مدیر مسئول
عباس صبور
آدرس
قم ـ خيابان صفائيه ـ كوچه 25 ـ پلاك 93
فهرست

پيشگفتار
فصل1- تاريخچه راه‌ آهن
1-1. كليات
2-1. نقش حمل و نقل
3-1. انواع حمل و نقل
4-1. انتخا نوع حمل و نقل
5-1. ايجاد و گسترش راه آهن هندوستان
6-1. نقش راه آهن
7-1. مزاياي راه آهن
8-1. سازماندهي راه آهن هند
9-1. كميسيون ايمني راه آهن
10-1. طبقه بندي راه آهن هندوستان
11-1. آمار‌هاي مهمي از راه‌آهن هندوستان
سؤالات فصل يك
فصل2- مسير راه آهن و تنش‌هاي مسير
1-2. مقدمه
2-2. وظايف اجراي خط راه آهن
3-2. ويژگي‌هاي يك مسير راه آهن ايداه‌آل
4-2. ظرفيت خط آهن
5-2. كارهايي براي افزايش ظرفيت راه آهن
6-2. مشخصات خطوط آهن هند
7-2. فوايد باز‌بيني و اصلاح سازه‌هاي راه آهن
8-2. نيروهايي كه به خط آهن وارد مي‌شوند
9-3. ريل گذاري
10-2. موارد و مصالح لازم براي هر كيلومتر مسير راه آهن
11-2. تنش‌ها در خطوط راه آهن
12-2. مدول مسير راه آهن
13-2. نيروها اعمال شده به خط راه آهن
14-2. تنش تماس بين چرخ و ريل
15-2. تنش‌هاي ناشي از تغيير شكل سطح
16-2. تنش‌هاي مجاز در يك مقطع ريل
17-2. آزاد شدن تنش‌ها
18-2. تنش‌‌ها و تراورس‌ها
19-2. تنش‌ها در بالاست
20-2. تنش در لايه شكل دهي و زير‌ساخت
21-2. تنش‌ها مسير راه آهن براي طراح لكوموتيو‌ها
سوالات فصل دو
فصل3- عرض خط
1-3. تعاريف
2-3. عوامل مؤثر در عرض خط
3-3. عرض خطهاي بكار رفته در راه آهن هند
4-3. مشكلات تغيير عرض خط
5-3. فوايد مسير‌هاي داراي يك عرض خط مشخص
سوالات فصل سه
فصل4- ريل
1-4. تعريف
2-4. كاربرد ريل
3-4. انواع ريل
4-4. مزاياي ريل‌ها با پايه پهن
5-4. ملزومات يك مقطع ريل خوب و ايده‌آل
6-4. مقطع ريل استاندارد
7-4. مقاطع ريلي استاندارد مورد استفاده در راه آهن هندوستان
8-4. مزاياي ريل سنگين نسبت به ريل سبك
9-4. مقطع يك ريل استاندارد و طول ريل استاندارد
10-4. جزئيات يك مقطع ريل استاندارد
11-4. مقاطع ريل‌هاي 53 كيلوگري و 60 كيلوگرمي
12-4. معيار‌هاي طراحي مقطع ريل
13-4. معيار‌هائي براي تعيين طول ريل‌ها
14-4. حداقل طول ريل
15-4. كيفيت و تركيب شيميان فولاد مورد استفاده در ريل
16-4. تغييرات مجاز در اندازه‌هاي ريل‌ها(راداريها)
17-4. آزمايش‌هاي تعيين شده براي ريل‌ها
18-4. وضعيت ريل‌هاي درجه دو
19-4. ريل‌هاي درجه سوم
20-4. ريل uts90
21-4. نحوه نگهداري و بازرسي ريل‌هاuts90
22-4. آسيب‌ها و نقضان ها در ريل
23-4. جمعه شدن يا تاخوردگي ريل‌ها
24-4. پيچ‌خوردگي در ريل‌ها
25-4. كج شدن ريل
26-4. خرابي ريل‌ها
27-4. انواع خرابي‌هاي ريل
28-4. خم شدن ريل‌ها
29-4. نقاط اتصال ريل‌ها
30-4. ميله محوري چرخ‌ها و تأثير آن بر روي ريل‌ها
31-4. كج كردن يا اريب كردن ريل‌ها
32-4. مطالعات مقايسه‌اي و انواع مختلف ريل‌ها
سؤالات فصل چهارم
فصل5- تراورسها
1-5. مقدمه
2-5. عملكرد تراورسها
3-5. نيازمندي به تراورسهاي ايده‌آل
4-5. تراكم يا چگالي تراورس
5-5. فاصله تراورسها
6-5. تراكم تراورسها براي تراورسهاي بتني
7-5. طبقه بندي تراورسها
8-5. تراورسهاي چوبي
9-5. طبقه بندي تراورسهاي چوبي
10-5. تروارسهاي عمل آوري شده و عمل آوري نشده
11-5. تغيير شكل در تراورشهاي چوبي
12-5. عمل آوري تراورسها چوبي
13-5. تأسيسات عمل آوري چوبها
14-5. انبار كردن و روي هم چيدن تراورسها
15-5. نكات مهم درباره كارايي تراورسها چوبي
16-5. نشانه تراورسهاي مركب
17-5. تراورسهاي فولادي
18-5. تراورسهيا چدني
19-5. تراورسهاي بنتي
20-5. مقايسه انواع تراورسها
21-5. انواع تراورسهاي بتني
22-5. نگهداري تراورسهاي بتني
23-5. مكانهاي مجاز براي قرار دادن تراورسهاي بتني
24-5. توجه خاص به بست‌هاي لاستيكي ريل
سؤالات فصل پنج
فصل6- بالاست
1-6. مقدمه
2-6. كاربر‌دهاي بالاست
3-6. ويژگي‌هاي يك بالاست خوب
4-6. انواع بالاست
5-6. كمترين عمق بالشتك بالاست
6-6. ابعاد مقطع بالاست
7-6. مقايسه مواد مختلف استفاده شده در بالاست
8-6. مشخصات بالاست سنگي
9-6. ويژگي‌هاي جديد بالاست مسير
10-6. جمع آوري و حمل خرده سنگ
11-6. روشهاي اندازه‌گيري بالاست
12-6. آزمايش‌ها خصوصيات فيزيكي بالاست
13-6. آماده سازي زير بالاست
سؤالات فصل شش
فصل7- لايه شكل دهي و زير ساخت و زه‌كشي آن
1-7. معرفي
2-7. عملكرد لايه شكل‌دهي و زير‌ساخت
3-7. ابعاد ظاهري
4-7. عرض لايه زير ساخت براي خطوط تراورس بتني
5-7. فاصله آكس به آكس مسير‌هاي مختلف
6-7. انجام عمليات استحكام خاكي و خاكريزي و خاكبرداري
7-7. رويه و مواد مورد نياز
8-7. زهكشي مسير
9-7. زهكشي آب فوران كرده
10-7. شكست در خاكريزهاي راه آهن
11-7. دلايل شكست
12-7. سنجش عوامل مختلف اصلاح
13-7. تثبيت خال با روش ژنوتكسنابل‌گذاري
14-7. رس سست سياه
15-7. بررسي صحرايي
16-7. راه‌حلهايي براي مشكلات اجرايي
17-7. مصالح بستر
سوالات فصل هفت
فصل8- اتصالات و پابند‌هاي راه آهن
1-8. مقدمه
2-8. درز ريل‌ها
3-8. نياز‌هاي درز‌هاي ايده آل
4-8. انواع درز‌ها در راه آهن
5-8. ضروريات جفت و بست‌ها ايده‌آل
6-8. جفت و بست‌هاي ريل‌ها
7-8. پشت‌بند‌ها يا وصله‌هاي ريلي
8-8. اتصالات تراورسهاي چوبي
9-8. پيچ‌ها و جولت‌ها
10-8. زينچه‌ها
11-8. خار‌ها و زبانه‌ها
12-8. زبانه‌هاي مرگان
13-8. صفحات اتكاني
14-8. اتصالات تراورسهاي ناوداني فولادي
15-8. اتصالات تراورسهاي چدني
16-7. چفت و بستهاي الاستيك
17-7. ميله الاستيك دو شاخه
18-7. بست‌هاي فنري فولادي
19-8. تعداد بست‌ها هر تراورس
سؤالات فصل هشت
فصل9- نقشه برداري و مسير يابي راه آهن
1-9. مقدمه
2-9. نياز‌هاي اساسي يك مسير يابي خوب
3-9. فاكتور‌هاي كنترل كننده مسير‌يابي
4-9. راههاي كوهستاني
5-9. نقشه‌ برداري براي مسير يابي راه آهن
6-9. نقشه برداري شناسايي
7-9. نقشه برداري مقدماتي
8-9. نقشه برداري محل
9-9. نقشه كشي
10-9. گزارش پروژه
سوالات فصل نه
فصل10- نيروي كشش و مقاومت‌هاي كششي
1-10. نيروي كشتي
2-10. مقاومت‌هاي كششي
3-10. ظرفيت كششي لكوموتيو
4-10. نيروي كششي لكوموتيو
سوالات فصل ده
فصل11- وسيله تقليه ريلي راه آهن
1-11. تعريف
2-11. وسيبه نقليه ريلي
3-22. قسمت‌هاي اصلي يك لكوموتيو
4-11. طراحي يك لكوموتيو
5-11. طبقه بندي
6-11. توان لكوموتيو
7-11. واگن‌هاي مسافري
8-11. واگن هاي باري
9-11. ترمز‌هاي قطار
1-11. وضعيت نقليه‌هاي ريلي در راه آهن هند در تاريخ 2000/3/31
سوالات فصل يازده
فصل12- طراحي هندسي راه آهن
1-12. مقدمه
2-12. خصوصيات مسير خوب
3-12. علل خروج از خط
4-12. سطوح شيبدار
5-12. انواع شيب‌ها
6-12. تعادل شيب در انحنا‌ها
7-12. ضروريات و تأثيرات انحناء در مسير راه آهن
8-12. درجه قوس‌ها
9-12. روابط بين شعاع و انحراف منحني
10-12. تعيين درجه قوس در محل اجرا
11-12. اجزاي يك قوس دايره‌اي
12-12. ايجاد قوس دايره‌اي
13-12. بر بلندي در قوس‌ها يا شيب عرضي
14-12. نيروي گريز از مركز
15-12. بر بلند متعادل يعني روابط بين بربلندي، عرض خط، سرعت و شعاع قوس
16-12. قاعده عملي براي تعيين بربلندي
17-12. سرعت تعادل براي فراهم آوردن بر بلندي
18-12. ماكزيمم مقدار بربلندي
19-12. ماكزيمم درجه قوس
20-12. سرعت ايمن در قوس ها
21-12. كمبود بر بلندي و اضافه بر بلندي
22-12. حداكثر سرعت مجاز در پيچ
23-12. شيب عرضي منفي
24-12. انواع پيچ‌ها با قوسها
25-12. لزوم وجود پيچ‌ تبديل با قوس تصال
26-12. اهداف پيچ‌ها تبديل
27-12. شرايط لازم براي پيچ تبديل
28-12. شكل‌هايي از پيچ تبديل
29-12. طول قوس تبديل
30-12. جابجائي با تغيير مكان
31-12. قوس عمودي يا قايم
32-12. اثر تغيير شيب‌ها
33-12. انواع پيچ عمودي يا قائم
34-12. طول انحناي عمودي
35-12. پيش بيني انجام گرفته راجع به انحناي عمودي راه آهن‌هاي هندوستان
36-12. روش جديد محاسبه طول انحناي عمودي
37-12. دوباره سازي انحناها
38-12. تعريض عرض خط در قوسه يا اضافه پهناي خط
39-12. استاندارد‌هاي جديد براي پهن گردن عرض خط
40-12. خميدگي ريل‌ها در روي قوسها
41-12. قطع كردن ريل‌ها بر روي قوسها
42-12. رفع موانع اضافي در قوسها
سوالات فصل دوازده
پيشگفتار
فصل13- خزش
1-13. تعريف
2-13. علامت‌هاي خزش
3-13. علل بوجود آمدن خزش
4-13. طول و ارتفاع موج
5-13. بزرگي و جهت خزش
6-13. اثرات ايجاد خزش
7-13. اندازه‌گيري خزش
8-13. روشهاي اصلاح خزش
9-13. كارهايي براي كم كردن خزش
سوالات فصل سيزده
فصل14- ايستگاهها و محوطه‌هاي ايستگاه
1-14. مقدمه
2-14. وظايف يك ايستگاه راه آهن
3-14. انواع ايستگاه براساس وظايف
4-14. انتخاب محل براي ساخت ايستگاه راه آهن
5-14. نيازهاي عمومي ايستگاههاي راه آهن
6-14. سكو
7-14. ضروريات سكو‌هاي مسافران
8-14. ضروريات سكوي كالاها
9-14. فاصله بين مركز راه آهن با هر سازه يا ساختمان ايستگاه
10-14. محوطه ايستگاه
11-14. انوئاع محوطه
12-14. محوطه مسافر‌ها
13-14. محوطه كالاها
14-14. محوطه تشكيلات يا مانور
15-14. انواع محوطه‌هاي مانور
16-14. محوطه لكوموتيو‌ها
17-14. لوپ‌ها و يك طرفي‌ها
18-14. محل‌هاي اسكان كاركنان راه آهن
سوالات فصل چهارده
فصل15- تجهيزات ايستگاهها
1-15. مقدمه
2-15. پناهگاه موتور
3-15. انواع محوطه‌ها سر پوشيده
4-15. مزاياي محوطه هاي سر پوشيده دايره‌اي
5-15. منبع‌هاي آب
6-15. گودال‌هاي خاكستر
7-15. قاب خاكستر
8-15. گودال‌هاي معاينه و بررسي
9-15. گودال‌هاي كتيبه‌اي
10-15. سه گوشه‌ها(مثلث‌ها)
11-15. لكوموتيو‌گردان
12-15. جرثقيل‌ها
13-15. باسكول‌ها
14-15. مانع‌ها
15-15. سپرهاي توقف
16-15. تپه ماسه‌‌اي با انتهاء مسدود شده با ماسه
17-15. فوالينگ مارك
18-15. اندازه‌گيري بار
19-15. اندازه‌گيري ساختماني يا سازه‌‌اي
سؤالات فصل پانزده
فصل16- علائم هدايت و كنترل قطارها
1-16. مقدمه
2-16. اهداف علامت دادن
3-16. طبقه بندي علائم
4-16. انديكاتور
5-16. علائم چند گانه راهنما
6-16. تابول مرز تغيير مسير
7-16. علائم متفرقه
8-16. ترتيبات قرار گرفتن علايم
9-16. كنترل حركت قطار‌ها
10-16. مدار مسير
11-16. هماهنگي
12-16. مسائل اساسي در كاركرد علائم
13-16. اتصال هماهنگ علائم
14-16. چفت كردن علائم
15-16. تجهيزات مكانيكي استفاده شده
16-16. استاندارد‌هاي اتصال هماهنگ
17-16. ويژگي‌هاي استاندارد‌هاي اتصال علائم
سوالات فصل شانزدهم
فصل17- تقاطع جاده با راه‌آهن
1-17. مقدمه
2-17. انواع تقاطع
3-17. تعداد تقاطع‌ها در راه آهن
4-17. حادثه در تقاطع‌ها
5-17. كنترل تقاطع‌هايي كه كنترل نمي‌شوند
6-17. سرعت‌گير‌ها در تقاطع‌ها
7-17. علائم راهنمايي در تقاطع‌ها
8-17. ساختار مسير راه آهن در تقاطع‌ها
9-17. تجهيزات تقاطع‌ها
10-17. تعمير و نگهداري تقاطع‌ها
11-17. وظايف نگهبان
سوالات فصل هفده
فصل18- جوشكاري ريل‌ها
1-18.مقدمه
2-18.هدف از جوشكاري
3-18.مشكلات عمده كه در اثر اتصال ريل‌ها به وجود مي‌آيند
4-18.مزاياي جوشكاري ريل‌ها
5-18.متد‌هاي جوشكاري
6-18.انواع ريل‌ها و شرايط آنها براي جوشكاري توسط روش الكتريكي لب به لب
7-18.بررسي و آزمايش نقاط جوش خورده در ريل‌ها
8-18.جوشكاري و ريل‌ها درست دوم
9-18.جوشكاري واكنشي يا شيميايي
10-18. آزمايش نقاط جوش خورده به روش ترميت
11-18. مقايسه جوش الكتريكي لب به لب با جوشكاري واكنشي
12-18.طول ريل‌هاي جوش خورده
13-18.تئوري ريل‌هاي جوش خورده
14-18. كيفيت نقاط جوش خورده به روش ترميت
سوالات فصل هيجده
فصل19- ريل‌هاي جوشكاري شده كوتاه و بلند
1-19. مقدمه
2-19. تعاريف
3-19. توسعه ريل‌هاي جوش خورده
4-19. تئوري‌هاي ريل‌هاي جوش خورده
5-19. ساختار مسير راه آهن براي ريل‌هاي جوش خورده بلند
6-19. دماي ريل و اندازه‌گيري آن
7-19. نصب خطوط ريلي با جوشكاري طولاني
8-19. موارد لازم براي نصب يك كيلومتر ريل L.W.R
9-19. تبديل ريل وصله‌اي به ريل با جوشكاري طويل
10-19. كارهاي لازم براي حفظ خطوط L.W.Rو C.W.R
11- 19.اتصال انبساطي
12- 19. ريل‌هاي واسطه
13- 19. تنش‌زدائي L.W.R
14- 19. اصلاح شكستگي در ريل
15- 19. راهنمايي تكميلي
16- 19. كارهايي كه بايستي انجام و نبايستي انجام شود
17- 19. ريل‌هاي جوشكاري شده كوتاه
18- 19. مشخصات مسير براي ريل‌هاي جوشكاري شده كوتاه
19- 19. توصيه‌هاي عمومي براي ريل‌گذاري SWR
20- 19. ريل گذاري ريل‌هاي جوشكاري شده كوتاه
21- 19. كمانش خط آهن
22- 19. تعمير و نگهداري ريل‌هاي جوشكاري شده كوتاه
23- 19. اندازه‌گيري فاصله‌هاي بين ريل و اصلاح آنها
24- 19. مقادير توصيه شده براي فاصله در هنگام سرويس
سوالات فصل نوزده
فصل20- تعمير و نگهدار از مسير راه آهن
1-20. مقدمه
2-20. مزاياي نگهداري از راه آهن
3-20. موارد حفظ و نگهداري
4-20. تراكم
5-20. عرض خط يا فاصله بين ريل‌ها
6-20. متراكم كردن تراورس‌ها
7-20. نكاتي كه بايد در متراكم كردن تراورسها رعايت شود
8-20. سيستماتيك كردن تعمير و نگهداري
9-20. عمليات پياده سازي
10-20. حفظ و نگهداري راه آهن در مناطق صحرايي
11-20. حفظ و نگهداري راه آهن در مناطق صحرايي
12-20. قدرت استقامت
13-20. سرند كردن لايه بالاست در عمق زياد
14-20. بازديد فني
15-20. تعمير نقاط سست و خراب
16-20. نگهداري تقاطع‌ها
17-20. راههاي دسترسي به تقاطع‌ها
18-20. نگهداري مسير راه آهن در پل‌ها
19-20. روغ كاري درزهاي ريل‌ها
20-20. تعمير خرابي‌هاي سطحي
21-20. زهكشي مسير راه آهن
22-20. تعمير و نگهداري پل‌ها
23-20. تعمير و نگهداري نقليه‌هاي ريلي
24-20. گرافيته كردن وصله‌هاي ريلي
25-20. نگهداري سوزن‌ها و تقاطع‌ها
26-20. تشكيلات نگهدار مسير راه آهن
27-20. برنامه ريزي ساليانه براي عمليات تعمير و نگهداري
سؤالات فصل بيست
فصل21- تعمير و نگهداري مكانيزه مسير راه آهن
1-21. مقدمه
2-21. ضرورت تعميرات مكانيزه
3-21. پيش نيازهاي تعمير و نگهداري مكانيزه
4-21. انواع متراكم سازها
5-21. متراكم ساز‌ها نوع «بر روي مسير»
6-21. اصول كار براي متراكم ساز‌ها «بر روي مسير»
7-21. عمل بالابري
8-21. ماشين‌ها متراكم ساز از نوع «بر روي مسير»‌
9-21. ماشين‌هاي متراكم ساز براي سوئيچ‌ها
10-21. كارهايي كه بايد بعد از كار با ماشين انجام داد
11-21. خطاهاي تعمير و نگهداري مكانيزه
سؤالات فصل بيست و يك
فصل22- تعمير و نگهداري راهنمايي شده مسير
1-22. مقدمه
2-22. تعريف D.T.M
3-22. كاربرد D.T.M
4-22. موارد قبلي مورد نياز D.T.M
5-22. نماي كار تحت روش D.T.M
6-22. تعمير و نگهداري سيستماتيك
7-22. آيتم‌هاي تعمير و نگهداري
8-22. بازرسي اتفاقي
9-22. ثبت كارهاي انجام شده توسط گروه
10-22. كنترل كيفيت
11-22. ابزار آلات راه آهن
12-22. نماي آينده D.T.M
سؤالات فصل بيست و دوم
فصل23- زير‌كوبي با بيل اندازه‌گيري شده
1-23. مقدمه
2-23. تعريف زير‌كوبي با بيل اندازه‌گيري شده
3-23. كاربرد روش M.S.P در راه آهن هند
4-23. مزايا و معايب M.S.P
5-23. تجهيزات مورد نياز براي M.S.P
6-23. زير كوبي با بيل اندازه گيري شده مستقيم براي تراورس‌هاي ته صاف
7-23. دستو العمل‌هاي ويژه بلند كردن با جك
8-23. M.S.P تراورسهاي چوبي مجاور درزها
9-23. انتهاهاي خم شده نزديك درز ريل‌ها ب
10 -23. M.S.P دو راهي‌ها
11-23. احتياط‌هاي خاص براي M.S.P در تراورسهاي فولادي
12-23. نماي آينده M.S.P در راه آهن
سوالات فصل بيست و سه
فصل24- رواداريها و تولرانس‌ مسير راه آهن
1-24. مقدمه
2-24. پارامتر‌هاي مسير راه آهن
3-24. تولرانس‌ تحت شرايط بار‌گذاري شده و بار‌گذاري نشده
4-24. انواع تولرانس‌هاي مسير راه آهن
5-24. روادرايهاي خط آهن جديد توكاپدو
6-24. نشانه سواري
سؤالات فصل بست و چهار
فصل25- نوسازي مسير راه آهن
1-25. مقدمه
2-25. ضرورت و تقويت و نوسازي راه آهن
3-25. نكاتي در مورد نگهداري و مراقبت در زمان عمليات نوسازي
4-25. طبقه بندي عمليات باز‌سازي خط آهن
5-25. اصول كلي باز‌سازي خطوط راه آهن
6-25. ضوابطي براي باز‌سازي راه آهن
7-25. باز‌سازي تراورس‌هاي زيرين ريل‌ها
8-25. انتخاب و گزينش استاندارد‌هاي خطوط راه آهن
9-25. نحوه اجراي عمليات بازسازي خطوط
10-25. روش‌هاي مورد استفاده در بازسازي‌هاي خطوط راه آهن
11-25. پيش‌بيني عمليات بازسازي
12-25. موارد لازم براي هر كيلومتر از طول مسير
سوالات فصل بيست و پنج
فصل26- مديريت مواد و مصالح
1-26. مقدمه
2-26. ضرورت مديريت مصالح در راه آهن
3-26.انبار
4-26. انبار‌دراي
5-26. قسمت مسئول خريد
6-26. نگهداري مصالح انبار شده در انبار
7-26. كنترل ذخيره مصالح
8-26. مديريت قسمت‌هاي جدا از هم
سوالات فصل بيست و شش
واژه‌نامه

مهندسي راه آهن (جلد 1 و 2)

  • نویسنده : مجيد پور خوئي علي
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1385
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه شريعت
  • تیراژ 1000 نسخه
  • شابک 7-10-9904-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست