فروش انواع کتب کمک آموزشی با ارسال رایگان + هدیه حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 159500 ریال

توضیحات

اين كتاب روي باكتري شناسي تمركز كرده است و هدف آن مهيا كردن پيش زمينه اي كلي در زمينه ي باكتري شناسي و كاربرد آنتي بيوتيك ها است. هر فصل مانند يك مقاله توصيفي نوشته شده است. چهار فصل مقدماتي در زمينه كاربرد آنتي بيوتيك ها و باكتري شناسي است كه در پي آن 9 فصل در زمينه دستگاه ها و اعضاي بدن وارد شده است. هر يك از اين فصل ها داراي يك مقدمه بوده كه گوياي جنبه هاي اپيدميولوژي، بيماري زايي، تشخيص، درمان و منشور بهداشت عمومي مي باشد و فصل انتهايي در مورد بروز عفونت در جوامع پيشرفته و كنترل عفونت در جامعه بحث مي كند.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایتپيشگفتار مؤلفين
پيشگفتار مترجمين
فصل 1ـ ساختمان و عمل باكتري ها
مقدمه
ديواره سلولي
فيزيولوژي باكتري ها
سنتز RNA ،DNA و پروتئين ها
سنتز پروتئين
غشاء سيتوپلاسمي و برخي اعمال آن
سنتز پروتئين
پروتئين چسبنده
تاژك
كپسول
تشكيل اسپور
تغييرات ژنتيكي در باكتري ها
بحث
فصل 2ـ باكتري ها چگونه ايجاد بيماري مي كنند؟
مقدمه
دفاع بدن
دفاع غير اختصاصي
دفاع فعال
واكنش حاد در برابر عفونت
نشانگر هاي پاسخ سايتوكين ها
پروتئين هاي فاز حاد
كمپلمان
خواص بيماريزايي باكتري ها
چسبندگي
پروتئين هاي ترشحي
اندوتوكسين ها
سوپر آنتي ژن ها
بيماري هاي وابسته به سيستم ايمني
بحث
فصل 3ـ ويژگي باكتري هاي بدست آمده از نمونه هاي باليني
مقدمه
مراحل تهيه نمونه ها
شناسايي باكتري هاي گرم مثبت
افتراق استرپتوكوك ها از استافيلوكوك ها
افتراق استافيلوكوك ها
تست كوآگولاز
تست DNase
شناسايي استرپتوكوك ها
هموليز آلفا و بتا
تست اوپتوچين
استرپتوكوك هاي بتا هموليتيك گروه لنسفيلد
شناسايي باكتري هاي گرم منفي
تست اكسيداز
تست فاكتور X و V
انتروباكترياسه
تست هاي بيوشيميايي
تست هاي سرولوژيك
باكتري هاي بيهوازي
باكتريوفاژ تايپينگ
سنجش ايمني وابسته به آنزيم
تست تثبيت كمپلمان
واكنش زنجيره پلي مراز
بحث
فصل 4ـ كاربرد آنتي بيوتيك ها
مقدمه
تست هاي حساسيت آنتي بيوتيكي
حداقل غلظت مهار كننده رشد
حداقل غلظت كشندگي براي باكتري ها
تست ديسك تعيين حساسيت
Etest
كينتيك آنتي بيوتيك ها
فارماكوكينتيك بتا لاكتام ها
فارماكوكينتيك آمينوگليكوزيدها
اهميت تخمين عملكرد كليوي
سنجش ميزان آنتي بيوتيك
آنتي بيوتيك هاي متداول، محدوده اثر و مكانيسم هاي مقاومت باكتريايي
بنزيل پني سيلين، آمپي سيلين / آموكسي سيلين، كوآموكسي كلاو، پيپرا سيلين/ تازوباكتام و فلوكلوكساسيلين
استافيلوكوك اورئوس مقاوم به متي سيلين (MRSA)
پنوموكوك هاي مقاوم به پني سيلين
سفالوسپورين ها
كارباپنم ها
گليكوپپتيدهاي وانكومايسين و تئيكوپلانين
آمينوگليكوزيدها
مترونيدازول ها
كوئينولون هاي فلوينه
ماكروليدها
كليندامايسين
ريفامپين
كلرآمفنيكل
تتراسايكلين
تست بتا لاكتاماز
حساسيت نسبت به آنتي بيوتيكها
بحث
فصل 5ـ عفونت خون
باكتريمي اندوكارديت
مقدمه
ميكروارگانيسم ها
بيماريزايي
اندوكارديت باكتريايي
اندوكارديت دريچه هاي طبيعي قلب
اندكارديت دريه هاي مصنوعي قلب
تشخيص
اندوكارديت باكتريايي
اندكارديت كشت مثبت
اندوكارديت كشت منفي
روش هاي تشخيصي مولكولي: واكنش زنجيره پليمراز (PCR)
درمان
درمان اندوكارديت
پاسخ به درمان
شوك عفوني
روش هاي جلوگيري از پيشرفت بيماري، پيشگيري و منشور بهداشت عمومي
منشور بهداشت عمومي
پيشگيري آنتي بيوتيكي به منظور ممانعت از بروز اندوكارديت
بحث
فصل 6ـ عفونت مجراي گوارشي
مقدمه
ارگانيسم ها
بيماريزايي
عفونت هاي دندان
عفونت قسمت فوقاني دستگاه گوارش
ارگانيسم هاي اندوژن (داخلي)
ارگانيسم هاي اگزوژن (خارجي)
عفونت قسمت تحتاني دستگاه گوارش
ارگانيسم هاي اندوژن (داخلي)
پريتونيت (التهاب صفاق)
تشخيص
درمان
منشور بهداشت عمومي
بحث
فصل 7ـ عفونت دستگاه تنفسي
مقدمه
ارگانيسم ها
بيماريزايي
عفونت گوش مياني، ماستوئيديت و سينوزيت
فارنژيت (التهاب حلق)
پنوموني
آبسه ريوي
فيبروز سيستيك
تشخيص
درمان
پنوموني اكتسابي از بيمارستان
آبسه ريوي
فيبروز سيستيك
منشور بهداشت عمومي
بحث
فصل 8ـ توبركلوزيس (سل)
مقدمه
بيماريزايي
تشخيص
درمان
منشور بهداشت عمومي
فصل 9ـ عفونت دستگاه عصبي مركزي
مقدمه
ارگانيسم ها
بيماريزايي
مننژيت
آبسه مغزي
عفونت هاي فروق و تحت سخت شامه اي
عفونت هاي شانت بطني ـ صفاقي
كزاز
بوتوليسم
سندروم گلين ـ باره
تشخيص
تشخيص هاي آزمايشگاهي
درمان
منشور بهداشت عمومي
بحث
فصل 10ـ عفونت هاي چشم
مقدمه
ارگانيسم ها
بيماريزايي
تشخيص
درمان
التهاب ملتحمه
كراتيت
اندوفتالميت
سلوليت اوربيتال و ترومبوز سينوس غاري
داكروسيستيت و كاناليكوليت
منشور بهداشت عمومي
فصل 11ـ عفونت ناحيه ادراري
مقدمه
ارگانيسم ها
بيماريزايي
تشخيص
درمان
منشور بهداشت جهاني
فصل 12ـ عفونت دستگاه تناسلي زنانه
مقدمه
ارگانيسم ها
بيماريزايي
سوزاك (گونوروآ)
كلاميد يا تراكوماتيس
بيماري التهابي لگن
التهاب واژن (واژينيت)
عفونت هاي مادرزادي
سرخجه (روبلا)
سيفليس
عفونت هاي هنگام تولد
ويروس هپاتيت B
ويروس نقص ايمني انسان
استرپتوكوك هاي گروه B
ليستريا منوسايتوژنز
عفونت هاي پس از تولد، سقط هاي عفوني و عفونت هاي زنان
تشخيص
بيماري هاي منتقله از راه جنسي: گونوروآ و كلاميديا
التهاب واژن (واژينيت)
بيماري التهابي لگن
واژينيت
عفونت هاي مادرزادي
سرخجه (روبلا)
سيفليس
ويروس هپاتيت B
ويروس نقص ايمني انسان
استرپتوكوك هاي گروه B و ليستريا
درمان
منشور بهداشت عمومي
بحث
فصل 13ـ عفونت هاي پوست، بافت هاي نرم، مفاصل و استخوان
مقدمه
ارگانيسم ها
بيماريزايي
عفونت پوست
فاسئيت و ميوزيت
آرتريت عفوني
اوستئوميليت (عفونت استخوان)
تشخيص
درمان
منشور بهداشت عمومي
بحث
فصل 14ـ سرايت آلودگي در جوامع پيشرفته
مقدمه
استفاده كنندگان از داروهاي داخل رگي
بيماران تحت مراقبت شديد
بيماران دچار سركوب ايمني
بيماراني كه طحال آنها برداشته شده
بيماران تحت دياليز كليوي
همودياليز
بيماران با عمل پيوند اعضاء توپر
مبتلايان به بيماري هاي خوني و سرطاني
جنگ هاي بيولوژيكي و بيوتروريسم
باسيلوس آنتراسيس
بوتوليسم
آبله انساني (واريولا)
بحث
تفسير
فصل 15ـ كنترل عفونت در بيمارستان و جامعه
مقدمه
دستورالعمل مصرف آنتي بيوتيك ها
پيشگيري آنتي بيوتيكي
كنترل عفونت در بيمارستان
ويروس هاي منتقل شونده از طريق خون
كميته كنترل عفونت
اخطار جهاني
ارزيابي خطر در كنترل عفونت
كنترل عفونت در جامعه
شيوع در سطح داخلي و ملي
گزارش هاي ملي
آگاهي از بيماري هاي عفوني
مسافرت هاي بين المللي
واكسيناسيون
ايمني غيرفعال
ايمني فعال

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس