کتاب "تنها گریه کن" روایت اشرف سادات منتظری (همراه با مسابقه + جوایز نقدی) حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 16500 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

هنگامي كه احكام را با قوانين بشري مقايسه مي نمائيم مي بينيم كه اين قوانين نيز محقق كردن اهداف را دنبال مي كند كه قانونگذار آنها را در تصور خود دارد و آنها را معمولاًدر مقدمه قانون اساسي و يا به استناد به بندهاي قانون اساسي در مواد قانوني عادي تبيين مي كند، دل هنگام كند و كاو پيرامون اهداف، آنها را متنوع و گاهي با يكديگر ناهمسو و ناسازگار مي يابيم كه همين موجب مي وشد در پي يافتن هدف والاتر در ميان آنها باشيم و يا در صدد پيدا كردن نردبان اولويت ها در ميان اين هدف ها برآييم... .

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

فصل دوّم: ارزشها در فلسفه اخلاق
اغاز سخن
بخش اول: تعريف ارزش و خاستگاه مشروعيت آن
1. ارزش چيست؟
گفتگوي پيرامون مفهوم ارزش
اول- ارزش و نياز
دو- ارزش و انگيزه
سوم- ارزش و علاقه
چهارم- ارزش و ويژگي
پنجم- ارزش و باور(اعتقاد)
ششم- ارزش و سمت‌گيري(يا گرايش)
هفتم- ارزش و رفتار
2. خاستگاه مشروعيّت ارزش
گذر و برون فكني
آيا ارزش، پيوند است؟
نقد ديد‌گاه ذهني در ارزش
مكتب كانت
مكتب اجتماعي
خاستگاه ارزشها در رآليسم نوين
نقد مكتب رآليسم
عقل، كاشف خود و واقعيت
بخش دوم: چگونه و چرا فلسفه اخلاق را مي‌كاويم؟
1. از فلسفه تا اخلاق
2. چرا مكاتب اخلاقي را بررسي مي كنيم؟
3. تقسيم مكاتب اخلاقي
4. فرمانبري در مكاتب اخلاقي
فرمانبري در مكاتب ديني
بخش سوم: مكاتب فوق مادي
1. مكتب افلاطون و نقد آن
مكتب فيثاغورس و نقد آن
انتقاد از برداشت افلاطوني
2. مكتب ارسطو و نقد آن
3. مكتب رواقيان و نقد آن
نقد مكتب رواقيان
4. مكتب نو‌افلاطوني و نقد آن
5. مكاتب جديد فوق ماد
مونتني
نقد مكت مونتني
دكارت
مالبرانش (شاگرد دكارت)
نقد مكتب دكارت
اسپينوزا
نقد اسپينوزا
لايب نيتس
بخش چهارم: مكاتب ديني
1. آيين زرتشتي
2. آيين كنفوسيوسو تائوئيسم
3. يهوديت و مسيحيّت
يهوديت
مسيحيّت
اول- مسيحيّت دادگر
دوم- اخلاق قلبي
سوم- اخلاق عقلي
4. پروتستانيسم
5. اديان لائيك نوپديد
نقد اديان لائيك
بخش پنجم: مكاتب طبيعي
1. پيوند علم با اخلاق
2. خلاصه تاريخ مكتب ناتوراليسم
3. مكتب اپيكوريسم
4. مكتب سود‌گرايي
نقد مكتب سود‌گرايي
5. مكاتب معاصر ناتواليسم
6. اخلاق علمي
7. اخلاق كانتي
8. نقد مكتب كانت
بخش ششم: مكاتب كنش باوري
1. نظريه تحو از نگاه راو
2. كنش باوري ارادي
3. پراگمانيسم
4. موريس بلوندل
5. اگزيستانسياليسم
بخش هفتم: مكاتب اخلاقي در كفه ترازو
آغاز سخن
1. خلاصه تأمل اخلاقي در عصر حاضر
2. مكاتب اخلاقي تكامل مي‌يابند
3. جوهره اخلاق
اول- عشق
دوم- عدالت
سوم- زندگي
4. ابزارهاي رسيدن به ارزشها
5. ارزشهاي اخلاقي براي چه؟
اول- ذهن، بسان توجيهي براي اخلاق
دوم- طبيعت، توجيهي براي اخلاق
سوم- ايمان به خدا خاستگاه اخلاق
بخش هشتم- ارزشهاي اخلاقي در قرآن
1. عبادت، هدف آفرينش انسان
اول- مفهوم كلمه آفرينش چيست؟
دوم- مفهوم واژه عبادت چيست؟‌
سوم- مفهوم واژه تقرّب چيست؟
چهارم- مفهوم كلمه اسماء چيست؟
پنجم- كمال وسيله است نه هدف
ششم- تسليم در برابر سنّتهاي الهي
2. عباد الرحمان، چه كسانيند؟
آخرين سخن
3. حقيقت ايمان
درجات ايمان
4.پايه‌هاي ايمان
تفسير پايه‌هاي ايمان
اول- صبر، نخستين پايه ايمان
دوم- يقيت، شكوفه ايمان
سوم- عدالت، گوهر ارزشها
چهارم- جهاد، دژ ايمان
5. ابعاد ايمان
6. انسان بين ايمان و ستم
فصل سوم: ارزشها در فلسفه قانون
آغاز سخن
بخش اول: حقوق طبيعي با فطري
1. اصول حقوق طبيعي
2. نقد حقوق طبيعي
بخش دوم: مكاتب پوزيتيويستي
آغاز سخن
1. فلسفه و مكاتب پوزيتيويستي
مكتب اراده‌گرا
مكتب صوري
نقد مكتب اراده گرا و صوري
2. مكتب تاريخي
نقد مكتب تاريخي
4. مكتب مصلحت‌گرايي
نقد مكتب مصلحت‌گريي
5. مكتب ديكتاتوري
نقد نظريه هگل
6 .مكتب فاشيسم و نازيسم
7. مكتب حقوق محض
بخش سوم: مكاتب اجتماعي
آغاز سخن
1. زير‌ساز‌هاي مكتب اجتماعي
نقد مكتب اجتماع
اول- عرف، مرحله قبل از قانون
دوم- بررسي حقوق در پرتو پديده‌هاي اجتماعي
حقوق، بين فشار جامعه و اراده قانونگذار
سوم- مكتب اجتماعي و حقوق دولتي
مكتب اجتماعي و هدفمندي حقوقي
2. مكتب اجتماعي و روح ملت
بخش چهارم: ارزشها تشريع(يا قانون‌گذاري)
1. ضرورت بررسي ارزشهاي قانون‌گذاري
2. اهداف نزديك يا مطلق
3. اهداف حقوق: فرد يا جامعه
اول- نظريه اصالت فرد
1. سياسي
2. اقتصادي
3. حقوقي
نقد نظريه اصالت فرد
دوم- مكتب اجتماعي
نقد مكتب اجتماعي
عدالت كجاست؟
سوم- مكاتب معتدل
گورويچ
روبيه
دابن
پاند
4. امنيّت، عدالت و پيشرفت
اول- انيت
دوم- عدالت
سوم- پيشرفت
5. مصلحت عمومي
بخش پنجم- بينشهايي در ارزشهاي قانونگذاري
اغاز سخن
1. حكمت آفرينش، چارچوب ارزشها
ايمان به حق، اساس ارزشها
گوهر و هدف حقوق
2. ارزشهاي ثابت و متغيّر
اول- ارزشهاي ثابت(اصول والا)
دوم- ارزشهاي حياتي(متغيّرها)
3. بررسي ارزشهاي متغيّر
روح ملت
4. گرايش كلي
5. سازه‌هاي جامعه
6. مهمترين نياز
اول- پاسداري از ثبات
دوم- پاسداري از نهاد‌هاي اجتماعي
سوم- تأكيد بر آزادي
چهارم- برآوردن نياز‌ها
7. تفاوتها ميان سطوح روح ملّت
8. مكاتب حقوقي تكامل مي‌يابند
9. چگونه عوامل متغيّر را بشناسيم؟
10. معيارهاي شناخت اولويّت در ارزشها
اول- نص
وم- عقل
1. اهميت ذاتي
2. كميّت
3. مصلحت نزديكتر
سوم- نظام هرمي
11. چگونه اولويتها را در شريعت شناسايي كنيم؟
اول-نصوص خاص
دوم- اصل استقرا
سوم- نظام هرمي
چهارم- نظام ارزشها در قرآن
درجه بندي ارزشها در سوره مانده
اول- عقد
دوم- بينش باز
سوم- احترام به شعائر
چهارم- همياري
پنجم- ضرورتهاي حياتي
ششم- عدالت
هفتم- امنيت
هشتم- ولايت
12. بررسي تطبيقي شناخت اولويتها
اول- شاطبي: مصالح پنج‌گانه
نقد ديد‌گاه شاطبي
دوم- غزالي و معيار عام و خاص
مصالح مهمتر و مصالح عمومي‌تر
سوم- پلكان اولويتها در رئاليسم نوين
1. طبيعت‌ رويكرد
2. وسيله و هدف
3. فراگيري
4. هماهنگي ارزشها

موارد بیشتر arrow down icon

کتاب‌های مشابه

سوالی داری بپرس