فروش ویژه کتاب «ترجمه الغارات» با مقدمه استاد پناهیان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


آشنایی با جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت

چاپخانه :

زلال کوثر

مولف (پدیدآور) :

نصیری علی


قیمت پشت جلد: 460000 ریال
قیمت برای شما: 437,000 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: شنبه 23 بهمن 1400

توضیحات

جوامع حديثي، كه تدوين رسمي آنها از نيمه نخست سده سوم آغاز تا دوران ما صورت تنظيم روايات، استمرار يافته اند، مهم ترين اسناد مكتوبي هستند كه قول فعل و تقرير معصومان عليهم السلام را به تصوير كشيده و به عنوان سنت، دومين منبع بنيادين دين شناختي پس از قرآن را در اختيار ما گذاشته اند؛ از اين رو، به همان اندازه كه سنت را در عرصه هاي مختلف دين شناختي اعم از؛ عقايد ـ اخلاق و نقد داراي ارزش و نقش آفرين دانيم، مي بايست براي جوامع حديثي كه دربردارنده سنت هستند نيز ارزش و جايگاه قايل شد. بر اين اساس، شناخت و معرفي جوامع حديثي فريقين(شيعه و اهل سنت) به عنوان شاخه اي از تاريخ حديث، در عموم كتاب ها و آثاري كه به بازشناسي علوم حديث پرداخته اند به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير دنبال شده است؛ با اين حال بايد اذعان نمود كه به رغم اهميت و جايگاه اين امر، بر اساس تتبع نگارنده كتابي مستقل و در خور كه به طور خاص به معرفي جوامع حديثي شيعه يا اهل سنت يا معرفي آن دو در كنار يكديگر پرداخته باشد، نگاشته نشده است. در اين كتاب به بررسي متون جوامع حديثي، بويژه كتب اربعه و صحاح سته پرداخته و با استفاده از كتبي كه پيرامون آنها نوشته شده است، تلاش گرديده است تا تصوير روشن تر و جامع تري از آنها ارائه شود.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

پيشگفتار1. كلياتمفهوم جامعتقسيم بندي جوامع حديثي1. سير تاريخي تدوين2. اهميت و جايگاه جوامع حديثيچگونگي گردآوري و چينش احاديثفوايد شناخت جوامع حديثيمروري كوتاه در تاريخ حديث شيعهمروري كوتاه در تاريخ حديث اهل سنتسرنوشت حديث، پس از دوران صحابه و تابعان تاكنون2. شناخت نامه كتاب كافي«كافي» ، ثقة الاسلام محمد بن يعقوب كليني رحمه الله (م 329)زندگي نامه ثقة الاسلام كلينيمشايخ و راويان كلينيستايش كليني، از زبان دانشوران شيعهوسعت دانش مرحوم كلينيمعرفي اجمالي اصول كافيانگيزيه تأليف كافيشيوه تأليف كافيستايش از كتاب كافيويژگيها و امتيازات كافي1. جامعيت نسبي2. چينش قابل تحسينچينش روايات هر باب، براساس اولويتذكر عنوان متناسب با روايات هر باب3. رعايت اصول جامع نويسيآيا كافي بر امام زمان (عج الله تعالي فرجه الشريف) عرضه شده است؟دلايل عرضه كافي بر امام عصر (عج الله تعالي فرجه الشريف)نقد دلايل عرضه كافي بر امام زمان (عج الله تعالي فرجه الشريف)بررسي استناد روضه به كلينيميزان اعتبار روايات كافيكارهاي انجام گرفته پيرامون كافيآشنايي با شروح كافي1. شرح اصول كافي از صدرالمتألهين2. شرح اصول كافي، از ملا محمد صالح مازندراني (م 1081)3. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، اثر علامه محمد باقر مجلسيفهرست كتابها و ابواب كافي3. شناخت نامه من لايحضره الفقيهمن لايحضره الفقيه، تأليف ابوجعفر، محمد بن علي بن حسين بن بابويه قمي،زندگي نامه شيخ صدوقمسافرتهاي علمي شيخ صدوقمشايخ و شاگردان شيخ صدوقشيخ صدوق از نگاه دانشورانمعرفي اجمالي من لايحضره الفقيهانگيزه تأليفشيوه تدوين من لايحضره الفقيهويژگيها و امتيازهاي من لايحضره الفقيهچگونگي برخورد با مراسيل من لايحضره الفقيهآشنايي با شروح من لايحضره الفقيه1. روضة المتقين، في شرح أخبار الأئمة المعصومين2. لوامع صاحبقراني، اثر مولي محمد تقي مجلسيفهرست ابواب و فصول من لايحضره الفقيه4. شناخت نامه تهذيب الاحكام و استبصار1. تهذيب الاحكام، في شرح المقنعة، شيخ طوسي (م 460)زندگي نامه شيخ طوسينگاهي اجمالي به آثار شيخ طوسي؛آشنايي با كتاب تهذيب الاحكامانگيزه تأليف تهذيب الاحكامشيوه نگارش تهذيب الاحكامنمونه هايي از طرح مباحث در تهذيب الاحكامويژگيها و امتيازات تهذيب الاحكامالف) جمع ميان رواياتب) استشهاد به آيات قرآنج) ارائه مباحث فقه الحديثيد) اهتمام به نقد سندي و متني روايات2. الاستبصار في ما اختلف من الاخبار، شيخ طوسي (م 480)انگيزه تأليفشيوه نگارش الاستبصارنمونه اي از ذكر روايات در استبصارمقايسه اي ميان تهذيب الاحكام و استبصارنقاط اشتراك تهذيب و استبصارنقاط امتياز تهذيب و استبصارآشنايي با شروح تهذيب الاحكام و استبصارالف) ملاذ الأخبار في فهم تهذيب الأخبار از ملا محمد باقر مجلسيب) غاية المرام، في شرح تهذيب الأحكام، از سيد نعمة الله جزائريج) جلاء الأبصار، في شرح الاستبصار از شيخ عبدالرضا طفيليفهرست ابواب و فصول تهذيب الاحكامفهرست ابواب و فصول استبصار5. شناخت نامه وافي و وسائل الشيعة1. الوافي في جمع الاحاديث الكتب الاربعة القديمة فيض كاشاني (1091)آشنايي با زندگي نامه فيض كاشانيآشنايي با وافيانگيزه نگارش وافيويژگيها و امتيازات وافيشيوه فيض كاشاني در تدوين وافي2. تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة شيخ حر عاملي (م 1104)آشنايي با زندگي نامه شيخ حر عامليآثار شيخ حر عامليآشنايي با وسائل الشيعةانگيزه تأليف وسائل الشيعةالف) ضعف ساختاريب) ضعف محتواييشيوه تأليف وسائل الشيعةامتيازات و ويژگيهاي وسائل الشيعةمنابع وسائل الشيعةجايگاه شيخ حر عاملي و كتاب وسائل الشيعة از نگاه دانشوران شيعه6. شناخت نامه بحار الانوار و مستدرك الوسائل1. بحارالأنوار، الجامعة لدرر اخبار الأئمة الاطهار: علامه مجلسي (م 1111)نگاهي به زندگي نامه علامه مجلسيشاگردان علامه مجلسيآشنايي با بحارالانوارانگيزه تدوين بحارالانوارشيوه نگارش بحارالانوارويژگيها و امتيازات بحارالانوارمنابع بحارالانوارجايگاه رفيع بحارالانوار از نگاه انديشه وران شيعهكارهاي انجام گرفته بر بحارالانوارالف) تلخيصهاب) مستدركاتج) معاجم و فهرستهاي بحارالانوارد) حواشي و تعليقه هاهـ) ترجمه هافهرست مجلدات بحارالانوار2. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل محدث نوري (م 1320)زندگي نامه محدث نوريشخصيت علمي و اخلاقي محدث نوريآثار علمي محدث نوريانگيزه تأليف مستدرك الوسائلشيوه نگارش مستدرك الوسائلمنابع مستدرك الوسائلنگاهي به بخش پاياني مستدرك الوسائل (فوائد)جايگاه مستدرك الوسائل از نگاه دانشوران شيعه7. شناخت نامه جوامع حديثي متأخر شيعه1. سفينة البحار و مدينة الحكم و الآثار، محدث قمي (م 1322)زندگي نامه محدث قميحيات علمي محدث قيآشنايي با كتاب سفينة البحارشيوه نگارش سفينة البحار2. جامع احاديث الشيعة، آية الله بروجردي (م 1380)آشنايي با زندگي نامه اية الله بروجرديويژگيها و امتيازات جامع احاديث الشيعه3. آثار الصادقين، حاج صادق احسانبخش (م 1380 ش)شيوه نگارش آثار الصادقين4. ميزان الحكمة، محمدي ري شهري (معاصر)شيوه نگارش ميزان الحكمة5. الحياة، برادران حكيمي (معاصر)شيوه نگارش الحياة8. شناخت نامه موطأ مالك و مسند ابن حنبلموطأ مالك بن انس (م 179)مسند احمد حنبل (م 241)ترتيب روايات مسند احمد بن حنبلجايگاه مسند احمد بن حنبل، از نگاه انديشه وران اهل سنتمسند ابن حنبل در بوته نقد9. شناخت نامه صحيح بخاريصحيح محمد بن اسماعيل بخاري (م 256)زندگي نامه محمد بن اسماعيل بخاريانگيزه تأليف صحيح بخارياعتبار و جايگاه صحيح بخاري از نگاه عالمان اهل سنتعوامل اقبال عالمان اهل سنت به صحيح بخاريصحيح بخاري در بوته نقد1. ضعفهاي ساختاري صحيح بخاري2. ضعفهاي سندي صحيح بخاري3. ضعفهاي محتوايي صحيح بخاريحذف حقايق ديني و تاريخي در صحيح بخاريبي اعتنايي بخاري نسبت به حديث مهم غديرآشنايي با شرحهاي صحيح بخاري10. شناخت نامه صحيح مسلم و سنن ابي داوود1. صحيح مسلم بن حجاج نيشابوري (م 261)زندگي نامه مسلم بن حجاج نيشابوريآشنايي با صحيح مسلمجايگاه صحيح مسلم از نگاه دانشوران اهل سنت و مقايسه آن با صحيح بخاريانگيزه مسلم در تدوين صحيحميزان اعتبار روايات صحيح مسلمشيوه طرح روايات در صحيح مسلمآشنايي با شرحهاي صحيح مسلم2. سنن ابي داوود سليمان بي اشعث سجستاني (م 275)آشنايي با زندگي نامه ابي داودآشنايي با سنن ابي داودجايگاه كتاب سنن ابي داود از نگاه دانشوران اهل سنتشيوه ابي داود در انعكاس روايات11. شناخت نامه سنن ترمذي، نسايي و ابن ماجه قزويني1. سنن محمد بن عيسي ترمذي (م 279)معرفي سنن ترمذيشيوه ترمذي در نقل رواياتآشنايي با كتاب علل ترمذيسنن ترمذي و نقدها2. سنن احمد بن شعيب نسايي (م 303)معرفي كتاب سنن نساييجايگاه كتاب نسايي از نگاه محدثان اهل سنتشيوه نسايي در طرح روايات3. سنن ابي ماجه قزويني (م 273)معرفي سنن ابن ماجهشيوه ابن ماجه در ذكر روايات12. شناخت نامه ساير جوامع حديثي اهل سنت1. المسند الصحيح، ابن حبان (م 354)2. الالزامات، دارقطني (م 385)3. المستدرك علي الصحيحين، حاكم نيشابوري (م 405)4. مصابيح السنه، فراه بغوي (م 516)5. جامع الاصول من احاديث الرسول، ابن اثير جزري (م 606)6. جامع المسانيد و السنن الهادي لاقوم السنن، ابن كثير دمشقي (م 774)7. جمع الجوامع، جلال الدين سيوطي (م 911)8. كنزالعمال في سنن الاقوال و الافعال، متقي هندي (م 977)9. التاج الجامع الاصول في احاديث الرسول، منصور علي ناصف، (معاصر)10. المسند الجامع، بشار عواد (معاصر)كتاب نامه

موارد بیشتر arrow down icon

کتاب‌های مشابه

سوالی داری بپرس