جمع قرآن توسط خلفا و وجود قرآنهاي ديگر3. اخبار نسخ التلاوة4. اخبار كاهش قرآنچكيدهپرسشپژوهش14. امكان و جواز تفسيرمقدمهمفهوم تفسيرتفسير در اصطلاح دانشمندان علوم قرآن و تفسيردلايل نياز به علم تفسير1. قرآن، بيان اصول و كليات حيات ايماني2. قرآن و سطوح گوناگون معنايي3. جهاني بودن و جاودانگي قرآن4. نزول تدريجي قرآنامكان تفسير قرآندلايل امكان تفسيرجواز تفسير1. پيامبر، معلم قرآن است2. علم قرآن نزد اهل بيت عليهم السلام است3. نهي از تفسير قرآنچكيدهپرسشپژوهش15. منابع تفسير قرآن1. قوانين زباني عقلاالف) معناشناسي واژه هاب) صرف شناسي و علم اشتقاقج) نحو شناسيد)‌ در نظر گرفتن ويژگيهاي ادبيهـ) شناخت انواع دلالت كلام2. منبع بودن قرآن براي تفسير خودمفهوم تشابهتوقف يا ارجاع متشابهات به محكماتدلايل عاطفه بودن «و»الفاظ دال بر عمومجايگاه ناسخ و منسوخ در تفسير قرآنچگونگي انتساب «نسخ» و «بدا» به خداوندنسخ حكم و نه تلاوتنسخ مردودچيكدهپرسشپژوهش16. منابع تفسير قرآن1. سنت، نقش و كاركرد آن در تفسير قرآنالف) تفسير و تبيينب) روش آموزي تفسيرج) بيان تأويل آياتاسباب نزول و نقش آن در تفسيرآيا همه آيات، داراي سبب نزول خاص هستند؟اهميت شناخت سبب نزول2. عقل استدلالي و تفسير قرآنچگونگي كارايي عقل در تفسيرنگاهي بر چگونگي استمرار تفسيرالف) تفسير صحابه و جايگاه آنب) تفسير در عصر تابعينج) جريان تفسير پس از تابعينچكيدهپرسشپژوهشمنابع

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس