قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

راهنماي جامع صرف و نحو كاربردي (جلد 2 و 3)

نویسنده: امامزاده سيد احمد مترجم: گورابي گلپايگاني جواد


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160مقدمه
درس اول: فعل مجرد و مزيد
وزنهاي فعل ثلاثي مجرد
فعل رباعي مجرّد
فعل مزيد
وزنهاي فعل ثلاثي مزيد
مصادر
درس دوم: مصادر
مصدر ميمي
مصدر صناعي
معناي بايها فعل ثلاثي مزيد
مصادر فعل ثلاثي مزيد
مصادر فعل رباعي مزيد
درس سوم: فعل صحيح و متعل
فعل معتل
فعل لفيف
درس چهارم: اعلال
اعلال به حذف
درس پنجم: اعلال به قلب
قلب الف و واو با ياء
درس ششم: اعلان به تسكين
اعلال به نقل
مواضع اعلال به نقل
اعلال به نقل و حذف
درس هفتم: ابدال
درس هشتم: ادغام
درس نهم: جامد و مشتق
اسم فاعل
اسم مفعول
درس دهم: اسماء مستقه(اسمهاي مشتق)
جدول وزنهاي صفة مشبهة
درس يازدهم: صيغه‌هاي مبالغه
درس دوازدهم: اسم تفضيل
درس سيزدهم: اسم زمان و مكان
درس چهاردهم: اسم آلت
درس پانزدهم: عدد و الفاظ آن
عدد اصلي
اعداد مركّب
اعداد مضاف
درس شانزدهم: احكام عدد
درس هفدهم: عدد ترتيبي و كنايات
درس هجدهم: نواسخ- افعال ناقصه
آندسته از افعال ناقصه كه بگونه‌اي تام،‌استعمال مي‌شوند
درس نوزدهم: نواسخ- حروف شبيه به ليس
1. ما
2. لا
3. لات
4. إن
درس بيستم: نواسخ- افعال مقاربه
1. بخش اول: افعال مقاربه
2. بخش دوم: افعال رجاء
3. بخش سوم: افعال شروع
شناخت أفعال مقاربة
درس بيست و يكم: نواسخ- حروف شبيه به فعل
1و2. إنَّ و أنَّ
علت نامگذاري اين حروف«شبيه شده بع فعل»؟
1. وجوب فتحه دادن به همزه«انّ»
2. وجوب كسره دادن به همزه
3. جواز فتح و كسر همزه
الحاق«ما» كافّة به حروف شبيه به فعل
تخفيف نون تشديد گرفته(مشدّده)
درس بيست و دوم: نواسخ-«لا» نفي كننده جنس
حكم اسم «لا»
حذف خبر«لا» نفي جنس
برخي انواع«لا»
«لاسيما»
درس بيست و سوم: نواسخ- ظنّ و نظائرش
افعال قلوب
افعال قلوب از جهت عمل
افعال تحويل
الغاء (باطل كردن)
تعليق
مقدمه
درس اول: حرف جرّ
بررسي حروف عطف
تمرينات حروف عطف
درس دوم: حروف عطف
بررسي حروف عطف
تمرينات حروف عطف
درس سوم: دو حرف استفهام و حرف جواب
حروف جواب
تمرينات
درس چهارم: حروف نصب و جزم و فعل مضارع
حروف شرط و استقبال
تمرينات
حروف جزم دهنده فعل مضارع
تمرينات حروف نصب و جزم دهنده فعل مضارع
لولا و لوما
تمرينات حروف شرط
درس پنجم: حرفي نفي، نهي و مشبهه به فعل( شبيه فعل)
تمرينات حروف نهي
«حرف نهي»
فرق بين‌ «لا» نافيه و ناهيه
بعضي انواع«لا»
تمرينات حرف نهي
نمودار خلاصه بحث لا
حروف مشبهة به فعل
ليت
نمرينات حروف شبيه به فعل
درس ششم: حروف تاكيد، قسم و زائد
«لام» موطنة براي قسم
تمرينات
حروف قسم
بعضي از كابرد‌هاي لام
تمرينات حروف قسم
حروف زائد
«ما» در مورد زير زائد است
تمرينات حروف زائد
درس هفتم: حروف مصدري، تنبيه، عرضي، تحضيض، ندا
تنوين و دو حرف تفسير
تمرينات حروف مصدرية
حروف تنبيه
تمرينات حروف عرض و تخضيض و تنبيه و تفسير
حروف ندا
عمل حروف نداء
تمرينات حروف ندا
تمرينات تنويم
درس هشتم: اسم فعل، فعل تعجب، افعال مدح و ذمّ
اسم فعل امر
اسم فعل از جهتي ديگر سماعي است و يا قياسي
عمل اسم فعل
«اسم فعل منقول»
«عمل اسم فعل»‌
نقش تنوين در اسم فعل
تمرينات اسم فعل
چگونگي ساخت فعل تعجب
تمرينات افعال مدح و ذم
درس نهم: مفعول فيه( يا ظرف زمان و مكان)
عامل مفعول فيه
مشهورترين ظروف مبني
ظرف
درس دهم: مفعول مطلق
تمرينات مفعول مطلق
درس يازدهم: مفعول له(لأجله) و مفعول معه
مفعول له
حالات اعراب مفعول لأجله
تمرينات مفعول لأجله(له)
مفعول معه
تمرين‌هاي واو معيت
درس داوزدهم: اضافه
دو نوع اضافه
تغاير معنوي مضاف و مضاف اليه
اسامي و اضافه‌ها
حذف مضاف
حذف مضاف اليه
مضاف به«ي» متكلم
«كلا و كلتا»
تمرينات«إضافه»
درس سيزدهم: توابع
1. نعت
كاركرد‌هاي نعت و معاني آن
رابطه نعت سببي با منعوتش
نعت سببي، همواره
اقسام نعت از جهت لفظ
تمرينات نعت
درس چهاردهم: تأكيد(توكيد)
تدكيد معنوي بر دو قسم است
تمرينات توكيد
تمرين دوم
درس پانزدهم: بدل
انواع البدل
چند نكته
تمرينات بدل
درس شانزدهم: عطف
فرق بين عطف بيان و نعت
تمرينات عطف بيان
تمرينات عطف نسق