خرید انواع کتاب قرآن و مفاتیح الجنان با بالاترین تخفیف + طراحی یادبود رایگان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


نقش توسعه روستایی در اقتصاد افغانستان

چاپخانه :

صدر

مولف (پدیدآور) :

توسلی غرجستانی محمد


قیمت پشت جلد: 650000 ریال
قیمت برای شما: 617,500 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه 23 آبان 1401

توضیحات

نقش توسعه ي روستايي در اقتصاد افغانستان نام و موضوع كتاب حاضر مي باشد. فرضيه اين تحقيق بر اين مبنا استوار است كه با توجه به آموزه هاي ديني و معقولات فرهنگي غني اسلام و عنايت ويژه ي آن به امر توليد با نگاه عدالت محورانه و پتانسيل موجود در منابع انساني و طبيعي موجود در روستاها با استفاده از روش هاي نوين فني و برنامه ريزي علمي، توسعه ي مناطق روستايي نقش بارزي در توسعه ي اقتصاد ملي و تحقيق عدالت اقتصاد ـ اجتماعي دارد. در اين تحقيق به طور كلي از روش اسنادي ـ ‌مكتوب ـ و روش مشاهده اي استفاده مي شود. تجزيه و تحليل تحقيق نيز به روش تحليل محتوا و در برخي موارد از روش تحليل آماري و نموداري استفاده مي گردد.

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

پيشگفتارمقدمهاهداف تحقيقسابقه تحقيقبخش اولكليات: مفاهيم و اصطلاحات1. توسعه اقتصادي2. تفاوت رشد اقتصادي با توسعه اقتصادي3. شاخص هايي توسعه4. معيارها و شاخص هايي كشورهاي توسعه نيافته5. عدالت (عدالت اقتصادي)6. عدالت در انديشه سنتي يونان باستان7. فرهنگبخش دوماصول توسعه اقتصادي عدالت محور در فرهنگ اسلاميفصل اول: اهميت توسعه اقتصادي، عدالت و علم در اسلام1. توسعه اقتصادي و عدالت در فرهنگ اسلامي2. ارزش علم و عالم در فرهنگ اسلاميارزش علم و عالم از منظر آياتجايگاه دانش، دانشمندان و دانش پژوهان در رواياتاهتمام زمامداران اسلامي به گسترش علم و فرهنگفصل دوم: اهميت برنامه ريزي، كار و خودكفايي در اسلام1. برنامه ريزي در آموزه هاي ديني2. ارزش كار و كارگر در اسلام و نقش آن در فرايند توسعه3. خود كفايي در اسلامفصل سوم: جايگاه توسعه كشاورزي و دامداري در اسلاماهميت كشاورزي در اسلامجايگاه دامداري در اسلامفصل چهارم: عدالت اجتماعي ـ اقتصادي و راه هاي تحقق آن در جامعه1. عدالت اجتماعي آرمان الاهي2. ممنوعيت ظلم و اجحافبخش سوماوضاع اجتماعي و اقتصادي افغانستانفصل اول: افغانستان در يك نگاه1. اطلاعات عمومي درباره افغانستان2. اوضاع اجتماعي و فرهنگيجمعيتبهداشت و سلامتآموزش و پرورش3. جغرافياي اقتصاديكوه هاي مشهوررودخانه هاي مهمزمين هاي قابل استفادهنفت، گاز و ساير معادنفصل دوم: اوضاع اقتصادي افغانستانمقدمه1. واردات و صادرات2. زراعت و مالداري3. مخابرات و ارتباطات4. توليد ناخالص داخلي (GDP)5. بودجه ملي6. رشد اقتصادي و درآمد سرانه7. شاخص قيمت هاقيمت مواد غذاييقيمت فرآورده هاي داميقيمت ساير كالاهاپيوست بخش سوم: آمار شركت هاي توليدي و خدماتيبخش چهارمتوسعه مناطق روستايي افغانستان چالش ها و راهكارهافصل اول: توسعه روستايي و چالش هاي پيش رومقدمه1. ويژگي هايي فقير روستايي2. چالش هاي توسعه روستايي در افغانستانتخريب زير ساخت هاي اقتصادي ـ اجتماعيگزارشي از تخريب زير ساخت هاي اقتصادي ـ فرهنگيعدم توانايي در مصرف بودجه توسعه ايوجود فساد گسترده و بوروكراسيفصل دوم: عوامل توسعه روستايي1. زمين و خاك مساعد2. آب ها و رودخانه هااستفاده كاربردي از آب در مصارف عموميتوليد انرژي هيدروليك و برق آبيحفر چاه و استفاده بهينه از منابع آبي زير زميني3. استخراج معادن و منابع زير زميني4. بازسازي راه هاي ارتباطيفصل سوم: راهبردهاي و راهكارهاي توسعه روستايي1. راهبردهاي توسعه روستايي2. راهكارهاي توسعه روستاييآموزش دانش كاربردي محوراستفاده بهينه و كارا از زميناستفاده از رودخانه ها و آب هاتأسيس بنگاه هاي كوچك و زود بازدهپرورش ماهي و آبزيانترويج و توسعه كشت زعفرانبرگزاري نمايشگاه محصولات كشاورزي و داميحمايت از صنعت توريزمنتيجه گيري و جمع بنديكتابنامه

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس