مدیر مسئول
محمد عسگري
آدرس
قم، خيابان صفائيه (شهداء) كوي 24، پلاك 75
خلاصه کتاب
براي استفاده درست از زمان هم بايد كار هاي خوبي انجام شود و هم كار ها را خوب اذنجام داد چرا كه غفلت از هريك از اين دو اصل ، زمان هاي ديگري را هم از ما خواهد گرفت . كار هاي بي هدف ، حتي اگر به خوبي هم انجام پذيرند براي ما دردسر ساز خواهند بود . سعديا دي رفت و فردا همچنان معلوم نيست در ميان اين و آن فرصت شمار امروز را زمان با ارزش ترين منبعي است كه در اختيار داريم . در بعضي از زبان ها ، وقت و زمان متداول ترين كلماتي هستند كه به كار مي روند . وقت بسيار با ارزش تر از پول است و سرمايه وقت بايستي با دقت و احتياط استفاده شود . كتاب مديريت زمان نوشته انديشمند محترم لوتار جي سيورت كه توسط آقاي توكلي ترجمه شده براي مديران و دانش آموزان و دانشجويان و كارمندان و تمامي كساني كه علاقمند استفاده بهينه از وقت خود هستند توصيه مي شود .

مديريت زمان (چگونه از وقت خود بهتر استفاده كنيم؟)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست