خرید کتاب رو به پایان - بیانات رهبری در خصوص صهیونیسم و پایان آن - خرید با 16% تخفیف حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


خمس ، چالش ها و راهکارها


قیمت پشت جلد: 1600000 ریال
قیمت برای شما: 1,360,000 ریال 15 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: چهار شنبه 15 تير 1401

توضیحات

خمس از منابع مهم مالي در نظام اسلامي و فقه شيعه است ، از اين رو بايسته است كه نقش آن در تحقق عدالت اقتصادي روشن و ابعاد گوناگون آن ارزيابي شود و از منظر سازگاري با ديگر تعاليم ديني مورد توجه قرار گيرد. اثر حاضر با هدف فوق در هفت بخش ، موضوع را كاويده است: تحولات تاريخي خمس ، منابع اصلي خمس ، فلسفه ي تشريع خمس ، شيوه هاي دريافت ماليات در اقتصاد اسلامي ، نگرش مالياتي خمس و تأثير آن بر برخي متغير ها و سياست هاي اقتصادي ، تخمين خمس در مقايسه با ماليات بر درآمد ، جمع بندي.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

پیش گفتاربخش اول : مقدمه ای بر تحولات تاریخی خمسفصل اول : خمس د رعصر حضور ( قرن اول تا نیمه قرن سوم هجری )الف ) خمس در عصر پیامبر1. فلسفه تشریع خمس2. منابع خمس3. توزیع خمس ( موارد مصرف )ب) خمس در دوران خلفاج ) خمس در زمان ائمه1. منابع خمس2. توزیع خمسفصل دوم : خمس در عصر غیبتالف ) تعریف خمسب ) منابع خمس1. غنیمت2. ارباح مکاسب3. زمین انتقال یافته از مسلمان به ذمی4. معدن5. مال حلال آمیخته به حرام6. کنز7. غوصج ) توزیع خمسنگاه پایانیبخش دوم : منابع اصلی خمس و برخی اختلاف نظر هافصل اول : خمس د رغنیمتمقدمه : اهداف مهم مالیات د راسلامسرچشمه رویکرد مالیاتی خمساختلاف در شمار سهام خمسدیدگاه اهل سنت درباره خمسدیدگاه شیعه درباره خمسدلایل اهل تسنن بر انحصار خمس د رغنیمت جنگیپاسخ دلیل اولپاسخ دلیل دومچکیده دیدگاه هاحکم زمین غنیمتیمالکیت عمومیروایت حماد :وجود تمایز میان ملکیت عمومی و دولتینوع اول : جهاد ابتداییجایگاه خمس در جهاد بی اذن امامحکم خمس در جهاد بی اذن امامنوع دوم : جهاد دفاعیجنگ مسلمان با مسلمان نمافصل دوم : خمس معادن و زمین ذمیمقدمه : اهمیت ثروت های معدنیراز تعیین حقوقمعیار شناخت معادنموضوع شناسیمعادن از دیدگاه فقهاضرورت طرح دیدگاه های حقوقی درباره معادننظریات حقوقی درباره معادندیدگاه اول و دلایل آنگویندگان دیدگاه اولدیدگاه دوم و دلایل آناشتراک در معادندیدگاه سومدلایل دیدگاه سومبررسی دیدگاه هارد دلایل و قول به اشتراک معادنراه های ثبوت حق ویژه معادنسرچشمه حق ویژه در معدن و حکم خمس آنموضوع شناسی جواهر دریایینصاب معدن دریاییعنبرشناخت عنبردیدگاه مورد پذیرشثروت های دریاییتعیین موضوع خمسگنجتعیین موضوع در باب خمس گنجدیدگاه هایی مربوط به مسکوک بودن گنجمعیار شناخت موضوعویژگی های مشترک معدن ، گنج و جواهر دریاییخمس مال حلال مخلوط به حرامویژگی های موضوعراه های آمیختگی مال حرام به حلالحمس زمین انتقالیعلت محدودیت درباره ذمیخمس زمین ذمیویژگی های خمس زمین ذمیفصل سوم : خمس سود کسب هاجایگاه خمس ارباح مکاسب د رمالیات های اسلامیویژگی های خمس سود کسب هاخمس سود کسب ها در بستر زماندیدگاه فقهاخمس سود کسب ها در مقام تشریع و تطبیقدلایل واجب نبودن خمس د رسود کسب ها1. بنود عامل برای گردآوری خمس2. تغییر و دگرگونی دلیل واجب نبودن خمس د رسود کسب ها3. تطبیق خمس د رغنیمت ،دلیل واجب نبودن خمس د رسود کسب هاقاعده علمی د رمقام تردید د رمراد یا موضوع له4. تشریع نشدن دلیل واحب نبودن خمس د رسود کسب هابیان دیگرمالیات بودت خمس فاضل مئونهتعلق خمس بر رشد فیزیکی و ارزشی منبعتحلیل خمس سود کسب ها و سرچشمه پیدایش آنانتقال ناپذیری سود کسب ها و گستره آندلایل فقهی عدم تعلق خمس بر مخارجخمس سود کسب ها و شرایط تکلیففصل چهارم : تداخل خمس و انفالپیش گفتارتعاریفموضوع بحثالف ) موارد انفالب ) مالکیت حکومتاصالت ملکیت حکومتج ) تبیین اصالت ملکیت امامد ) دلایل فرعی بودن ملکیت مردمه) دلایل حرمت تصرف د رانفالدلایل عقلیدلایل شرعییک - آیاتدو - روایاتاجماعو) مواردی از تداخل با توجه به دلایل انفال و باب خمسز ) اصل مالکیت امام د رزمین و توجیه مالکیت طولیح ) توجیه ملکیت عرضی امامط) ابزاری بودن ملکیت های ) اهداف امام از مالکیتک ) ابزار امام برای تحقق اهداف دینیل) پاسخی به ناسازگاری های موجود درزمین موات و بایرم ) پاسخ ناسازگاری ها درباره کسب هان ) پاسخ تعارض ها و پرشس ها درباره زمین ذمیس) پاسخ تعارض روایات خمس گنج با روایات انفالع ) پاسخ ناسازگاری موجود میان روایات خمس و روایات زمین غنیمتیف ) مصداق بودن یا نبودن اخبارخمس و تحلیل برای اذن و انفالص) توجیه آزادی کسب د رانفالق) توجیه اباحه انفالر) سرچشمه علم به اباحهش ) دیدگاه فقها درباره اباحه انفالبخش سوم : فلسفه تشریع و جایگاه خمس د راقتصاد اسلامیفصل اول : کلیاتتعریف خمستعاریف با رویکرد سنتیویژگی های این تعریفتعاریف با رویکرد مالیاتیدیدگاه های مربوط به توزیع و مصرف خمس1. دیدگاه سنتی خمس2. نگرش مالیاتی خمیتفاوت اساسی د ودید گاهفصل دوم : دلایل دیگاه مشهور فقیهان شیعهنقد و بررسی4. استدلال به شهرت و بررسی آنفصل سوم : خمس از دیدگاه ابن جنیدعناصر اصلی دیدگاه ابن جنیدتوزیع خمس به پنج سهمدلایل توزیع خمس به پنج سهمبررسی دیدگاه ابن جنیدذی القربی ، خویشاوندان پیامبربررسی دیدگاه ابن جنید درباره ذی القربیاختصاص نداشتن سهم یتامی ، مساکین و ابن سبیل به ساداتدلایل ادعای سوم ابن جنیدذلایل مشهور درباره با مستحقان حمسبررسی دلایل مشهور و ابن جنیدسید کیست ؟سادات در اصطلاح فقهیدیدگاه های مربوط به مبدا سادات :1. دلایل مشهور امامیهدلایل دیدگاه سومبررسی دلایل دیدگاه سومفصل چهارم : دلایل نگرش مالیاتی به خمس1. آیه خمس2. روایاتدو ویژگی اهل بیت پیامبر3. سیره پیامبر و ائمه معصوم4. سیره متشرعه5. شرط نشدن توزیع برابر میان گروه ها ی سه گانه :6. فلسفه تشریع خمسفصل پنجم : توزیع عادلانه و عافلانه تر درآمدمنابع خمس و زکاتشرایط وجوب زکات دام های سه گانهشرایط وجوب زکات درهم و دینارشرایط وجوب زکات غلات چهار گانهمنابع خمسمقایسه زکات و خمس از بعد درآمد قابل خصولبرسی تفاوت خمس و زکات از حیث مقدار درآمد و موارد مصرف1. نرخ خمس و زکات قابل دریافت2. شرایط و محدودیت های حاصل از آن3. تاثیر مقتضیات زمان و مکان بر منابع خمس و زکات4. توسعه کشاورزی پیشرفته5. جایگاه زکات و خمس د رتولید ناخالص ملی ( gnp )6. کوچکی جامعه نیازمندان سادات د رمقایسه با غیر ساداتنتایج و پی آمد هاپیشنهاد هابخش چهارم : شیوه های دریافت مالیات د راقتصاد اسلامیمقدمهتعریف مفاهیممالیات اسلامیشیوه دریافت مالیاتشیوه دریافت مالیات در حکومت اسلامیالف )عصر نبوی1. ترویج فرهنگ مالیاتی2. کارگزاران مالیاتی3. محاسبه و نصاب4. چگونگی دریافت5. مراکز دریافتب) عصر حکومت علوی1. ترویج فرهنگ مالیاتی2. محاسبه نصاب و دریافت3. فرستادن به مرکز4. کارگزارانشیوه دریفات مالیات ، پس ا زحکومت علویالف ) عصر حضور ائمه (40-260 ه ق )1. اهمیت یافتن خمس3. تاکید بر مصرف در محل3. شیوه گردآوریب) عصر غیبت1. ظهور دیدگاه های گوناگون2. پراکندگی د رمراکز گردآوریپی آمد های پراکندگی مراکز گردآوریالف ) پراکندگی د رتخصیصب) نابرابری زداییج ) ناسازگاری با سیستم سیاسی دینینتیجه گیری و پیشنهادبخش پنجم : نگرش مالیاتی خمس و تاثیر آن بر برخی متغیر ها و سیاست های اقتصادیفصل اول : تعریف و اصول مالیات اسلامی د رمقایسه با مالیات معاصرمقدمهتعریف مالیاتتعریف مالیات اسلامیاصول مالیاتاصول مالیات در مالیه عمومی1. اصل بهای خدماتبررسی اصل بهای خدمات2. اصل توانایی پرداختاشکالات اصل توانایی پرداختتوجیهات قابل تصور درباره ایثاراصل شخصی سازی مالیات هااصل دخالت دولتاصول مالیات در اقتصاد اسلامی1. اصل مالکیت خدا و جانشینی انسان2. اصل توازن اجتماعیدلایل لزوم برقراری توازن3. اصل برادری اسلامی4. اصل دخالت دولت4. روایات5. اصل عبادتمقایسه اصول مالیات اسلامی با اصول متعارف مالیاتفصل دوم : نرخ مالیات و تاثیر آن بر برخی متغیر های کلان اقتصادینرخ های مالیات د رمالیه عمومی و اقتصاد اسلامینرخ های مالیات1. نرخ تصاعدی مالیات2.نرخ تنازلی مالیات3. نرخ تناسبی مالیات4. نرخ متوسط مالیات5. نرخ نهایی مالیاتکشش د رآمدی نرخ های مالیاتنرخ مالیات د راقتصاد اسلامیالف ) نرخ زکات غلاتب ) مالیات تنازلی د راسلام ( زکات دام ها )ج ) نرخ زکات د رطلاو نقرهبررسی نرخ های مالیات بر پایه شاخص های عدالت ، کاراییو تثبیت اقتصادی1 . اثرات اقتصادی مالیات تنازلیالف ) مالیات تنازلی و سیاست تثبیتب) مالیات تنازلی و توزیع عادلانه تر د رآمدانگیزه وضع مالیات غیر مستقیم2. مالیات تصاعدی و تاثیر آن بر عدالت ، کارایی و تثبیت اقتصادیمالیات تصاعدی و عدالت اجتماعیمالیات تصاعدی و کاراییتاثیر مالیات تصاعدی بر فعالیت های اقتصادی3. مالیات نسبی و سیاست های مالی دولتکارایی ماللیاتعدالت مالیاتیتثبیت کننده خودکارفصل سوم : فواید جایگزینی خمس با مالیات بر درآمد1. معافیت هزینه زندگی خانوار از مالیاتتاثیر خمس بر مصرف و پس انداز2. نگاه عابدانه به خمس3. عدم تبعیض به زیان متدینان4. گستره مالیات5. جلوگیری از مالیات مضاعف6. ساده سازی مالیاتی7. عدالت اجتماعیراههای تاثیر گذاری خمس بر توزیع دوباره درآمدتناض کارآیی و عدالتفصل چهارم : انواع مالیات د راقتصاد معاصر و اقتصاد اسلامی و تاثیر آنها بر توزیع درآمد و تثبیت اقتصادی1. مالیات های مستقیم2. مالیات های غیر مستقیمتفاوت های مالیات مستقیم و غیر مستقیمالف) انتقال پذیریتاثیر کشش عرضه و تقاضا بر میزان انتقال مالیاتتاثیر مالیات بر عرضه و تقاضای عوامل تولیدانتقال پذیری مالیات بر سرمایهانتقال پذیری خمسب) اثر توزیعیج ) تاثیر گذاری ب رسیاست های اقتصادیانواع مالیات های مستقیمانواع مالیات اسلامیخمسزکاتخراج و جزیهعشوراختلاف مذاهب اسلامی درباره منابع خمس و زکاتفصل پنجم : اجرای درآمد مالیاتی و خمسمفهوم درآمد مالیاتی و خمساهمیت مفهوم مالیات بر درآمدتعریف درآمد ملیدرآمد مالیاتیمعافیت ها در مالیات بر درآمد و خمس و تاثیرآن بر عدالت اجتماعی1. هزینه های تولید2. مخارج مصرفیمعافیت های مالیاتی درایرانمعافیت ها د رخمسنسبیت فق و غنا و تاثیر آن بر نصاب زکاتدرآمد خمسی و مشکلات اقتصاد معاصردرآمد خمسیدرآمد خالص شاخص وجوب زکات محصول کشاورزیتاثیر تورم بر خمس1. اثرات تورم بر خمس از منظر کلان اقتصادی2. تاثیر تورم بر خمس از منظر خرددلایل تعلق نگرفتن خمس بر سود ظاهریافزایش سرمایه های فیزیکی و خمستعلق خمس بر پرداخت های احتمالیخمس و هزینه های ضمنیتفکیک عوامل تولید شخصی از استیجاری ، گامی فراسوی عدالت اجتماعیتفاوت کالاهای مصرفی بادوام و بی دوامخمس با مالیات برپس اندازبخش ششم : تخمین خمس د رمقایسه با مالیات بر درآمد و بررسی شماری از عوامل موثر بر آنبرآورد میزان خمس بالفعل و بالقوه در مقایسه با مالیات بر درآمداهمیت موضوعپیشینه بحثروش تحقیقانتخاب حجم نمونهامتیاز روش نمونه گیریتعریف و شیوه محاسبه خمس بالفعل و بالقوهبرآورد خمس بالفعل و بالقوه بر مبنای نمونه گیریتخمین مالیات بر درآمدبررسی رابطه خمس دادن با برخی متغیر هابرآورد رابطه خمس دادن با سطح تحصیلاتتاثیر موقعیت شغلی افراد ( سرپرست خانوار ) بر خمس دادننسبت سادات و تاثیر آن بر خمس دادنارتباط نوع مسکن مورد استفاده با پرداخت خمسرابطه میان شغل همسر و خمس دادنارتباط میان نوع شغل همسر و پرداخت خمسرابطه میان میزان پس انداز و خمس دادنتاثیر شیوه مصرف خمس و خمس دادن به مردمتاثیر مصرف خمس در خدمات عان المنفعه بر خمس دادنرابطه میان میزان مصرف درآمد و خمس دادنرابطه میان خمس دادن و نظر فرد درباره مستحقان سهم ساداترابطه میان شمار افراد تحت تکفل و خمس دادنرابطه میان درآمد و خمس دادنبخش هفتم : جمع بندی نتایج و پیشنهاد هاپیشنهاد هاکتاب نامهنمایهآیاتروایاتاصطلاحات و موضوعاتوقایع و زمان هااعلام

موارد بیشتر arrow down icon

کتاب‌های مشابه

سوالی داری بپرس