مدیر مسئول
سيد محمد مهدي طباطبايي
آدرس
قم، خيابان معلم، كوچه شماره 14، پلاك 25، كد پستي 37156
خلاصه کتاب
خطابه بهترين روش سخن گفتن با مردم است ، خطابه يكي از فنون پنج گانه سخنوري است . صناعت علمي است كه توسط آن مي توان عوام را به قبول امري كه مورد نظر است ، تا حد امكان اقناع كرد . در اسلام نيز خطباي مشهوري وجود دارند كه به خطيب شهرت يافته اند ، مانند خطيب رازي ، خطيب مصري و... كتاب فوق چهار فصل تحت عناوين تعريف و اهميت خطابه ، خطابه هاي مهم در اسلام ، خطابه هاي دانش آموزي و اشعار مربوط به خطابه ها دارد كه هر يك شامل بخش هايي است . اما برخي از منابعي كه براي كتاب فوق از آنها استفاده شده است ، حماسه حسيني شهيد مطهري ، اسرار فدك ، منطق مظفر و... مي باشد .

خطابه هاي دانش آموزي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست