مدیر مسئول
سيد مجيد بني هاشمي
آدرس
بلوار امين ، كوچه 1 ، انتهاي خط راه آهن ، نبش كوچه آفرين ، پ 1

مدیریت مالی

  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 212صفحه
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست