کتاب "تنها گریه کن" روایت اشرف سادات منتظری (همراه با مسابقه + جوایز نقدی) حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت


منطق تفسیر قرآن 3 ـ روش تحقیق در تفسیر و علوم قرآن

مولف (پدیدآور) :

رضایی اصفهانی محمد علی


قیمت پشت جلد: 540000 ریال
قیمت برای شما: 513,000 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: پنج شنبه 2 شهريور -

توضیحات

مقصود از منطق تفسير قرآن، «مباني، قواعد، سنجه ها، روش ها، گرايش ها و شيوه تحقيق در تفسير قرآن است كه مراعات آنها مي تواند از خطاي مفسران جلوگيري كند. اهداف كتاب 1. تبيين روش هاي تحقيق خاص تفسير وعلوم قرآن 2. توضيح اجمالي روش هاي تحقيق مشترك تفسير و علوم ديگر 3. نقد و بررسي مختصر ديدگاهها در موارد فوق 4. سامان دهي روش هاي تحقيق مطالعات قرآني در قالب آموزش ويژگي هاي كتاب 1. تعريف و بررسي روش هاي مطالعات قرآني، جداسازي و تبيين مرزهاي هر يك از آنها 2. بهره گيري از مطالب جديد دانش تفسير، همچون:زبان قرآن، قرآن و فرهنگ زمانه و روش هاي مطالعاتي قرآني مستشرقان. 3. توجه به روش هاي مطالعاتي تطبيقي قرآن با كتاب هاي مقدس ديگر ونيز تفاسير شيعه و اهل سنت 4. توضيح روش هاي تحقيق در تفسير ترتيبي، موضوعي، علوم قرآن، منطق تفسيرقرآن و بيان مثال هاي واقعي از هريك 5. ارائه مطالب متناسب با متن آموزشي 6. تدريس مكرر متن در مراكز آموزشي

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

1. كلياتدرآمدمفهوم شناسي منطق تفسيرشيوه نامه كتابمقدمهنخست: اهميت و ضرورت طراحي روش تحقيق خاص براي تفسير و علوم قرآندوم: مفهوم شناسي واژگانسوم: پيشينهچهارم: رابطه روش تحقيق با مفاهيم هم خوانچكيدهپرسش و پژوهش2. روش هاي تحقيق عمومي و اختصاصيدرآمدنخست: روش تحقيق عموميالف) تحقيق بنياديب) تحقيق كاربرديدوم: روش تحقيق اختصاصي تفسير و علوم قرآنپيش فرض هاي مطالعات قرآنينخستين تقسيم روش هاي تحقيق در مطالعات قرآني (درون متني و برون متني)الف) روش تحقيق درون متني (درون قرآني)پيشينه و دلايلكاربردهاقلمرو و محدوديت هاآسيب هاب) روش تحقيق برون متني (برون قرآني)1. روش تحليل عقلي2. روش تحقيق تجربي و نيمه تجربي و هم بستگي3. روش تحليل تاريخي (نقلي)4. روش تحليل عرفاني و شهودي (تجربه هاي عرفاني)دومين تقسيم روش تحقيق در مطالعات قرآني: (تطبيقي و غير تطبيقي)الف) روش تحقيق غير تطبيقيب) روش تحقيق تطبيقيپيشينه، حوزه ها و كاربردهاي تحقيقات تطبيقي در مطالعات قرآنيسومين تقسيم روش تحقيق در مطالعات قرآني (ميان رشته ها و تك رشته اي)الف) روش تحقيق تك رشته ايب) روش تحقيق ميان رشته ايالف) مباني مباحث ميان رشته ايب) شيوه هاي اجراي مباحث بين رشته ايج) قواعد اجراي مباحث بين رشته ايد) معيارهاي مباحث ميان رشته اي يا تفسير علمي معتبرهـ) كاركردهاي مباحث ميان رشته ايموانع و آفات مباحث ميان رشته ايچهارمين تقسيم روش تحقيق در مطالعات قرآني (ظاهري، باطني و ...)الف) روش تحقيق ظاهري قرآن (مطالعه در تفسير ظاهر آيه)ب) روش تحقيق تأويلي قرآنج) روش تحقيق باطنيراهكارهاي بطن گيري از آيات قرآند: روش تحقيق در مصاديق آيات (جري)گونه هاي جري و تطبيق و كاربردهاي آنپنجمين تقسيم روش تحقيق در مطالعات قرآني (فقهي و غير فقهي)الف) روش هاي تحقيق و مطالعه غير فقهي در تفسير و علوم قرآنب) روش تحقيق فقهي در مطالعات قرآنيششمين تقسيم روش تحقيق در مطالعات قرآني (روش حديثي)الف) شيوه تحقيق سنديب) شيوه تحقيق محتواييج)‌ شيوه تحقيق صدوريهفتمين تقسيم روش تحقيق در مطالعات قرآني (سمانتيك و هرمنوتيك)الف) روش سمانتيكويژگي هاي مطالعات سمانتيك قرآنب) روش هرمنوتيكج) روش تعامليهشتمين تقسيم روش تحقيق در مطالعات قرآني (زبان شناسي، نشانه شناسي و ... )الف) مطالعات زبان شناسي و شاخه هاي آنشاخه هاي زبان شناسي و كاربرد آنها در مطالعات قرآنيب) نشانه شناسيكاركردهاي نشانه شناسي و نقش آنها در تفسير قرآنج) زبان قرآنويژگي هاي زبان قرآن و قواعد كاربردي آنچكيدهپرسش و پژوهش3. «روش هاي پژوهش در تفسير»درآمدنخست: فرايند تحقيق و مطالعه در مورد يك آيه1. هدف شناسي2. فضا شناسي3. واژه شناسي و معنا شناسي4. ظاهر شناسي با قرينه شناسي5. تأويل شناسي6. بطن شناسي و پيام گيري7. پيشينه شناسي آيه در تفاسير (بررسي ديدگاه هاي مفسران)8. تفكر خلاق و جمع بندي (استنباط و اجتهاد)مراحل مطالعاتي يك آيه (از نگاهي ديگر)دوم: روش تحقيق در تفسير ترتيبيمقدمهالف) روش تحقيق در تفسير به ترتيب مصحفب) روش تحقيق به ترتيب نزولسوم: روش تحقيق در تفسير موضوعيالف) پيشينهب) ويژگي ها و آثار مطالعات موضوعي قرآنج) تفاوت ها و محدوديت هاي مطالعات تفسير ترتيبي و موضوعي قرآند) تحقيق موضوعي قرآن مقدم است يا تحقيق ترتيبي؟هـ) آسيب شناسي مطالعات موضوعي قرآنچهارم: اقسام مطالعات و تحقيقات موضوعي قرآنالف)‌ تحقيق موضوعي درون قرآني (تفسير موضوعي سنتي)ب) تحقيق موضوعي برون قرآنيج) تحقيق موضوعي تطبيقي قرآند) تحقيق موضوعي ميان رشته اي قرآنچكيدهپرسش و پژوهش4. روش هاي پژوهش در علوم قرآندرآمدالف) جمع قرآنب) نزول قرآنج) وحيد) محكم و متشابههـ) ناسخ و منسوخنسخ مشروطو) مكي و مدنيز)‌ اسباب النزولچكيدهپرسش و پژوهش5. روش تحقيق در منطق فهم قرآنمفهوم شناسي و زير مجموعه هاپرسش و پژوهش6. روش هاي مطالعات قرآن مستشرقاندرآمدروش هاي تحقيق مستشرقانبررسي و نقدچكيدهپرسش و پژوهش7. «بهداشت پژوهش»درآمدالف) بهداشت جسم پژوهشگرب) بهداشت معنوي (روحي و رواني) پژوهشگرج) بهداشت محتوايي تحقيق (بهداشت قلم)د) آفت ها و موانع پژوهشگرانهـ) آسيب شناسي و موانع توليد علمآسيب هاي پژوهش هاي حوزه دينالف) آسيب هاي روش شناختيب)‌ آسيب هاي روان شناختيج)‌ آسيب هاي جامعه شناختيد) آسيب هاي مديريتي و اجراييهـ) آسيب هاي علميچكيدهپرسش و پژوهش8. پژوهش نگاريدرآمدنخست: شيوه طراحي پژوهش هاي قرآني (هندسه پژوهش)1. عنوان2. تبيين موضوع (مسئله و اصطلاحات)3. اهميت و ضرورت4. تاريخچه5. انگيزه پژوهشگر6. پرسش هاي تحقيق7. اهداف پژوهش8. فرضيه تحقيق9. پيش فرض ها10. نوع تحقيق و روش آن11. منابع پژوهش12. محدوديت هاي پژوهش و پژوهشگر13. سرفصل هامرحله بعد از پژوهشدوم: قلمرو و بايسته هاي پژوهش هاي قرآنيسوم: معرفي برخي موضوعات پژوهش قرآنيچهارم:‌ معرفي مهم ترين منابع پژوهش هاي قرآني1. كتاب شناسي روش ها و گرايش هاي تفسيري2. كتاب شناسي تفسير (مهم ترين و مشهورترين كتب تفسير)3. كتاب شناسي مستشرقان4. كتاب شناسي تفسير علمي5. حوزه علوم قرآن6. حوزه ترجمه قرآن7. حوزه ادبيات قرآني8. حوزه فقه پژوهشي قرآن9. حوزه منطق فهم قرآن10. حوزه تفسير تطبيقي11. حوزه تفسير موضوعي12. منابع حديثيپرسش و پژوهشفهرست منابع

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس