مدیر مسئول
سيد مهدي مولانا
آدرس
قم، خيابان ارم، پلاك 636. تهران: خيابان انقلاب، خيابان 12 فروردين، خيابان شهداي ژاندارمري، پلاك 340، طبقه اول، انتشارات دارالفكر - 3715616739
خلاصه کتاب
«نهج الفصاحه» كه به حق راه و روش و شيوه فصاحت و سلامت و شيوايي و شيريني سخن است، مجموعه اي است افزون بر سه هزار سخن كوتاه و بلند از سخنان رسول اكرم(ص) كه توسط دانشور مفيد مرحوم ابوالقاسم پاينده، نويسنده و مترجم و دانشمند ايراني به سال 1336، همراه با ترجمه فارسي منتشر شد و از همان سال مورد توجه و پذيرش تشنگان زلال حكمت نبوي(ص) قرار گرفت. اما در طول اين مدت ترجمه هاي ديگري نيز بر اين كتاب ارائه شده كه اثر حاضر نمونه آن است. در اين اثر براي تك تك احاديث عنوان گذاري شده، ترجمه شيواتري نسبت به بقيه ارائه شده، منابع و مصادر احاديث استخراج شده و در پايان نمايه موضوعي آورده شده است. نهج الفصاحه، درعين عمق و ژرفاي معاني كتاب است سهل و آسان، شيرين و شيوا كه خواننده را مجذوب خويش مي سازد. اين مجموعه به ترتيب الفبايي ارائه شده است.
فهرست
مقدمه ناشر
سراغاز
راز‌آمدن پيامها و پيامبران
به سوي عادلانه‌ترين و مهر‌انگيز‌ترين زندگي‌ها
1. زندگي ابليسي و ابليس‌وار
2. زندگي حيواني
3. زندگي انساني
4. زندگي انساني- اسلامي
جاه‌طلبي و مرگ انديشي به بهانه‌ي خدمت به دين
اما كتاب حاضر
بخش اول- حكمت‌ها
حرف«الف»
حرف«ب»
حرف«ت»
حرف«ث»
حرف«ج»
حرف«ح»
حرف«خ»
حرف«د»
حرف«ذ»
حرف«ر»
حرف«ز»
حرف«س»
حرف«ش»
حرف«ص»
حرف«ض»
حرف«طاء»
حرف«ع»
حرف«غ»
حرف«ف»
حرف«ق»
حرف«ك»
حرف«ل»
حرف«م»
حرف«ن»
حرف«هـ»
حرف«و»
حرف«ي»
بخش دوم: شماري از خطبه‌‌هاي جان‌بخش و فرهنگ ساز پيامبر
1. هشدار از دنيا‌گرايي و وابستگي به آن
2. پيشواي جامعه نبايد دروغ و ناروا ببافد
3و در آغازين روزهاي هجرت
4. درسها ماندگار
5. من شيفته و بي‌قرار رشد و رستگاري شما هستم
6. توبه و جبران پيش از فرا رسيدن مرگ
7. رعايت مقررات خدا و حقوق مردم
8. دفاع از حق زندگي
9. خير‌خواهي و نقد مديريت و نظارت بر جريان امور
10. دنيايي از پند و اندرز‌هاي زندگي ساز
11. سفارش به رعايت حقوق انسانها
12. سخنان آخرين
بخش سوم: طرح مفاهيم معنوي در قالب مثال‌هايي حكيمانه
1. راز همدلي و همبستگي ملّي
2. نقش و نفوذ عناصر بي‌فرهنگ در انديشه و تصميم مردم
3. داستان گزينش كم خرد و فرومايه
4. وصف داستان بخشنده و تنگ‌نظر
5. بلاي حق ناشناسي پس از رسيدن به رفاه و آسايش
6. داستان دارايي و خانواده و عملكرد انسان
7. رهاورد انسان از كشمكش زندگي
8. نقش سازنده‌ي اخلاص و حضور قلب در قالب مثال
9. نقش و جايگاه اخرين پيام و پيامبر در قالب مثال
10. هدايت‌گري و هدايت پذيري
11. نزول قلب‌ها ميان فطرت و وجدان و هواي دل و شيطان
12. نقش سازنده‌ي نماز و اثر زنگارزداي آن
13. حق پذيري و حق ناپذيران در قالب تمثيل
14. سخن بديعي در قالب مثالي زيبا
15. سه ويژگي
بخش چهارم: نمايه‌اي از موضوعات طرح شده
آ
1. آينه
2. آب
3. آباداني
4. آبرو
5. آتش
6. آخرت
7. آخرين حركت تاريخ يا آخر الزمان
8. آدم
9. آراستگي
10. آرامش و وقار
11. آرزو
12. آزار
13. آسان
14. آسايش
15. آسمان
17. افت و بلا
18. آفرينش
19. آمرزش
20. آموزش و فراگيري
21. آموزگار
22. آميزش و نشست و برخاست
23. آزمون
الف
1. ابريشم
2. ابلاغ يا رساندن پيام و خواسته
3. اجل و سر‌رسيد
4. اجير يا كارگر
5. احترام و گراميداشت
6. احتكار
7. احتياج
8. احسان و نيكي
9. احمق و كم خرد
10. اخلاص
10. اخلاق و منش
الف. اخلاق نيك
ب. اخلاق بد
11. ادب و ادب آموزي
12. ارث
13. ارزش
14. ارواح
15. ازدواج و تشكيل خانواده
ازدواج و خواستگاري
انگيزش به ازدواج
ازدواج به نكوهش از ترك آن
انتخاب سنجيده و شايسته
ازدواج و تساهل و تسامح در تشكيل خانواده
اصل همشأني و هموزني در انتخاب
ازدواج و بركات آن
ازدواج و در انديشه‌ي نسل آينده بودن
ازدواج و بركات آن
ازدواج و انديشه‌ي نسل آينده بودن
ازدواج و اصل مهريه
ازدواج و نگاه به همسر آينده پيش از عقد
ازدواج و صداقت در انديشه و گفتار و كردار
ازدواج و هشدار از ناسازگاري و جدايي
16. اسب
17. استخاره
18. استغاثه و مدد‌خواهي
19. استغفار و آمرزشخواهي
20. استقامت
21. اسراف و زياده روي
22. اسلام و اسلام‌گرايي
23. اصلاح و طرح آشتي
24. اضطرار و ناچاري و درماندگي
25. اطاعت و فرمانبرداري
26. اطهام و فرمانبرداري
27. اعتدال، اقتصاد و ميانه روي
28. اعتماد
29. افراط و تندروي
30. افكار عمومي و ارزش و سازندگي آن
31. اُلفت
32. الهام يا نوعي وحي
33. امام و پيشوا
امام زمان عليه السلام
34. امانت، انواع امانت، حفظ امانت و رعايت و اداي آن
35. امين
36. امت
37. امثال و حكم
38. امر به معروف يا دعوت به كارها پسنديده
39. امساك و خود‌داري
40. امنيت
41. اميد و اميدوار
42. انبيا و پيامبران
43. انتظار
44. انتقام و تلافي عادلانه
45. اندوه
46. انسان
47. انصاف
48. انفاق و بخشش
49. اهانت
50. اهل بيت يا خانواده
51. اهمال و سستي و تنبلي
52. ايمان و باور
ب
1. باران
2. بار و بُنه
3. بازار يا مركز خريد و فروش
4. بازي و ورزش
5. باطل و نادرست
6. باطن و اصلاح ميان خود و خدا
7. بامداد و سحر‌خيزي و بركات آن
8. بخشش و بخشندگي و بخشنده
9. بُخل و تنگ چشمي
بخيل و تنگ‌نظر
10 بد‌بختي
11. بدعت و بدعت‌ساز
بدعت و عدم حرمت و كرامت بدعت‌ساز
بدعت و هشدار از همگاني و همراهي با بدعت‌ساز
بدعت و مبارزه‌ي با بدعت ساز
بدعت و توبه و بازگشت بدعت ساز
12. بدي و ناپسندي
13. بدترين مردم
14. بشر و حقوق بشر
15. برابري و مساوات
16. برادر و اصل برادري
17. بُردبار و بردباري
18. بركت و فزوني يا رشد و بالندگي
19. بزرگ خانواده و جامعه و رعايت حرمت آنان
بزرگي و شرايط آن
20. برتري و بزرگواري
21. بشاشت و خوشرويي
22. باجگير و زور‌گير
23. بلا و رنج و مصيبت
24. بندگان خدا
25.بنده و برده و حقوق و وظايف آن
26. بوي خوش و محبوبيت آن
بهداشت و بوي خوش
27. بول يا ادرار و رعايت پاكيزگي
28. بهشت زيبا و پر طروات و وصف و مقام بهشتيان
29. بيداري شب با شب زنده داري
30. بيم و ترس و عوامل آن
31. بيمار و بيماري و عوامل مهم آن
32. بينايي و كوردلي
33. بي‌نيازي
34. بيوه
پ
1. پاداش و ثواب
2. پادشاه يا زمامدار آزادمنش و خود‌كامه
3. پاكدامن و پاك‌منش
4. پاكيزگي و نظافت
5. پدر و حقوق و وظايف آن
6. پدر و مادر و مهر و نيكي به آن دو
7. پرخوري و شكمبارگي
8. پيروزي
9. پيشرفتها و پسرفتها و راز آنها
10. پارتي بازي و هشدار از آن
11. پرده پوشي و نهانكاري
12. پرسش و خوب پرسيدن
13. پرهيزكاري و دوري‌گزيني از قانون شكني و گناه
14. پشيماني و راه جبران و اصلاح
15. پناهجويي از بارگاه خدا
16. پليدي و ژوليدگي
17. پول يا درهم و دينار
18. پيامبر و آيين و منش مترقي او
19. پير و سالخورده و بهترين و بدترين آنان
20. پيشه‌ور
21. پيشوايان داد‌گر و بيداد‌گر و حقوق وظايف و فرجام كار آنان
22. پيمان، رعايت پيمان و پيمان‌شكني و كيفر سهمگين آن
ت
1. تاجر و بازرگان
2. تازيانه
3. تأمل و سنجيده كاوي
4. تب
5. تجاهر و قانون‌شكني گستاخانه و آشكار
6. تجاوز و كيفر سخت آن
7. تجربه
8. تجسس
9. تجمّل و خود‌آرايي
10. تحقير و كوچك ساختن ديگران
11. تديبر و چاره انديشي
12. ترس و ترساندن ظالمانه‌ي مردم
13. تربيت و سازندگي
14. ترشرويي
15. تسليت و آرام بخشي به مصيبت‌زدگان
16. تسليم در برابر خدا
17. تشنگي و پاداش سيراب ساختن تشنگان
18. تشييع جنازه
19. تصفيه و پالايش
20. تصميم و عزم
21. تعليم و شرايط آموزش آموزگار
22. تعلّم و شرايط فراگيري
23. تفاخر و نازيدن
24. تفأل و فال زدن
25. تفرقه و جدايي
26. تفريح و سرگرمي
27. تفويض و واگذاري كارها به خدا
28. تفكر و ارزش و پاداش آن
29. تقاض يا نوعي دفاع خردمندانه و عادلانه
30. تقدير يا بهره و سرنوشت
31. تقلب و فريبكاري
32. تقرّب و نزديك جستن به خدا
33. تقليد درست و منفي
34. تقوا يا رعايت مقررات و حقوق مردم
35. تكبّر يا بزرگي فروختن
تكبّر و رهاورد ويرانگر آن
36. تكدي يا گدايي
37. تكلف يا تحميل رنج و سختي بر خويشتن
38. تلافي
39. تمجيد كردن و ستايش نمودن
40. تملق و چاپلوسي
41. تنبلي و كسالت
42. تندرستي و سلامتي
43. تنگدستي و درماندگي
44. تنهايي
45. تواضع و فروتني
46. توانگر و بي‌نياز
47. توبه و بازگشت به سوي حق
48. توحيد و يكتاگرايي
49. توشه و ذخيره
50. توفيق
51. توكل و اعتماد به خدا
52. تهمت
53. تيراندازي
ث
1. ثروت و دارايي
2. ثريا يا ستاره‌ي پروين
3. ثمن و بهاي كالا
4. ثنا و ستايش
5. ثواب و پاداش
6. ثيب، زن در برابر دوشيزه
ج
1. جادوگر
2. جامه
3. جانبازي
4. جاه و مقام
5. جهل و نكوهش از جهالت
6. جاهل و نادان
7. جاهليت و بي فرهنگي
8. جبرئيل يا فرشته‌ي وحي
9. جدل و ستيزه
10. جُذام
11. جرعه
12. جماع و آميزش
13. جماعت و گروه
14. جمال و زيبايي
15. جن و پري
16. جنگ
17. جهاد و پيكار در راه خدا و اقسام و شرايط آن
18. جهنم و عوامل گرفتار آمدن در آن
19. جواد يا انسان بسيار بخشنده
20. جوان و بهار جواني و فرصت‌ها و خطرات
21. جوانمردي و مردانگي
22. جوينده
چ
1. چاه
2. چشم و نعمت بينايي
الف. چشم فرو نهادن از گناه و حرام و رهاورد وپاداش آن
ب. چشمي كه محبوب خداست
ج. چشم بد و اثر آن
ح
1. حاجت و نياز
2. حج
3. حجامت يا خون گرفتن به شيوه‌اي مخصوص
4. حجيت و دليل روش و روشنفكر
5. حد يا كيفر شرعي برخي گناهان
حدود و موانه اجراي آن
6. حديث يا خبر تازه
7. حرام
8. حرص و آز
9. حرمت و بها دادن
10. حسد و رشك و رهاورد ويرانگر آن
11. حسرت و دريغ و افسوس
12. حسنه يا نيكي و نيكي‌ها
13. حش يا روز گرد آمدن
14. حفظ و نگاهداري
15. حق و عدالت
الف. حق‌گويي
ب. حق‌گرايي و فروتني در برابر حق
ج. حق خدا
د. حق همسايه
هـ. حق همدين
و. حق كودك
ز. حق زن بر عهد‌‌ه‌ي مرد
ح. حق شوهر بر عهده‌ي زن
ط. حق‌كشي و رهاورد شوم آن
ي. حق زير‌دست
16. حكومت، ولايت و داوري
17. حكمت و فرزانگي
18. حلال و روا
19. حيا و آزرم
20. حليه و نيرنگ
21. حيوان و رعايت حقوق حيوانات
خ
1. خاله يا خواهر مادر
2. خاموشي
3. خانه
4. خبر و گزارش
5. خدا
6. خداشناسي
الف. خدا‌گرايي خالص و ناب
ب. خدا‌خواني
ج. خدا دوستي
د. خدا پرستي
ه. خدا ترسي
7. خود‌شناسي
8. خدعه و فريب
9. خدمت به خلق خدا
10. خردمند
11. خرما
12. خشم برآشفتگي
13. خشنودي و رضايت
14. خصال و ويژگي‌ها
15. خضاب
16. خط و نگارش
17. خلف وعده
18. خطا، سهو، اشتباه و فراموشي
19. خلوص و اخلاص
20. خنده
21. خود‌پسندي و غرور
22. خوردن
23.خود‌رأيي و خود‌كامگي
24. خواب
25. خوشرويي
26. خونها و جانها و داوري در مورد آنها
27. خويشاوند و خويشاوندان
28. خويشتن‌داري
29. خيانت
30. خير و خوبي
31. خير‌خواهي
32. خلق و خو
د
1. دانش و دانشمند
2. دخالت بيجا
3. دختر و نيكي در مورد زنان
4. درخت و درختكاري
5. درد
6. دروغ يا كليد گناهان
7. دزدي يا كليد گناهان
8. دزد و دزدي
9. دست و دست نگاه داشتن از بدي و بيداد
10. دشنام و ناسزا‌گويي
11. دعا و نيايش
الف. دعاي ستمديده
ب. دعاهاي پيامبر
12. دعوت و پذيرش فراخوان
13. دفينه
14. دل و نرمدلي و سخت‌دلي
15. دنيا و دنيا‌گرايي و خطرات آن
16. دور انديشي
17. دورو و بلاي دوروي
18. دوست، دوستي و همنشيني
19. دهان و زبان
20. ديدن
21. دين و آيين
22. دينار و درهم
23. ديوانه
ذ
1. ذكر خدا و ياد انسان ساز و امنيت آفرين او
2. ذكر و ياد نمودن مرگ
3. ذلّت و خواري و موجبات آن
ذليل ساختن خويشتن
4. ذنب يا قانون‌شكني و نافرماني خدا
5. ذنب و راه نجات از آن
ر
1. راحتي و آسودگي
2. راز و راز‌دراي
3. راستي و راستگويي
4. راه و روش
5. ربا و رباخوارگي
6. رحم، مهر، بخشايش و نرمدلي
7. رحم و خويشاوندي
8. رستگاري
9. روز رستاخيز و گرد آمدن
10. رسوايي و شرمندگي
11. رشوه و رشوه‌خواري
كيفر رشوه خوار و رشوه‌گير
12. رضا و خشنودي بر قضا و حكم خدا
13. رضايت و پذيرش
14. رضاع و شير‌خوارگي
15. راز و راز‌گويي
16. راز محبوبيت حقيقي در ميان مردم
17. رعد و آذرخش
18. رعيّت يا توده‌ي مردم
زاعي يا زمامدار
19. رفعت و برتري و بلندي
20. رفيق يا يار و همراه
21. روح، جان و روان
22. روزگار يا عصر و زمانه
23. روزه و روزه‌دراي
الف. شرايط روزه
ب. رهاورد روزه
24. رزق و روزي
الف. رزق و روزي و طلب خردمندانه‌اي آن
ب. رزق و روزي و موانه آن
25. رُهبانيت و گوشه‌گيري
26. رؤيا يا نوعي از وحي و الهام
خوابها و اقسام آنها

نهج الفصاحه

  • نویسنده : شيرواني علي
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1386
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه قدس
  • تیراژ 5000 نسخه
  • تعداد صفحه : 551صفحه
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست