مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
خلاصه کتاب

مجموعه اي مسايل و گزاره هايي كه درباره قرآن با يكي از موضوعات منتسب به قرآن سخن بگويد را علوم قرآني مي گويند. كتاب علوم قرآني بر اساس تعريف فوق شكل گرفته است. كتاب فوق جلد اول از مجموعه اي است كه عهده دار تبيين علوم قرآني در قالبي نوين است اين جلد به صورت درس گفتار تدوين يافته است و به طور عمده براي تدريس در مقطع كارشناسي تنظيم گرديده است. درس گفتارهايي اين كتاب مشتمل بر 14 عنوان مي باشد كه برخي از آنها عبارتند از مباحث مقدماتي تعاريف، شاخه ها و منابع علوم قرآني، وحي (معنا شناسي وحي، الهام و مكاشفه، چشم انداز و بررسي برخي مسايل وحي شناسي) نزول قرآن (چشم انداز و بررسي برخي از مسايل نزول قرآن) مكي و مدني، اسباب نزول، محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ.

فهرست
ديباچهدرس گفتار1: مباحث مقدماتي، تعاريف، شاخه‌ها و منابع علوم قرآنياهداف درسمقدمهمعناي اصطلاحي علوم قرآني1. علوم في القرآن2. علوم للقرآن3. علوم حول القرآنشاخه‌هاي علوم قرآني1. تاريخ قرآن2. مباحث ادبي قرآن3. قرائت و تلاوت قرآنالف. اختلاف قرائاتب. فنون قرائت قرآن4. تفسير و تأويل قرآن5. اعجاز قرآن6. محكم و متشابهمهم‌ترين منابع در علوم قرآني1. تك‌نگاري‌ها2. مجموعه نگاري‌هاخلاصه . نتيجهدرس گفتار2:‌وحي(بخش نخست: معنا شناسي وحي، كهانتي، الهام و مكاشفه)مروري بر مباحث پيشيناهداف درسمقدمهمعنا شناسي وحيالف. وحي در لغتب. وحي در اصطلاحمعناشناسي كهانتالف. چيستي كهانتب. اقسام كهانتمعنا شناسي الهامالف. بررسي معناي الهامب. تفاوت وحي و الهاممعنا شناسي مكاشفهالف. معناي مكاشفهب. منشأ مكاشفهج. مقايسه مكاشفه با رؤياخلاصه و نتيجهدرس گفتار3: وحي(بخش دوم: چشم انداز از مباحث وحي شناسي)مروري بر مباحث پيشيناهداف درسمقدمهعوحي در قرآنالقاي امر از جانب خداوندالف. فرمان به زمينب. تدبير و تقدير در آسمانج. الهام غريزي به حيواند. القاي امر به فرشتگانهـ. هدايت باطني در انسانو.. ارتباط گفتاري خدا با انسانز. وحي رساليوحي اخباريوحي دستوريوحي ابلاغيالقاي امر ازفرشته به انسانالقاي امر از انسان به انسانالقاي امر از جانب شياطينوحي در احاديثابواب مربوط به وحي در كتب حديثياهم مضامين حديثي در باب وحيكوشش‌هاي علمي پيشينيات در وحي شناسيتلاشهاي علمي متأخران و معاصران در وحي شناسيمسائل بحث برانگيز وحي شناسيخلاصه و نتيجهدرس گفتار3(بخش سوم: بررسي برخي از مسائل وحي شناسي)مروري بر مباحث پيشيناهداف درسمقدمهمهم‌ترين نظريات در تبيين وحينظريه فعل گفتاري يا املاي لفظنظريه القاي معنا(گزارة)مسيحيان و وحي گزاره‌اينظريه تجربه دينيتجربه ديني چيست؟تفسير تجربه دينيجايگاه نظريه تجربه ديني در وحي مسيحيسرشت وحي محمدي! لفظ معني با تجربهقرآن عين كلام خداطرق وحي بر پيامبر صلي الله عليه و آلهوحي در حال رؤياوحي در حال بيداري با حواس باطنوحي در حال بيداري با حواس ظاهرويژگيهاي وحي رساليخلاصه و نتيجهدرس گفتار5(بخش نخست: چشم انداز از مباحث نزول قرآن )مروري بر مباحث پيشيناهداف درسمقدمهمعنا شناسي اصطلاحات مربوط به نزولمعناي نزولتفاوت انزال و تنزيلترتيب و تقويم نزولجايگاه «نزول قرآن» در قیآنمراحل نزول قرآنالف. ثبوت در لوح محفوظب. نزول بر عالم فرشتكانج. نزول بر قلب پيامبر اكرم صلي الله عليه وآلهنشانه‌هاي فترت وحي در قرآننزول دفعي و تديجيترتيب و تقويم نزولجايگاه نزول قرآن در رواياتمراحل نزول قرآنبازتاب فترت وحي در رواياتترتيب و تقويم نزول در رواياتسوره‌هاي مكي(86 سوره)سوره‌هاي مدني(28 سوره)كوششهاي علمي پيشينيان در مباحث نزول قرآنتلاشهاي علمي متأخرين و معاصران در مباحث نزول قرآنالف. ثبت ترتيب نزول سوره‌ها در مصحف ازهرب. تفسير قرآن براساس ترتيب نزول سوره‌هاج. تاريخ اسلام و سيره پيامبر براساس ترتيب نزولد. نظريه‌ّ پردازي درباره ارتباط مبعث با نزول قرآنو. تعيين ترتيب نزول سوره‌هاي با معيار‌هاي اجتهاديز. باز‌سازي روايات ترتيب نزولمسائل بحث برانگيز در مورد نزول قرآنخلاصه و نتيجهدرس گفتار6: نزول قرآن(بخش دوم: بررسي برخي از مسائل نزول قرآن)مروري بر مباحث پيشيناهداف درسمقدمهبعثت در زمان نزول قرآنسه نظريه در تبيين و نزول قرآننظريه اول: نظريه دو نوع نزولالف. نزول دفعي بر بيت المعمور و آغاز نزول تدريجي در مبعثب. نزول دفعي بر قلب پيامبر صلي الله عليه و آله در شب قدر و آغاز تدريجي در مبعثنظريه دوم: تفكيك بين آغاز نزول قرآن و زمان بعثتنظريه سوم: وقوع هم زمان بعثت و آغاز نزول قرآنانواع نزول قرآننزول دفعيادله قرآني نزول دفعيادله روايي نزول دفعينزول تدريجيحكمتهاي نزول تدريجيتقويت روحي پيامبر صلي الله عليه و آلهحركت آهسته و پيوسته در مسير تثبيت احكام خداپاسخ به موقع به مسائل و پيشامد‌هافترت وحيمعناي لغوي فترتمعناي اصطلاحي فترت وحيموارد ادعا شده در وقوع فترت وحيالف. بعد از اولين واحد نزوب. پيش از نزول سوره ضحيج. پيش از نزول سوره كهفد. در بين سوره مريمخلاصه و نتيجهدرس گفتار7: مكي و مدني(بخش نخست: چشم اندازي از مكي و مدني )مروري بر مباحث پيشيناهداف درسمقدمهتعريف مكي و مدنيالف. معيار مكان2. معيار زمانجايگاه بحث مكي و مدني در قرآنجايگاه بحث مكي و مدني در رواياتكوششهاي علمي پيشينيان در مكي و مدني1. تعارض در روايات مكي و مدني2. معيار‌هاي تشخيص مكي و مدنيتلاشهاي علمي متأخران و معاصران در مكي و مدنيمسائل بحث انگيز در مكي و مدنيخلاصه و نتيجهدرس گفتار8: مكي و مدني(بخش دوّم: بررسي برخي از مسائل مكي و مدني)مروري بر مباحث پيشيناهداف درسمقدمهويژگيهاي وحي مكي و مدنيمعيار‌هاي اسلوبي در تفكيك مكي و مدنيويژگيهاي محتوايي مكي و مدنيچلاشهاي مطرح شده در مورد تعارض آيات مكي و مدنيآيات استثناآيات مدني در سوره‌هاي مكينمونه نخست: آيه20 سوره مزملنمونه دوم: آيه 45 سوره قمرآيات مكي در سوره‌هاي مدنينمونه نخست: آيه 113 سوره توبهنمونه دوم: آيه 281 سوره بقرهخلاصه و نتيجهدرس گفتار9: اسباب نزول(بخش نخست: چشم اندازي از مباح اسباب نزول)مروري بر مباحث پيشيناهداف درسمقدمهآشنايي با اصطلاحاتسبب نزول و شأن نزولفضاي نزول و جو نزولجايگاه اسباب نزول در آيات قرآنجايگاه اسباب نزول در رواياتكوشش‌ها علمي پيشينيان در زمينه اسباب نزولتلاشهاي علمي متأخران و معاصران در زمينه اسباب نزولمسائل بحث برانگيز در اسباب نزولخلاصه و نتيجهدرس گفتار10:اسباب نزول(بخش دوم: بررسي برخي مسائل در اسباب نزول)مروي بر مباحث پيشيناهداف درسمقدمهمقدم شمردن«عموم لفظ»يا «خصوص سبب»بررسي چند سبب نزول داراي لفظ عامالف. ظهارب. لعانج. شهادت غير مسلمانان و حدود اعتبار آناعتراب عمرم لفظ به شرط تأييد يا سياقنقش اسباب نزول در تفسير قرآنبررسي چند نمونه از اسباب نزولالف. آيه 145 انعامب. آيه 158 بقرهج. آيه 115 بقرهتعدد اسباب نزول و وحدت نازلفرض اولفرض دومفرض سومفرض چهارموحدت سبب نزول و تعدد نازلاعتبار روايات اسباب نزولخلاصه و نتيجهدرس گفتار11: محكم و متشابه(بخش نخست: چشم‌اندازي از مباحث محكم و متشابه)مروري بر مباحث پيشيناهداف درسمقدمهبررسي معناي محكم و متشابهمحكم و متشابه در لغتمحكم و متشابه در در اصطلاح علوم قرانيمحكم و متشابه در تعريف محكم و متشابهآيات متشابهآيات محكمتحليل معناي اصطلاحي محكم و متشابهاحكام و تشابه، وصفي براي الفاظاحكام و تشابه، وصفي براي معابيجايگاه بحث محكم و متشابه در قرآنجايگاه بحث محكم و متشابه در رواياتكوششهاي علمي پيشينيان در زمينه محكم و متشابهتلاشهاي علمي متأخران و معاصران در زمينه محكم و متشابهمسائل بحث برانگيز در محكم و متشابهخلاصه و نتيجهدرس گفتار12: محكم و متشابه(بخش دوم: بررسي برخي از مسائل در محكم و متشابه)مروري بر مباحث پيشيناهداف درسمقدمهحكمت وجود متشابهات در قرآنديد‌گاههاي مختلف در باب حكمت وجود متشابهات در قرآنديدگاه علامه طباطبايي درباره حكمت وجود متشابهات در قرآننسبي بودن محكم و متشابهتفسير متشابهاتبررسي ديد‌گاههاي مختلف درباره تفسير آيات متشابهديد‌گاه اول: محكمات، مفسر متشابهاتام الكتاب بودن محكماتتفسير آيات قرآن با آيات ديگرديد‌گاه دوم: استفاده از محكمات در رفع تشابه آيات نه تفسير آنهاديد‌گاه سوم: نفي تفسير متشابهات به طور مطلقمحكم و متشابه و قضيه تأويلتأويل در لغتكاربرد‌هاي واژه تأويل در قرآن كريم1. تأويل گفتار= مقصود گوينده از گفتار2. تأويل گفتار= تحق مفاد گفتگو3. تأويل فعل= انگيزه مفاد گفتگو4. تأويل فعل= سرانجام و فرجام فعل5. تأويل رويا- اصل حقايق غيبي ماوراي نماد‌ها ديده شده در رويا6. تأويل رؤيا= تحقق حقيقت رؤيا در عالم خارجمعاني اصطلاحي تأويلتدويل از ديد‌گاه علامه طباطباييعالمان به تأويل قرآنخلاصه و نتيجهدرس گفتار13: ناسخ و منسوخ(بخش نخست: چشم‌اندازي از مباحث ناسخ و منسوخ)مروري بر مباحث پيشيناهداف درسمقدمهبررسي معناي نسخنسخ در لغتنسخ در اصطلاحفرخ نسخ با تخصيص و تقييدشروط نسخ و محدوده آنجايگاه مبحث ناسخ و منسوخ در قرآنايات مربوط به محو و اثباتآيات مربوط به نسخ و انساءمراد از نساءآيات مربوط به تبديلجايگاه مبحث ناسخ و منسوخ در رواياتكوششهاي علمي پيشينيان در ناسخ و منسوختلاشهاي علمي متأخران و معاصران در ناسخ و منسوخمسائل بحث برانگيز در ناسخ و منسوخخلاصه و نتيجهدرس گفتار14: ناسخ و منسوخ(بخش دوم: بررسي برخي از مسائل ناسخ و منسوخ)مروري بر مياحث پيشيناهداف درسمقدمهانواع نسخنسخ متن آيه بدون نسخ حكمنسخ متن آيه بدون نسخ متننسخ قرآن به قرآننسخ قرآن به سنتنسخ قرآن به اجماعحكمت نسخبررسي مسائل چالش برانگيز در مورد ناسخ و منسوخبررسي نمونه‌هايي از آيات ناسخ و منسوخنجوا با پيامبرامتاع و عده وفاتارث در ميان مهاجر و انصارميزان مقاومت در برابر دشمنخلاصه و نتيجه

علوم قرآني

  • نویسنده : شاكر محمد كاظم
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه ظهور
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 368صفحه
  • شابک 6-35-8261-964-978
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب علوم قرآن
قیمت: 150000 ریال
تخفیف 10 درصد
قیمت برای شما: 135,000 ریال
افزودن به سبد خرید