مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
خلاصه کتاب
استقرار نظام سياسي كه داعيه حاكميت مباني اسلامي و فقهي بر تمام حوزه هاي نظام اجتماعي دارد، به شكل گيري مجموعه از قوانين انجاميد كه مشروعيت خود را از همگوني با موازين اسلامي كسب مي كند اما قهراً به دست بشر پديده آمده و با منابع اوليه اسلام يعني كتاب و سنت تفاوت هاي آشكار در تفسير اين قوانين ميان همگوني و ناهمگوني فضاي انديشه فقهي و حقوقي، ارزيابي مكاتب روش ه و ابزارهايي كه به اين منظور در نزد فقيهان و حقوقدانان شكل گرفته بپردازد. بر همين اساس و به دليل تفاوت هاي موجود ميان تفسير قوانين موضوعي عرفي، تفسير شريعت و حقوق اسلامي و تفسير قوانين موضوعه ايران، نويسنده در اني كتاب مباحث كتاب خود را در سه بخش دسته بندي نموده است اول، در باب تفسير قانون در نظام حقوق نوشته، دوم درباره تفسير شريعت اسلامي و سوم پيرامون تفسير شريعت اسلامي.
فهرست
پيش‌گفتار
درآمد
بخش اول: تفسير قانون در نظام«حقوق نوشته»
فصل اول: مراجع تفسير قانون
گفتار اول: تفسير قانوني
گفتار دن: تفسير شخصي(عقايد علما)
گفتار سوم: تفسير قضايي
فصل دوم: مكاتب تفسيري
گفتار اول: مكتب تفسير لفظي يا تحليلي
گفتار دوم: مكتب تفسير تاريخي(اجتماعي)
گفتار سوم: مكتب تحقيقي علمي آزاد
فصل سوم: روش‌هاي تفسير قانون
گفتار اول: تفسير مضيّق، موسّع و كلاسيك
گفتار دوم: روش‌هاي ديگر تفسيري
گفتار سوم: ابزار و وسايل تفسير قانون
بخش دوم: تفسير شريعت اسلامي
فصل اول: كليات
گفتار اول: مفهوم و ماهيت تفسير
گفتاردوم: موارد تفسير
گفتار سوم: منابع تفسير
گفتار چهارم: شرايط تفسير قانون
فصل دوم: مكاتب تفسيري عالمان مسلمان
گفتار اول: مكاتب تفسيري اهل سنت
گفتار دوم: مكاتب تفسيري عالمان شيعه
گفتار سوم: بحت تطبيقي
فصل سوم: روش‌هاي تفسيري در شريعت اسلامي
گفتار اول: روش‌ها تفسيري
گفتار دوم: ابزارهاي تفسيري
بخش سوم: تفسير قابل قبول در حقوق ايران
فصل اول: اصول تفسير قانون
فصل دوم: نمونه‌هاي عملي تفسير قانون
كتابنامه

بايسته هاي تفسير قوانين

  • نویسنده : ديلمي احمد
  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1382
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه شريعت
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 288صفحه
  • شابک 6-15-8261-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست