مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
خلاصه کتاب
يكي از قديمي ترين و مهم ترني منابعي كه اطلاعات ذي قيمتي از تاريخ غزنويان به دست مي دهد تاريخ بيهقي است. ابوالفضل بيهقي مصنف كتاب، در سال 358 در حوالي بيهق ديده به جهان گشود و در نيشابور تحصيلات خود را به پايان رساند، و در سال 470 چهره در نقاب خاك كشيد. تاريخ بيهقي در بردارنده تاريخ خاندان غزنوي از ابتدا تا زمان حيات مصنف، اوايل حكومت سلطان ابراهيم بوده و بر سر مجلد بالغ مي شده است كه امروزه حدود 5/1 آن باقي مانده است. بخش نسخت آن مقالات محمودي بوده و بخش دوم آن تاريخ مسعودي است. متن حاضر گزيده اي از كتاب تاريخ مسعودي است كه زندگي فراز و فرود و وقايع مهم عهد سلطان مسعود را در بر مي گيرد. و نمونه هايي از جنگ، صلحف شكار، عزل، نصب، ازدواج، سوگواري، تشويق، تنبيه، پيروزي، شكست و روحيات سلطان با همان مزيت، و تدوين بيهقي بر اساس شرح دكرت خطيب رهبر آورده شده است.
فهرست
مقدمه
مرگ سلطان محمود
بازگشت امير مسعود از سپاهيان
جانشيني امير محمد
حركت از ري
در نيشابور
شورش در ري
تهنيت خليفه
خلعت خليفه
فرجام امير محمد
پيوستن دو لشكر
بازدادشت امير علي قريب
امير محمد در زندان
فرار آلتونتاش
به سوي بلخ
خاطراتي از جواني امير مسعود
خيش خانه هرات
شجاعت امير
سخاوت امير
احترام امير مسعود به پدر
اغاز سلطنت امير مسعود
بونصر مشكان
احمد حسن ميمندي
پيشنهاد وزارتا
خلعت وزير
شروع به كار وزير
بوبكر حصيري
راعي حق شناسي
عفو حصيري
داستان حسنگ
ابهام قرمطي شدن
بردار كشيدن حسنك
سپاه سالار
دو سالار بزرگ
وساطت خواجه بزرگ
نقشه سلطان
بازداشت از يارق
به سوي پايتخت
امير يوسف
بد‌گماني سلطان
بازداشت امير مسعود
سالار هندوستان
حركت سالار به هند
مرگ خليفه عباسي
ورود به رسول خليفه
تغيير خطبه
بازگرداندن رسول
داستان خوارزمشاه
افشاي توطئه
پشيماني سلطان
بازداشت بوسهل زوزني
گسيل خوارزمشاه به جنگ
جنگ با علي تگين
مرگ خوارزمشاه
بازگشت لشكر
تغيير وزير
مرگ خواجه احمد حسن
وزارت احمد عبدالصمد شيرازي
تدبير غلط
فتنه تركمانان
جشن مهركان
صلح موقت
تقدير بد
ازدواج شاهزاده
لشكر كشي امير مسعود به هند
قلعه هانسي
شكست از سلجوقيان
حاجت سباشي
سقوط نيشابور
جنگ با سلجوقيان
مرگ بو نصر مشكان
بيهقي بعد از بونصر
شكست نهايي
فهرست نام اشخاص
فهرست نام مكان‌ها
فهرست منابع

تاريخ مسعودي بر گرفته ازتاريخ بيهقي همراه با برگردان به فارسي روان امروزي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست