قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

انتشارات: ترجمان وحي
القرآن الکریم و ترجمه معانیه الی اللغه الجورجیه
انتشارات: ترجمان وحي
القرآن الکریم و ترجمه معانیه الی اللغه الترکیه العراقیه
٪10
انتشارات: ترجمان وحي
The Qur'an: with a phrase-by-phrase English translation
٪10
انتشارات: ترجمان وحي
القرآن الکریم و ترجمه معانیه الی اللغه الروسیه
انتشارات: ترجمان وحي
مجموعه مقالات فارسی ترجمه قرآن مجید: کلیات
انتشارات: ترجمان وحي
مجموعه مقالات فارسی ترجمه قرآن مجید: نقد ترجمه (بخش دوم)
انتشارات: ترجمان وحي
مجموعه مقالات فارسی ترجمه قرآن مجید: نقد ترجمه (بخش اول)
انتشارات: ترجمان وحي
مجموعه مقالات فارسی ترجمه قرآن مجید: پژوهشی (بخش دوم)
انتشارات: ترجمان وحي
مجموعه مقالات فارسی ترجمه قرآن مجید: پژوهشی (بخش اول)
انتشارات: ترجمان وحي
مجموعه مقالات فارسی ترجمه قرآن مجید: مباحث زیربنایی ترجمه (بخش دوم)
انتشارات: ترجمان وحي
مجموعه مقالات فارسی ترجمه قرآن مجید: مباحث زیربنایی ترجمه (بخش اول)
انتشارات: ترجمان وحي
مجموعه مقالات فارسی ترجمه قرآن مجید: تاریخ ترجمه قرآن ترجمه‌پذیری و ناپذیری قرآن دشواری‌های ترجمه قرآن
1 2