مدیر مسئول
مرتضي واعظ جوادي
آدرس
خيابان 75 متري عمارياسر – نبش 30 متري شهيد قدوسي
خلاصه کتاب
امروزه الگوي نظام حكومتي اسلام در پرتو اصل ولايت فقيه در جهان بشري عموما و درعالم سياست خصوصا ، شكل گرفته و نشاني كامل از استقلال ، آزادي و پويايي طريقت كمال انسانها را در خود دارد . ظرافت موضوع ولايت فقيه و نوپايي طرح آن و تراوش ذهني انديشمندان از سويي ، و هجوم فكري و فرهنگي بيگانگان براي ايجاد ترديد و تزلزل در آن از سوي ديگر ، سبب طرح پرسش ها و شبهاتي در اين زمينه گرديده و ضرورت روشنگري بيشتر و نوپردازي قويتر را نمايان ساخته است . مجموعه ولايت فقيه ، ولايت و فقاهت و عدالت در هفت فصل به تشريح مطالب فوق پرداخته است كه عبارتند از : انسان ، آزادي ، عبوديت ، قانون ، حكومت اسلامي و اهداف آن ، ضرورت ولايت فقيه ، ولايت فقيه يا وكالت فقيه ، وظايف و اختيارات ولي فقيه ، امام خميني ، ولايت فقيه و عزت مردم ، و پرسش و پاسخ ، نقد و جواب .

ولايت فقيه ـ ولايت فقاهت و عدالت

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست