فروش ویژه کتاب «ترجمه الغارات» با مقدمه استاد پناهیان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 120000 ریال تاریخ بروزرسانی: سه شنبه 20 مهر 1400

توضیحات

يكي از راه هاي مبارزه عليه تهاجم فرهنگي، تبليغات است، اگر تبليغ با استفاده از بهترين روش ها و در سطح وسيع و گسترده هم انجام مي شود ولي تبليغ كننده مخاطبان خود را نشناخته باشد، به طور قطع موفق نخواهد شدفصل اول اين كتاب اختصاص به تعريف ها، اهميت، ضرورت و جايگاه مخاطب در تبليغات دارد، در فصل دوم موضوعاتي مانند نقش مخاطب در فراگرد تبليغي، ارتباط مخاطب با اركان و اجزاي تبليغات توضيح داده شده است. مخاطب و بلوغ تبليغي عنوان فصل سوم است و فصل چهارم اختصاص به ويگرهاي مخاطب مانند سن، جنس، تحصيلات و ويژگي هاي روحي و رواني او دارد. ويژگي هاي مخاطبان فردي و گروهي و جمعي فصل پنجم را شامل مي شود. گرايش اجتماعي، افكار عمومي و تغييرات اجتماعي و تاثير آن در مخاطب در فصل ششم و فصل هفتم سرانجام به مخاطبان جهاني و فرا منطقه اي و ويژگي هاي تبليغات، نحوه و شيوه اين گونه تبليغات اشاره دارد.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

پيش‌گفتارمقدمهفصل اول: كلياتدسته بندي نظرات و تعريف‌هاي مخاطب1. ديد‌گاه‌هاي علمي نسبت به انسانالف. نظريات مكانيستي و ارگانيستيب. نظريات تجربي و نيمه تجربي2. ديد‌گاه‌هيا فلسفي و عقيدتيالف. تقسيم بندي به لحظا دو‌گانگي ابعاد شخصيتي انسانب. تقسيم بندي به لحاظ نگرش تكاملي و غير تكاملياهميت، ضرورت و جايگاه مخاطب شناسي در تبليغاتفصل دوم: مخاطب و فراگرد تبليغيتعريف فراگرد تبليغينقش مخاطب در فراگرد تبليغيارتباط مخاط با اركان و اجزاي تبليغات1. ارتباط مخاطب با هدف تبليغ2. ارتباط مخاطب با روش تبليغ3. ارتباط مخاطب با محتوا و موضوع تبليغ4. ارتباط مخاطب با ابزار تبليغ5. ارتباط مخاطب با مبلغتقسيم بندي مخاطب در فراگرد تبليغي به اعتبارات گوناگون1. علل و عوامل تقسيم بندي مخاطب2. تقسيم بندي مخاطب به اعتبارات گوناگونفصل سوم: مخاطب و بلوغ تبليغيبلوغ تبليغي و مقايسه آن با ديگر بلوغ‌هاويژگي‌هاي بلوغ تبليغي در افراد و جوامعنقش بلوغي تبليغي در مبحاث مخاطب‌شناسيفصل چهارم: ويژگي‌هاي مخاطب فرديروان شناسي و مخاطب1. تعريف علم و هدف روان‌شناسي2. مكاتب روان شناسي3. روان شناسي عمومي و اختلافيبررسي نقش سن در مباحث مخاطب‌شناسيبررسي نقشص جنسيت در مخاطب شناسينقش تحصيلات در مخاطب شناسينقش تحصيلات در مخاطب شناسيشرايط تنكردي(فيزبولوژيكي) مخاطب1. گروه اعضاي گيرنده2. گروه اعضاي مجري3. گروه اعضاي عصبيويژگي‌هاي رواني مخاطب1. تفاوت‌هاي فردي و نقش آن در مخاطب شناسيفصل پنجم: ويژگي‌هاي مخاطب فردي، گروه و جمعنقش انگيزش و تأثير آن در مخاطبارتباط انگيزش با مخاطب شناسيماهيت و انواع گروهنظريات مهم درباره گروه و انديشه گروهيرهبري و تابعيت و تأثير آن بر مخاطب1. تعريف رهبر و انواع رهبي2. منابع قدرت و رهبري3. شرايط و ويژگي‌هاي رهبر4. چگونگي اعمال رهبرينقش تلقين، تقليد، حزب و تنفر در جهت‌دهي به مخاطب1. تلقين2. تقليد3. جذب4. تنفر5. به كار‌گيري عوامل چهار‌گانه در جهت مخاطبروان شناسي شايعه در جنگ و تأثير آن بر مخاطب1. بررسي كلي روان‌شناسي شايعه2. بررسي روان شناسي شايعه در جنگفصل ششم: مخاطبان جمعيهنجار‌ها، ناهنجاري‌ها و تأثير آن بر مخاطببهره‌گير از هنجار‌ها در جهت‌دهي و جذب مخاطب1. توسط استكبار جهاني2. اسلامقشر بندي اجتماعي1. مفاهيم و موضوع‌هاي مهم مربوط به قشر‌بندي اجتماعي2. مروري بر تاريخ تكامل جامعه بشري و قشر‌بندي اجتماعي3. راه‌ها، امكانات و محدوديت‌ها تنزل و ترقي مرام در قشر‌بندي اجتماعيالف. منابع و عوامل تحرك اجتماعي فرديب. عوامل و منابع تحريك اجتماعي گروهي4. ديد‌گاه‌ اسلام نسبت به قشر‌بندي اجتماعي5. ارتباط قشر‌بندي اجتماعي با مخاطب شناسينظام طبقاتي و اجتماعي حاكم بر مخاطب1. رويكرد اسلام به نظام‌هاي طبقاتي2. رويكرد ماركسيسم به نظام‌هاي طبقاتي3. رويكرد ماكس وبر به نظام‌هاي طبقاتيتبعيات و پيامد‌هاي نظامي طبقاتي در اجتماع1. سبك زندگي2. جرم و جنايت3. خشونت4. تعصب و پيش‌داوري5. سياست6. آموزش و پرورش7. اعتقادات و تعهدات ديني8. ازدواج و باروري9. سلامت جسمي و روانيمباني سياست1. تاريخچه علم سياست2. مفهوم و موضوع سياست3. سياست علم است يا هنر4. سياست اصول‌گرا و شرايط‌گرا5. انطباق و عدم انطباق دين با سياستشرايط و نهاد‌هاي سياسي و تأثير آن‌ها بر مخاطب1. شرايط سياسي2. نهاد‌هاي سياسي3. تأثير شرايط و نهاد‌هاي سياسي بر مخاطب4. افكار عمومي و جايگاه آن در قدرت سياسي5. تبليغات سياسي و قواعد كلي آن6. ضد تبليغات سياسي و روش مقابله با آننگرش‌ها و گرايش‌هاي اجتماعي1. تعريف نگرش و ابعاد آن2. نحوه شكل‌گيري نگرش3. الگو‌ها و عوامل مؤثر در تغيير نگرش4. محدوديت‌ها و روش‌هاي سنجش نگرش5. افكار عمومي و جهت‌دهي مخاطبافكار سنجي و نقش آن در شناخت و جذب1. تعريف افكار عمومي2. عوامل تأثير گذار بر افكار عمومي3. افكار سنجش4. نقش افكار سنجشي در شناخت جذب مخاطبتغييرات اجتماعي و ارتباط آن با مخاطبفصل هفتم: مخاطب جهانيحقوق و انواع آن1. انواع مكاتب حقوقي1. مكتب تاريخي2.. مكتب تحققي- اجتماعي3. مكتب تحققي- حقوقي4. مكتب حقوق فطري در مذهب مسيحيت5. مكتب حقوق آرمان‌گرايي اسلامي6. مكتب حقوق آرمان‌گراي در قرون هجده و هفده7. مكتب حقوق فطري در عصر حاضر2. رابطه حقوق با ساير علوم3. حقوق فردي و اجتماعي4. حقوق و دولت5. نظام‌هاي حقوقي معاصر6. نظام‌هاي حقوقي معاصر7. شاخه‌هاي علم حقوقانسان و تعريف آن در حقوق بين الملل1. تعريف انسان2. شاخه‌ها حقوق بين المللنظام بين‌الملل1. تاريخچه نظام‌هاي بين المللي2. نظام‌هاي بين المللي عصر حاضر3. ديد‌گاه واقع‌گرايي و آرمان‌گرايي4. ديد‌گاه اسلام در تشكيل نظام بين‌الملليانواع ديد‌گاه‌هاي جهاني انسان به عنوان مخاطب1. اثبات گرايي و تاريخ‌گرايي2. تأويل شناسي فلسفي3. پسانو‌گرايي4. مكتب فرانكفورت و نظريات انتقاديتبليغات فرا منطقه‌اي و ويژگي‌هاي مخاطبان آن1. ديد‌گاه مقام معظم رهبري2. ابزار تبليغات فرا منطقه‌اي3. ماهيت تبليغات فرا منطقه‌اي و ويژگي‌هاي مخاطبان آنتبليغات جهاني و منش تبليغي نظم نوينپيام جهاني اسلام و ساير اديان1.پيام جهاني اديان غير توحيدي و اديان توحيدي تحريف شده2. پيام جهاني اديان توحيدي تحريف شده از ديد‌گاه اسلام3. پيام جهاني اسلامفهرست واژگان انگليسي به فارسيفهرست منابع و مآخذ فارسيفهرست منابع و مآخذ لاتين
پيش‌گفتارمقدمهفصل اول: كلياتدسته بندي نظرات و تعريف‌هاي مخاطب1. ديد‌گاه‌هاي علمي نسبت به انسانالف. نظريات مكانيستي و ارگانيستيب. نظريات تجربي و نيمه تجربي2. ديد‌گاه‌هيا فلسفي و عقيدتيالف. تقسيم بندي به لحظا دو‌گانگي ابعاد شخصيتي انسانب. تقسيم بندي به لحاظ نگرش تكاملي و غير تكاملياهميت، ضرورت و جايگاه مخاطب شناسي در تبليغاتفصل دوم: مخاطب و فراگرد تبليغيتعريف فراگرد تبليغينقش مخاطب در فراگرد تبليغيارتباط مخاط با اركان و اجزاي تبليغات1. ارتباط مخاطب با هدف تبليغ2. ارتباط مخاطب با روش تبليغ3. ارتباط مخاطب با محتوا و موضوع تبليغ4. ارتباط مخاطب با ابزار تبليغ5. ارتباط مخاطب با مبلغتقسيم بندي مخاطب در فراگرد تبليغي به اعتبارات گوناگون1. علل و عوامل تقسيم بندي مخاطب2. تقسيم بندي مخاطب به اعتبارات گوناگونفصل سوم: مخاطب و بلوغ تبليغيبلوغ تبليغي و مقايسه آن با ديگر بلوغ‌هاويژگي‌هاي بلوغ تبليغي در افراد و جوامعنقش بلوغي تبليغي در مبحاث مخاطب‌شناسيفصل چهارم: ويژگي‌هاي مخاطب فرديروان شناسي و مخاطب1. تعريف علم و هدف روان‌شناسي2. مكاتب روان شناسي3. روان شناسي عمومي و اختلافيبررسي نقش سن در مباحث مخاطب‌شناسيبررسي نقشص جنسيت در مخاطب شناسينقش تحصيلات در مخاطب شناسينقش تحصيلات در مخاطب شناسيشرايط تنكردي(فيزبولوژيكي) مخاطب1. گروه اعضاي گيرنده2. گروه اعضاي مجري3. گروه اعضاي عصبيويژگي‌هاي رواني مخاطب1. تفاوت‌هاي فردي و نقش آن در مخاطب شناسيفصل پنجم: ويژگي‌هاي مخاطب فردي، گروه و جمعنقش انگيزش و تأثير آن در مخاطبارتباط انگيزش با مخاطب شناسيماهيت و انواع گروهنظريات مهم درباره گروه و انديشه گروهيرهبري و تابعيت و تأثير آن بر مخاطب1. تعريف رهبر و انواع رهبي2. منابع قدرت و رهبري3. شرايط و ويژگي‌هاي رهبر4. چگونگي اعمال رهبرينقش تلقين، تقليد، حزب و تنفر در جهت‌دهي به مخاطب1. تلقين2. تقليد3. جذب4. تنفر5. به كار‌گيري عوامل چهار‌گانه در جهت مخاطبروان شناسي شايعه در جنگ و تأثير آن بر مخاطب1. بررسي كلي روان‌شناسي شايعه2. بررسي روان شناسي شايعه در جنگفصل ششم: مخاطبان جمعيهنجار‌ها، ناهنجاري‌ها و تأثير آن بر مخاطببهره‌گير از هنجار‌ها در جهت‌دهي و جذب مخاطب1. توسط استكبار جهاني2. اسلامقشر بندي اجتماعي1. مفاهيم و موضوع‌هاي مهم مربوط به قشر‌بندي اجتماعي2. مروري بر تاريخ تكامل جامعه بشري و قشر‌بندي اجتماعي3. راه‌ها، امكانات و محدوديت‌ها تنزل و ترقي مرام در قشر‌بندي اجتماعيالف. منابع و عوامل تحرك اجتماعي فرديب. عوامل و منابع تحريك اجتماعي گروهي4. ديد‌گاه‌ اسلام نسبت به قشر‌بندي اجتماعي5. ارتباط قشر‌بندي اجتماعي با مخاطب شناسينظام طبقاتي و اجتماعي حاكم بر مخاطب1. رويكرد اسلام به نظام‌هاي طبقاتي2. رويكرد ماركسيسم به نظام‌هاي طبقاتي3. رويكرد ماكس وبر به نظام‌هاي طبقاتيتبعيات و پيامد‌هاي نظامي طبقاتي در اجتماع1. سبك زندگي2. جرم و جنايت3. خشونت4. تعصب و پيش‌داوري5. سياست6. آموزش و پرورش7. اعتقادات و تعهدات ديني8. ازدواج و باروري9. سلامت جسمي و روانيمباني سياست1. تاريخچه علم سياست2. مفهوم و موضوع سياست3. سياست علم است يا هنر4. سياست اصول‌گرا و شرايط‌گرا5. انطباق و عدم انطباق دين با سياستشرايط و نهاد‌هاي سياسي و تأثير آن‌ها بر مخاطب1. شرايط سياسي2. نهاد‌هاي سياسي3. تأثير شرايط و نهاد‌هاي سياسي بر مخاطب4. افكار عمومي و جايگاه آن در قدرت سياسي5. تبليغات سياسي و قواعد كلي آن6. ضد تبليغات سياسي و روش مقابله با آننگرش‌ها و گرايش‌هاي اجتماعي1. تعريف نگرش و ابعاد آن2. نحوه شكل‌گيري نگرش3. الگو‌ها و عوامل مؤثر در تغيير نگرش4. محدوديت‌ها و روش‌هاي سنجش نگرش5. افكار عمومي و جهت‌دهي مخاطبافكار سنجي و نقش آن در شناخت و جذب1. تعريف افكار عمومي2. عوامل تأثير گذار بر افكار عمومي3. افكار سنجش4. نقش افكار سنجشي در شناخت جذب مخاطبتغييرات اجتماعي و ارتباط آن با مخاطبفصل هفتم: مخاطب جهانيحقوق و انواع آن1. انواع مكاتب حقوقي1. مكتب تاريخي2.. مكتب تحققي- اجتماعي3. مكتب تحققي- حقوقي4. مكتب حقوق فطري در مذهب مسيحيت5. مكتب حقوق آرمان‌گرايي اسلامي6. مكتب حقوق آرمان‌گراي در قرون هجده و هفده7. مكتب حقوق فطري در عصر حاضر2. رابطه حقوق با ساير علوم3. حقوق فردي و اجتماعي4. حقوق و دولت5. نظام‌هاي حقوقي معاصر6. نظام‌هاي حقوقي معاصر7. شاخه‌هاي علم حقوقانسان و تعريف آن در حقوق بين الملل1. تعريف انسان2. شاخه‌ها حقوق بين المللنظام بين‌الملل1. تاريخچه نظام‌هاي بين المللي2. نظام‌هاي بين المللي عصر حاضر3. ديد‌گاه واقع‌گرايي و آرمان‌گرايي4. ديد‌گاه اسلام در تشكيل نظام بين‌الملليانواع ديد‌گاه‌هاي جهاني انسان به عنوان مخاطب1. اثبات گرايي و تاريخ‌گرايي2. تأويل شناسي فلسفي3. پسانو‌گرايي4. مكتب فرانكفورت و نظريات انتقاديتبليغات فرا منطقه‌اي و ويژگي‌هاي مخاطبان آن1. ديد‌گاه مقام معظم رهبري2. ابزار تبليغات فرا منطقه‌اي3. ماهيت تبليغات فرا منطقه‌اي و ويژگي‌هاي مخاطبان آنتبليغات جهاني و منش تبليغي نظم نوينپيام جهاني اسلام و ساير اديان1.پيام جهاني اديان غير توحيدي و اديان توحيدي تحريف شده2. پيام جهاني اديان توحيدي تحريف شده از ديد‌گاه اسلام3. پيام جهاني اسلامفهرست واژگان انگليسي به فارسيفهرست منابه و مآخذ فارسيفهرست منابع و مآخذ لاتين

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس