ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتخلاصه کتاب

از فرمايشات گهربار اميرمؤمنان (عليه السلام) : « بر تو باد به انديشيدن، زيرا كه آن ، هدايت كننده از گمراهي و اصلاح كننده ي اعمال (از تباهي) است. فكر و انديشه ، از رازهاي مهم كاميابي مردان بزرگ است، اگر كسي بخواهد در مسير موفقيت و سعادت گام بردارد ، بايد از قدرت فكر بهره گيرد و با استفاده از انديشه هاي مثبت، كمبودها را جبران نمايد. « اسرار موفقيت » عنوان مجموعه اي است كه كوشيده تا طرق صحيح انديشيدن را ؛ با الهام گرفت از كلام وحي و معصومين (عليهم السلام) در قالب بيست و سه ارائه نمايد كه عناوين برخي از موضوعات عبارتند از : فكر و انديشه ، مشورت ، هدف ، اراده ي قوه نظم و برنامه ، بهرهگيري از وقت ، همنشيني با نيكان، تجربه ، مخالفت با نفس، صبر و استقامت ، اخلاص، توفيق ، يقين، علم و دانش ، خود شناسي،... .


قیمت پشت جلد: 350000 ریال
قیمت برای شما: 332,500 ریال 5 درصد تخفیف
تاریخ بروزرسانی: شنبه 17 آبان 1399
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

پيشگفتار1- فكر و انديشهارزش فكرپرواز فكر و انديشهاز رازهاي اهميّت فكراثر فكر گناهتفكّر بر ايمان و يقين شما مي‌افزايدتفكّر وسيله بصيرت و دورانديشي استروزه انديشهراه‌هايي براي سلامتي انديشه:1- دقّت و تأمّل، فكر را سالم مي‌كند2- پرهيز از پرخوري3- پرهيز از كساني كه داراي اشتباهات فكري هستندتمركز فكر، بر قدرت انديشه مي‌افزايدنتيجه بحث2- مشورتلزوم مشورتمشورت يا پشتوانه بزرگ پيشرفتبا چه كساني مشورت مي‌كنيد؟!پس از مشورت، به آن رفتار كنيدسرانجام ترك مشورتنتبجه بحث3- هدفبهترين هدف را انتخاب كنيدبه نتيجه هدف توجّه كنيدهدف از خلقت انسانها چيست؟راه‌هايي براي رسيدن به هدف:1- به هدف خود، اميدوار باشيدتذكر يك نكته2- نقش طلب و جستجو در دستيابي به هدف3- در خدمت مردان بزرگ4- مخالفت با نفس يا راه رسيدن به اهداف عالي5- توسّل به اهل بيت عليهم‌السلام براي رسيدن به هدفهاي بزرگنتيجه بحث4- اياده قوي، همّت عاليارزش ارادهاخلاص قبل از تصميم و ارادهبه اراده و تصميم خود جهت دهيدداراي همت عالي باشيدبه تصميم خود عمل كنيدقدرت در تصميم‌گيري، عامل پيروزيو ضعف در آن، عامل شكستبا قدرت اراده، بر طبيعت خود غالب شويدملاّ صالح مازندراني، مرد تصميم و ارادهاراده و نيّت خود را تقويت كنيدراه‌هايي براي تقويت اراده:1- شور و شوق، اراده شما را قوي مي‌كند2- اميد و آرزو و همّت آفرين است3- از خداوند، خواهان اراده و همّت عالي باشيدنتيجه بحث5- نظم و برنامهاهميّت نظم و برنامهنظم، نشانه عدم تضّاد و برطرف كننده آشفتگي استنوجوانان را در نظم و برنامه صحيح كمك كنيدنظم و برنامه راهي مؤثّر براي بهره‌گيري از وقتنظم و بنامه مرحوم شيخ انصارينتيجه بحث6- بهره‌گيري از وقتاستفاده از وقتبهره‌گيري علاّمه مجلسي از عمر خويشنتيجه بيكارياتلاف وقت يا خودكشي تدريجي!از گذشته خود عبرات بگيريداز گذشته ديگران پند بياموزيموقت خود را براي اهداف شخصي ديگران، از دست ندهيداز فرصتها استفاده كنيمتا آخرين نفس از عمر خود استفاده كنيدنتيجه بحث7- همنشيني با نيكانراز اهميّت همنشيني با صلحا و ابرارافرادي كه مجالست با آنان باث تعالي روح است:1- مجالست با علماي ربّاني2- مجالست با ابرار و صلحاهمنشينان خود را بشناسيدگروههايي كه همنشيني با آنان مانع پيشرفت است1- همنشيني با كوتاه‌فكران2- همنشيني با گمراهان3- همنشيني با هواپرستان4- همنشيني با شكّاكاننتيجه بحث8- تجربهبراي تكامل روحي به تجربه نيازمنديدتجربه و زمامداريتجربه در مسائل علمي و صنعتيتجربه، عقل را افزايش مي‌دهدتجربه يا راه فرار از نيرنگدوستان در دشواريها، تجربه مي‌شونداز تجربه‌ها درس بياموزيداز تجربه‌ ديگران استفاده كنيدراه بهره‌گيري از تجربه ديگرانتجربه‌هائي كه آموخته‌ايد از ياد نبريدنتيجه بحث9- مخالفت با نفسمخالفت با نفس يا حاكميّت بر خويشتنغلبه نفس بر عقلنفس خود را درمان كنيددعا براي تهذيب نفسخود را به مخالفت با نفس عادت دهيدبا تهذيب نفس از قدرتهاي روحي استفاده كنيدقدرت نفس، اگر آن را كنترل كنيدنتيجه بحث10- صبر و استقامتصبر، كليد گنجينة اسرار استصبر و استقامت، اراده را قوي مي‌كندصبر حضرت ايّوبنفس خود را براي صبر و استقامت آماده كنيدمرحوم كني و نتيجه صبر و استقامت اوصبر نيرو‌بخش و قدرت آفرين استنتيجه بحثاهميّت اخلاصاثر و نتيجه اخلاصاخلاص صاحب«جواهر الكلام»آيا همه مي‌توانند داراي اخلاص باشند؟زحمت اخلاصكمال اخلاصنتيجه بحث12- علم و دانشعلم و دانشوسيله ارتقاء به درجات عالي استضرورت ميل و اراده در تحصيل علمترك گناه از مسائل ضروريدر فراگيري علم و دانش استكدام دسته از علوم،انسان را به تكامل روحي مي‌رساند؟به نشر علم به كمالات معنوي راه مي‌يابيدنتيجه بحث13- توفيقاثر توفيق در پيشرفت انسانهاتصميم، قدرت، توفيق و اصابتبا چهار ركن سعادتتوفيق، قدرت رهبري و هدايت به سوي نيكيهاستمردان موفقراه‌هايي براي جلب توفيق:1- نيايش براي كسب توفيقتذكر يك نكته2- دعاي پدر و مادر يا عامل توفيق3- تلاش و كوشش براي جلب توفيق ضروري است4- انديشه در نعمتهاي خداوند يا عامل مهمّ توفيقنتيجه بحث14- يقيناهميّت يقينآثار يقين1- يقين قلب را محكم مي‌كندحضور در مجلس مباهله2- يقين ارزش اعمال شما را افزايش مي‌دهد3- يقين باطن شما را اصلاح مي‌كنداموري كه يقين را متزلزل مي‌كنند:1- شكّ و ترديد2- گناهيقين‌هاي از دست رفتهراه‌هاي تحصيل يقين:1- كسب معارف2- دعا و نيايش3- تهذيب نفسنتيجه بحثاسرار موفقيت (جلد دوم)پيشگفتار15- خودشناسيخودشناسي يا راه تكاملپاكسازي نفسخود‌شناسي و مكاشفهنمونه‌اي از خود‌شناسي در غربعوامل خود‌شناسي:1- نقش اراده در خود‌شناسياين‌گونه نفس را تضعيف كنيد2- نقش خوف خدا، در خود‌شناسي3- خود‌سازي و خود‌شناسي نهايي يا پاك‌سازي ضمير ناخود‌آگاهموانع خود‌شناسي1- اعتياد به كارهاي ناپسند راه خود‌شناسي را مسدود مي‌كند2- خود‌فراموشيجهل و ترك ياد خدا، دو عامل خود فراموشينتيجه بحث16- آشنايي با معارفمعفرت اهل بيت عليهم‌السلامگوشه‌اي از معارفمعارف را از چه راهي بياموزيمشناخت عارف نما‌هاشناخت عارفاناز صفات عارفانهمنشيني با صاحبان معرفتحفظ تعادل و هماهنگي د حالات عرفانينتيجه بحث17- عبادت و بندگيعبادت چيست؟عبادت بايد صادقانه باشداقسام عباداتخدمت به برادران دينيعبادات روحيكراهت در عبادتنشاط در عبادتاثر نشاط در عبادتمحبّت اهل بيت عليهم‌السلام يا راز نشاط در عبادتنتيجه بحث18- تقواتقوا و پرهيزكاريتقوا قلب را حيات مي‌بخشدرابطه تقوا و قلبتقوا وسيله شناخت افكار رحماني و شيطاني استارتباط دوستي خود را براساس تقوا قرار دهيدپرهيز از مال حرامتقوا انسان را به مقامات عاليه مي‌رسانداويلاء خدا به پرهيزكاري همّت مي‌گمارنداستبدال بر اثر ترك تقواثبات قدم در پرهيزكارينتيجه بحث19- كار و كوششتلاش و كوششدر چه راهي تلاش كنيم؟نفس خود را براي كار و كوشش آماده كنيدمرحوم ملاّ مهدي نراقي چگونه خود رابراي فعاليّت آماده ساخت؟براي درك حقيقت بايد كوشش كنيدكار را آگاهانه شروع كنيدشرائط كار و موانع آن را در نظر بگيريمموانع كار و كوشش1- اعتياد و خو گرفتن به كارهاي بي‌ارزش2- خستگي و بيحاليتلاش و توسّل براي يافتن دو كتاب خطّيپركاري همراه با تدبير و سازماندهينتيجه بحث20- توسّلياد خدا و اهل بيت عليهم السلامتوسّل از نظر قرآنتوسّل در ميان ادعيه و زياراتتوسل مايه قرب انسان به خداوند استتوسل باعث استجابت شدن دعاستمسائل اعتقادي در توسّلچند نكته اساسي درباره توسّل1- تطهير قلب2- توجّه و تمركز فكر در توسّلنقش يقين در توسّلاتمعرفت بر يقين انسان مي‌افزايدنقش اضطرار در توسّلاتدختر مضطرّ در حرم حضرت ابوالفضل عليه السلامنكته ديگراستمداد از عالم غيبتوسل براي حلّ‌ مشكلات علميترك توسّل يا رمز كناهنتيجه بحث21- محبّت اهل بيت عليهم‌السلامجاذبه محبّتمحبّت خاندان وحيموجودات آسماني و محبّت خاندان وحيتقرّب به خداوند چه آثاري دارد؟دوستي اهل بيت عليهم‌السلام با دوستان خودوظيفه دوستان خاندان وحي11- ايجاد مودّت1- ايجاد مودّت2- دوستي با دوستان اهل بيت عليهم السلام3- برائت باز دشمنان اهل بيت عليهم‌السلام4- پيروي از خاندان وحي5- محبّت اهل بيت عليهم‌السلام را در قلب ديگران تقويت كنيدمحبّت صادقانهمحبّتهاي دروغيننتيجه بحث22- انتظارارزش انتظارعوامل انتظار1- آشنايي با مقام امام زمان ارواحنا فداه2- آشنائي با اثار انتظار1- گريز از يأس و نااميدي2- تكامل روحيمرحوم شيخ انصاري در منزل امام زمان ارواحنا فداهرمز موفقيّت‌ها و راز محروميّت‌ها3- شناخت با مقام منتظرات تكامل يافته4- شناخت مدّعيان3- آشنايي مقام منتظران تكامل يافتهيا اصحاب بزرگ امام عصر ارواحناه فداهاشاره‌اي به قدرت آنانآشنايي با زمان ظهور1- پاكسازي باطن2- تكامل عقلها در زمان ظهور3- تحوّل عظيم در جهاننتيجه بحثكتمان رازراز‌داري بزرگانحفظ رازها نه كتمان خيالاتنقش مخالفان در لزوم حفظ اسراركتمان كرامت و قدرت‌هاي روحيكرامتي از مرحوم شيخ انصارينتيجه بحث

موارد بیشتر arrow down icon