فروش انواع کتب کمک آموزشی با ارسال رایگان + هدیه حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 130000 ریال
قیمت برای شما: 123,500 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: سه شنبه 22 تير 1400

توضیحات

نوشتار حاضر كه با عنوان «آموزش احكام» براي دانش پژوهان دوره ي كارداني و كارشناسي نگارش يافته است حاوي ويژگي هاي زير مي باشسد. متن كامل اين كتاب مطابق با فتاواي بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني رحمة الله عليه مي باشد. مواردي كه فتواي رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي) با فتاواي حضرت امام خميني رحمة الله عليه تفاوت دارد و به آنها دست يافته شده در پاورقي اين نوشتار آمده شده است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

سخن مركزفصل اول: اجتهاد و تقليدشناخت احكامشرايط تكليفاقسام احكاممجتهد و فقيهمرجع تقليدويژگيهاي مرجع تقليدعدول از مجتهدي به مجتهد ديگروظيفه كسي كه بدون تقليد عمل كرده يا تقليدش صحيح نبودهراه هاي شناخت مرجع تقليدراه هاي بدست آوردن فتواي مجتهدوظيفه مسئله گوحكم اختلاف در دستيابي به فتواي مجتهدتفاوت «فتوا» با «احتياط»تفاوت فتوا با حكمتعارض فتوا با حكمپرسشفصل دوم: طهارت (1): نجاسات و مطهراتطهارتنجاسات (ناپاكي ها)احكام مردارمردارد حيواننمودار احكام مردار حيوانحكم اشياء‌ چرميفرآورده هاي لبنياتياحكام خونشرابكافرچگونه چيز پاكي نجس مي شود؟مطهرات (پاك كننده ها)چگونه چيز نجس پاك مي شود؟احكام آب مضافاقسام و احكام آب مطلقاحكام آب قليلاحكام آب كر، جاري، چاهبرخي از خصوصيات باراناحكام شك در آبچگونگي تطهير اشياء نجس با آبكيفيت آب كشيدن زمين نجسكيفيت آب كشيدن حبوباتزمينآفتابشرايط مطهر بودن آفتاباستحالهانتقالاسلامتبعيتبرطرف شدن عين نجاستاستبراء حيوان نجاستخوارغائب شدن مسلماناحكام تخلي (توالت رفتن)تطهير مخرج بول و غائطپرسشفصل سوم: طهارت (2)وضوچگونگي وضوتوضيح اعمال وضومسحمسائل مشترك مسح سر و پاوضوي ارتماسيشرايط وضوشرايط آب وضو و ظرف آنشرايط كيفيت وضوترتيبموالاتاز ديگران كمك نگيردشرايط وضو گيرندهوضوي جبيره ايكيفيت وضوي جبيره ايشكيات وضوچيزهايي كه بايد براي آنها وضو گرفتمبطلات وضوبرخي از آداب وضومسائل متفرقهغسلغسل جنابتكيفيت غسلاحكام غسلغسل جبيره ايشكيات غسلغسل مس ميتاحكام امواتاحكام محتضرغسل ميتحنوطكفن ميتنماز ميتشرايط نماز ميتاحكام و آداب نماز ميتبرخي از مستحبات نماز ميتتشييع جنازه و آداب آنوظايف صاحب عزاكيفيت دفن ميتمكان هايي كه دفن ميت جايز نيستآداب دفن ميتاحكام شهيدمخارج كفن و دفننبش قبرغسل هاي مستحبغسلهاي مخصوص بانوانغسل نفاسغسل حيض (قاعدگي)اقسام حائض و وظيفه هر يكاحكام دوران قاعدگيوظيفه زن پس از قطع قاعدگياستحاضهوظيفه مستحاضه قليلهوظيفه مستحاضه متوسطهوظيفه مستحاضه كثيرهتيممچگونه تيمم كنيم؟اعمال تيممشرايط صحيح بودن تيممتيمم جبيره ايپرسشفصل چهارم: مقدمات نمازمقدمات نمازوقت نمازهاي روزانهاحكام وقت نمازقبلهراههاي تشخيص قبلهتابش خورشيد و تعيين قبلهوظيفه كسي كه جهت قبله را نمي داندلباس نمازگزارمقدار پوششمكان نمازگزاراحكام مكان نمازگزاراحكام مسجدمسجد سازيمعماري مسجدمخارج مسجدلوازم مسجداستفاده از وضوخانه مسجدنماز خواندن در مسجدنماز تحيت مسجدجا گرفتن براي نمازحفظ حرمت مسجدتطهير مسجدرفتن جنب و حائض به مسجدمستحبات مسجدمكروهات مسجداذان و اقامهپرسشفصل پنجم: واجبات نماز، مبطلات نماز، و شكيات نمازواجبات نمازاحكام واجبات نمازنيتتكبيرة الاحكامقيامقرائتتسبيحات اربعهاحكام قرائتبعضي از مستحبات قرائتذكرركوعفراموش كردن ركوعبرخي از مستحبات ركوعسجوداحكام سجدهسجده واجب قرآنتشهدسلامترتيبموالاتقنوتمبطلات نمازاحكام مبطلات نمازشكيات نمازنماز احتياطسجده سهوپرسشفصل ششم: انواع نمازهانماز مسافرنماز قضانماز قضاي پدرنماز جماعتاهميت نماز جماعتپيوستن به نماز جماعت (اقتدا كردن)احكام نماز جماعتوظيفه مأموم در نماز جماعتچگونگي پيروي مأموم، از امام جماعتنماز جمعهنماز آياتنمازهاي مستحبنماز عيدنافله نمازهاي يوميهنماز شبنماز غفليهكيفيت نماز غفيلهپرسشفصل هفتم: روزه و اعتكافروزهتعريف روزهروزه هاي واجببرخي از روزه هاي حرامروزه هاي مستحبروزه هاي مكروهنيت روزهمبطلات روزهكارهايي كه بر روزه دار مكروه استقضا و كفاره روزهروزه قضاكفاره روزهاحكام قضا و كفاره روزهروزه قضاي پدر و مادرروزه مسافراعتكافشرايط اعتكافروزه اعتكافاجازه اعتكافمحرمات اعتكافمبطلات اعتكافپرسشفصل هشتم: زكات، خمس، امر به معروف و ... ، جهاد و دفاعزكاتحد نصابنصاب غلاتمقدار زكات غلاتنصاب دام ها و مقدار زكات آننصاب طلا و نقرهاحكام زكاتمصرف زكاتزكات فطرهاحكام زكات فطرهخمسمخارج سالسال خمسيپي آمدهاي ندادن خمساحكام خمسمصرف خمسامر به معروف و نهي از منكراهميت امر به معروف و نهي از منكرتعريف معروف و منكرشرايط امر به معروف و نهي از منكرجهاد و دفاعاقسام دفاعدفاع از اسلام و كشور اسلاميدفاع از جان و حقوق شخصيآموزش فنون نظاميپرسشفصل نهم: خوردن و آشاميدن، نگاه كردن و ازدواجخوردن و آشاميدناحكام خوراكيهاخوردن و آشاميدن چيز حرام براي معالجهآداب غذا خوردنآداب آب نوشيدننگاه كردنمحرم و نامحرمنگاه به ديگرانازدواجهمسر شايستههمسر ناشايستهعقد ازدواجپرسش

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس