ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارت
توضیحات

شهرداري دليجان برآن شده است تا به منظور مديريت علمي و اجرايي صحيح بر تمام ابعاد مديريت شهري، تدوين برنامه توسعه به همراه سند چشم انداز را با توجه به اسناد بالا دستي در دستور كار قرار دهد. از آنجا كه تا كنون برنامه هاي توسعه اي به صورت اصولي و علمي براي مديريت شهري دليجان تهيه و تدوين نگرديده است، تدوين برنامه هاي توسعه اي شهر دليجان در دو سطح برنامه راهبردي و برنامه عملياتي در دستور كار شهرداري قرار گرفته است. 1. برنامه راهبردي : سندي كلان و بلند مدت براي مديريت توسعه شهر است كه چشم انداز و رهنمودها و جهت گيري هاي اساسي وهماهنگ را ارائه مي دهد و از يك سو مبتني بر ويژگي هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و كالبدي شهر و از سوي ديگر در چهار چوب جهت گيري هاي ملي و اسناد فرا دستي توسعه و بالا دستي استان و كشور است. 2. برنامه عملياتي: سند اجرايي هماهنگ براي مديريت توسعه شهر است كه با طرح ريزي و ايجاد هماهنگي هاي لازم بين طرح هاي اجرايي مدون مي شود و در نهايت با پيشهناد پروژه هاي مختلف با اعتبار، محل اجرا و زمان اجراي معين، به تحقق اهداف برنامه راهبردي مبادرت مي نمايد.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایتپیشگفتار
سخن شهردار
مقدمه
برنامه راهبردی
برنامه عملیاتی
تاریخچه شهر دلیجان
فصل ا
نظام نامه
واژه های کلیدی
1. فرایند تدوین برنامه پنج ساله شهرداری
سازماندهی و تشکیل ساختار
ارزیابی عملکرد برنامه های گذشته
نظر سنجی
تعیین اهداف و سیاست گذاری کلان
ارائه راهکارهای اجرایی (طرحهای اجرائی)
تدوین پروژه های عملیاتی
مستند سازی
بررسی و تصویت برنامه پنج ساله توسط شورای اسلامی شهر
پیشگفتار
سخن شهردار
مقدمه
برنامه راهبردی
برنامه عملیاتی
تاریخچه شهر دلیجان
فصل ا
نظام نامه
واژه های کلیدی
1. فرایند تدوین برنامه پنج ساله شهرداری
سازماندهی و تشکیل ساختار
ارزیابی عملکرد برنامه های گذشته
نظر سنجی
تعیین اهداف و سیاست گذاری کلان
ارائه راهکارهای اجرایی (طرحهای اجرائی)
تدوین پروژه های عملیاتی
مستند سازی
بررسی و تصویت برنامه پنج ساله توسط شورای اسلامی شهر
2. فرایند نظارت، کنترل و ارزیابی برنامه
3. سازمان اجرایی و گردش کار
سازمان اجرایی
گردش کار
4. زمانبندی اجرا
5. نتایج برنامه
6. آئین نامه ها
ساختار اجرایی برنامه پنج ساله شهرداری دلیجان
آئین نامه شورای مشورتی برنامه پنج ساله (شورای راهبردی برنامه پنج ساله شهردای دلیجان)
آئین نامه کمیته های تخصصی برنامه پنج ساله اول شهرداری دلیجان
الف) کمیته اداری مالی و پشتیبانی
ب) کمیته خدمات شهری
ج) کمیته فرهنگی اجتماعی
د) کمیته شهرسازی، عمرانی و حمل و نقل ترافیک
فصل 2
بررسی اسناد بالا دستی
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران
قانون برنامه چهارم توسعه ـ سیاست های کلی
امور فرهنگی، علمی و فناوری
امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی
امور مربوط به9 مناسبات سیاسی و روابط خارجی
امور اقتصادی
چشم انداز استان مرکزی در افق بلند مدت 20 ساله
ویژگیهای چشم انداز
عمران شهری
ویژگیهای چشم انداز
حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل سی و یکم
اصل بیست و هشتم
اصل پنجاهم
طرح جامع شهر دلیجان
طرح تفصیلی شهر دلیجان
فصل 3
نظرسنجی
فراخوان مشارکت عمومی
سایر نظرات و پیشنهادات
فراخوان مشارکت عمومی دوم
فصل 4
چشم انداز و اهداف کیفی
چشم انداز شهر دلیجان
فصل 5
اهداف کمی و پروژه های پیشنهادی کمیته های چهارگانه
جدول اهداف کمی برنامه دلیجان و توسعه
فصل 6
تحلیل درآمدها و هزینه های شهرداری
بودجه پیشنهادی برنامه دلیجان و توسعه
فصل 7
برنامه ها، طرحها و پروژه ها
بانك اطلاعاتي پروژه هاي مشاركتي
بانك اطلاعاتي پروژه هاي مطالعاتي
ليست پروژه هاي عمراني برنامه
ليست پروژه هاي جاري برنامه
بودجه مصوب نهايي برنامه دليجان و توسعه
بانك اطلاعاتي پروژه هاي مشاركتي
بانك اطلاعاتي پروژه هاي مطالعاتي
فصل 8
كنترل، نظارت و اصلاح برنامه
فصل 9
نتيجه گيري
پیشگفتار
سخن شهردار
مقدمه
برنامه راهبردی
برنامه عملیاتی
تاریخچه شهر دلیجان
فصل ا
نظام نامه
واژه های کلیدی
1. فرایند تدوین برنامه پنج ساله شهرداری
سازماندهی و تشکیل ساختار
ارزیابی عملکرد برنامه های گذشته
نظر سنجی
تعیین اهداف و سیاست گذاری کلان
ارائه راهکارهای اجرایی (طرحهای اجرائی)
تدوین پروژه های عملیاتی
مستند سازی
بررسی و تصویت برنامه پنج ساله توسط شورای اسلامی شهر
2. فرایند نظارت، کنترل و ارزیابی برنامه
سازمان اجرایی و گردش کار
سازمان اجرایی
گردش کار
4. زمانبندی اجرا
5. نتایج برنامه
6. آئین نامه ها
ساختار اجرایی برنامه پنج ساله شهرداری دلیجان
آئین نامه شورای مشورتی برنامه پنج ساله (شورای راهبردی برنامه پنج ساله شهردای دلیجان)
آئین نامه کمیته های تخصصی برنامه پنج ساله اول شهرداری دلیجان
الف) کمیته اداری مالی و پشتیبانی
ب) کمیته خدمات شهری
ج) کمیته فرهنگی اجتماعی
د) کمیته شهرسازی، عمرانی و حمل و نقل ترافیک
فصل 2
بررسی اسناد بالا دستی
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران
قانون برنامه جهارم توسعه ـ سیاست های کلی
امور فرهنگی، علمی و فناوری
امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی
امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی
امور اقتصادی
چشم انداز استان مرکزی در افق بلند مدت 20 ساله
ویژگیهای چشم انداز
عمران شهری
ویژگیهای چشم انداز
حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل سی و یکم
اصل بیست و هشتم
اصل پنجاهم
طرح جامع شهر دلیجان
طرح تفصیلی شهر دلیجان
فصل 3
نظرسنجی
فراخوان مشارکت عمومی
سایر نظرات و پیشنهادات
فراخوان مشارکت عمومی دوم
فصل 4
چشم انداز و اهداف کیفی
چشم انداز شهر دلیجان
فصل 5
اهداف کمی و پروژه های پیشنهادی کمیته های چهارگانه
جدول اهداف کمی برنامه دلیجان و توسعه
فصل 6
تحلیل درآمدها و هزینه های شهرداری
بودجه پیشنهادی برنامه دلیجان و توسعه
فصل 7
برنامه ها، طرحها و پروژه ها
بانك اطلاعاتي پروژه هاي مشاركتي
بانك اطلاعاتي پروژه هاي مطالعاتي
ليست پروژه هاي عمراني برنامه
ليست پروژه هاي جاري برنامه
بودجه مصوب نهايي برنامه دليجان و توسعه
بانك اطلاعاتي پروژه هاي مشاركتي
بانك اطلاعاتي پروژه هاي مطالعاتي
فصل 8
كنترل، نظارت و اصلاح برنامه
فصل 9
نتيجه گيري

موارد بیشتر arrow down icon