مدیر مسئول
عليرضا دانايي
آدرس
قم، شهرك قدس، تقاطع اول، سمت چپ، ساختمان سبز، پلاك 14
خلاصه کتاب
«مادر» كلمة محبوب همة آرمان ها و انسان ها در همة زمان هاست. مادر معجوني است از عشق و محبت و بلكه خود عشق است. در مكتب عشق به انسان ها، عشق به مادر اولين و آخرين فصل درسي عشق است. در اهميت مادر همين بس كه وجود جامعه از اوست. حاكم، قاضي، دانشمند، دكتر، نويسنده،.... همه دست پروردة او هستند. با تأمل در قرآن مي توان به شخصيت او پي برد، زيرا شخصيت مادر همانند پيامبران تبيين شده است. پيامبران با مشكلات و سختي هاي فراوان، حامل رسالت الهي هستند و مادران نيز با مشقات فراوان حامل آيات الهي مي باشند. اين مجموعه كوشيده است با تشريح مقام مادر و فضايل او در قالب نه فصل به شخصيت مادر بپردازد مادري، وظايف مادران، الگوي مادران، اسلام و وظايف متقابل والدين و فرزندان، مسائل فقهي مادران، مادران و نامادران، مادران در نقش هاي ديگر و مادر از ديدگاه قرآن اهم موضوعات بحث شده هستند.

دانستني‌هايي براي مادران

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست