شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان استان قم
قرآن كريم
مدیر مسئول
محمد تقي حاج صفري
آدرس
خيابان ارم - مقابل هتل ارم