مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
فهرست
چهره‌هاي ماندگار
يك پرسش
مكاتب فقهي
1. عصر نخست: مدرسه مدينه
2. عصر دوم: مدرسه كوفه
3. عصر سوم: مدرسه قم و ري
4. عصرچهارم : مدرسه بغداد
5. عصرپنجم : مدرسه حلّه
6. عصرششم : مدرسه فقهي دوره صفوي
7. عصرهفتم : مدرسه فقهي وحيد بهبهاني
8. عصرهشتم : مدرسه فقهي شيخ انصاري
بخش اول: مروري بر زندگي صاحب جواهر
فصل اول: ولادت
نسب و دودمان
موطن صاحب جواهر
وفات
فصل دوم: اساتيد صاحب جواهر
دانشمندان معاصر صاحب جواهر
شاگردان
آثار و تأليفات
فصل سوم: نقش اجتماعي صاحب جواهر
فقاهت در عصر صاحب جواهر
موقعيت سياسي و فرهنگي عصر صاحب جواهر
فصل چهارم: شمه‌اي از سيره و اخلاق صاحب جواهر
الف. اخلاص صاحب جواهر
ب. شيوه زندگي( سلوك اجتماعي)
ج: تواضع و فروتني علمي
بخش دوم: جايگاه جواهر
فصل اول: جواهر از منظر فقيهان
صاحب جواهر از منظر نويسندگان غير شيعه
فصل دوم: مقايس جواهر با چند اثر مهم فقيهي
مقايسه جواهر با شرايع
برجستگي جواهر در ميان شروح شرائع
مقايسه با حدائق
فصل سوم: ويژگي‌هاي فقيه جواهري
1. استفاده كامل از ادله استنباط
2. يك دوره كامل فقهي
3. حاوي نكات فقهي
4. اختصار در عبارات
5. يكنواختي مباحث در همه ابواب
6. نگرش جامع به ادله براي استنباط
7. توجه به دنيا معاصر
ويژگي‌هاي كتاب «جواهر الكلام»
فصل چهارم: منابع و مأخذ كتاب«جواهر»
1. علوم قرآن و تفسير
2. تراجم رجال
3. فقيه و احكام و اصول فقه
4. احاديث و روايت
5. كلام و عقايد
6. ادبيات
7. ادعيه
8. هيئت و رياضيات
9. تاريخ، سيره و جغرافيا
10. طب
11. اخلاق
12. گوناگون(مختلف)
ارجاع به منابع و مأخذ كتاب الطهارة
بخش سوم: شيوه‌هاي استنباط در جواهر الكلام
فصل اول: بررسي اجمالي برخي از ديد‌گاه‌هاي اصولي
مبحث امر و نهي
نهي موجب فساد در عبادت است
حمل نهي بر كراهت، به دليل قرينه
حمل امر به ندب به قرينه سياق
عدم دلالت امر بر فور
ظهور امر در وجوب
مفاهيم تمسكل به مفهوم و منطوق
حجيت مفهوم
مطلق و مقيد
تقييد اطلاقات
حجيت ظواهر كتاب و سنت
شهرت
حمل برخلاف ظاهر
حمل بر غير ظاهر
قياس
تمسك به قياس الويت
قياس منصوص العله
اجماع
اجماع معتبر
راه‌هاي تحصيل اجماع
الف: سيره
ب: گفتار دانشمندان
ج: هماهنگي با سهولت و سماجت دين
د: هماهنگي با قاعده لطف
تعارض اجماع
الف: اعراض اصحاب
ب: كثرت قائلان
ج: اختلاف آرا
د: هماهنتگي با اصحاب و روايات
هـ: مخالفت با اخبار و روايات
نگاهي به موارد باستفاده از جماع
اصول علميه
تمسكل به اصل برائت در شبهات حكميه
اشتغال
استصحاب
تجري و عصيان متجرّي
فصل دوم: بررسي تفصيلي چند ديد‌گاه
الف: ايات الاحكام در جواهر الكلام
پيشينه آيات الاحكام
كتاب‌هاي احكام القرآن
شيوه‌هاي صاحب الجواهر در استفاده از آيات الاحكام
الف: دقت در سياق آيات
ب: توجه به روايات تفسيري
ج: توجه به شأن نزول و سابقه احكام
ب: جايگاه عرف در مكتب فقهي صاحب جواهر
عرف چيست؟
اقسام عرف
محدوده تمسك به عرف
عرف و حقيقت شرعيه
عرف و معنا شناسي
عرف و مصداق شناسي
شرايط اعتبار عرف در نظر صاحب جواهر
شرط اول
شرط دوم
شرط سوم
شرط چهارم
شرط پنجم
تسامح عرفي
حكم تعارض ميان عرف و لغت
تأثير گذاري شرع بر عرف
ج: سيره متشرعه
شرايط حجيت و اعتباز سيره متشرعه
شرط اول: قطعيت
شرط دوم: استمرار
شرط سوم: حادث نبودن سيره
ميزان اعتبار و حجيت سيره متشرعه
تفاوت سيره عقلا با سيره متشرعه
جايگاه عقل در مكتب فقهي صاحب جواهر
عقل و احكام تعبدي
1. حكم عقل به خوب بودن احتياط
2. در موارد، عقل توضيح دهنده نقل است
4. گاهي حكم عقل به قبح يك عمل، مانع از صدور حكم مي‌شود
5. قصور عقل از ادراك ثواب و پاداش اخروي
عقل و ادراك ملاك‌هاي احكام
محدوده تمسك به عقل
1. حكم به وجوب اطاعت و امتثال شارع
2. حكم به رجحان برخي از اشكال عبادت
3. حكم به صحت و بطلان عمل
4. تمسك به عقل در امور سياسي و احكام حكومتي
5. تمسك به عقل در امور سياسي و احكام حكومتي
6. استفاده از حكم عقل در مباني اصولي و تبيين قواعد فقهي
7. تمسك به حكم عقل در رد عمل به قياس و استحسان و مانند آن
تمسك به مستقلات عقليه
صاحب جواهر و سيره عقلا
رابطه سيره عقلا با عرف
محدوده تمسكل به سيره و بناي عقلا
5. تحقق و عدم تحقق موضوع
6. استدلال به بناي عقلا بر قاعده عقلي
بخش چهارم: بررسي چند مبحث از جواهر
فصل اول: بررسي بحث«شركت» از كتبا جواهر
مقدمه
سبك بحث شركت در جواهر
تعريف و اقسام شركت
1. شركت در عمل
2. شركت وجوه
3. شركت مفاوضه
4. شركت در اموال و سرمايه
فصل دوم: غنا
مقدمه
معني غنا
موضوع غنا
حكم غنا
رخصت در جاريه مغنيه
فصل سوم: استخاره
راه‌هاي استخاره
مدرك استخاره
آداب و مكملاتي براي استخاره
استخاره فراموش شده
نايب گرفتن
فهرست منابع و مآخذ

آشنايي با فقه جواهري

  • نویسنده : اميدي فرد عبد الله
  • سال چاپ : 1386
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه شريعت
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 248صفحه
  • شابک 1-1628-10-964-978
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست