مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
خلاصه کتاب
انسان جديد با نگاه علمي به عالم و آدم نظر مي كند و سعي مي كند تا با اين نحوه نگاه به قضاوت درباره همه حقايق عالم بپردازد. عقلانيت نيز در دنياي جديد معناي ديگري پيدا كرده است. مواجهه انسان با دين و امر قدسي نيز متاثر از نحوه نگاه تجربه گرايانه و تك ساختي است. اين كتاب در 5 فصل تدوين رديده فصل اول را خدا و زبان، فصل دوم علم دين و فصل سوم را ايمان و عقلانيت تشكل مي دهد، فصل چهارم الهايات و تحقيق پذيري تجربي و فصل پنجم نيز الهيات و كاركرد گرايي مي باشد، در پايان هر فصل هم خلاصه مطالب آن فصل پرسش هاي مربوط به آن و منابع بيشتري براي مطالعه مطرح شده است.
فهرست
فصل اول: خدا و زبان
طرح مسأله
زبان بشري و ذات متعال
سه جنبه بحث از اوصاف الهي
ديد‌گاه فلوطين: سكوت يا سلب
بررسي و نقد
الهيّات سلبي ابن ميمون
نفي اوصاف ذاتيه
نفي تشبيه و قول به اشتراك لفظي
سلب اوصاف و نفي تشابه
اشتراك لفظي و معناي سلبي
معرفت سلبي به خداوند
قاضي سعيد قمي و الهيّات سلبي
تباين وجودي خالق و مخلوق
بررسي و نقد الهيّات سلبي
الهيّات تمثيلي
1. نفي اشتراك معنوي
2. نفي اشتراك لفظي
3. تمثيل، راه حل ميانه
تمثيل اسنادي
1. تمثيل اسنادي
بررسي و نقد
2. تمثيل تناسبي
بررسي و نقد
ديد‌گاه صدرالمتألهين: اشتراك معنوي و تشكيل وجودي
كثرت در اوصاف و وحدت در ذات
عينيت يا غيريت
كثرت در مفهوم وحدت در مصداق
مباني ديد‌گاه صدالمتألهين
اشتراك معنوي
نظريه تشكيل
وحدت در معنا و تشكيك در مصداق
ديد‌گاه حكيم سبزواري
خلاصه مطالب فصل اول
پرسشهاي فصل اول
منابعي براي مطالعه بيشتر
فصل دوم: علم و دين
طرح مسأله
سه نوع تعارض
سه مرحله تارخي
كيهان شناسي نوين و الهيّات مسيحي
فيزيك و متافيزيك
زيست شناسي تكاملي و مسئله خلقت انسان
زمين شناسي جديد و عمر زمين
دين و علوم انساني
دين و اميال سركوب شده
خدا و قدرت جامعه
از خود بيگانگي ديني
تعارض يا نوازي
شرايط تعارض يا ترازوي علم و دين
رهيافت‌هاي كلي در حال تعارض
راه‌حل‌هاي تعارض
1. فرضيه انگاشتن نظريات علمي معارض
2. ابزار‌انگاري در علم جديد
خلاصه مطالب فصل دوم
پرسشهاي فصل دوم
منابعي براي مطالعه بيشتر
فصل سوم: ايمان و عقلانيت
طرح مسأله
ديد‌گاه كلاسيك: تصديق به وحي
ديد‌گاه كاتوليكي نوين
ديد‌گاه پاسكال: ايمان مشروط
ديد‌گاه ويليام جيمز: دخالت اراده در قلمرو عقل
ايمان گرايي
تقريب و تخمين
دليل تعويق
دليل شورمندي
نقد دليل شورمندي
عقل‌گرايي حداكثري
عقل‌گرايي انتقادي
خلاصه مطالب فصل سوم
پرسشهاي فصل سوم
منابعي براي مطالعه بيشتر
فصل چهارم: الهيّات و تحقيق پذيري تجربي
طرح مسأله
معنا داري و تحقيق‌پذيري
پاره‌اي از اشكالات و ابهام‌ها
اهيّات و ابطال‌پذيري
ديد‌گاه فلو
ديد‌گاه هير
بررسي و نقد
ديد‌گاه كرمبي
تحقيق‌پذيري اخروي
بررسي و نقد
ديد‌گاه بريث ويت
بررسي و نقد
خلاصه مطالب فصل چهارم
پرسشهاي فصل چهارم
منابعي براي مطالعه بيشتر
فصل پنجم: الهيّات و كاركرد‌گرايي
طرح مسأله
معنا شناسي اوصاف شخصي
كاربرد حقيقي
اوصاف نفساني و اوصاف عملي
ديد‌گاه الگوي خصوصي
بررسي و نقد
اصالت ارتباط منطقي
كاركرد‌گرايي
تحليل كاركرد‌گرايانه از مفهوم«خواست»
امكان تحليل كاركردي اوصاف نفساني
وجوه تمايز خدا و امكام كاركرد مشترك
ديد‌گاه نلسون و نقد الستون
تحليل كاركردي مفهوم علم
بررسي و نقد ديد‌گاه پنجم
پرسش‌هاي فصل پنجم
منابعي براي مطالعه بيشتر
منابع
منابع فارسي
منابع انگليسي

علم، عقلانيت و دين (درآمدي بر كلام جديد)

  • نویسنده : عليزماني اميرعباس
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1383
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه شريعت
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 418صفحه
  • شابک 2-17-8261-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست