مدیر مسئول
سيد محمد رضا حسيني
آدرس
قم، خيابان صفائيه (شهداء) كوچه شماره 24 (ممتاز) پلاك 69 - كد پستي 15848-37156
خلاصه کتاب
از آنجا كه علم اصول ابزاري در خدمت اجتهاد و استنباط احكام فرعي براساس ادله تفصيلي آن ها است علم بسيار با ارزشي است. زيرا به كمك آن است كه احكام افعال مكلفين از خزائن عرشي كتاب، سنت، اجماع و عقل استخراج مي شود و در اختيار بندگان حضرت رحمان قرار مي گيرد،‌ تا براساس آن رفتار هاي بشري در صورتي الهي تنظيم و در طريق تحصيل سعادت قرار گيرد. كتاب الموجز في اصول الفقه اثر دانشمند گرانقدر حضرت آيت الله سبحاني مي باشد كه به صورت مختصر درصدد بيان مهم ترين مسائل اصولي ـ كه پايه هاي استنبط احكام شرعي از منابع خاص خودش به حساب مي آيند ـ مي باشد. نوشتار كنوني ترجمه و شرحي به اختصار از اين كتاب شريف مي باشد.

ترجمه و شرح الموجز في اصول الفقه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست