مدیر مسئول
حسين احمدي
آدرس
قم، مسجد مقدس جمكران
خلاصه کتاب
از آنجا كه شكر خالق بي شكر مخلوق ممكن نيست، بر خود لازم مي دانم تا بدينوسيله از باغباني كه بذر وجود مرا از ابتدا تا لحظه اي كه توانستم به تنهايي بينديشم، پرورش دادند و حراست كردند، تشكر و قدرداني نماييم. پدر و مادري كه جواني و شادابي خويش را به پاي من ريختند و خانواده صميمي با محبتي كه لحظه اي از ياد من غافل نبوده اند، تا امروز قلم به دست گيرم و با خوانندگان محترم به سخن بنشينم. از وقتي كه به ياد دارم لذت انديشيدن و خلف انديشه هاي تازه را بيش از هر لذتي دوست داشته اما در گذشته هر گاه قلم به دست مي گرفتم.

دلشده در حسرت ديدار دوست

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست