فروش انواع کتب کمک آموزشی با ارسال رایگان + هدیه حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 22500 ریال

توضیحات

قضاوت يكي از شوون فقيه جامع الشرايط در كنار افتاد و ولايت و يكي از اركان حكومت اسلامي است و كتاب القضاء از بخش هاي مكرر و فقه در آثار فقهي اسلامي است. حضرت امام خميني (ره) كتاب القضاء تحرير الوسيله را به سبك و سياق آثار فقهي كهن قلم زده و مانند پيشينيان كتاب الشهادات و كتاب الاقرار را كه به دو عامل اثبات قضايي يعني شهادت و اقرار مي پردازد به صورت جداگانه مورد بحث قرار داده است. كتاب فوق از مجموعه قضاوت در اسلام است كه شرحي بر آراي حضرت امام خميني (ره) در سه بخش قضا و شهادات و اقرار در كتاب تحرير امام است. اين مطالب با چيستي منطقي آيين دادرسي اسلامي را به شيوه اي استدلالي عرضه مي كند. جلد اول اين مجموعه با عنوان قضاوت و قاضي به شخصيت وظايف، آداب و احكام قاضي مي پردازد و سپس آيين دادرسي در اسلام را مورد بحث قرار مي دهد.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

فهرست اجمالياولين سرآغازپيش‌گفتاربخش اول: كلياتفصل اول: قضاوتفصل دوم: مكتب قضايي اسلامبخش دوم: منصب قضاوتفصل اول: منصب قضاوت و معصومان عليهم‌السلامفصل دوم: منصب قضاوت و فقيهانفصل سوم: قاضي تحكيمبخش سوم: شخصيت قاضيفصل اول: شرايط و سفات قاضي منصوب از سوي شارعفصل دوم: شرايط و صفات قاضي منصوب از سوي فقيهفصل سوم: شرايط و صفات قاضي حكيمفصل چهارم: راه‌هاي احراز شرايط و صفات قاضيبخش چهارم: راه‌هاي احراز شرايط و صفات قاضيفصل اول: وظايف قاضيفصل دوم: آداب قاضيفصل سوم: كيفيت داد‌رسيفصل چهارم: حكم قضاييكتابنامهفهرست تفضيلياولين سرآغازپيش‌گفتارروش بحثضرورت بحثبخش اول: كلياتفصل اول: قضاوت1. قضاوت، تحليل مفهومي2. اقسام قضاوت3. ضرورت قضاوت در اسلامفصل دوم: مكتب قضايي اسلام1. اهداف مكتب قضايي اسلام2. مباني مكتب قضايي اسلامبخش دوم: منصب قضاوتپيش‌سخنفصل اول: منصب قضاوت و معصومان عليهم‌السلامفصل دوم: منصب قضات و فقيهانأ. مشهوره‌ي أبي خديجهاسناد مشهوره أبي خديجهدلالت مشهوره‌أبي خديجهب. مقبوله‌ي عمر بن حنظلهسند مقبولهدلالت مقبولهج. توقيع شريفسند توقيعدلالت توقيعمقايسه‌ي سه حديثدليل عقلي بر منصب قضاوتفصل سوم: قاضي حكيمادله‌ي اعتبار قضاوت قاضي تحكيمآيات قرآنيادله‌ي وفا به شرطسيره‌ي عقلااجماعحاصل سخنبخش سوم: شخصيت قاضيمقدمه: انواع قاضيفصل اول: شرايط و صفات قاضي منصوب از سوي شارعأ. اجتهادقضاوت غير فقيهقضاوت مجتهد اعلمسند عهد مالك اشتردلال عهد مالك اشتراجتهاد و قضاوتقضاوت در حكومت اسلاميب. بلوغج. عقلد. ايمانه. ذكوريتو. عدالتحقيقت عدالتملكه‌ي عدالتارتكاب گناه صغيرهيك ابهامخلاف مروّتاثبات عدالتروايات«حسن ظاهر»روايات«اصل عدالت»روايات«وثوق به عدالت»جمعي بين رواياتقضاوت و عدالتشروطي ديگرز. طهارت مولدح. حافظه‌ي طبيعي(ضبط)ط. رشدي. بنده نبودن(حريّت)ك. بيناييل. قدرت خواندن و نوشتنم. كفايت، شرط ناگفتهشرايط قاضي از منظر دليل عقليقضاوت كسي كه شهادتش مقبول نيستتحقيق مسأله1. شهادت پسر عليه پدر2. شهادت عبد عليه مول3. شهادت متهمأ. جلب منفعت از طريق شهادت1. شهادت شريك به نفع شريك ديگر2. شهادت طلبكار به نفع بدهكار3. شهادت مولا نسبت به غلام مأذون4. شهادت وصي، وكيلب. دفع ضرر به وسيله‌ي شهادتج. شهادت دشمند. شهادت متكدّيه. شهادت داوطلبفصل دوم: شرايط و صفات قاضي منصوب از سوي فقيه1. اجتهاد2. بلوغ3. عقل4. ايمان5. ذكوريت6. عدالت7. طهارت مولد8. رشدحاصل سخنفصل سوم: شرايط و صفات قاضي تحكيمفصل چهارم: راه‌هاي احراز شرايط و صفات قاضياحراز شرايط قاضي براي دو طرف دعواوكالت در قضاوتخاتمه: ديدگاه اهل سنتبخش چهارم: وظايف، آداب و احكام قاضيپيش‌سخنفصل اول: وظايف قاضي1. انجام داد‌رسياستحباب قضاوت2. رعايت نوبت در دادرسيدعواي جديد در ميان دعوااختلاف حالات دو طرف دعوا3. رفتار يكسان با دو طرف دعوايك نكته: عدالت ثبوتي و اثباتيتمايل قلبي به يك سورفتار با غير مسلمان4. كمك به يك طرف دعواعلم قاضي و ياري به صاحب حقياري ديگران به يك طرف دعوافصل دوم: آداب قاضي1. دعوت به سخن2. ترغيب به صلحفصل سوم: احكام قاضي1. دستمزد براي قضاوتأ. دريافت حقوق از بيت المالب. دريافت اجرت از متخاصمين2. رشوه به قاضيمفهوم رشوه«رشوه» با قاضي عدل«رشوه» به قاضي جوربخش پنجم: دادرسيمقدمهمراجعه به قاضيان جورحالت اضطرارفصل اول: مدعي و منكرمعيار در تعيين مدعيخبر ثقه و تبديل مدعي به منكرقضاوت، رفع ظلمحاصل سخنفصل دوم: شرايط پذيرش دعواشرايط مدعي1. بلوغحمايت قانوني از غير بالغ2. عقل3. رشد4. ارتباط با مورد دعواشرايط دعوا1. داشتن اثر2. معلوم بودن مورد دعوا3. مشروعيت مورد دعوا4. جزمشرايط مدعاعليه1. جوه2. تعيّنشرايط ديگر پذيرش دعوا1. بيان سبب2. حضور مدعاعليهاعتبار قسم مدعيحقوق الناس، حقوق اللهحفظ حقوق غائبفصل سوم: كيفيت دادرسيپاسخ مدعاعليه1. اقرار مدعاعليهعدم صدور حكمادعاي عسرثبوت عسرنظر نهايييك احتمالزنداني كردن مديونموانه اجبار به كاركارهاي غير متعارف براي اداي دين2. انكار مدعاعليهقسم منكرقسم دروغارجاع قسم به مدعيبيّنه‌ي مدعي بعد از ارجاع قسم به اوتقاضاي مهلت از سوي مدعي براي قسمبازگشت دوباره‌‌ي قسم به منكررجوع منكر از ارجاع قسمنكول منكراكتفا به نكول منكرردّ قسم به مدّعي از ناحيه‌ي قاضيرجوع منكر از نكولجهل دو طرف دعواتقاضاي فرصت از ناحيه‌منكراقامه‌ي بينه از ناحيه مدعياحراز شرايط بينهاكتفا به احراز شرايط بينهبررسي مسألهفروع ادعا عليه ميّتقسم و يك شاهددينترتيب شهادت و قسمشرايط اثبات به شاهد و قسمشهادت و قسم مالكان مشاعادعا دين عليه ميّت3. سكوت مدعاعليهتأخير دادرسي به تقاضاي مدعاعليه4. جهل مدعاعليه5. اقرار مدعا عليه به نفع ديگرياختلاف در يك مالادعا بعد از ادعااختلاف زن و شوهر در مورد اثاثيه منزلاختلاف دو هم منزل در اثاثيه منزلترجمه در قضاوتتعيين مرجع دادرسيفصل چهارم: حكم قضايي1. مفهوم حكم2. صدور حكم(انشاي حكم)اعتبار گفتار در حكماعتبار لفظ در انشاي حكمنوشتن حكمكيفيت نوشتن حكم3. مرجع قضاوت: فتواي قاضي، قوانين موضوعه4. تنفيذ حكماجراي يك حكم قاضييك مسأله، چند تفسيرروايت«سكوني»حقوق الله و حقوق الناسشرايط بيّنه بر حكم قاضيعدم وضوح حكم قاضيزوال شرايط معتبرتعيين محكوم عليه5. تأخير حكمنتيجه نهايي6. نقض حكم قاضينقض حكم قاضي در حكومت جورنقض حكم قاضي در حكومت عدلكتابنامه

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس