آيه‌ها، قصّه‌ها، نقاشي‌ها (1و 2)
شناسنامه کتاب
مدیر مسئول
محمد تقي حاج صفري
آدرس
خيابان ارم - مقابل هتل ارم