فروش انواع کتب کمک آموزشی با ارسال رایگان + هدیه حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


آشنایی با استشراق و اسلام شناسی غریبان

مولف (پدیدآور) :

زمانی محمد حسن


قیمت پشت جلد: 590000 ریال
قیمت برای شما: 560,500 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: يکشنبه 25 مهر 1400

توضیحات

كتاب حاضر با عنوان آشنايي با استشراق و اسلام شناسي غريبان به عنوان كتاب درسي براي رشته هاي علوم انساني تدوين يافته در اين كتاب ارزشمند سعي شده از روش هاي كاري و ترفند هاي حضوري و فعاليت مستشرقان در كشورهاي شرقي و اسلامي آگاهي دهد تا با نگارش دقيق تر خطرات جهان غرب را كشف نموده و آمادگي علمي براي خنثي سازي توطئه هاي آنان و دفاع از فرهنگ شرقي و علي الخصوص از حريم اسلام به نحو مقتضي بنمايند. دكتر محمد حسن زماني نگارنده محترم در اول كتاب بحث نياز شناسي و شناخت استشراق و مباحث مربوطه را بيان نموده اند و بعد در چند بخش مفصل اشاره به تاريخچه ي استشراق و دوره هاي مختلف آن پرداخته اند كه اين مطالب در كنار مطالبي كه در بخش سوم با عنوان ديدگاه متفاوت صاحب نظران مسلمان به اهداف مستشرقان دارد، خيلي جالبتر و عبرت آموزتر مي شود و همينطور در فصلهاي ديگر به انواع برنامه هاي انواع كشورهاي غربي و برنامه هاي موسساتشان در نحوه برخورد آشكار و پنهاني با برنامه هاي اسلام پرداخته است.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

سخن ناشر1. كلياتدرآمدضرورت بررسي استشراقمستشرقان، متكفلان تعليم و تربيت ديني مسلمينسربازان استشراق در بين امت اسلاميتأثيرپذيري سلمان رشدي از مستشرقانطليعه مبارك درس استشراق در حوزه و دانشگاهمعرفي كتاب حاضرپرسش2. تعريف استشراقواژه شناسي «Orientalism»آغاز پيدايش واژه استشراقمشكل تعريفمحدوده جغرافيايي استشراقمحدوده معرفتي استشراق1. اطلاعات جغرافيايي و تاريخي شرق2. زبان و هنر و ادبيات و ديگر ويژگي هاي كشورهاي شرقي3. تمام علوم و فنون تمدن شرقيان4. اسلام شناسيمليت مستشرقتعريف جامع و عامتعريف خاصجهت گيري استشراقپرسش3. ديدگاه هاي متفاوت صاحب نظران مسلمان نسبت به اهداف مستشرقانالف) ديدگاه خوش بينانهتقدير وافر از نويسندگان دائرة المعارف اسلام ليدنمبالغه محمد فريد وجديتعجب غربيان از استشراق زدگي شرقيانغرب زدگي در كيفيت انديشيدن و انتخاب از زبان جلال آل احمدداستاني شيرين و تلخ از اوج غرب زدگي مسلمينب) ديدگاه بدبينانهعوامل بدبينيلزوم شرعي سوء ظن نسبت به دشمنآزادي هاي سياسي يا دكترين كنديپ) ديدگاه واقع بينانهواقع بيني، جامع نگري،‌ انصاف و عدالت اسلاميديدگاه امام خميني قدس سره تجلي اعتدال و هوشمندي در برابر دشمنخدمات و خيانت هاي استشراق1. خدمات مستشرقان2. خيانت هاي مستشرقانپرسش4. تاريخچه استشراق؛ مراحل دهگانه شرق شناسي (دوره اول تا چهارم)دوره اول: شرق شناسي عام از قرن 6 ق.م تا قرن 6 مآغاز روابط سياسي شرق و غرب و رقابت دو تمدنآغاز رقابت ايران و رمدوره دوم: آشنايي اوليه غربيان با اسلام در عصر ظهور اسلامدوره سوم: اسلام شناسي مغرضانه و نقدنويسي انفرادي عليه اسلاميوحناي دمشقي، اولين مستشرق اسلام شناسثيوفانيس بيزانسيدوره چهارم: اقدام كليسا به شروع ترجمه قرآن و اسلام شناسيپطرس اولين كشيش مترجم قرآنكشيش رايموند وس مارتيني دو مينكاني،‌ مؤلفپرسش5. تاريخچه استشراق،‌ مراحل دهگانه شرق شناسي (دوره پنجم تا ششم)دوره پنجم: مرحله عكس العمل دفاع كليسا و غرب و شروع جنگ هاي صليبياستشراق، مكمل جنگ هاي صليبيدوره ششم: انتقال علوم و تمدن اسلامي به غرب از قرن 13 مالف) انتقال علوم و تمدنكشيش رايموندس مارتيني،‌ پايه گذار مكز تربيت مشرضه اسلاميمنشور كنفرانس وين و طرح آموزش زبان هاي شرقي در پنج دانشگاه بزرگ غربروجر بيكن انگليسي، طراحي كرسي زبان عربي در 5 دانشگاه بزرگ اروپاديگر پاپ ها و رهبران كليساپاپ «گريگور نهم»پاپ «هونوريوس چهارم»پاپ «كليمانس پنجم»«بادويل»، پايه گذار زبان عربي در آكسفوردژوليام پوستل فرانسوي،‌ طراح چاپ حروف عربي در غربابراهام هنكلمان، راهب فرانسوي، مترجم قرآن و آغازگر چاپ اوليه قرآنلودفيجوما راتشي، مفسر مسيحي قرآنب) ربودن كتب كتابخانه ها و نسخ خطيآتش سوزي دانش و تمدن مسلمينبنياد كتابخانه ليدنانتقال كتابخانه بزرگ شاه عباس اردبيل به روسيهسرقت كتب و اسنادسوزاندن نسخ خطيانتساب مطالب علمي مسلمين به دانشمندان غربلزوم گردآوري نسخ خطيپرسش6. تاريخچه استشراق؛ مراحل دهگانه شرق شناسي (دوره هفتم تا هشتم)دوره هفتم: چاپ و نشر كتب اسلامي و ضد اسلامياولين چاپخانه كتب عربي مستشرقيننشر كتب سيره و تاريخ توسط استشراقانگيزه مستشرقان در نشر كتب قرائاتانگيزه مستشرقان در نشر كتب تصوف و فرق اسلاميهشدار امام خميني قدس سره نسبت به تحريف اسلام توسط مستشرقاندوره هشتم: استشراق استعماري دول غربي جهت سلطه بر شرق از قرن 17 مقرن 17، آغاز ورود استعمار غرب در شرق يا ورود هلند و بريتانيا به هندورود پرتغال و فرانسه به مرحله جديدپيوند رشد شرق شناسي با رشد استعمارقرن 19 ظهور قوي استعمار همگام با افزايش تلاش استشراقسفرنامه هاي مستشرقان در خدمت تهاجم نظامي ناپلئونسوء استفاده ناپلئون از دين و عالمان دينيپرسش7. تاريخچه استشراق؛ مراحل دهگانه شرق شناسي (دوره نهم تا دهم)دوره نهم:‌ شروع استشراق علمي، قرن بيستمكتابخانه شيعه كلن آلماننمادي از تعامل مثبت استشراق با تشيعدوره دهم: شيعه شناسي و بررسي انقلاب اسلامي ايراننبرد مستقيم استشراق استعماري با تشيع و انقلاب اسلاميراز مبارزه ويژه غرب با تشيعانقلاب اسلامي سرآغاز نابودي آرزوهاي غرب از ديدگاه ماكسيم رودنسوننقش اشغال لانه جاسوسي در نشر كتب اسلام شناسي در آمريكااوج و افول جهان شمولي نهضت ايران از ديدگاه رابين رايت93 مقاله مربوط به شيعه در دائرة المعارف آمريكانامقالات دائرة المعارف اسلامي ليدن پيرامون شيعهشيعه شناسي در دانشگاه هاي اسرائيلموضوعات سمينارهاي شيعه شناسي در اسرائيلمدخل هاي انقلاب اسلامي ايران در ده دائرة المعارف بزرگ جهان غربپرسش8. اهداف و مكاتب استشراق، مكتب استشراق تبشيريفلسفه شروع استشراق مسيحيهمزادي «استشراق ديني» و «تبشير»اعتراف رودي پارت به ماهيت تبشيري و معاندانه استشراقاستشراق تبشيري، اولين چهره ورود آمريكا به ايرانمراسم پيوند مشترك در كنفرانس تبشير جهاني ادينبورگتأسيس واتيكان و مواد پيمان نامه آنپرچمداران استشراق تبشيريپرسش9. اهداف و مكاتب استشراق؛ مكتب استشراق سياسي ـ استعماريظهور تمدن اسلام در عرصه رقابت هانگاهي به كتابخانه هاي مهم جهان اسلام در قرون وسطيتأثير مسلمانان بر مراكز آموزشي اروپاخودباختگي غرب در برابر موج ادبيات عربي مسلمانان از نگاه «فون گرونبام»نگاهي جابجايي و انتقال مجدد تمدن غرب به شرقپيش بيني غلبه تمدن شرق بر غرب توسط ويل دورانتاستشراق سياسي، توپخانه فرهنگي و آتش تهيه ارتش استعمارمأموريت هاي استعماري كارشناسان فرهنگي سفارتخانه هاي غربياعتراف وات به بعد استعماري استشراقژاندارمري ايران، با فرماندهان سوئدي و حقوق از انگليسآشنايي با چند چهره از مستشرقان استعماري1. لورانس،‌ جاسوس انگليسي، طراح و مجري طرح2. «كارل هينريش بيكر»،‌ عامل استعمار آلمان در آفريقا و3. «انگلس»، جاسوس آمريكا و اولين مستشرق در مصر4. «سنوك هر گرونيه»،‌ جاسوس هلندي يا عبدالغفار اعزامي به حج5. ماسينيون فرانسوي، متخصص شيعه شناسي و حلاج شناسي6. «سيلوستر دوساكي» كشيش متخصص ادبيات عرب وعمليات بزرگ رواني غرب عليه شرقتحليل واره اي علمي نما براي هموار كردن راه سلطهپيامدهاي عدم حمله به شرقافشاي توطئه توسط امام خميني رحمه اللههم آوايي كمونيست ها با مستشرقاناعتراف ويل دورانت به اقدميت و مبدئيت تمدن شرقشكوفايي تمدن اسلامي اندلس و بهره مندي علمي غربپرسش10. اهداف و مكاتب استشراق؛ مكتب استشراق علمياستشراق علميقرن 17، عصر نهضت علمي و عقلي اروپامستشرقان منصف و خدوم1. ريجارد سيمون2. فيلسوف «پيتر بايل»3. «هادريان ريلاند»،‌ مستشرق هلندي كه كتابش از ناحيه كليسا تحريم شد4. جان جاكوب (يعقوب) رايسكه آلماني شهيد حمايت از اسلام و تشيعدفاع رايسكه از تشيع5. گوستاو فلوگل (مؤلف مسيحي معجم قرآن) (1870 ـ 1802)6. ژول لابوم فرانسوي مؤلف معجم موضوعي آيات قرآن7. ادوارد مونيته فرانسوي8. ونسينك هلندي، مؤلف معجم كنوز اهل السنة (1939 ـ 1882)9. يوهان فوك آلماني10. ليكلسون عرفان شناسي انگليسي (1945 ـ 1864)11. موريس بوكاي فرانسوي12. جرج جرداق مسيحي نويسنده «الامام علي صوت العدالة الانسانيه»13. جان ديون پورت انگليسي نويسنده «عذر تقصير ...»14. «ايزوتسو»، اسلام شناس و قرآن شناس و نويسنده ژاپني15. ادوارد. و. سعيد، نقّاد بزرگ استشراق16. پرفسور هانري كربن فرانسوي، حامل عرفان سهروردي و17. دكتر «شينيا ماكينو» شاگرد ايزوتسو، دومين قرآن شناس ژاپني18. دكتر «تامس بالنتين ايرونيگ t. B» يا حاج تعليم علي19. لئو پولد،‌ محمد اسد20. شهيد دكتر ادواردو (مهدي) انيلّي ايتالياييعزل ادواردو از ولايتعهدي مديريت فياتشهادت ادواردوپرسش11. مراكز شرق شناسي در كشورهاي غربي1. فرانسهدوره استشراق پس از جنگ هاي صليبيدوره استشراق پس از رنسانس2. هلندالف) مارتين تيو دور هوتسما 1851 ـ 1943 مب) تيودور فيللم گيونبول 1866 ـ 1948 مپ) آرنت جان ونسنك 1882 ـ 1939 مدائرة المعارف اسلام Encyclopedia Of Islamدائرة المعارف قرآن Encyclopedia Of The Qoran3. آلمانتاريخچه شرق شناسي آلمان از نگاه يوهان فوك آلمانيتاريخچه استشراق آلمان از نگاه «رودي پارت»سازمان هاي شرق شناسي آلمانتأثير جنگ جهاني اول بر جهت گيري استشراق آلمان4. ايتاليا5. انگلستانفعاليت هاي فهرست نگاري شرق شناسي انگليس6. روسيهتأخّر روسيهايران شناسيانگيزه شرق شناسي و ايران شناسي روسهااعتراف به كج فهمي7. آمريكاپرسش12. گستره فعاليت، روش هاي كار و ترفندهاي مستشرقانالف) گستره شرق شناسيب) روش هاي كاري و ترفندهاي مستشرقان1. ترجمه قرآن كريمترجمه قرآن توسط كشيش عاليقدرترجمه ايتاليايي قرآنترجمه هاي آلمانيترجمه هاي فرانسوي2. معجم نگاري كتب ديني اسلاميكم) معجم نگاري الفاظ قرآندوم) معجم نگاري موضوعي قرآنسوم) المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي6چهارم) مفتاح كنوز السنة3. فهرست نگاري4. چاپ كتب اسلامي و شرقي5. تحقيق علمي اسلام شناسي و تأليف و نشر مجلات وتحقيق و تأليف كتب اسلامي شناسي با جهت گيري هاي منفيانگيزه بررسي هاي اسلامي مستشرقانآمار كلي گستره كتب مستشرقاناولين مجلات اسلام شناسي و شرق شناسي در غرب6. نگارش دائرة المعارف ها1. دائرة المعارف اسلامي، ليدنترجمه فارسي دائرة المعارف اسلام، ليدنارزيابي دانشنامهجايگزيني دانشنامه جهان اسلام2. دائرة المعارف دين3. دائرة المعارف قرآن، ليدن4. ساماندهي دايرة المعارف هاي جهان اسلام در پاريس7. آموزشگاه هاي زبان عربي و فارسي، پل دستيابي غربيان به فرهنگ اسلام و شرقهمت اساتيد مستشرق در تدريس اسلام شناسي8. برگزاري كنفرانس هاي شرق شناسيتاريخچه كنفرانس هاي شرق شناسي در غربگستره موضوعات كنفرانس هاي شرق شناسي9. جهانگردي و سياحتديدگاه و خاطره اي از امام خميني رحمه اللهدرويش دروغين يا آرمينيوس وامبري10. اعزام مأموراني به عنوان طلاب علوم ديني جهت شناسايي عناصر اسلام سنتي11. پذيرش دانشجويان از كشورهاي اسلامي و شستشوي مغزي12. تأسيس مركز مطالعات در كشورهاي اسلاميتأكيد «سفارت آمريكا در ايران» به «وزارت خارجه آمريكا» مبني بر تأسيسدريافت هزينه هاي شرق شناسي از كشورهاي شرقي13. تأسيس جمعيت ها و مراكز شرق شناسيسازمان هاي ديگر استشراقي14. تأسيس مدارس دولتي و بيمارستان هاي مجهز براي مسلمانان به ويژه حجاجهدف اصلي دانشگاه غربي در كشورهاي اسلامي15. حج مستشرقاناستخدام ادبيات و نمايشنامه در تحريف ارزش هاالف) تحريف سيماي پاك پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم در كمدي الهيب) كمدي الهي ـ تأليف دانتهپ) تغيير نام مبارك محمد صلي الله عليه و آله و سلمت) به كارگيري فيلم هاي سينمايي و تلويزيوني16. ايجاد تفرقه و بدبيني بين شيعيان و اهل سنت وتوطئه پيروز انگليس در تأليف و نشر كتاب فصل الخطاب17. طرح تجزيه دولت هاي مقتدر اسلامينقض وحدت امت اسلامي در نامه وزير مستعمرات انگليس18. ترويج روشنفكري و تساهل آزادي خواهي در عقايد و اديان و مطبوعاتنظر امام خميني رحمه الله درباره تحميل دموكراسي غربي19. شكار چهره هاي بومي كشورهاي شرقي توسط استشراقشكار بني صدر توسط آمريكانقش سازمان CIA در گزينش بني صدرقراداد حقوق 1000 دلاريبرنامه مرحله ايپرسشفهرست منابع و مآخذ

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس