فروش کتاب های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با تخفیف ویژه (به مناسبت دومین سالگرد) حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 800000 ریال تاریخ بروزرسانی: يکشنبه 7 شهريور 1400

توضیحات

آنچه كه در نگارش اين كتاب از نظر ترتيب واقعه كربلا مورد توجه بوده است حركت امام و اهل بيت عليهم السلام و يارانش مي باشد، كه اين حركت از مدينه آغاز و به مدينه نيز ختم مي شود، و اين حركت در قالب پنج سفر صورت گرفت: سفر اول: حركت از مدينه به سوي مكه با هدف امتناع از بيعت با يزيد. سفر دوم: حركت از مكه به سوي عراق در پي نامه نگاري مردم كوفه سفر سوم: حركت اهل بيت عليهم السلام به سوي شام سفر چهارم: حركت از شام به سوي كربلا سفر پنجم: بازگشت به سوي مدينه

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

سخني درباره كتابشيوه نگارشويژگيهاي اين نوشتارنام كتابتذكر لازمپيشگفتاررسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم و ولادت حسين عليه السلاممراسم ولادت و نامگذاريشمايلشخصيّتسيماي حسين عليه السلام در قرآنسيماي حسين عليه السلام در رواياتخبر دادن از شهادت اوبخش اولاز مدينه تا مدينهفصل اول: در مدينهنامه اهل كوفهفرزندان جعدة بن هبيرةنامه امام عليه السلام به اهل كوفهشهادت حجر بن عدي كنديانتقاد از معاويهشهادت عمرو بن الحمق الخزاعينيرنگ معاويهتغيير شكل حكومتينامه معاويه به امام عليه السلامجواب امام عليه السلام به معاويهگردهمائي در مكهوفود نزد معاويهاحنف بن قيسنامه معاويه به حاكم مدينهسفر معاويه به مدينهملاقات با عايشهسفر معاويه به مكه و تهديد به قتل مخالفانمعاويه و پايان زندگينامه معاويه به يزيدخطبه يزيد بعد از مرگ پدرشتسليت مردم به يزيدرؤياي يزيدنامه يزيد بن فرمانرواي مدينهمشاوره وليد با مروانبرخورد امام عليه السلام و وليدملاقات مروانوداع امام عليه السلام با قبر جدّش رسول الله صلي الله عليه و آله و سلمخداحافظي با مادر و برادروصيت امام عليه السلام به محمد بن حنفيّهپيشنهاد محمد بن حنفيّهپاسخ امام عليه السلاماندوه زنان هاشميآگاهي از شهادتفصل دوم: از مدينه تا مكهعزيمت امام عليه السلام از مدينه به مكهملاقات در بين راهفصل سوم: در مكهورود به مكهزيارت قبر حضرت خديجهنامه به اهل بصرهواكنش منذر بن جارودجواب احنف بن قيسعكس العمل يزيد بن مسعودپاسخ يزيد بن مسعود به امام عليه السلاميزيد بن نبيطنامه هاي مردم كوفهنامه امام عليه السلام به مردم كوفهاعزام مسلم به عقيل به كوفهنامه مسلم به امام عليه السلامنامه امام عليه السلام به مسلممسلم در خانه مختارسخنان عابس بن ابي شبيب شاكريماجراي بيعت با مسلمنامه مسلم بن عقيل به امام عليه السلامسخنان والي كوفهسرجون غلام معاويهسخنان عبيدالله بن زيادحركت عبيدالله بسوي كوفهورود عبيدالله به كوفهخطبه عبيدالله در كوفهتهديد و ارعاببرخورد با مأموران و جاسوسان حكومتيمسلم در خانه هانيشريك بن اعور در كوفهعيادت عبيدالله از هاني و شريكشريك و نقشه قتل عبيداللهآگاه شدن مهران غلام عبيدالله از ماجراعلت خودداري مسلم از قتل عبيداللهوفات شريك بن اعورمعقل، جاسوس عبيداللهتوطئه عليه هاني بن عروهدستگيري هاني بن عروههاني و مسلم بن عمرو باهليضرب و جرح هانيقيام قبيله مذحجخطبه ابن زيادقيام مسلم و محاصره دارالامارهنقشه عبيدالله براي شكستن حلقه محاصرهاظهار عجز اهالي كوفهبرافراشتن پرچمهاي اماندستگيري مردمآغاز غربت و سرگرداني مسلمگرفتاري محمد بن كثيرمسلم در خانه طوعهخطبه عبيدالله در مسجد شهرصدور دستورات جديدرؤياي مسلمبلال پسر طوعهشجاعت مسلم در نبردي ناعادلانهاسارت مسلمگريه مسلم بن عقيلاعزام پيك بسوي امام عليه السلاممسلم بن عمرو باهليمسلم در مجلس عبيداللهوصيّت مسلمشهادت مسلمشهادت هانينامه ابن زياد به يزيدپاسخ يزيدخلاصه اي در رابطه با خاندان مسلم عليه السلامخطبه امام عليه السلام در مكهحفظ قداست حرمچرا امام عليه السلام، عراق را و در عراق، كوفه را برگزيد؟امام عليه السلام و محمد بن حنفيّهامام عليه السلام و عمر بن عبدالرحمنمور بن مخرمةعبدالله بن عباسعبدالله بن عمرجابر بن عبدالله انصاريعبدالله بن زبيرابن عباس و عبدالله بن زبيراوزاعينامه عبدالله بن جعفرجواب امام عليه السلامنامه عمرو بن سعيدجواب امام عليه السلامفصل چهارم: از مكه تا كربلاتعقيب امام عليه السلامنامه وليد بن عتبهمحاصره راههانامه عمرو بن سعيد بن يزيدمنازل مكه تا كربلا1. الابطح2. التنعيم3. الصفاح4. وادي العقيق5. وادي الصفراء6. ذات عرق7. الحاجر من بطن الرمّةماجراي قيس بن مسهر صيداوي8. فيد9. الاجفر10. خزيميّه11. شقوق12. زرودملاقات با زهير بن قين13. ثعلبيّهخبر شهادت مسلم عليه السلامابوهرة ازديدختر مسلم بن عقيلاسلام آوردن نصراني14. زبالهپيك كوفهعبدالله بن يقطر15. القاع16. عقبة البطن17. شراف18. ذو حسم19. البيضة20. الرّهيمة21. عذيب الهجانات22. القطقطانيّة23. قصر بني مقاتلعمرو بن قيس24. نينويفصل پنجم: در كربلاورود به كربلاروز دوم محرّمدعاي امام عليه السلامسخنان امام عليه السلامنامه امام عليه السلام به اهل كوفهاظهارات ياران امام عليه السلامنامه عبيدالله به امام عليه السلامعمّار بن عبداللهروز سوم محرّم، اعزام لشكر بسوي كربلاخريداري اراضي كربلاهوشياري ياران امام عليه السلامنامه عمر بن سعدنامه عبيدالله به عمر بن سعدعبيدالله در نخيلهروز چهارم محرّمروز پنجم محرّمتعداد لشكر عمر بن سعدروز ششم محرّموضعيت لشكر دشمننامه امام عليه السلام از كربلا به محمد بن حنفيّهبني اسد و نصرت امام عليه السلامروز هفتم محرّمروز هشتم محرّمملاقات يزيد بن حصين همداني و عمر بن سعدآوردن آب از فراتملاقات امام عليه السلام و عمر بن سعدنامه عمر به سعد به عبيداللهافتراء و بهتانپاسخ عبيداللهتهديد به عزلروز نهم محرّم (تاسوعا)امان نامهردّ امان نامهاعلان جنگسخنان حبيب بن مظاهر و زهيريك شب مهلت براي راز و نيازخطبه امام عليه السلام شب عاشوراپاسخ ياران امام عليه السلاممحمد بن بشيرمرگ از عسل شيرين تر استايستادگي تا مرز شهادتحفر خندق در اطراف خيامتحكيم مواضعغسل شهادتاشعار امام عليه السلامپيوستن گروهي به امام عليه السلامبرير و ابو حرب سبيعيدر تدارك لقاءنافع بن هلال و امام عليه السلامرؤياي امام عليه السلامروز عاشوراتعداد ياران امام عليه السلامسپاه عمر بن سعدحركت سپاه دشمنخطبه امام عليه السلامگفتگوي شمر با امام عليه السلامابن ابي جويريه و تميم بن حصينعبدالله بن حوزهتنبّه مسروقخطبه زهير بن قينخطبه بريرآشوب و همهمهخطبه دوم امام عليه السلامخبر دادن امام عليه السلام از عاقبت امر عمر بن سعدخطبه ديگري از امام عليه السلامحر بن يزيدهاتفي از غيبفرمان يورششهادت اصحاب امام عليه السلامنامهاي شهداي حمله اولنزول نصراستغاثهنامهاي ساير شهداآخرين نمازخطاب امام عليه السلام به يارانشمبارزه ياران امام عليه السلامحمله به خيامضحاك بن عبداللهتوجيه احمقانه و اعتراف به شجاعت و بزرگواري ياران امام عليه السلامشهداي بني هاشمخاندان عقيل بن ابي طالبخاندان جعفر بن ابي طالبفرزندان امام حسن عليه السلامفرزندان اميرالمؤمنين عليه السلامآخرين لحظه ها و كودك شيرخوارنوزاد شهيدتعداد شهداي اهل بيت عليهم السلاماشعار امام حسين عليه السلاماستغاثه امام عليه السلامسفارش امام حسين به امام سجاد عليهما السلاموداع امام عليه السلامدختر سه سالهمبارزه امام عليه السلامآخرين خطبهآخرين وداعيورش وحشيانهتير سه شعبهتهاجم به خيامدعاي امام عليه السلاممناجات امام عليه السلامشهادت امام عليه السلامفرياد عقيله عليها السلامهلال بن نافعآخرين لحظاتفرمان قتلتعيين قاتلشيون ملائكهخبر شهادتآخرين شهيدذوالجناحدگرگوني عالمتاريخ شهادتتعداد زخمهاي امام عليه السلامپس از شهادتغارت خيامحميده دختر مسلمآتش زدن خيمه هادرخواست جايزهاوج بيدادگريحديث جمّالاصحاب مجروح امام عليه السلاممادران شهدا كه در كربلا بودندشهداي از صحابه پيامبر صلي الله عليه و آله و سلمتعداد شهداي كربلاياراني كه به شهادت نرسيدندكساني كه بعد از امام عليه السلام شهيد شدندطفلان مسلم بن عقيلتلفات دشمنسنّ امام عليه السلام هنگام شهادتسر مقدس امام عليه السلامتقسيم سرهاي مقدسسفر از كربلاتعداد اسيراناسيران از مردان بني هاشماسيران از زنان بني هاشماسيران از زنان غير بني هاشمقافله اسيرانزينب عليها السلام در قتلگاهخطابهاي زينب كبري عليها السلامسكينه و پيكر امام عليه السلاماجساد مطهّر شهدامشاهدات مردي از بني اسددفن اجساد مطهراجساد در روز دفن شدند يا در شب؟فصل ششم: در كوفهورود اسيران به كوفهاوّلين سري كه بر نيزه رفتشتران عريانيك خبر غيبي از اميرالمؤمنين علي عليه السلامخطبه هاي آتشين در كوفهخطبه حضرت زينب عليها السلامخطبه فاطمه صغري عليها السلامخطه امّ كلثوم عليها السلامخطبه تاريخي امام سجاد عليه السلامقصر اماره كوفهمجلس ابن زيادفرمان قتل امام سجّاد عليه السلامابن زياد و سر مقدس امام حسين عليه السلامزندان كوفهنامه عبيدالله به يزيدماجراهاي كوفه پس از ورود اسيرانعبدالله بن عفيف ازديجندب بن عبداللهپشيماني عمر بن سعدمختار در قصر دار الامارهمردم مدينه و خبر شهادتسخنان كفرآميز عمرو بن سعيدعبدالله بن جعفرامّ سلمهندائي از غيبانتشار خبر شهادت در مكهربيع بن خثيمبصره و حسن بصريفصل هفتم: از كوفه تا شاماعزام اهل بيت به شاممنازل كوفه تا شام1. منزل اوّل2. تكريت3. مشهد النّقطه4. وادي النّخله5. موصل6. نصيبين7. عين الوردة8. رقّه9. جوسق10. دعوات11. حلب12. قنّسرين13. معرّة النّعمان14. شيزر15. كفر طالب16. سيبور17. حماة18. حمص19. بعلبكانبياء و سر مطهر20. دمشقفصل هشتم: در شاموضعيت اعتقادي مردم شامسهل بن سعد السّاعديشعر امام سجاد عليه السلامابراهيم بن طلحهمجلس يزيدفاطمه بنت الحسين عليها السلاميزيد شراب مي نوشدسفير روم و مجلس يزيدخطبه زينب كبري عليها السلامخطبه حضرت سجاد عليه السلامبازتاب خطبه امام سجاد عليه السلاممنهال به عمرونفرت مردم شام از يزيدرؤياي هندماجراي دخترك خردسال و سر مبارك امام عليه السلامسوگواري در شاميزيد و سه خواسته امام سجّاد عليه السلامفصل نهم: از شام تا مدينهحركت از شاماربعيناربعين و اختلاف اقوالتوقف در كربلاحركت از كربلابازگشت به مدينهپاداش همراهي خوبفصل دهم: در مدينهبشير در مدينهاستقبال از كاروان كربلاخطبه امام سجّاد عليه السلامصوحان بن صعصعهمحمّد بن حنفيّهورود به مدينهامّ سلمهامّ البنينعزاداري اهل بيت عليهم السلامرباب، همسر امام حسين عليه السلاممرثيه دختر عقيلگريه حضرت سجّاد عليه السلامگريه اصحاب پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم بر امام حسين عليه السلامحزن عقيله عليها السلامتشكّر يزيد از پر مرجانهفصل يازدهم: فضيلت زيارت امام حسين عليه السلامفضيلت زيارت امام حسين عليه اسلاماستحباب زيارت يا وجوب؟بخش دومقصه انتقامفصل اول: شيعيان، پس از شهادت امام حسين عليه السلامپشيمانينامه از زنداننامه يزيدتوّابينسخنان مسيب بن نجبهسخنان رفاعة بن شدادسخنان سليمان بن صردنامه به مدائناجابت سعدنامه به اهل بصرههلاكت يزيدبيعت مردم با عبدالله بن زبيرمختار به مكه مي رودابن زياد پس از هلاكت يزيدعامر بن مسعودخروج از بصرهفرار به شامعبدالله بن يزيد و ابراهيم بن محمدسخنراني عبدالله بن يزيدآغاز حركت جدّي توابينخطبه سليمان بن صردعبدالله بن سعدعبدالله بن يزيد و سلميان بن صردتوّابين در كربلاحركت از كربلانامه عبدالله بن يزيد به سليماننامه سليمانقرقيسياحركت قشون از شامعين الوردهخطبه سليمان بن صردارسال حصين بن نمير و شرحبيلارسال ادهم بن محرزكشته شدن سليمان بن صردمسيب بن نجبهعبدالله بن سعدرفاعة بن شدادعبدالله بن والعبدالله بن عوف بن احمرعبدالله بن عزير كنانيبازگشت به كوفهنيروهاي كمكيخبر توّابين در شامفصل دوم: قيام مختارمختار كيستدوران رشدويژگيهاي فرديمختار از ديدگاه ائمه علهيم السلاممختار در دامان علي عليه السلاممعبد بن خالدسفير امام عليه السلام در خانه مختارمختار هنگام قيام مسلم عليه السلاممختار و ميثم تمّارمختار پس از توّابيننامه مختارآزادي از زندانعبدالله بن مطيعتوطئه براي دستگيري مختارعبدالرحمن بن شريحملاقات با محمد بن حنفيّهسخنان محمد بن حنفيهاستيذان از حضرت سجاد عليه السلاممراجعت به كوفهتأييد عبدالرحمن بن شريحدعوت از ابراهيم بن مالك اشتربيعت ابراهيم با مختارخروج مختاراياس بن مضاربفرمان قيامحمله به سپاه زحر بن قيسسويد بن عبدالرحمنابوعثمان نهدي و قبيله شاكرقبيله خثعماجتماع در مسجدكشته شدن نعيممحاصره مختارسخنان يزيد بن انسكشتن راشد بن اياسحسّان بن قائدپيشنهاد عمرو بن حجاجخطبه ابن مطيعابن مطيع در محاصرهورود به كوفهنوفل بن مساحقمحاصره دارالامارهامان دادن اشرافخطبه مختاربيعت با مختارتقسيم بيت المالاعزام فرمانداران به شهر هاهلاكت مروان بن حكمآغاز انتقامنامه به مختارنامه به عبدالرحمنكشته شدن فرماندهان شاموفات فرمانده سپاه عراقپيشنهاد ورقاء بن عازباشتباه ورقاء بن عازببازتاب مرگ يزيد بن انسحركت ابراهيم بن اشترتوطئه در كوفهپيشنهاد عبدالرحمن بن مخنفشورششمر از قبيله يمن جدا مي شودجنگ با شورشيانمالك بن عمروابوالقلوصكشته شدن رفاعة بن شدادسركوب شورشيانفرار از كوفهعمرو بن حجاج زبيديعبدالله بن مطيعتخريب خانه هاكشندگان حسين عليه السلامتازندگان اسبدبّابهكشتن خوليكشتن عمر بن سعدارسال سرها به مدينهشمر بن ذي الجوشنسنان بن انسحميد بن مسلمحرملة بن كاهلجنايات حرملهحكيم بن طفيل طائيجنايات حكيم بن طفيلمرّة بن منقذزيد بن رقادابوالحتوف جعفيصالح بن وهبابحر بن كعببجدل بن سليمعمرو بن صبيحسراقة بن مرداسجنگ با عبيدالله بن زيادتوصيه مختارحركت سپاه كوفهعمير بن حبابسخنان ابراهيم بن اشترسپاه شامآغاز حملهكشته شدن عبيدالله بن زيادكشته شدن حصين بن نميركشته شدن شرحبيلفتح موصلآمدن مختار به مدائنارسال سر عبيدالله بن زياد براي مختارارسال سر عبيدالله بن زياد نزد محمد بن حنفيّهشعب عارماخراج بني هاشم از مكهمصعب بن زبيرحركت مهلّب بن ابي صفرهعبدالرحمن بن مخنفحركت مصعب از بصرهاشتباه و يا خيانتآغاز حملهخبر شكست سپاهحركت بسوي كوفهحروراءپيشنهادي نادرستمحاصره مختارپيشنهاد مختار به يارانشمختار و سائب بن مالكپيش بيني درست مختاركشته شدن مختاربجير بن عبداللهعبدالرحمن بن محمد بن اشعثمسافر بن سعيدتوبيخ عبدالله بن عمرزنان مختاربدن مختارمدت امارت مختار در كوفهعروة بن زبيرعبدالله بن زبيرقبر مختارفهرست مصادر تحقيق

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس