مدیر مسئول
سيد مهدي مولانا
آدرس
قم، خيابان ارم، پلاك 636. تهران: خيابان انقلاب، خيابان 12 فروردين، خيابان شهداي ژاندارمري، پلاك 340، طبقه اول، انتشارات دارالفكر - 3715616739
خلاصه کتاب
«بداية الحكمه» تاليف مرحوم علامه سيد محمد حسين طباطبايي از دانشمندان، مفسّران و فيلسوفان معاصر مي باشد كه در باب حكمت الهي به نگارش در آمده است. حكمت الهي علمي است كه در آن پيرامون احوال و احكام موجود مطلق بحث و بررسي مي شود و هدف از آن ارائة معرفتي كلي از موجودات؛ و تمييز موجود حقيقي از غير حقيقي است. نوشتار حاضر ترجمة اين كتاب شريف است كه در دوازده بخش تنظيم شده است: مباحث كلي وجود، تقسيم وجود به خارجي و ذهني، تقسيم وجود به مستقل و روابط، موارد سه گانه وجوب و امكان و امتناع، ماهيت و احكام آن، مقوله هاي دهگانه يا اجناس عاليه كه انواع ماهيات به آن ها ختم مي شوند، علت و معلول، واحد و كثير، سبق و لحوق و قدم و حدوث، قوه و فعل، علم و عالم و معلوم و مباحث مربوط به واجب.

بدايه الحكمه با (مصطلحات انگليسي / فارسي)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست