خرید انواع کتاب قرآن و مفاتیح الجنان با بالاترین تخفیف + طراحی یادبود رایگان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 1500000 ریال
قیمت برای شما: 1,455,000 ریال 3 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: پنج شنبه 14 بهمن 1400

توضیحات

اين كتاب ترجمه و نگارش از كتاب ارزشمند زينب الكبري من المهد الي اللحد» اثر مرحوم علامه ي قزويني است. اين كتاب از بانوي معنويت يا يكي از همان بزرگ زنان خردآفرين و تاريخساز و مبارز راه دين و ارزش هاي آن و نمونه ي زيباي معنويت و منش مترقي سخن دارد. از او كه به هنگام طلوع خورشيد وجود و به گاه نامگذاريش، فرشته ي وحي فرود مي آيد و از بارگاه آفريدگارش نام او را به پيامبر صلي الله عليه و آله هديه مي آورد و ضمن شاد باش ولادتش پيام را مي رساند كه: اين نور سيده ي تاريخساز را «زينب سلام الله عليها » نام نهيد.

این کتاب در دوطرح می باشد:

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

 

سخن ناشرقهرمان كربلامقدّمه به قلم فرزند مؤلفشرح حال مؤلفتقديم به توسخن مترجماين كتابامّا علاّمه ي قزوينيسرآغازنمونه ي روزگارانرازهاي بزرگي و شكوهسانسور و ستم تاريخبخش 1تاريخ طلوع دخت آفتابيك جنايت تاريخي در اين موردولادت زينب عليها السلامنام و نشان آن كودك والاكنيه ي آن دخت فرزانهبخش 2زينب عليها السلام در روزگار نياي گرانقدرش پيامبر صلي الله عليه و آلهفضاي دل انگيز خانوادگيشيوه هاي مترقي تربيتينقش پذيري هاي انسانپيامبر و فرزندان فاطمه عليها السلامزينب عليها السلام در روزگار مام سرافرازش فاطمه عليها السلامزينب عليها السلام در روزگار پدر بزرگوارش امام علي عليه السلامروابط آكنده از مهر و عشقپاره اي از رويدادهاي آخرين شب حضور پدراين همان شب موعود استاز آغاز شب تا سپيده دمبه سوي خانه ي خداآخرين اذانبه پروردگار كعبه كه كامياب شدمآن لحظه هاي نفس گيربزرگ قرباني عدالت و آزاديهمان گونه است كه شنيده ايپاداشي پر شكوه و در خور تلاشزينب عليها السلام به همراه برادر ارجمندش امام مجتبي عليه السلامجلوه اي از اين مهر و صفارابطه ي شگفت انگيز زينب عليها السلام و امام حسين عليه السلامبخش 3زينب عليها السلام و آغاز زندگي مشتركنگاهي به انديشه و منش مترقي عبداللهشهادت و آزادگي عبداللهچرا عدم همراهي؟بخش 4فرزندان ارجمند زينب عليها السلامرسوايي هاي بي شمار دودمان امويدرايت و ژرف نگري در قالب سفارش و وصيّتيزيد و خواستگاري از دختر زينب عليها السلامپيش از ترسيم ادامه ي داستانپاسخ امام حسين عليه السلامآخر چگونه؟راز اين مبارزه ي پايدارادامه ي سخن امام حسين عليه السلامزهي وقاحت در چهره آرايي و بت سازي!بخش 5نيم نگاهي به زندگي تاريخساز بانوي خرد و ايمانزندگي درخشانگواه دادخواهي هاي مادرگواه رويدادهاي روزگار پدرزينب و رويدادهاي روزگار امام حسن عليه السلامهمراه امام حسين عليه السلامبخش 6زينب عليها السلام و رويداد تاريخساز و غمبار كربلاسركوب ناجوانمردانه ي جنبش حق طلبانه ي كوفهروز تاريخ ساز حركت كاروان از مكّه1. پرسش عبدالله از راز آن تصميم تاريخ ساز2. محمّد حنفيّهبه همراه آوردن خاندان و فرزندانبازگشت به بحثامام حسين و زينب عليهما السلام در راه كوفهبخش 7فرود امام حسين عليه السلام در ساحل فراتهان اي روزگار!هان اي جان برادر!چند نكته در اين مورديورش سپاه استبداد به سراپرده ي خاندان پيامبربخش 8شب عاشوراپرتوي از حال و هواي قرارگاه امام حسين عليه السلام در شب عاشوراادامه ي گزارش زينب عليها السلامنمايش خردمندي و استواريشگفت از اين شهامت و وفا!بحران بي آبيبخش 9روز جاودانه و الهام بخش عاشوراشهادت جوان انديشمند امام حسين عليه السلامشهادت فرزندان حضرت زينب عليها السلامآگاهي و شهامت «عون»دومين فرزند دلير زينب عليها السلامدو نكته ي تفكرانگيزشهادتاينك پرچم آزادي بر خاك افتاد و ...شهادت كودك شيرخواركودك خردسال مرا بياوريدبخش 10وداع از امام سجّاد عليه السلاموداع امام حسين عليه السلام با زينب عليها السلاممرا در نماز شب از ياد مبرسخت ترين لحظه ها در زندگي زينب عليها السلامپر شرافت ترين خاندان در محاصره ي بي فرهنگ ترين رژيمبارخدايا! تو مي داني كهيادگار امام حسن عليه السلامو ديگر آن فاجعه ي سهمگين رخ دادبازگشت مركب امام حسين عليه السلام به خيمه هاحركت زينب عليها السلام به سوي ميدانآن سهمگين ترين فاجعهبخش 11يورش سپاه استبداد به خيمه ها براي غارت بانوانبه آتش كشيدن خيمه هازينب عليها السلام و گردآوري بانوان داغديده و كودكان هراسانشب هراس و نگرانيكوچاندن خاندان پيامبر از كربلازينب عليها السلام و سوگواري روشنگرانه و تاريخساز بر پيشواي آزادگانبخش 12پرسشي در خور طرح در مورد شهر كوفه و مردم آنپرسشي در خور طرحاما شرايط كوفه ي آن روزورود كاروان خاندان پيامبر به كوفهبخش 13خطبه ي روشنگر و آتشين زينب عليها السلامپرسشي در خور طرحپاسخ اين چرا؟سخنان روشنگر زينب عليها السلام در كوفهتفسيري كوتاه از سخن روشنگر و دليرانه ي بانوي اسلامشرايط اجتماعي و سياسي كوفه به هنگام آدم كاروان اسيراناوج درايت و كمال فصاحت و بلاغتنكوهش و روشنگري سنجيده و تربيتياين درسي است براي هر جامعهگريه ي بي هدف يا بازيگرانهقاطعيت خيرخواهانه و تندي طبيبانهالهام ژرف انديشانه از قرآنميدانداري خصلت هاي زشتفرياد از خشكيدن چشمه ي عزّت نفس و آزادگيبلاي دو رويي و دو شخصيتي در جامعه هاي استبداد زدهظاهرش چون گور ظالم پر حللشنوندگان سخن تاريخساز زينب عليها السلامموضوع امامت و پيشوايي جامعهزنجيره اي از ابعاد شخصيت پر شكوه امام حسين عليه السلامهشدار از بي آيندگي و زيان و عذابترسيم ابعاد جنايتحرمت ويژه ي زن در اسلام خردگرا و دادگستروصف فاجعه ي خونبار كربلا و رويدادهاي پس از آنبرخي پيامدهاي اين جنايت دهشتناكديدگاه گزارشگر اين خطبه ي درخشانچرا و چگونه از ادامه ي خطبه ي بانوي اسلام جلوگيري شد؟خطبه ي نورافشان بانوي اسلام برابر روايت ديگربخش 14زينب عليها السلام در تالار استانداري كوفهروشنگري دليرانه ي بانوي اسلام در مجلس «عبيد»امام سجّاد عليه السلام و خشن ترين جلاّد امويوه از اين پاسخ سنجيده و شجاعانه!رويدادهاي پس از آنخطبه ي آكنده از تحريف و دروغبخش 15كوچاندن خاندان پيامبر به سوي شامزينب عليها السلام در راه شاممديريت كاروان و دفاع از حقوق زنان و كودكانبانوي اسلام در شامشستشوي مغزي مردم ساده دلروشنگري امام سجّاد عليه السلامورود كاروان اسيران به مجلس يزيددر آن مجلس شوم ديگر چه روي داد؟سر سرافزار امام حسين عليه السلام در مجلس آن سركش سياهروهان اي يزيد! نفرين بر تو بادبخش 16چرا زينب عليها السلام در مجلس سوم يزيد سخن گفت؟خطبه اي روشنگر و ستم سوز در كاخ پوشالي استبدادتفسيري از خطبه تاريخساز بانوي اسلامآغازي زيبا و پرجاذبهزدايش انديشه اي منحطّ از ذهن خمود دربار شامهشدار از مستي قدرت و امكانات باد آوردهاشاره اي گويا به تبار و پيشينه ي رسواانگيزه هاي جنايتمعرفي جنايتكار اصلي و مبارزه ي با تحريفواپسگرايي و كينه توزي مرزنشناسشگفت از بلاغت در سخن و تشبيه!و آن نفرين روشنگرانهغير قانوني بودن حكومت موروثي و انتصابيخروشي در برابر بيداد و ددمنشيرهاورد ويرانگر گناه و خودكامگيراز جاودانگي نهضت آزاديخواهانه ي عاشوراعامل وراثت و تربيت ناسالمددمنشي و درنده خويي استبداد و استبدادگرايانباور سراي بازپسين و پاداش و كيفر آنشكايت به بارگاه خدا و اميد و اعتماد به اوباراني از خشم سنجيده بر سر جنايتكار اصليپيش بيني انديشمندانه ي فراز و فرودهاوصف دوستان سعادتمند خدا در قالب ستايش اوواكنش يزيد در برابر اين خطبه ي پر مغزخطبه ي معجزه آساي بانوي اسلام به روايتي ديگربخش 17خاندان پيامبر در خرابه ي شامامام سجّاد عليه السلام و وصف استبداد فرعون شامهمسر يزيد و ديدار اسيران خاندان وحيبرپايي مجلس سوگ امام حسين عليه السلام در پايگاه استبداد امويپس از روشنگري هاي امام سجّاد عليه السلامكوچاندن خاندان پيامبر از شام به سوي مدينهبخش 18روز فراموش ناشدني اربعين امام حسين عليه السلامشگفت از اين روح بزرگ و اين معمّاي بزرگ تر!بازگشت به مدينهتبعيد بانوي اسلاماما چرا به سوي مصر؟بخش 19دسته گل هايي زيبا از بوستان بانوي خرد و دانش1. زينب عليها السلام و خطبه ي درخشان و جاودانه ي فاطمه عليها السلامادامه ي سخن فاطمه عليها السلام به روايت دخترش زينبفراز ديگري از سخن جاودانه ي زهرا عليها السلام از زبان دخت فرزانه اش زينبچهارمين فراز از سخن جان بخش فاطمه عليها السلام به روايت زينب عليها السلامفرازي ديگر از سخن روشنگر بانوي اسلامادامه ي سخن بانوي عدالت به روايت دخت ارجمندش زينب عليها السلامهفتمين فراز از روايت زينب عليها السلامفراز پاياني سخن تاريخي زهرا عليها السلام به زبان زينب عليها السلامپاسخ ابوبكرروشنگري ديگري از بانوي بزرگواردفاع ابوبكرسخني ديگر با حاضرانسخني با همتاي گرانمايه اشراز شكيب دليرانه ي امير آزادي2. حديث «أمّ أيمن»حديث همانگونه است كه شنيده اي3. روايات گوناگون1. آيا مي توان ميهمان شما شد؟2. رواها و نارواها و شبهات3. سلامت و تباهي قلب به روايت زينب عليها السلام4. رهاورد منطقي ترس و شرم از خدا در فرهنگ بانوي اسلام5. حقوق و حرمت متقابل در خانه و خانواده6. راه رسيدن به بهشت پر طراوت و زيبا7. درس دگر دوستي و الگوي مردمخواهي8. آرامگاه آماده و تابلو نوشته9. نويد بهشت10. نويدي شادي بخش از پيامبر11. زينب عليها السلام و هنر سرايندگي12. مشاور و معاون توانمند امام سجّاد عليه السلام در رساندن پيام نهضتبخش 20تاريخ رحلت زينب عليها السلامدوّمين بانوي پر شكوه تاريخبزرگداشت سالروز شهادت دوّمين بانوي بزرگ تاريخآرامگاه زينب عليها السلامنگاهي به ديدگاه نخستسه پرسش بي پاسخ در نقد اين ديدگاهنگاهي به ديدگاه دوّمنگاهي به ديدگاه سوّمپاسخ اين دو پرسشكتاب «أخبار زينبات»نكاتي از كتاب در موضوع مورد بحثچون و چرا در مورد ديدگاه سوّمبخش 21گلچيني از اشعار پيرامون حضرت زينب عليها السلامگلچيني از اشعار فارسي پيرامون حضرت زينب عليها السلام1. اي به كام تو زبان بوتراب2. كاخ استبداد را به ويرانه از دم كرد و رفت3. اهل عالم را ز كار خويش حيران كرد و رفت4. درسي از آزادگي بر ملت اسلام داد5. پاره ي قلب علي عليه السلام6. كاري چنين به عهده ي ايمان زينب است7. خواهر آزادي و فرزند دينشماري از منابع كتاب

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس