خرید انواع کتاب قرآن و مفاتیح الجنان با بالاترین تخفیف + طراحی یادبود رایگان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 1050000 ریال
قیمت برای شما: 934,500 ریال 11 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: سه شنبه 21 آذر 1402

توضیحات

انسان به عنوان اشرف مخلوقات جهان و خليفه الهي در روي زمين جهت رسيدن به آن مرحله ي تكامل و رتبه ي معنوي كه خالقش خداوند متعال از وي انتظار دارد و از بايسته هاي زندگي دنيوي و اخروي است. نيازمند يك سري برنامه ها و دستورالعملهايي است كه به آن جايگاه نائل شود كه اين بايدها و نبايد ها را خالق عالم، حكيم بوسيله حضرات معصومين عليهم السلام براي ما ارائه كرده است.

كتاب حاضر در دو مجلد با نام آداب اسلامي سعي دارد آنچه را كه يك فرد مسلمان بايد در تمام شئونات زندگي فردي و اجتماعي وسياسي وفرهنگي و همينطور درباره ي امورات اخروي و عبادات و تعاملات مختلف زندگي در زندگي دنيوي لازم است را موضوع بندي كرده و بصورت درسنامه تدوين شده است و در هر موضوعي آيات و روايات مربوطه با ترجمه آورده شده است كه در بحث تنوع موضوعات و چيدمان آنها و استفاده از روايات متعدد در نوع خود كم نظيراست.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

درس 1اسلام دين اجتماعي1. نماز جماعت2. نماز جمعه3. امر به معروف و نهي از منكر4 و 5. خمس و زكاتدرس 2اخوت اسلاميدرس 3حقوق والدين1. احسان به پدر و مادر2. پرهيز از بدرفتاري3. نرمخوييدرس 4صله ارحامقطع رابطه با خويشاندرس 5حق همسايهآزار همسايهدرس 6اخلاق معاشرتحسن خلقآثار و نتايج حسن خلقدرس 7فروتنيحد و علايم فروتنينتايج فروتنيدرس 8وفاي به عهداهميت و جايگاه وفاي به عهددرس 9بردباري (1)بحث اول: غضبدرس 10بردباري (2)بحث دوم: حلم و بردباريبحث سوم: رفتار بردبارانهدرس 11عفو و گذشتفرق عفو و گذشتعفو در هنگام تواناييمواضع و جايگاه هاي عفودرس 12انصافدرس 13گشاده رويي و مزاحآثار و ثمرات خوشروييشوخي و مزاحدرس 14گره گشاييدرس 15اصلاح بين مؤمنيندرس 16سرپرستي يتيمان و مستمنداندرس 17عيادتالف : عيادتب : تشويق به عيادتج : آداب عيادتدرس 18شركت در غم و شادي1. پذيرش دعوت2. تعزيت و تسليتدرس 19ديدار و ضيافتضيافتآداب ضيافتدرس 20سلامآداب سلاممصافحه و معانقهدرس 21حفظ حريم1. حريم شخصي2. عيوب3. امانتدرس 22دوست و همنشين (1)درس 23دوست و همنشين (2)درس 24غيبت (1)بحث اول: تعريف غيبتبحث دوم: حرام بودن غيبتدرس 25غيبت (2)بحث سوم: انگيزه هاي غيبت1. آرامش وجدان2. افتخار و مباهات3. تمسخر و استهزاء4. حسادت5. همرنگي با ديگران6. پيش دستي7. اظهار تعجب8. اظهار ترحمبحث چهارم: استثناهاي غيبت1. دادخواهي2. راهنمايي و مشورت3. هشدار4. جلوگيري از منكرات5. جرح و تعديل6. لقب مشهور7. بدعت گزاران8. متظاهر به فسقبحث پنجم: گوش دادن به غيبتدرس 26تهمت و بدگمانيتهمتبدگمانيآثار بدگمانيدرس 27سخن چيني و تمسخربرخورد با سخن چينتمسخردرس 28حسدتعريف و مراتب حسدحسد از نظر قرآن كريمحسد و حسود در روايات اسلاميانگيزه هاي حسد1. پليدي و خباثت2. دشمني3. حب رياست و مال و مقام4. رقابت5. تكبر6. گراميداشت نفس7. تعجبدرس 29دروغتعريف دروغدروغ از نظر قرآن كريمدروغ در احاديث و روايات اسلاميراستگويي در قرآن و حديثدورغهاي مجاز1. ضرورت2. اصلاح3. دروغ به قصد فريب در جنگدروغ به قصد شوخيتوريهدرس 30پايان بحثدرس 1فضيلت علم و عالم در اسلام (1)الف : ارزش دانش و دانشمند در قرآنب : ارزش دانش و دانشمند در كلام پيامبر اكرم صلي الله عليه و آلهج : ارزش دانشجو و تحصيل دانش در كلام پيامبر اكرم صلي الله عليه و آلهدرس 2فضيلت علم و عالم در اسلام (2)د : اهميت و ارزش عالم و عالم در گفتار اهل بيت پيامبر صلي الله عليه و آلههـ : برتري دانشمند بر عابدو : جهت گيري در كسب دانش از ديدگاه رهبران اسلامدرس 3آداب و وظايف مشترك ميان استاد و دانشجو (1)وظايف مشترك استاد و دانشجوراه رسيدن به اخلاص در نيتدرس 4آداب و وظايف مشترك ميان استاد و دانشجو (2)درس 5آداب و وظايف مشترك ميان استاد و دانشجو (3)درس 6وظايف استاد (1)1. وظايف استاد نسبت به خوددرس 7وظايف استاد (2)2. وظايف استاد نسبت به شاگرداندرس 8وظايف استاد (3)3. وظايف استاد در كلاس درسدرس 9وظايف دانشجويان (1)1. وظايف دانشجو نسبت به خود2. وظايف دانشجويان نسبت به استاددرس 10وظايف دانشجويان (2)3. وظايف دانشجويان در كلاس درسآداب سكونت در خوابگاهدرس 11ازدواججايگاه ارزشي ازدواجفوايد ازدواجدرس 12حقوق زوجين1. وظايف زن نسبت به شوهر2. وظايف مرد در قبال همسرشدرس 13فضيلت كسب و كاردرس 14آداب كسب و كار1. آشنايي با احكام شرعي2. پرهيز از احتكار3. دعا و ذكر4. پرهيز از سوگند و ستايش كالا5. بيان عيوب6. انصاف7. رعايت حال ضعيفان8. پرهيز از تقلبدرس 15پاكيزگي و آراستگي (1)1. نظافت جسم2. آداب حمام3. نظافت و آراستگي لباسدرس 16پاكيزگي و آراستگي (2)4. مسواك زدنفوايد مسواككيفيت مسواك زدن5. كوتاه كردن و مرتب كردن مو6. كوتاه كردن ناخندرس 17پاكيزگي و آراستگي (3)7. استعمال بوي خوش8. نظافت منزل و محيط زيستپاكيزگي محيطدرس 18آداب تخلي1. دوري از مردم2. حفظ عورت3. جهت نشستن4. ترك كلام5. ساير آدابدرس 19آداب خوردن و آشاميدن (1)1. حلال و پاك بودن غذا2. شستن دستها3. چگونگي نشستن بر سر سفره4. شروع كردن با نام خدا5. نيت غذا6. نحوه آغاز در تناول غذادرس 20آداب خوردن و آشاميدن (2)7. چگونگي غذا خوردن8. پرهيز از پرخوري9. تناول غذا به صورت جمعي10. آداب غذا خوردن گروهيدرس 21عبادت1. عبادت، هدف آفرينش و بعثت2. فضيلت عبادت3. حقيقت عبادت و بندگي4. عبادت آگاهانه5. انگيزه هاي عبادت6. انواع عبادتدرس 22فضيلت نماز1. نماز در قرآن2. نماز در كلام رسول خدا صلي الله عليه و آله3. نماز در گفتار ائمه اطهار عليهم السلامدرس 23آداب نماز1. رعايت شرايط و اجزاء2. ادب حضور3. نشاط و عشق4. خشوع5. حضور قلب6. بزرگداشت نماز7. رعايت اول وقت8. آراستگي9. شركت در جماعتدرس 24فضيلت روزه1. روزه براي من است2. روزه سپر است3. علت روزه4. آثار معنوي روزه5. حد روزهدرس 25فضيلت قرآن1. فضيلت قرآن2. فضيلت تلاوت قرآن3. فضيلت تعليم و تعلم قرآن4. فضيلت فهم و حفظ قرآن5. گوش فرادادن به قرآندرس 26آداب تلاوت قرآن1. آداب ظاهري قاري2. مكان قرائت3. مقدار تلاوت4 و 5. استعاذه و تسميه6. ترتيل7. صداي زيبا8. حزن و خشوع9. تدبر10. تلاوت از روي مصحفدرس 27ارزش و جايگاه دعا و زيارت1. جايگاه دعا2. ارزش و اثر دعا از ديدگاه اسلام3. زيارت اولياي الهيدرس 28آداب دعا و زيارتالف : آداب دعا1. شناخت خدا2. اميدواري به خدا3. نا اميدي از ساير اسباب4. حضور قلب5. تضرع و زاري6. شروع دعا با نام خدا7. ثناء و تمجيد8. درود بر پيامبر صلي الله عليه و آله و اهلبيت عليهم السلام9. توسل به پيامبر صلي الله عليه و آله و اهلبيت عليهم السلام10. اقرار به گناه11. پاكيزگي كسب و خوراك12. پافشاري13. اجتماع در دعا14. عمل همراه دعا15. دعاهاي واردهب :‌ آداب زيارت1. غسل و پاكيزگي2. ايستادن رو به قبله3. رعايت ادب4. زيارتهاي وارده5. نماز زيارت6. زيارت قرآندرس 29انگيزه ها و فوايد سفرانگيزه هاي پسنديده سفر1. كسب علم2. حفظ دين3. حج و زيارت4. كسب معاشفوايد سفردرس 30آداب اخلاق سفر1. انتخاب همسفر2. پرداخت حقوق3. تهيه توشه4. ذكر و دعا5. صدقه6. مروت و سازگاري7. آوردن هديه

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس