مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
خلاصه کتاب
اين كتاب، گامي است در جهت شناسايي و پيشينه اهم منابع و سير موضوعي نگارش هاي علوم قرآني از آغاز تاكنون... نويسنده در اين كتاب سعي كرده است، حدودي پيشگامي عالمان بزرگ شيعه را در پايه گذاري علوم گوناگون قرآني ارائه نمايد. حاصل تحقيق نويسنده در اين كتاب در قالب شانزده فصل ارائه شده كه برخي از عناوين آن عبارتند از پيشينه علوم قرآني، فضايل قرآن، قراعات قرآن، اعجاز قرآن و در آخر، از مزاياي اني كتاب پردازش آن به شكل يك كتاب درسي و افزودن بخش پرسش و پژوهش در پايان هر فصل است كه براي خودآموزي دانشجويان بسيار موثر ميباشد.
فهرست
پيشگفتار
سفارش امام خميني به انس با قرآن
فصل اول: پيشينه‌ي علوم قرآني
تعريف علوم قرآني
تنويع و طبقه‌بندي علوم قرآني
نمودار شماره‌ي 1(جذول يين الانواع التي انفرد بها «البرهان»)
نمودار شماره‌ي 2:(جدول يين الأنواع المشتركة بين «الإتقان» و «البرهان»)
نمودار شماره‌ي 3:( جدول يين الأنواع الزائدة في «الإتقان» علي ما في« البرهان» )
نمودار شماره‌ي 4
پيشينه‌ي علوم قرآني
امام علي عليه‌السلام و علو قرآني
نخستين گرد‌آورنده‌ي قرآن
امير مؤمنان عليه‌السلام و قرائت عاصم
اسباب نزول قرآن
اعراب و نقطه گذاري قرآن
ظاهر و باطن قرآن
سبك و اسلوب ويژه‌ي قرآن
اعجاز همه جانبه‌ي قرآن
پيدايش اصطلاح علوم قرآن
نگارش‌هاي مستقل و جامع علوم قرآني
پرسش و پژوهش
فصل دوّم: فضايل قرآن
فضيلت و عظمت قرآن
پيشينه و نخستين نگارنده‌ي فضايل قرآن
سير نگارش‌ها از قرن دوّم
پرسش و پژوهش
فصل سوم: قراءات قرآن
مفهوم شناسي قرائت
پيدايش قراءات و تطّور آن‌ها
سبب رواج و شهرت قراءات قاريان هفت گانه
سير نگارش‌ها از قرن ششم به بعد
نمودار شماره‌ي 5 (قاريان هفتگانه و روايان آنان)
نمودار شماره‌ي 6:( قاريان دهگانه و روايان آنان )
پرسش و پژوهش
فصل چهارم: نگارش، گرد آوري و رسم الخط قرآن
نگارش، گرد آوري و رسم الخط قرآن
نگارش قرآن در عهد پيامبر
كاتبان وحي
آموزش شيوه‌ي نگارش
نوع خطّ نگارش وحي
نوشت افزار‌هاي نگارش قرآن
گرد آوري و تأليف قرآن
يكسان سازي و مصحف‌ها
شيوه‌ي تأليف و نگارش آثار
پيشينه‌ي نگارش‌ها
پرسش و پژوهش
فصل پنجم: نقطه و اعراب گذاري قرآن
مفهوم شناسي اعراب
پيشينه‌ي تاريخي و اولين نگارنده
اسلوب‌هاي نگارش
سير نگارش‌هاي اعراب قرآن
پرسش و پژوهش
فصل ششم: مكّي و مدني
نزول تدريجي قرآن و پديده‌هاي مكي و مدني
معيارهاي مكي و مدني
مكّي و مدني در عهد پيامبر صلي الله عليه و آله و صحابه
پيشينه و سير نگارش‌ها
پرسش و پژوهش
نمودار شماره‌ي 7 (السور المكية- السور المدنية)
فصل هفتم: اسباب نزول قرآن
مفهوم شناسي اسباب نزول
سبب يا شأن نزو
انواع آيات قرآني در مورد اسباب نزول
امير مؤمنان عليه‌السلام، آگاه‌ترين فرد به اسباب نزول
راه شناخت اسباب نزول
تقسيم بندي دانش اسباب نزول
آغاز نگارشي درزمينه اسباب نزول
پرسش و پژوهش
فصل ششم: مبهمات قرآن
مفهوم اصطلاحي مبهم
انگيزه‌ي پيدايي الفاظ و تعابير مبهم در قرآن
پيشينه و نخستين نگارنده
سير نگارش ها از قرن هفتم تاكنون
پرسش و پژوهش
فصل نهم: مفدات قرآن(1) (واژگكان غريب)
اهميت دانش مفردات و پيشينه‌ي آن
پيشينه‌ي اصطلاح مفردات قران
قلمرو دانش مفردات قرآني
واژگان غريب( دشوارياب) قرآن
پيشينه و اولين نگارنده
سير نگارش‌ها از ابان بن تغلي (م 141ق) تاكنون
پرسش و پژوهش
فصل دهم: مفدات قرآن(2) وجوه نظاير
معنا شناسي وجوه و نظاير قرآن
پيشينه‌ي «وجوه» قرآن
نخستين نگارندهِ وجوه القران
سير نگارش‌ها اتز قرن دوّم به بعد
پرسش و پژوهش
فصل يازدهم: مفردات قرآن(3) واژگان معرّب
زبان عربي و واژگان دخيل در قرآن
پيشينهِ بحث و سير نگارش
سيوطي و تأليفات وي
نمودار شماره‌ي 8(واژگان معرّب قرآن)
پرسش و پژوهش
فصل دوازدهم: تحريف ناپذيري قران
مفهوم شناسي تحريف
مفهوم اصطلاحي تحريف
پيشينه و منشأ قول به تحريف
نخستين كتاب و نگارنده درباره‌ي تحريف قرآن
سيره بنگارش‌ها از قرن سوّم به بعد ب
اوج نگارش در دوران معاصر
پرسش و پژوهش
فصل سيزدهم: اعجاز قرآن
تحدّي و اعجاز قرآن
پيشينه‌ي اعجاز قرآن
وجوه اعجاز قرآن
نخستين نگارنده و سيره نگارش‌ها
پرسش و پژوهش
فصل چهاردهم: فقه پژوهي قرآن
مفهوم، ضرورت و پيشينه
گستره‌ي فقه قرآني
شمارش ايات الاحكام
پيشينه‌ي نگارش آيات الاحكام
سيره نگارش‌ها از قرن دوّم تاكنون
پرسش و پژوهش
فصل پانزدهم: محكم و متشابه
مفهوم شناسي محكم و متشابه
محكم و متشابه در سخنان سيره‌ي پيامبر صلي الله عليه و آله و اهل بيت عليهم‌ا‌لسلام
پيشينه و سيره نگارش‌هاي محكم و متشابه
پرسش و پژوهش
فصل شانزدهم: ناسخ و منسوخ در قرآن
اهميّت نسخ و كاربرد‌هاي آن
مفهوم شناسي نسخ
نسخ در سخنان اهل بيت عليهم‌السلام
پيشينه وسير نگارش ناسخ و منسوخ
پرسش و پژوهش
نمودار شماره‌ي 9(كتابشناسي نگارش‌هاي علوم قرآني )
فهرست منابع
الف) كتاب‌ها
ب) مقاله‌ها
نمايه‌ي آيات
نمايه‌ي روايات
نمايه‌ي اشخاص و اعلام
نمايه‌ي كتاب‌ها

درآمدي بر تاريخ علوم قرآني

  • نویسنده : دياري بيدگلي محمد تقي
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1385
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه شريعت
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 408صفحه
  • شابک 5-07-8261-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست