ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتخلاصه کتاب

انديشه ها و عقايد بنيادي اسلام ك از آنها به عنوان اصول عقايد ياد مي شود پايه و اساس آئين حياتبخش اسلام را تشكيل مي دهند و در شكل گيري رفتار مسلمانان اثر مي گذارنند، زيرا به طور كلي رفتار انسان ها ، تحت تأثير باورها و بينش ها و به عبارت ديگر جهان بيني قرار دارد. به عبارت ديگرهر انساني نگرش خاصي به جهان آفرينش دارد و بر اساس آن ، باورها و بينش هاي خود را شكل مي دهد و به اقتضاي اين باورها و بينش ها ، بايسته ها و نبايسته ها متناسب با آن مطرح و مورد عمل قرار مي گيرد.


سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

برای سفارش این کتاب با شماره 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید.

و یا در واتساپ و یا در ایتا برای ما پیام بگذارید.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی

پيشگفتار
مقدمه
بخش اول: جهان‌بيني و خداشناسي
درس اول: دين، جهان‌بيني و ايدئولوژي
1. دين
اركان اساسي دين
نقش سازنده تكليف
ملاك دين
2. جهان‌بيني
فرق جهان‌بيني با جهان احساسي و جهان‌شناسي
3. ايدئولوژي
فرق جهان‌بيني و ايدئولوژي
مسائل اصلي جهان‌بيني
درس دوم: رابطه جهان‌بيني با ايدئولوژي
تحليل نظريه اول
تحليل نظريه دوم
تحليل نظريه سوم
رابطه جهان‌بيني با ايدئولوژي در قرآن
درس سوم: جهان‌بيني الهي و جهان‌بيني مادي
وجوه اشتراك جهان‌بيني الهي و مادّي
الف. ايمان به واقعيت‌ها
ب. اعتقاد به روابط علّي و معلولي ميان پديده‌ها
اصول جهان‌بيني الهي
1. تقسيم هستي به مادّي و مجرّد
2. حكومت و طرح و تدبير جهان
3. وجود علت فاعلي در كنار ساير علل
اصول جهان‌بيني مادّي
1. وجود مساوي با ماده است
2. در نظام افرينش طرح و تدبير در كار نيست
3. در پيدايش هستي، علت مادي كافي است
درس چهارم: شناخت خدا(1)
لزوم شناخت خدا
1. ارضاي حس حقيقت جويي
2. لزوم شكر منعم
3. جلب منفعت و دفع ضرر محتمل
اهميت شناخت خدا
فضيلت سناخت خدا
1. شناخت، هدف خلقت
2. شناخت، معيار فضيلت
3. شناخت خدا، برترين دانش
درس پنجم: شناخت خدا(2)
راه‌هاي شناخت خدا
1. مطالعه طبيعت و آثار خلقت
2. راه عقلي و فلسفي
3. شناخت قلبي و شهودي
درس ششم: اثار شناخت خدا
1. تصحيح جهان بيني
2. درك عظمت خدا و كرنش در برابر او
3. زدودن دلهره و اضطراب
4. اطاعت و عبادت
پاداش عارفان و موحّدان
1. آمرزش گناهان
2. ايمني از عداب الهي
3. بهشت جاودان
بخش دوم: انسان شناسي
درس هفتم: كليات
اهميت انسان شناسي
ارتباط انسان شناسي با مسائل اصولي و اعتقادي
مدعيان انسان شناس
مكاتب الهي و انسان شناسي
درس هشتم: آفرينش انسان
آفرينش انسان از ديد‌گاه قرآن
وجه جمع
نظريه تطور و تكامل انواع
نقد اين نظريه
درس نهم: ابعاد وجودي انسان
حقيقتي به نام روح
روحي در‌آيات و روايات
تجرد روح و دلايل آن
الف. تجرّد ادراك
ب. ظرفيت علمي انسان
رابطه روح با بدن
درس دهم: علم و ادراك انسان
امكان شناخت
ابزار شناخت
حس
عقل
قلب
درس يازدهم: كرايش‌هاي دروني انسان
1. فطرت
سناخت فطري
گرايش‌هاي فطري
2. غرايز
فرق فطرت با طبيعت و غريزه
انواع غرايز
عواطف و احساسات
احساس مذهبي
درس دوازدهم: منزلت انسان(1)
جانشيني خدا در زمين
معناي خلافت
ملاك خلافت
برخوردار از روح خدايي
مسجود فرشتگان
حامل امانت الهي
درس سيزدهم: منزلت انسان(2)
كرامت تكويني
كرامت اختياري
تقوا و كرامت
ضدّ ارزش‌ها در انسان
درس چهاردهم: آزادي، اختيار و مسئوليت انسان
انسان، موجودي آزاد و انتخابگر
شبهه جبر و پاسخ آن
شبهه تفويض و پاسخ آن
اراده حق تعالي و آزادي انسان
توسل به زور و آزادي انسان
درس پانزدهم: قضا و قدر
مفهوم درست قضا و قدر
نقش عوامل مادي و معنوي در قضا و قدر
نتياجه
درس شانزدهم: آينده انسان
انسان، موجودي جاودانه
نقش ايمان و عمل در آينده انسان
فهرست منابع

موارد بیشتر arrow down icon